نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ (دستورالعمل اجرائی موضوع ماده۱۶۹مکرر قانون مالیاتهای مستقيم – كد اقتصادي + فرمهاي معاملات فصلي)

44 8,012

حسابداراپ

 دستورالعمل اجرائی موضوع ماده۱۶۹مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

.

توضيح سايت:

۱-براي اين  دستورالعمل اصلاحيه صادرشده است.

۲- برای این دستورالعمل رای دیوان عدالت اداری صادر شده است.


بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی موظفند نسبت به ثبت نام جهت دریافت کارت اقتصادی اقدام و بر اساس موارد زیر برای انجام معاملات خود، صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط به خود و طرف معامله را در صورت حسابها و فرم ها و اوراق مربوط درج نموده و همچنین فهرست معاملات خود را به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند.

.

هـدف : اجـرای مـاده ۱۶۹ مـکـرر قـانـون مـالـیـاتـهـای مـسـتـقـیـم از تـاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۱.

.

دامنه کاربرد : کلیه اشخاص حقیقی که به انجام معاملات و هر نوع فـعالیت اقـتصادی مبـادرت مـی نمایند و کلیه اشخاص حقوقی که در دامـنه شــمول قـانون مـالیاتهــای مسـتقیـم و قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار می گیرند.

.

تعاریف :

 کارت اقتصادی : کارتی است حداقل شامل نام و شماره اقتصادی که در اجرای مفاد ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از طرف سازمان امور مالیاتی کشور صادر و حسب مورد در اختیار اشخاص حقیقی وحقوقی قرار داده میشود.

.

شماره اقتصادی : شماره منحصر به فردی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد به اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص داده می شود.

.

 صورت حـساب : مـنظور صـورتحـساب نمـونه اعلام شدهدر اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

.

اشخاص حقیقی : منظور از اشخاص حقیقی در این دستور العمل کلیه اشخاص حقیقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشندکه حسب مورد به انجام هر نوع معامله و فعالیت اقتصادی مبادرت می نمایند.

.

اشخاص حقوقی : منظور از اشخاص حقوقی در این دستورالعمل کلیه اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

.

مصرف کننده نهایـی : منـظور از مـصرف کـننده نـهایی، شخص حقیقی است که کالا یا خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری نموده و از آن برای عرضه کالا و خدمات به دیگران استفاده نمی نماید.

.

 ۱- اشخاص مکلف به ثبت نام و اخذ کارت اقتصادی:

۱-۱- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع این دستورالمعل.

.

۱-۲- در مورد اشخاص حقیقی که از لحاظ مالیاتی واحدهای شغلی متعدد و مستقلی دارند، طبق مقررات این دستورالعمل مکلفند برای هر محل شغلی، شماره اقتصادی دریافت نمایند.

.

۱-۳- در اجرای ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای شرکای شرکت مدنی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۰۰ و یا مشارکت های موضوع تبصره ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم، یک شماره اقتصادی صادر می شود.

.

۲- نحوه ثبت نام و درخواست کارت اقتصادی:

۲-۱- اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید به سامانه ثبت نام مؤدیان و تخصیص شماره اقتصادی به نشانیwww.tax.gov.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام و درخواست شماره اقتصادی اقدام نمایند.

.

۲-۲- اشخاص حقیقی وحقوقی که به موجب این دستورالعمل ملزم به اخذ کارت اقتصادی گردیده اند مکلفند هر گونه تغییرات از جمله انحلال ، تغییر نام،تغییر شغل، تغییر نشانی و یا سایر موارد را حسب مورد حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تغییرات مذکور، از طریق درگاه به سازمان امورمالیاتی مربوط اعلام نمایند. در غیر اینصورت هر گونه مسئولیت ناشی از آن به عهده دارنده کارت می باشد.

.

۲-۳- اشخاص حقیقی وحقوقی تا پایان زمان مهلت تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور برای دریافت و به کارگیری شماره اقتصادی بایستی حسب مورد از شماره ملی به عنوان شماره اقتصادی استفاده نمایند.

.

