حسابان وب

بخشنامه ۲۱۰/۱۴۰۰/۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۳/۹(پذیرش هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری در سهام )

0 2,263

حسابداراپ

موضوع: پذیرش هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری در سهام – دادنامه های شماره ۱۶۳۶ و شماره ۱۶۳۶/۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قسمت اخیر بند ۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸
به پيوست تصويردادنامه هاي شماره ۱۶۳۶و شماره ۱۶۳۶/۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ هيات عمومي ديوان عدالت اداري متضمن راي آن هيات به شرح ذيل مبني بر ابطال قسمت اخير بند ۱بخشنامه ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ جهت اجرا بلاغ مي شود:

نظربه اینکه وفق تبصره (۲) ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم، تنها هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون ازپرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می شود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شوند و با عنایت اینکه خالص افزایش سرمایه گذاری جاری در سهام، مشمول مالیات با نرخ صفر یا نرخ مقطوع نبوده و مشمول نرخ مذکوردرماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم می باشد، بنابراین تمام هزینه های مرتبط با این سرمایه گذاری نیزازنظرمالیاتی قابل قبول است؛ بنابراین قسمت اخیربند (۱) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشوردرخصوص قابل قبول مالیاتی نبودن هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری درسهام و منظورنشدن این هزینه ها درمحاسبه درآمد مشمول مالیات مغایر با تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم است. مستندبه بند ۱ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ابطال مي شود .

محل تبلیغ شما

محمود علیزاده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.