حسابان وب

۱۵ آبان آخرین مهلت ارسال صورت معاملات فصل تابستان ۱۴۰۰ به سازمان امورمالياتي

0 191

هوفر

بموجب آيين نامه اجرايي تبصره (۳) ماده ۱۶۹ اصلاحي  قانون ماليات هاي مستقيم ، اشخاص مشمول ارسال فهرست معاملات عبارتند از:

ماده ۹) اشخاص زیر مشمول ارسال فهرست معاملات می باشند:

الف) کلیه اشخاص حقوقی;

ب) صاحبان مشاغلی که حسب نوع و یا حجم فعالیت جزو گروه اول موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون محسوب می شوند;

حسابان وب

ج) صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده که تکلیف اشخاص این بند بموجب دادنامه  شماره ۱۳۸ مورخ ۹۸/۸/۲۸ ابطال شد.

تبصره – اشخاص موضوع این ماده با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل تغییر خواهند بود.

ضمنا بموجب ماده ۱۰ همین آیین نامه ، مهلت ارسال فهرست معاملات حداکثر در مقاطع سه ماهه ( فصلی ) تهیه و تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق درگاه اینترنتی سازمان برای سامانه معاملات ارسال و یا به صورت لوح فشرده در قالب اطلاعات درخواستی سازمان به اداره امور مالیاتی ارائه شود. چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فصول سال شمسی باشد، این اشخاص مکلفند برای آن فصل دو فهرست معامله تنظیم و ارسال نمایند.

بنا به توضیحات فوق ، ۱۵ آبان آخرین مهلت ارسال صورت معاملات فصل تابستان ۱۴۰۰ به سازمان امورمالياتي می باشد.

منبع: تازه های حسابداری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.