نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۷۳-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۷/۲۶(ابطال بخشهایی از دو بخشنامه سازمان امورمالیاتی)

0 1,881

حسابداراپ

باتوجه به ابطال فراز پاياني بخشنامه شماره ۱۲۳۹۲-۲۰۰ مورخ ۲۱-۶-۱۳۹۱ و بند اول بخشنامه شماره ۲۰۰۰۰-۲۰۰ مورخ ۱۰-۱۰-۱۳۹۱ اين سازمان به موجب رأي صادره در اجراي دادنامه شماره ۷۸۵ الي ۷۸۷ مورخ ۲۴-۶-۱۳۹۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري(تصوير پيوست)، مقرر مي دارد:


باعنايت به راي مذکور در اجراي مقررات ماده ۷ قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالياتهاي مستقيم، طرح ها و پروژه هايي که قبل از لازم الاجراء شدن قانون ياد شده(۲۵-۶-۱۳۹۱) مناقصه آنها برگزار شده يا قرارداد آنها منعقد گرديده است از شمول قانون موصوف مستثني هستند.
 لذا از تاريخ صدور رأي فوق (۲۴-۶-۱۳۹۴)، اشخاص موضوع صدر ماده ۱۰۴ قانون مالياتهاي مستقيم مکلفند در هر مورد که بابت امور مصرح در ماده مذکور و موارد الحاقي در اجراي تبصره ۵ آن، وجوهي را بابت طرحها و پروژه هايي که قبل از لازم الاجرا شدن قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالياتهاي مستقيم(۲۵-۶-۱۳۹۱) مناقصه آنها برگزار شده يا قرارداد آنها منعقد گرديده است، پرداخت مي نمايند  پنج در صد (۵%) آن را  به عنوان علي الحساب ماليات مودي  (دريافت کننده وجوه)‌ کسر و ظرف سي روز به حسابهاي تعيين شده واريز و رسيد آن را به مؤدي تسليم نمايند. .۹۹

پندار سیستم


  علي عسکري

    رييس کل سازمان امور مالياتي کشورمحل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.