۳- تکالیف دارندگان کارت اقتصادی:

۳-۱- اشخاص حقوقی وحقیقی موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۱ برای عرضه و فروش کالا و خدمات از صورتحساب فروش کالا به شرح فرم نمونه موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم(پیوست شماره ۱) استفاده نمایند و در صورت حسابهای صادره شماره اقتصادی خود را چاپ و شماره اقتصادی خریدار را درج نمایند. درج شماره اقتصادی فروشنده با استفاده از سیستمهای نرم افزاری یا صندوقهای فروش در صورتحساب فروش صادره به منزله چاپ تلقی می شود.

.

تبصره- اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند مادامی که برای آنها شماره اقتصادی صادر نشده، از شماره ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی به جای شماره اقتصادی استفاده نمایند.

.

۳-۲- اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند هنگام خرید کالا و یا خدمات، شماره اقتصادی خود را جهت درج در صورتحساب به فروشنده ارائه ودر مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند چنانچه فروشنده،مشخصات خریدار و موضوع مورد معامله را ظرف مهلت یک ماه از زمان انجام معامله به شرح فرم نمونه (پیوست۲) به اداره امورمالیاتی اعلام نماید، مشمول جریمه تخلف از این بابت نخواهد بود، در غیر این صورت طرفین معامله متضامناً مسئول خواهند بود.

.

۳-۳- در صورت فروش کالا و یا خدمات به مصرف کننده نهائی،درج شماره اقتصادی خریدار الزامی نمی باشد. (حذف شد.)

.

۳-۳- درج شماره اقتصادی در قراردادها، اسناد و مدارک فروش، هنگام فروش کالا یا خدمات و صدور صورتحساب از سوی فروشنده صورت خواهد گرفت و در صورت عدم درج شماره اقتصادی خریدار، در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۲ آن، متضامناًمشمول خواهند بود.

.

۳-۴- کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی مشمول این دستورالعمل اعم از وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، بانکها، شهرداریها،مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و سایر اشخاص حقیقی وحقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی مکلفند درکلیه قراردادها، اوراق و فرمهای مورد استفاده جهت انجام معاملات خود و اعطای تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی و بیمه نامه و غیره نسبت به درج شماره اقتصادی طرفین معامله اقدام نمایند.

.

۴- تکالیف اشخاص ثالث:

۴-۱- گمرک ایران مکلف به درج شماره اقتصادی کلیه واردکنندگان، صادرکنندگان، حق العملکاران در اظهارنامه های گمرکی می باشد.

.

۴-۲- ذیحسابها و یا مدیران کل امور مالی مکلفند فهرست معاملات خود را طبق فرم نمونه(پیوست ۳ و۴) و همچنین فهرست قراردادهای خدماتی و پیمانکاری را طبق فرم نمونه (پیوست شماره ۵) تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان و یا در محیط رایانه ای به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.

.

۴-۳- بانکها مکلفند شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی و ریالی درج نمایند.

.

۴-۴- وزارت بازرگانی مکلف است در فرم های مربوط به ثبت سفارش اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل شماره اقتصادی آنها را درج ارائه نمایند.

.

۵- نحوه ارائه فهرست معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی به اداره امور مالیاتی:

۵-۱- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۱ فهرست معاملات خود را به صورت فصلی(بر اساس سال شمسی)، تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان یا در محیط رایانه ای، طبق فرم نمونه(پیوست شماره ۳و۴و ۵)به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.

پندار سیستم

اصلاحیه سازمان امورمالیاتی در خصوص این بند را اینجا ببینید.

.

تبصره- چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فـصلهای سال شمسی باشد،برای فصل شمسی مذکور دو فهرست معـامله تنـظیم و ارسال می نمایند، به گونه ای که از ابتدای فصل شـمسی تا پایان سال مـالی خـود یـک فهرست و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان فصل شمسی مذکور نیز یک فهرست جداگانه تسلیم می نمایند.

.

۵-۲- فروشندگان مکلفند کارت اقتصادی طرف معامله را رویت نموده یا از طریق پورتال سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به سنجش اعتبار شماره اقتصادی ارائه شده اقدام نمایند.

.

۵-۳- کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مکلف به نگهداری صورتحسابهای مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می باشند و در صورت درخواست مأموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند.

.

۶- تخلفات و جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر و تبصره های ذیل آن:

۶-۱- عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، مشمول جریمه ای معادل ۱۰% مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ضوابط این دستورالعمل انجام شده است.

.

۶-۲- عدم ارائه فهرست معاملات، مشمول جریمه ای معادل ۱% مبلغ معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده خواهد بود.

.

۶-۳- استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرائم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

.

۶-۴- در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری و فروشنده نسبت به اجرای تکلیف موضوع بند(۲- ۲) این دستورالعمل اقدام نماید خریدار با توجه به مسئولیت تضامنی مشمول جریمه ای معادل ۱۰% مبلغ مورد معامله خواهد بود.

.

۶-۵- عدم ارائه صورتحسابهای مربوط به خریدهای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم در سال عملکرد و سال بعد از آن که مورد درخواست مأموران مالیاتی قرار گیرد مشمول جریمه ای معادل ۱۰% مبلغ صورتحسابهای ارائه نشده خواهد بود.

.

۶-۶- در صـورت تـعدد جـرائـم بـرای یـک معـامـله حداکثر جربمه قابل مطالبه ۱۰% مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.

.

۶-۷- هرگونه جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی، سوء استفاده و تبانی اشخاص موضوع این دستورالعمل در ارتباط با صدور صورتحساب و شماره اقتصادی خلاف مقررات بوده و ضمن مسئولیت تضامن، مطابق با قانون مبارزه با پولشویی، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد گردید.

.

۷- نحوه رسیدگی و مطالبه جرائم توسط ادارات امور مالیاتی:

۷-۱- ادارات امور مالیاتی مربوط، مکلفند فهرست معاملات و هرگونه اسناد و مدارک مرتبط با شماره اقتصادی را مورد بررسی قرار دهند و نیز بر اساس اختیارات قانونی وفق مفاد این دستورالعمل و رعایت سایر مقررات قانونی ضمن اعمال نظارت دوره ای و کنترل مستمر بر جریان فعالیتهای اقتصادی مؤدیان، بررسیهای لازم را در طول دوره های فصلی و سالانه از اشخاص مشمول این دستورالعمل به عمل آورند.

چنانچه ماموران مالیاتی در بررسیهای دوره ای و یا رسیدگی های به عمل آمده با تخلفات مندرج درماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ۱۳۸۰ و این دستورالعمل مواجه شدند، ضمن تنظیم گزارش تخلفات ، جرائم متعلق را با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه نمایند.

.

۷-۲- مؤدی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند.در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. رأی هیأت مزبور قطعی و لازم الاجرا است.جریمه مذکور غیر قابل بخشش است و از طریق مقررات اجرائی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول خواهد بود.

.

۷-۳- چنانچه ادارات امور مالیاتی ذیربط موقع رسیدگی، به موارد تخلفی مانند جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی و تبانی و سوء استفاده راجع به صورتحساب وشماره اقتصادی برخورد نمایند، موظفند از طریق اداره کل ذیربط به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند تا عندالاقتضاء متخلفین تحت پیگرد قضائی قرار گیرند. اقدام به تعقیب قضائی، مانع مطالبه و وصول جرائم مالیاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر نخواهد بود.

.

۸- موارد ابطال کارت اقتصادی:

در موارد ذیل کارت و شماره اقتصادی باطل میگردد:

۸-۱- فوت اشخاص حقیقی

۸-۲- در صورت اعلام اشخاص حقیقی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی

۸-۳- انحلال اشخاص حقوقی ثبت شده پس از اتمام عملیات تصفیه و سایر اشخاص حقوقی پس از لغو مجوز ذیربط

۸-۴- صدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال کارت اقتصادی

.

تذکر۱: دارنده کارت اقتصادی یا قائم مقام قانونی آن در موارد فوق موظفند به نزدیکترین اداره امور مالیاتی مراجعه و نسبت به تحویل و ابطال کارت اقدام نمایند.

.

تذکر۲: استفاده از کارت اقتصادی بعد از باطل شدن، در حکم سوء استفاده از شماره اقتصادی بوده و دارنده کارت و استفاده کننده از آن نسبت به مالیات بر درآمد وجرائم متعلقه مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

.

تذکر۳: صدور کارت المثنی دارای محدودیت های قانونی بوده و سوءاستفاده احتمالی از کارت مزبور رافع مسئولیت صاحب کارت نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن از سوی مراجع قضائی اعلام گردد.

.

.

.

.

.

.

.

.

,

.

.

.

——————————————————————————————

لينك مرتبط:

بخشنامه ۲۴۲۴۹/۲۰۰ مورخ ۹۲/۱۲/۲۸(رفع ابهام درخصوص صورتحساب فروش کالا و عرضه خدمات)

احیای کد اقتصادی پس از ۱۰ سال

بخشنامه ‌۸۷۶۰/۲۰۰ مورخ ۹۱/۴/۲۷(دستورالعمل اجرائی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم +مهلت ارسال گزارشات فصلی)

بخشنامه شماره ۱۲۰۰۱/۲۰۰ مورخ۹۱/۶/۱۵ (تمدید مهلت دریافت اطلاعات معاملات سه ماهه اول سال ۱۳۹۱(فصل بهار) موضوع ماده ۱۶۹ مکرر از طریق الکترونیکی تا تاریخ ۹۱/۷/۳۰)

 

محل تبلیغ شما

44 نظرات
 1. nami می گوید

  با سلام

  لطفا پیوستهای این دستورالعمل رو هم در سایت بگذارید .برای اطلاع همه دوستان .
  سپاسگزارم

 2. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  ضمن تشكر ؛ به زودي و بطور غير مستقيم ضمائم اين دستورالعمل به استحضار مي رسد.

 3. مدیر سایت می گوید

  ضمن عرض سلام مجدد
  به همت همكاران عزيزم در سايت دانلود سنتر ، لطفا ازاين دومسير ضمائم را دريافت كنيد:
  ۱- متن كامل بخشنامه به همراه ضمائم آن بصورت فايل pdf:
  دستورالعمل بکارگیری شماره اقتصادی مودیان مالیاتی
  ۲- صرفا ضمائم دستورالعمل در قالب pdf:
  پیوستهای دستورالعمل اجرائی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم – کد اقتصادی
  باتشكر

 4. صادقی می گوید

  با سلام و احترام
  جهت اعتبار سنجی مشتری آیا سایتی وجود دارد که با داشتن کد اقتصادی اطلاعات مورد نیاز کسب شود؟
  با سپاس

 5. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  توضيح بيشتري درخصوص سوالتان مي فرمائيد؟
  منظورتان اينست كه با وارد كردن كد اقتصادي ، اعتبار صاحب كد مشخص شود؟
  بااحترام

 6. غلامپور می گوید

  بله ؛ به سایت سازمان امور مالیاتی کشور مراجعه نمائید .

 7. غلامی می گوید

  آیا دریافتی حاصل از مطالبات سال گذشته نیز در این صورتحساب باید لحاظ گردد. با توجه به اینکه ما در سال ۹۰ تحت عنوان شرکت (شخص حقوقی) فعالیت داشته ایم ولی در ابتدای سال ۹۱ قراردادها را با شخص حقیقی منتقل کردیم و برای شرکت به اداره دارایی عدم فعالیت رد کردیم؟

 8. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  باتوجه به اينكه گزارش اين اطلاعات فصلي است ، گردش مالي ايشان دراين سه ماه مي بايست اعلام شود.
  لذا عملياتي كه در قالب شخص حقيقي و در فصل بهار روي داده گزارش مي شوند.
  موفق باشيد.

 9. زهرا می گوید

  یه سوال داشتم – آیا برای گزارش معاملات فصلی سقف مبلغ موجود وی باشد؟در سالهای قبل مبلغ ۱۵۰۰۰۰ تومان کمتر گزارش نمی شده است

 10. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  در بخشنامه قبلي سقفي براي بعضي از اقلام تعين شده بود:
  ۵- ارائه خرید ملزومات و ابزار و کالاهای مصرفی و خدماتی کمتر از یک میلیون ریال در هر فصل از یک شخص حقیقی یا حقوقی الزامی نمی باشد.
  ولي دربخشنامه اخير نه به بخشنامه قبلي اشاره و نه سقفي تعين شده است.
  موفق باشيد.

 11. محسن صیاد می گوید

  سلام
  در گزارش فصلی خرید و فروش آیا هزینه های انجام شده و دارائیهای خریداری شده نیز شامل خرید میشوند و مبالغ دریافتی از بابت صورت وضعیت ارسالی توسط کارفرما میبایست در لیست فروش اعلام گردد ؟
  متشکرم

 12. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اين گزارش برمبناي خريد و فروش كالا . خدمات تنظيم ميشوند وممكن است هرجايگاهي را درحسابهاي ما داشته باشند.
  بله از ديد پيمانكار اين اقلام به عنوان فروش خدمات تلقي ميشوند.
  موفق باشيد.

