نرم افزارحسابداری صدگان

مرور رده

استاندارد های حسابرسی

پیش نویس استانداردهاي حسابرسي دولتي (کاربرد استانداردهای حسابرسی دولتی)

استانداردها و راهنماييهاي مندرج در اين مجموعه كه "استانداردهاي حسابرسي دولتي "ناميده مي شود چارچوبي براي انجام خدمات حسابرسي دولتي با كيفيت ، بر پايه صلاحيت ، درستكاري ،بيطرفي و…

پيش نويس استاندارد حسابرسي ۸۰۵ ملاحظات خاص در حسابرسی یک صورت مالی یا عنصر ، حساب یا قلم خاصی از یک صورت مالی ( تجدید…

در این استاندارد، ملاحظات خاص در بکارگیری آن استانداردها در حسابرسی یک صورت مالی یاعنصر،حساب یا قلم خاصی از یک صورت مالی، مطرح می‌شود.

استاندارد خدمات مرتبط ۴۴۰۰ اجرای روشهای توافقی رسیدگی به اطلاعات مالی

هدف‌ اين‌ استاندارد، ارائه‌ استانداردها و راهنماييهاي‌ لازم‌ درباره‌ مسئوليتهاي‌ حرفه‌اي‌  حسابرس‌ در موارد اجراي‌ روشهاي‌ توافقي‌ رسيدگي‌ به‌ اطلاعات‌ مالي‌، و شكل‌ و محتواي‌…

استاندارد خدمات اطمینان بخشی به جز حسابرسی و بررسی اجمالی ۳۴۰۰ رسیدگی به اطلاعات مالی

‌ هدف‌ اين‌ استاندارد، ارائه‌ استانداردها و راهنماييهاي‌ لازم‌ درمورد خدمات رسیدگی به اطلاعات مالی آتی و گزارش درباره آن، شامل روشهای رسیدگی به مفروضات بهترین براورد و مفروضات ذهنی…

استاندارد بررسی اجمالی ۲۴۱۰ بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای توسط حسابرس مستقل واحد تجاری

هدف اين استاندارد، ارائه استانداردها و راهنماييهاي لازم در ارتباط ‌با مسئوليتهاي حرفه‌اي حسابرس و شكل و محتواي گزارش وي در مواردي ‌است كه بررسي اجمالي اطلاعات مالي…