نرم افزارحسابداری صدگان

سوالات رايج بيمه بيكاري

344 41,318

حسابداراپ

به تازگي بيكار شده ام ، چه كار بايد بكنم؟

ج) بيمه شده اي كه كار خود را به صورت غيرارادي از دست مي دهد، براي دريافت مقرري بيمه بيكاري، بايد حداكثر ظرف مدت ۳۰ روز از تاريخ بيكاري موضوع را به واحدهاي كار و امور اجتماعي اطلاع دهد و آمادگي خود را براي اشتغال به كار تخصصي خود يا كار مشابه آن اعلام كند.


مقرري بيمه بيكاري بيمه شدگان واجد شرايط، از روز اول شروع بيكاري آنان محاسبه و پرداخت مي شود. توجه: بيكاري غيرارادي خود را در اسرع وقت گزارش كنيد.

براي دريافت مقرري بيمه بيكاري چه شرايطي بايد داشت؟

ج) بيمه شدگان بيكار، در صورت احراز شرايط زير، استحقاق دريافت مقرري بيمه بيكاري را دارند: – مشمول قانون كار و تأمين اجتماعي باشند – تبعه كشورهاي خارجي نباشند – مستمري بگير بازنشسته و يا از كارافتاده كلي نباشند. چند نكته مهم : – بيمه شدگاني كه به علت بروز حوادث غيرمترقبه مانند: سيل، جنگ، زلزله و آتش سوزي بيكار مي شوند، براي دريافت مقرري بيمه بيكاري، نياز به داشتن حداقل سابقه ۶ ماه پرداخت حق بيمه ندارند و حتي اگر در روز اول كار بر اثر اين حوادث بيكار شوند، مي توانند مقرري بيمه بيكاري دريافت كنند. بيمه شدگان بايد در دوره هاي كارآموزي و سوادآموزي كه از سوي ادارات كار و اموراجتماعي و نهضت سوادآموزي برگزار مي شود، شركت كنند و هر دو ماه يك بار، گواهي لازم در اين زمينه را به شعب تأمين اجتماعي ارائه كنند.

پرداخت مقرري بيمه بيكاري تا چه مدت ادامه پيدا مي كند؟

ج)مدت پرداخت مقرري بيمه بيكاري بيمه شدگان واجد شرايط، براساس سابقه پرداخت حق بيمه آنان تعيين وپرداخت آن در صورت عدم اشتغال مجدد ، عدم برقراري مستمري بازنشستگي واز كار افتادگي ، عدم امتناع از پذيرش شغل پيشنهادي و هم چنين شركت در كلاس هاي آموزش فني وحرفه اي در اين دوره ادامه خواهد يافت. در هر حال مدت آن از ۳۶ ماه براي بيمه شدگان مجرد و ۵۰ ماه براي بيمه شدگان متأهل و متكفل بيشتر نيست.

ميزان مقرري بيمه بيكاري چگونه محاسبه مي شود؟

ج)ميزان مقرري روزانه بيمه بيكاري، ۵۵ درصد متوسط مزد يا حقوق و يا كارمزد روزانه بيمه شده است. به مقرري افراد متأهل و متكفل، به ازاي هر يك از افراد تحت تكفل (حداكثر تا ۴ نفر)، ۱۰ درصد حداقل دستمزد افزوده مي شود. اما در هر حال ميزان مقرري بيمه بيكاري نبايد از حداقل دستمزد تعيين شده براي هر سال كمتر و از ۸۰ درصد متوسط مزد يا حقوق بيمه شده بيشتر باشد. متوسط مزد يا حقوق روزانه بيمه شده كه مبناي تعيين مقرري بيمه بيكاري است از طريق تقسيم جمع كل دريافتي مبناي كسر حق بيمه در ۹۰ روز قبل از شروع بيكاري ، بر روزهاي كار بيمه شده در اين مدت، محاسبه مي شود.

