نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۵۱۲-۰۵-۲۳۰ مورخ ۹۵/۵/۲۷(ضوابط و شرايط صدور برگ ماليات قطعي عملکرد سال ۱۳۹۴ صاحبان مشاغل بند ج ماده ۹۵ اصلاحي)

0 2,678

حسابداراپ

توضیح سایت:

بخشنامه جدید در خصوص تبصره اصلاحی ماده ۱۰۰ قانون مالیاتها صادره درسال ۹۶ را اینجا ببیند.


پيرو دستورالعمل شماره ۵۰۶-۹۵-۲۰۰مورخ ۱۵-۲-۱۳۹۵ و پيرو نامه شماره ۲۰۲۴۸/ ۲۳۰/ د مورخ ۱۷-۵-۱۳۹۵راجع به تفويض اختيار تعيين درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال ۱۳۹۴ صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده ۹۵ اصلاحي مصوب ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ قانون مالياتهاي مستقيم، ترتيبات صدور برگ هاي قطعي ماليات موديان مذکور موضوع بند ۴ دستورالعمل يادشده را به شرح زير اعلام مي دارد: 


۱- صدور برگ قطعي ماليات عملکردسال۱۳۹۴براساس توافق موضوع مقررات يادشده صرفا در خصوص مودياني انجام خواهد شد که داراي شرايط زير باشند:

  ۱-۱-تسليم به موقع اظهارنامه الکترونيکي.

  ۱-۲-تکميل خلاصه وضعيت درآمد و هزينه مندرج در اظهارنامه. ( با توجه الزام  تکميل خلاصه وضعيت درآمد و هزينه در اظهارنامه الکترونيکي ، لذا کليه اظهارنامه هاي الکترونيکي امکان برخورداري از توافق را دارند)

  ۱-۳- انجام توافق با اتحاديه ذيربط.

  ۱-۴ – قطعيت ماليات عملکرد سال ۱۳۹۲ يا ۱۳۹۳ حسب مورد تا زمان تسليم اظهارنامه.

 ۲- اعضاي اتحاديه هايي که در رسته هاي شغلي موضوع گروه هاي الف و ب ماده ۹۶ اصلاحي ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ قانون مالياتهاي مستقيم قرار داشته باشند ، مشمول توافق نخواهند بود .

۳- مبناي صدور برگ قطعي ماليات عملکرد سال۱۳۹۴ براساس توافق يادشده  و با رعايت شرايط بند (۱) فوق ، قطعيت ماليات عملکرد سال ۱۳۹۲يا ۱۳۹۳ حسب مورد تا زمان تسليم اظهارنامه با توجه به بند هاي ۴ ، ۵ ، ۶ و ۷  اين دستورالعمل و بندهاي ۶، ۷، ۸، ۹ و۱۰ دستورالعمل صدرالاشاره مي باشد.

۴- مودياني که براي عملکرد سال ۱۳۹۳ به عنوان نمونه براي رسيدگي انتخاب و پرونده مالياتي عملکرد مذکور رسيدگي وليکن تا زمان تسليم اظهارنامه به قطعيت نرسيده است ، مشمول توافق نخواهند بود.

پندار سیستم

۵- در صورتي که ماليات ابرازي در اظهارنامه عملکرد سال ۱۳۹۴ بيشتر از ماليات قطعي عملکرد سال ۱۳۹۳ باشد، برگ ماليات قطعي عملکرد سال ۱۳۹۴ بر اساس رقم ابرازي مودي صادر مي گردد.

۶- در صورت عدم قطعيت ماليات عملکرد سال ۱۳۹۳ تا زمان تسليم اظهارنامه ، ماليات قطعي عملکرد سال۱۳۹۲ ، با رعايت درصد رشد هاي موضوع بند(۲) دستورالعمل صدرالاشاره، مبناي توافق مي باشد. همچنين درصورتي که ماليات ابرازي عملکرد سال ۱۳۹۴مودي بيش از درصدهاي رشد موردنظر نسبت به سال ۱۳۹۲ باشد، ماليات ابرازي ملاک صدور برگ قطعي ماليات خواهد بود.

۷- در خصوص موديان مشمول توافق که درآمد مشمول ماليات يا ماليات ابرازي عملکرد سال ۱۳۹۴ آنها کمتر از ماليات قطعي عملکرد سال ۱۳۹۳ و يا کمتر از درصد هاي رشد ماليات قطعي عملکرد سال ۱۳۹۲ حسب مورد باشد، اين امر مانع از صدور برگ ماليات قطعي عملکرد سال ۱۳۹۴ بارعايت بند (۲)  دستورالعمل صدرالاشاره نخواهد بود.

۸- ملاک قطعيت ماليات عملکرد سال هاي ۱۳۹۲ يا ۱۳۹۳ حسب مورد ، تاريخ قطعيت  ماليات مي باشد.( تاريخ صدور يا ابلاغ برگ قطعي ماليات مبنا قرار نمي گيرد.)

۹- برگ قطعي ماليات براي کليه صاحبان مشاغلي که داراي شرايط دستورالعمل صدرالاشاره باشند از طرف مرکزفن آوري اطلاعات و ارتباطات توليد و طي ليست هاي مشخص به شرح زير در کارتابل ادارات امور مالياتي قرارمي گيرد:

۹-۱- ليست عادي موديان مشمول توافق.

۹-۲- ليست  ساير موديان با ذکر شرايط مربوط(بندهاي ۶ ،۷ ، ۸ و ۹  دستورالعمل ۵۰۶-۹۵-۲۰۰ مورخ ۱۵-۲-۱۳۹۵).

۱۰-ادارات کل امور مالياتي پس از توليد برگ هاي ماليات قطعي مکلفند حداکثر تا زمان مقررکه توسط اين معاونت اعلام مي شود، موارد عدم شمول توافق و يا اصلاح اطلاعات را با ذکر دلايل در سامانه مشخص نمايند . همچنين براي بقيه موارد پس از بررسي برگ ماليات قطعي صادر خواهد شد.

۱۱- ادارات کل امور مالياتي مي بايست ترتيبي اتخاذ نمايند که اوراق مذکور حداکثر ظرف مدت ده (۱۰) روز پس از تاريخ صدور  ابلاغ گردد.


محمد تقي پاکدامن

معاون مالياتهاي مستقيممحل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.