نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۵۰۶-۹۵-۲۰۰ مورخ۹۵/۲/۱۵(تفويض اختيار تعيين درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال ۱۳۹۴ صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده ۹۵)

0 1,816

حسابداراپ

بنابه اختيار حاصل از تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون مالياتهاي مستقيم ، به امورمالياتي شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالياتي ساير استان ها اجازه داده مي شود با رعايت موارد زير ، درآمد مشمول ماليات عملکرد سال ۱۳۹۴ تمام يا برخي از موديان موضوع بند(ج) ماده ۹۵  اصلاحي مصوب ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ قانون مالياتهاي مستقيم را با نظر اتحاديه مربوط تعيين  و ماليات متعلق را که قطعي خواهدبود وصول نمايند.


الف – شرايط توافق:

۱-مودياني که اظهارنامه مالياتي عملکرد سال ۱۳۹۴ خود را با تکميل خلاصه وضعيت درآمد و هزينه بصورت الکترونيکي از طريق سامانه عمليات الکترونيکي مؤديان مالياتي به نشانيwww.TAX.gov.ir ، بخش اظهارنامه الکترونيکي در موعد مقرر قانوني تسليم نمايند مشمول توافق مي باشند. ضمناً ضرورتي به تسليم پرينت اظهارنامه بصورت کاغذي به ادارات امور مالياتي نخواهد بود و کد رهگيري دريافتي از سامانه در تاريخ ارسال، بعنوان رسيد تسليم اظهارنامه مالياتي مي باشد.

ب- نحوه تعيين درآمد مشمول ماليات و ماليات و پرداخت آن

۲-ميزان ماليات عملکرد سال ۱۳۹۴ صاحبان مشاغل، به ميزان ماليات قطعي شده سال ۱۳۹۳ تعيين مي گردد. در مورد مودياني که ماليات عملکرد سال ۱۳۹۳ آنها تا تاريخ تسليم اظهارنامه قطعي نشده است (به استثناي مودياني که پرونده آنها براي عملکرد ۱۳۹۳ بعنوان نمونه انتخاب و مورد رسيدگي قرار گرفته است) ،ماليات قطعي عملکرد سال ۱۳۹۲ آنها با رعايت درصد رشد موضوع بند ۵ دستورالعمل ۵۰۵-۹۴-۲۰۰ مورخ ۲۵-۳-۱۳۹۴  (تا مبلغ۱۰،۰۰۰،۰۰۰  ريال ماليات سال ۱۳۹۲ با رشد ۸% – از مبلغ ۱۰،۰۰۰،۰۰۱ ريال تا مبلغ ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال ماليات با رشد ۱۲% و مازاد ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال با رشد ۱۸% ) مبناي ماليات مورد توافق قرار مي گيرد.

۳-مودياني که در عملکرد سال ۱۳۹۳ تمام سال را فعاليت داشته و مشمول ماليات نگرديده اند ، درآمد مشمول ماليات قبل از کسر معافيت عملکرد ۱۳۹۴ آنها با ۲۰% افزايش نسبت به درآمد مشمول ماليات قبل از کسر معافيت سال ۱۳۹۳ تعيين مي گردد.

۴-مودياني که نسبت به پرداخت کل ماليات متعلق به همراه اظهارنامه اقدام نمايند حداکثر تا تاريخ ۱۵-۵-۱۳۹۵ برگ ماليات قطعي آنها صادر خواهد شد .مودياني که بخشي از ماليات را به همراه اظهارنامه و باقي مانده ماليات متعلق را تا پايان تير ماه پرداخت نمايند ، برگ ماليات قطعي آنها تا ۱۵-۶-۱۳۹۵ صادر خواهد شد. آندسته از مودياني که قادر به پرداخت ماليات خود بصورت يکجا همراه اظهارنامه و تا پايان تير ماه نمي باشند ،  با مراجعه به اداره امور مالياتي نسبت به پرداخت يا ترتيب پرداخت ماليات متعلق طي چهار قسط مساوي حداکثر تا پايان مهر ماه سال جاري  اقدام نمايند.

۵- هرگاه اسناد و مدارک مثبته اي تحصيل گردد که حاکي از اختلاف ماليات مشخصه بيش از ۵% با ماليات مورد توافق باشد ، ماليات مابه التفاوت در صورتي که بيش از دو ميليون ريال باشد ، با رعايت مقررات مطالبه خواهد شد.

ج – ساير موارد:

پندار سیستم

۶-هرگاه درآمد مشمول ماليات يا ماليات عملکرد سال ۱۳۹۳ يا ۱۳۹۲صاحبان مشاغل حسب مورد با توجه به فعاليت مودي براي بخشي از سال مذکور بوده باشد، دراين صورت مي بايست درآمد مشمول ماليات براي يک سال تمام محاسبه و پس از تعيين ماليات متعلق، درآمد مشمول ماليات ( براي پرونده هاي معاف) و ماليات مذکور (براي ساير پرونده ها)  مبناي رشد موردنظر قرارگيرد.

۷-در مشارکت مدني، مودياني که نسبت مالکيت آن ها نسبت به سال ۱۳۹۳ يا ۱۳۹۲ حسب مورد تغيير داشته است، ابتدا
مي بايست ماليات يا درآمد مشمول ماليات عملکرد سال مذکور با احتساب تغيير مالکيت محاسبه و سپس مبناي رشد مورد نظر قرار گيرد.

۸-مودياني که درآمد مشمول ماليات عملکرد سال ۱۳۹۳ يا ۱۳۹۲ آن ها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد ۱۳۷ و ۱۷۲ قانون مالياتهاي مستقيم و يا ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه محاسبه شده است ، ابتدا بايد درآمد مشمول ماليات و ماليات آن بدون اعمال مقررات مذکور محاسبه و سپس مبناي توافق عملکرد سال ۱۳۹۴ قرارگيرد.

۹- مودياني که مطابق دستورالعمل هاي صادره در اجراي مقررات ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، ملزم به استفاده از صندوق مکانيزه فروش ( سامانه هاي فروشگاهي ) شده اند ،درصورتي که مطابق با بخشنامه هاي صادره نسبت به نصب سامانه مذکور اقدام ننموده باشند، ماليات يا درآمد مشمول ماليات  آنها حسب مورد براي سال  ۱۳۹۴ با اعمال رشد مورد نظر به شرح بندهاي ۲ و ۳ اين دستورالعمل بدون اعمال معافيت  محاسبه و مشمول توافق مي باشد.

۱۰- موديانيکه در سال ۱۳۹۴  در اجراي مقررات ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ، نسبت به خريد، نصب و راه‌اندازي دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانيزه فروش) اقدام نموده اند در محاسبه درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال ۱۳۹۴، هزينه مذکور از درآمد مشمول ماليات آنها قابل کسر خواهد بود .

۱۱-  جهت حسن اجراي اين دستورالعمل کارگروهي متشکل از نمايندگان اتاق اصناف و رييس اتحاديه ذيربط ومديرکل امور مالياتي يا نماينده تام الاختيار ايشان تشکيل مي گردد تا به رفع مشکلات وموانع اجرائي احتمالي اقدام گردد.

درضمن به پيوست نمونه صورتجلسه توافق با اتحاديه ها در اجراي مقررات مذکور ارسال مي گردد. مقتضي است ترتيبي اتخاذ گردد تا توافق با اتحاديه ها تا تاريخ ۳۱-۲-۱۳۹۵ انجام و اطلاع رساني لازم در جهت مشارکت حداکثري موديان فراهم گردد.


سيد کامل تقوي نژاد

رييس کل سازمان امور مالياتي کشورمحل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.