آيا به بيمه شده بيكار ، كليه حقوق مربوط به كاركنان از جمله عيدي وبن ماهيانه تعلق مي گيرد؟

ج)خير ، از آنجا كه عيدي و بن ماهيانه صرفا در ازاي اشتغال به بيمه شدگان شاغل قابل پرداخت مي باشد واز طرفي پرداخت آن در قانون بيمه بيكاري پيش بيني نگرديده است،بيمه بيكار صرفا محقق به دريافت مقرري بيمه بيكاري بوده و پرداخت عيدي وبن ماهيانه به آنان به علت عدم انطباق با موازين قانوني ميسر نمي باشد.

مقرري بيمه بيكاري د رچه صورت قطع مي شود؟

ج)- بيمه شده مجددا به كار اشتغال يابد. – بيمه شده بيكار بدون عذر موجه از شركت در دوره هاي كارآموزي يا سواد آموزي خودداري كند. – بيمه شده بيكار از قبول شغل تخصصي خود يا شغل مشابه پيشنهادي خودداري كند. – بيمه شده بيكار، مشمول استفاده از مستمري بازنشستگي يا از كارافتادگي كلي شود. – بيمه شده با دريافت مزد ايام بلاتكليفي به كار اوليه برگردد. – مدت زمان استحقاقي بيمه شده براي دريافت مقرري بيكاري خاتمه يابد. – بيكار شدگاني كه وفق مقررات قانون كار و حسب آراء صادره از مراجع حل اختلاف مقرر در اين قانون به دليل قصور در انجام وظايف محوله و يا نقض آيين نامه هاي انضباطي كارگاه توسط كارفرما اخراج گرديده اند مستحق دريافت مقرري بيمه بيكاري نخواهند بود.
چند نكته مهم: – در صورتي كه پس از پرداخت مقرري بيمه بيكاري به بيمه شده اي، مشخص شود كه بيكاري بيمه شده، ناشي از اراده شخص وي بوده است، بيمه شده بايد وجوه دريافتي به عنوان مقرري بيمه بيكاري را به سازمان تأمين اجتماعي بازپرداخت كند. همچنين بيمه شدگاني كه با دريافت مزد ايام بلاتكليفي به كار قبلي خود باز مي گردند نيز بايد مبالغ دريافتي را به تأمين اجتماعي برگردانند. – چنانچه بيمه شده بيكار، اشتغال مجدد خود را اعلام نكند و به رغم اشتغال همچنان به دريافت مقرري بيمه بيكاري ادامه دهد، بايد مقرري دريافتي از زمان اشتغال را به تأمين اجتماعي برگرداند.

آيا در مدت دريافت مقرري بيكاري، وقفه اي در سوابق بيمه اي فرد ايجاد مي شود؟

ج)خير،از نظر شرايط بازنشستگي ، فوت و از كار افتادگي مدت دريافت مقرري بيمه بيكاري جزسوابق بيمه اي فرد بيمه شده محسوب مي گردد.

مقرري بيمه بيكاري ،از چه زماني قابل پرداخت است؟

ج)مقرري بيمه بيكاري افراد واجد شرايط ازروزاول بيكاري بيمه شده قابل پرداخت است (با حفظ ساير شرايط قانوني(.

پندار سیستم

آيا در يافت مقرري بيمه بيكاري ،منجر به قطع مستمري از كار افتادگي جزيي خواهد شد؟

ج)خير، دريافت مقرري بيمه بيكاري مانع دريافت مستمري ازكارافتادگي جزئي نمي شود.

من وهمسرم ، هر دو بيكار شده ايم آيا مقرري بيمه بيكاري به هر دويمان تعلق مي گيرد؟

ج)بله ، درصورت بيكاري زن وشوهربيمه شده ، هردوازمقرري بيمه بيكاري برخوردارمي شوند.

آيا مقرري بيمه بيكاري شامل حال كارگران فصلي هم مي شود ؟

ج)كارگران فصلي كه صرفا دراثناي فصل كاراخراج ميگردند، مشمول دريافت اين مقرري ميباشند.

كارگر قرار دادي هستم كه در پايان دوره قرار داد بيكار شده ام ،آيا به من هم بيمه بيكاري تعلق مي گيرد؟

ج)افرادشاغل دركارهائي كه ماهيت آن جنبه دائمي دارد، درصورتي كه درپايان قراردادبيكارشوندودرآخرين كارگاه محل اشتغال حداقل يك سال سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشند ، موردحمايت قرارمي گيرند.

كارگر قرار دادي هستم كه در پايان دوره قرار داد بيكار شده ام ،آيا به من هم بيمه بيكاري تعلق مي گيرد؟

ج)افرادشاغل دركارهائي كه ماهيت آن جنبه دائمي دارد، درصورتي كه درپايان قراردادبيكارشوندودرآخرين كارگاه محل اشتغال حداقل يك سال سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشند ، موردحمايت قرارمي گيرند.

آيا در صورت دريافت مقرري بيمه بيكاري ، دفترچه درماني من وخانواده ام باطل مي شود ؟

ج)خير ، مادام كه از مقرري مربوطه برخوردار هستيد ، حق استفاده از مزاياي دفترچه درماني را نيز خواهيد داشت.

آيا ۳% بيمه بيكاري به اعضاء هيات مديره و مديرعامل شركتها نيز تعلق مي گيرد؟

ج)خير، اعضاء هيات مديره شركت ها يا مديرعامل كه عضو هيات مديره نيز مي باشد، مشمول ۳ درصد بيمه بيكاري نيستند.

چه كساني مشمول دريافت مقرري بيمه بيكاري هستند؟

ج)كليه مشمولين تامين اجتماعي كه تابع قانون كار باشند مشمول دريافت مقرري بيمه بيكاري هستند ، بيكارازنظرقانون تامين اجتماعي بيمه شده اي است كه بدون ميل و اراده خود بيكار شده و آماده به كار باشد. براساس اين قانون، چنانچه بيمه شده اي به علت تغييرات ساختاراقتصادي كارگاه مربوطه و به تشخيص وزارتخانه ذيربط و تائيد شورايعالي كار ، بيكارموقت شناخته شود وهمچنين بيمه شدگاني كه به علت حوادث غيرمترقبه مانند سيل ، زلزله ، جنگ ، آتش سوزي بيكار شوند، مي توانند از مقررات اين قانون استفاده نمايند . بنابراين، كارگري كه به ميل واراده خود،كارخودراترك مي كند ، نمي تواندازاين حمايت ها برخوردارشود .تشخيص ارادي بودن يا غيرارادي بودن بيكاري بيمه شده ، برعهده كميته اي متشكل از نمايندگان اين سازمان واداره كارواموراجتماعي محل اشتغال بيمه شده است.
چند نكته مهم : – براساس قانون تامين اجتماعي ، بيمه شدگاني كه به علت تغييرات ساختاراقتصادي كارگاه مربوطه و به تشخيص وزارتخانه ذيربط وتائيد شوراي عالي كاربيكارموقت شناخته مي شوند ، مي توانند درخصوص برقراري بيمه بيكاري اقدام نمايند. – كارگران فصلي در صورتي كه صرفا در اثناي فصل كار اخراج گرديده و بيكاري آنها بلا اراده تشخيص داده شود مشمول دريافت مقرري بيمه بيكاري خواهند بود. – بيكاران داراي قرارداد كار با مدت معين در صورتي كه براساس رأي مراجع حل اختلاف در اثناي مدت قرارداد اخراج گرديده باشند مشمول استفاده از بيمه بيكاري خواهند بود.

منبع:اداره كل سازمان تامين اجتماعي البرز

 


محل تبلیغ شما

344 نظرات
 1. مهدی تابان می گوید

  با سلام

  از اول تیر ماه ۱۳۹۲ بیکار شده ام و به موقع اقدام کرده ام. به دلیل کوتاهی شرکت مربوطه در واریز ۵ ماه از حق بیمه من تا کنون بیمه بیکاری دریافت نکرده ام . هم اکنون همه امور انجام شده است و در استانه دریافت بیمه بیکاری هستم. چنانچه در این بین کار پیدا کنم ایا مقرری بیمه بیکاری مربوط به ماهها و سال گذشته به من تعلق می گیرد یا خیر.

 2. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله به نظر بنده مدتي كه بيكاربوده ايد مشمول دريافت هستيد ولي بازهم پرس و جوي بيشتري بفرمائيد.