 13. بهنام می گوید

  با سلام -آیا مهندسین ساختمان که داری فعالیت نظارت بر ساخت وساز را دارند وحق الزحمه به حساب سازمان ونهایتا”گزارش عملکرد به دارائی ارائه میگردد-نیازی به گرفتن کد اقتصادی می باشد

 14. نصیری می گوید

  با سلام و خسته نباشید
  من از ارسال اطلاعات دوره ای نرم افزاری تو سال ۹۱ بیخبر بودم آیا میتونم تو این سه ماهه سوم کل این خرید و فروش هارو ارائه بدم ؟
  ویه سوال دیگه !
  افرادی که از فاکتورهای صوری استفاده میکنند آیا اگه این فاکتورهارو تو خریدهاشون بیارن مچشون گرفته میشه و در واقع میخوام بدونم همه اینکارا برا چیه ؟ یعنی دیگه نمیشه صوری کار کرد؟
  ممنون از لطفتون

 15. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  دو دوره ي قبلي را بصورت دستي ارسال كرده ايد؟

 16. گروه فنی ،تخصصی مشاوران مدیریت می گوید

  باسلام
  در شرکتهای طراحی و نظارت ، که متشکل از چندین مهندس صاحب امضا تشکیل شده است ، بایستی دفاتر قانونی آنها مورد قبول سازمان امورمالیاتی واقع گردد و گرنه معافیت آنها حذف شده و جرائم سنگینی نیز خواهند داشت .

 17. حسینی می گوید

  برای شرکت های پیمانکاری که دریافت ها و درآمد ها طبق قرارداد ها می باشد در سیستم گزارش فصلی باید فایل فروش پرشود یا فایل قراردادها

 18. مجید می گوید

  سلام و خسته نباشید
  واقعا این برنامه ای که راه انداختین خیلی سخت گیرانه هست به خدا شرکت هایی خصوصی خیلی گرفتاری دارن حالا باید یه نفر دربست برسه به این گزارش فصلی ها…
  جدیدا باید از هر مغازه ای که خرید میکنیم اسم و فامیل و کد ملی و یا کد اقتصادی طرف رو بگیریم که این در بلند مدت واقعا کاره مشکلیه باید تمام موارد قبلی رو زنگ بزنیم و ازشون اطلاعات بگیریم که خیلی از مغازه ها هم همکاری نمیکنن…
  یه راه حلی جلومون بذارید واقعا واسه ارسال گزارش های خرید و قرارداد مخصوصا با جاهای دولتی مشکل داریم…

 19. علي می گوید

  سلام آقا مجید
  شاید انجام چنین خواسته ای در ابتدا سخت باشد ، ولی بیاد داشته باشیم شفافیت مالی مبادلات اشخاص ( آنطور که همیشه خود اظهار می کنند ) و رعایت عدالت مالیاتی ایجاب می کند کلیه اشخاص صاحب فعالیت اقتصادی ، میزان و حجم فعالیت خود را برای متولی امر اعلام نمایند .
  ضمنا” مشکل نگیرید ، با مطالعه دقیق دستورالعمل اجرایی ماده ۱۶۹ مکرر و اصلاحیه آن آنطور که بسیاری از اشخاص حالیه انجام میدهند اقدام به ثبت و ارسال فهرست معاملات نمایید تا مشمول جرایم نشوید .
  موفق باشید و خداحافظ /

 20. علي می گوید

  سلام جناب حسینی
  آنچه که مربوط به دریافتی ناشی از قرارداد تنظیمی ، از کارفرما می باشد در فرم قراردادها آورده می شود .
  البته توجه داشته باشیم خرید ها جهت انجام قرارداد کماکان در فرم خرید ثبت و ارسال خواهد شد .
  موفق باشید /

 21. محمد می گوید

  با سلام
  ۱-برای تالارهای پذیرایی که خرید های انها معاف از مالیات است .
  نحوه ارائه گزارش خرید فصلی چگونه است ؟
  ۲-ایا فروش انها فقط بسنده به قراردادهای انها است . و اگر قرارداد با مشتری بصورت غیر رسمی و فاقد ارزش افزوده است بایستی به چه نحو عمل نمود؟

