آرشیو ماهانه

شهریور ۱۳۹۵

«FATF» بدون روتوش

آغاز تلاش‌ها برای پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، باعث مرزبندی موافقان و مخالفان شد. گروهی از منتقدان با اشاره به برخی از محدودیت‌های اعمال‌شده، نسبت به تحمیل برخی…

ﺩﻭﻟﺖ اﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ۹ ﺩﺭﺻﺪﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺍﻧﺪ

ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻓﻊ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ۹ ﺩﺭﺻﺪﯼ ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎﯼ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﯽ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﺩﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﺎﺩﺭﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪ .