آرشیو ماهانه

مهر ۱۳۹۷

حسابرسی مالیاتی و ضمانت‌های اجرایی ماده‌ی ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم

ادارات کل امور مالیاتی در رابطه با شرکتهای سهامی، نسبت به کنترل مصوبات مجامع عمومی مبنی بر انتخاب مؤسسات حسابرسی عضو جامعه به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت‌های سهامی اقدامات…

نظر سازمان امورمالیاتی درخصوص وثیقه غیرنقدی تعهدات ارزی در انجام امور مالیاتی

 جناب آقای اکرمی / سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی‌  با سلام و احترام  بازگشت به نامه شماره ۷۴۳۷۴/۵۱ مورخ ۱۶/۰۴/۱۳۹۷ موضوع اخذ سفته با درج مبلغ ارزی به عنوان وثیقه غیر نقدی…