  با تشکر

 22. علي می گوید

  سلام جناب محمد
  همانطور که می دانیم کلیه خریدها و فروش های کالا و خدمات ( چه با قرارداد و چه بدون قرارداد ) توسط اشخاص مشمول که تالار های پذیرایی نیز جزء آن است بایستی در جداول مورد نظر گزارشات فصلی درج و ارسال گردد .
  موفق باشید /

 23. محمدرضا می گوید

  در مورد گزارش قرارداد و پرداختها : اگر قراردادی منعقد و مبادله شود اما در آن دوره (فصل)هیچگونه پرداختی انجام نشود نیز باید در گزارش قراردادها لحاظ شود و یا باید بماند در زمان پرداخت بابت آن قرارداد گزارش شود ؟

  تمام هزینه های خرید فاکتوری در گزارش خرید ثبت میشود و گزارش پرداخت قراردادها هم در گزارش قرارداد . پرداخت حق الزحمه که نه فاکتور دارد و نه قرارداد آیا باید گزارش شود ؟ در چه گزارشی باید لحاظ شود .

  آیا باید جمع گزارش خرید با هزینه های دوره و جمع گزارش فروش با درآمدهای دوره کاملا منطبق باشد ؟

 24. علي می گوید

  با سلام
  دو رویه در این خصوص مشاهده می شود یکی اینکه قرارداد را بمحض امضاء در موعد مقرر در فهرست ( جدول ) مربوط درج و ارسال می نمایند ؛ دیگر اینکه در هر وعده پرداختی و یا دریافتی و به عبارتی تحقق معامله نسبت به درج و ارسال این قسمت از معامله اقدام میکنند .
  باید دید که در این رابطه ماموران رسیدگی کننده چطور رفتار میکنند .سال ۱۳۹۱ اولین سال رسیدگی در این رابطه می باشد و باید منتظر ماند و دید .
  حق الزحمه پرداختی یا دریافتی ، ناشی از انجام کار در قبال قرارداد یا فاکتور بوده که در هر صورت در جدول مربوط به خود درج و ارسال خواهد شد .
  یقینا” مغایرتی نبایستی مشاهده شود چرا که می تواند از جمله موارد بی اعتباری یا مردود بودن دفاتر قلمداد گردد .
  خداحافظ /

 25. رضا می گوید

  سلام علیکم :
  شرکتهای خدماتی نظیر شرکت ما که در طول ۱۲ ماه فقط یک قرارداد عقد می نمایند و در ارسال صورت حساب خرید و فروش کالا و خدمات ( ارزش افزوده ) به عنوان فروشنده محسوب می شوند در اجرای ماده ۱۶۹ به چه صورت می باشد . قرارداد ، خرید یا فروش

 26. علي می گوید

  سلام علیکم آقا رضا
  ننوشتید چه نوع قرارداد و با چه موضوعی تنظیم می کنید ، همانطور که در پاسخ به سوالات برخی کاربران در همین پست اعلام شد علاوه بر درج قرارداد ( حسب مورد برابر رویه های موجود ) ؛ اگر جهت اجرای قرارداد مبادرت به خرید و بعضا” فروش ( مثلا” ضایعات ) میکنید مکلفید آن را هم جداگانه در جداول مربوط درج و ارسال نمایید .
  موفق باشید /

 27. محمود می گوید

  سلام،
  در صورتيكه فروشنده از ارائه صورتحساب خودداري ميكند آيا سازمان امور مالياتي سايتي جهت شكايت از آن فروشنده دارد؟
  ممنون از پاسخگويي

 28. علي می گوید

  ا سلام
  سازمان امور مالیاتی ؛ خیر .

