حسابان وب

اختيار تعيين درآمد مشمول ماليات عملکرد سال ۱۳۹۳ صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده ۹۵ تفویض شد.

0 526
محل تبلیغ شما

بنابه اختيار حاصل از تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون مالياتهاي مستقيم ، به امورمالياتي شهر و استان تهران و ادارات كل امور مالياتي ساير استان ها اجازه داده مي شود با رعايت پيوست ، درآمد مشمول ماليات عملكرد سال ۱۳۹۳ تمام يا برخي از موديان موضوع بند (ج) ماده ۹۵ قانون مالياتهاي مستقيم را با نظر اتحاديه مربوط تعيين و ماليات متعلق را كه قطعي خواهد بود وصول نمايند.


بمنظور دستیابی به دستور العمل موصوف جهت بهره برداري موديان محترم مالياتي اینجا کلیک کنید.ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.