نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۲۳۷۸۳-۲۳۰-د مورخ ۹۵/۶/۱۱( برگ هاي قطعي ماليات عملکرد سال ۱۳۹۴ صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده ۹۵ اصلاحي)

0 4,543

حسابداراپ

پيرو دستورالعمل شماره۵۱۲-۹۵-۲۳۰ مورخ۲۷-۵-۱۳۹۵ و بخشنامه شماره۲۰۲۴۸-۲۳۰-د مورخ۱۷-۵-۱۳۹۵راجع به توليد و صدور برگ هاي قطعي ماليات عملکرد سال ۱۳۹۴ صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده ۹۵ اصلاحي ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ قانون مالياتهاي مستقيم که وفق مقررات دستورالعمل شماره ۵۰۶-۹۵-۲۰۰ مورخ ۱۵-۲-۱۳۹۵ درآمد مشمول ماليات و ماليات آنها با نظر اتحاديه ذي ربط تعيين گرديده است ، مقرر مي دارد:


۱- برگ هاي قطعي ماليات عملکرد سال ۱۳۹۴ صاحبان مشاغل مذکور در سامانه تحت وب گزارش هاي سيستم مشاغل توليد، بارگذاري و در دسترس ادارات امور مالياتي قرار گرفته تا با مراجعه به سامانه يادشده نسبت به بررسي انجام توافق با اتحاديه صنفي ذي ربط در اجراي مقررات تبصره ۵ ماده ۱۰۰ اصلاحي مصوب ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ قانون صدرالذکر اقدام و موارد عدم انجام توافق را با ذکر دلايل در سامانه مشخص نمايند.در صورت عدم انجام توافق با اتحاديه ذي ربط نياز به بررسي هاي بعدي براي مودي مورد نظر بشرح بندهاي زير نبوده و در اين صورت پرونده مذکور مشمول توافق نگرديده و توسط ادارات امور مالياتي رسيدگي خواهد شد.

۲-در صورت انجام توافق با اتحاديه ذي ربط ، ضمن بررسي درآمد مشمول ماليات ، معافيت و ماليات متعلق با توجه به موارد مشخص شده در دستورالعمل هاي شماره ۵۰۶-۹۵-۲۰۰مورخ۱۵-۲-۱۳۹۵ و ۵۱۲-۹۵-۲۳۰ مورخ ۲۷-۵-۱۳۹۵

( مشمولين نصب و استفاده از صندوق مکانيزه فروش{سامانه هاي فروشگاهي} مقررات مواد ۱۳۷ و ۱۷۲ و …) چنانچه ماليات محاسبه شده در برگ قطعي ماليات توليد شده از طريق سامانه ، مورد تاييد باشد مراتب در سامانه مشخص و در صورتي که با توجه به شرايط مذکور درآمد مشمول ماليات يا معافيت نياز به اصلاح و ويرايش دارد ضمن انجام اصلاحات لازم مراتب را با ذکر دليل در سامانه مشخص نمايند.

پندار سیستم

۳-ادارات کل امور مالياتي موظف هستند حداکثر ظرف مدت يک هفته از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل بررسي هاي لازم معمول و مراتب را در سامانه مشخص و سپس ظرف مدت يک هفته پس از صدور برگ قطعي نسبت به ابلاغ آن به مودي اقدام نمايند.

۴-با توجه به بند دو اين دستورالعمل مسئوليت بررسي صحت محاسبه درآمد مشمول ماليات/ معافيت و ماليات تعيين شده با رعايت دستورالعمل ۵۰۶-۹۵-۲۰۰ مورخ ۱۵-۲-۱۳۹۵ و ۵۱۲-۹۵-۲۳۰مورخ۲۷-۵-۱۳۹۵ با ادارات امور مالياتي ذي ربط مي باشد.


نادر جنتي

معاون ماليات­هاي مستقيممحل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.