حسابان وب

بخشنامه ۴۵-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۴/۲۴(ابطال دامنه کاربرد و اصلاح بند (۱-۵) دستورالعمل اجرايي شماره ۲۴۴۶۸-۲۰۰/ص مورخ ۲۷-۱۰-۱۳۹۰ ماده ۱۶۹)

0 1,443
آکادمی محسن قاسمی

به پيوست تصوير راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه هاي شماره ۲۰۵ الي ۲۰۸ مبني بر ابطال قسمتي از دامنه کاربرد و اصلاح بند ۱-۵ دستورالعمل اجرايي شماره ۲۴۴۶۸-۲۰۰/ص مورخ ۲۷-۱۰-۱۳۹۰ و نامه هاي شماره ۱۴۶-۲۵۹/ص مورخ ۰۳-۰۲-۱۳۹۳ امور مالياتي شهر تهران و شماره ۹۰۸۴-۲۳۴/د مورخ ۲۱-۰۳-۱۳۹۳ دفتر خدمات موديان جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال مي­گردد.


با عنايت به راي ياد شده،  اصلاحات ذيل در دستورالعمل شماره ۲۴۴۶۸-۲۰۰/ص مورخ ۲۷-۱۰-۱۳۹۰ اعمال مي­گردد و از زمان صدور راي فوق لازم­الاجراء است:

۱-     عبارت “و قانون ماليات بر ارزش افزوده” از دامنه کاربرد دستورالعمل فوق الذکر حذف مي گردد.

۲-     بند (۱-۵) دستورالعمل به شرح ذيل اصلاح مي گردد:

“۱-۵- اشخاص حقيقي موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده ۹۵ قانون مالياتهاي مستقيم (به استثناي مشاغلي که فعاليت آنها در مقام ارائه خدمت است) و همچنين کليه اشخاص حقوقي مکلفند فهرست معاملات خود را به صورت فصلي (براساس سال شمسي) تا يک ماه پس از پايان هر فصل به صورت الکترونيکي از طريق پورتال سازمان يا در محيط رايانه اي طبق فرم نمونه ( پيوست شماره ۳ و ۴و ۵) به اداره امور مالياتي ذيربط ارائه نمايند.”

فینتو

۳-     اصلاحات فوق از تاريخ ۰۴-۰۳-۱۳۹۴ (تاريخ صدور راي ديوان عدالت اداري) اجرايي مي باشد.

 بديهي است ديگر تکاليف مندرج در دستورالعمل صادره و ماده قانوني مذکور کماکان به قوت خود باقي مي­باشد.

 

علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشورارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.