 29. علیرضا می گوید

  باسلام.میخاستم بدونم در خصوص تکالیف مدیران مالی یا ذیحسابان مبنی بر ارایه صورتحساب خرید بصورت آف لاین. آیا باید کلیه معاملات خود را با هر مبلغی اعلام نمایند یا باید معاملات بیشتر از صدهزار تومان را اعلام کنند. یعنی ادارات باید خریدهای هزارتومانی خود را هم اعلام نمایند. باتشکر

 30. مدیر سایت می گوید
 31. قلیخانی می گوید

  باسلام
  شرکتی که در یک فصل هیچ فروشی نداشته (آما خرید داشته و ثبت کردیم) آیا باید مبلغ فروش صفر در گزارش فصلی اظهار شود؟ اگه بله چگونه؟
  چون تا زمانیکه در گزارش خرید و فروش فصلی هیچ رکوردی نداشته باشد ثبت نهایی نمیشود

 32. علي می گوید

  سلام
  خیر ، وقتی در یک فصل فروش نداشته ای لزومی به تنظیم یا تکمیل فهرست معاملات ( جداول مربوط به فروش ) فصل مورد نظر نخواهد بود .

 33. بهنام پیشرو می گوید

  با سلام
  آیا عوارض گمرکی و کمکهای بلاعوض و اجاره محل هم مشمول ماده ۱۶۹ می شوند؟
  با تشکر

 34. لیلا می گوید

  با سلام آیا کرایه حمل نیزبایددرگزارش خریدوفروش فصلی بیاید؟

 35. علي می گوید

  سلام
  موارد عدم شمول ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم همان هایی است که طی بخشنامه اخیر ( اسفند ۹۲ ) سازمان امور مالیاتی اعلام شده .

 36. علي می گوید

  سلام
  کرایه حمل بعنوان هزینه پرداختی ( خرید خدمات ) از یک طرف و شناسایی دریافت کننده وجه ( بعنوان فروشنده خدمات ) از طرف دیگر ، مورد نظر سازمان امور مالیاتی و درج در جداول موضوع دستورالعمل ماده ۱۶۹ مکرر می باشد .

 37. فيض محمد می گوید

  با سلام و وقت بخير بنده قنادي دارم و توليد شيريني و فروش آجيل دارم ايا مشمول ماده ۱۶۹ ق م م مي باشم در حاليكه مشمول ارزش افزوده نمي باشم

 38. علی می گوید

  آیا بیمه نامه ها مانند بیمه مسئولیت و … که شرکت می خرد هم باید در گزارش فصلی قید گردد

 39. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لطفا اين بخشنامه را مرور كنيد:
  اينجا

 40. malihe می گوید

  باسلام، آيا ميبايست بارنامه ها رو هم در گزارشات فصلي منظور كنيم يا نه؟

 41. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لطفا لینک زیر را دنبال کنید:
  اینجا

 42. میثم قجاوندراد می گوید

  با سلام
  در تابستان جاری خریدی داشته ایم و در هنگام صدور صورتحساب کلیه موارد قانونی از جمله کد اقتصادی و اعتبار ان مورد بر رسی قرار گرفت، لیکن زمانیکه برای صدور گواهینامه کد اقتصادی مراجعه کردیم، عنوان کردند که شرکت مربوطه کدفروش! است و باید خرید را باطل و ارزش افزوده را مجددا پرداخت کنیم! از انجاییکه به نظرم ممیزین مالیاتی مربوطه صادق نبودند ٬ خواهشمند است راهنمایی فرمایید. مبلغ ارزش افزوده حدود هشتاد میلیون تومان است.

 43. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اینکه طرف کد اقتصادی شما خطا کرده شما مسئول هستید؟
  پس به این صورت هرشخصی می بایست بجای سازمان اول طرف را شناسایی و بعد معامله کند.
  توضیح بخواهید که نقش و گناه شما دراین معامله چیست؟

 44. بابک می گوید

  با سلام. اسوال زیر رو جای دیگری هم مطرح کردم ولی این بار با کمی تغییر آنرا مطرح می کنم: چند روز پیش شرکت من ثبت شده ، روزنامه رسمی و دفاتر پلمب هم دریافت کرده ام. هنوز برای کد اقتصادی اقدام نکرده ام و مسلما فاکتور رسمی هم ندارم. در صورتیکه خریدار از من فاکتور رسمی بخواهد (یا در فاکتور رسمی فروشنده ای که از آن کالا می خرم) می توانم با استناد به بند زیر:

  ۲-۳- اشخاص حقیقی وحقوقی تا پایان زمان مهلت تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور برای دریافت و به کارگیری شماره اقتصادی بایستی حسب مورد از شماره ملی به عنوان شماره اقتصادی استفاده نمایند.
  .
  از شناسه ملی شرکت استفاده کنم؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.