نرم افزارحسابداری صدگان

نصاب معاملات کوچک، متوسط و بزرگ درسال ۹۶ + متن تصویب نامه

0 11,471

حسابداراپ

در جلسه هیات دولت نصاب حسابداری معاملات در سال ۱۳۹۶ تعیین شد.


هیئت وزیران در جلسه ۳/۲/۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره … وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات -مصوب ۱۳۸۳- و ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) -مصوب ۱۳۹۳- تصویب کرد:


الف- نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات به شرح زیر تعیین می شود:


۱- معاملات کوچک: معاملاتی که تا سقف مبلغ دویست و بیست میلیون (۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.

۲- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون (۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تجاوز نکند.

پندار سیستم

۳- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از دو میلیارد و دویست میلیون (۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.

ب- نصاب معمالات موضوع بند (الف) به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود، تسری می یابد.


جهت دریافت متن مصوبه در قالب pdf اینجا کلیک کنید.توضیح سایت:

–  بخشنامه ۳۰/۹۶/۲۰۰مورخ ۹۶/۲/۲۴(حد نصاب معاملات کوچک) صادره توسط سازمان امورمالیاتی درسال ۹۶ را اینجا ببینید.محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.