 3. علی می گوید

  با سلام
  من ۲۳سال سابقه +دوسال خدمت سربازی جمعا ۲۵ سابقه دارم ۲۰بهمن ۹۳ اخراج شدم کارگر رسمی هستم در ضمن از هیات تشخیص رای باز گشت به کار گرفتم اما کار فرما از ادامه به کار من جلوگیری کرده کار من سختو زیان اور است ایا استفاده از بیمه بیکاری در مقرری باز نشستگی من تاثیر منفی دارد
  من با۴۶ سال سن چکار کنم؟

 4. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  وقتي راي به بازگشت داده اند نمي توانيد از بيمه بيكاري استفاده كنيد لذا پيگري كنيد تا از طريق اجراي احكام دادگستري كارفرما ملزم به بازگشت شما به كارشود.

 5. حسین می گوید

  با سلام
  اینجانب مشمول دریافت حقوق بیکاری شده ام ولی حقوق بیکاری بنده دو ماه یکبار واریز میشود می خواستم علت اینکه ماهانه به حسابم واریز نمیکنند را بدانم با تشکر

 6. حمید رضا می گوید

  سلام
  سن بنده ۵۶ سال است و حدودا ۲۶ سال سابق پرداخت حق بیمه دارم
  لطف کنید دقیق راهنمایی فرمائید
  ۱- با توجه به پایان قرارداد اینجانب تا یکماه دیگر و عدم تمدید قرارداد توسط کارفرما می توانم از بیمه بیکاری استفاده کنم
  ۲- در صورت استفاده از مزایای بیمه بیکاری (با توجه به پرداخت حداقل دستمزد توسط کارفرمای فعلی ) ، تا زمان بازنشستگی ، تاثیر منفی بر حقوق زمان بازنشستگی اینجانب دارد .
  ۳- در کل با توجه به شرایط فوق لطفا راهنمایی فرمائید بهتر است بیمه خود را بصورت اختیاری ادامه دهم یا از بیمه بیکاری استفاده کنم و کدام یک از موارد بالا در بیشتر یا کمتر شدن حقوق بازنشستگی اینجانب تاثیر دارد. با تشکر فراوان

 7. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ۱- دريافت بيمه بيكاري اختياري نيست وبسته به نظر هيات تشخيص اداره كار دارد.
  ۲-بيمه بيكاري متوسطي از آخرين حقوق دريافتي شماست و برهمين اساس هم اگر به بازنشستگي برسيد محاسبه خواهد شد.
  ۳- وابسته به جواب سوال است با اين فرق كه دربيمه بيكاري هزينه بيمه نمي پردازيد.

 8. حمید رضا می گوید

  سلام مجدد
  با تشکر ویژه از مدیریت محترم سایت بابت پاسخ کامل به سوال این حقیر
  لطفا در صورت امکان جواب سوال سوم را واضحتر راهنمایی فرمائید
  با احترام فراوان

 9. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام مجدد
  منظور اين است كه دربيمه بيكاري شما هزينه اي بابت حق بيمه ي خود نمي پردازيد ولي بيمه اختياري مشمول پرداخت حق بيمه توسط خودتان است.
  موفق باشيد.

 10. معصومه ناصری می گوید

  باسلام من اول دی ماه سال ۹۳بیکار شدم بیمه بیکاری ۱۸ماه شامل حالم شده ۵ماه از بیمه بیکاری استفاده کردم ازاول خرداد مشغول به کار شدم به بیمه اعلام کردم که بیمه بیکاری ام قطع بشه آیا بعدا هم میتونم از بیمه بیکاری اسفاده کنم ؟ کی میتونم ؟

 11. رضا می گوید

  با سلام
  من از تاریخ اول فروردین۹۴ بیکار شدم. در مهلت قانونی اقدام کردم و شورای کار درخواست بازگشت به کار مرا رد کرد و اخراج مرا موجه و غیر ارادی اعلام کرد. چند روز بعد یک بازرس از تامین اجتماعی به محل کار من رفته و براساس عرف قبلی و رایج از یکی از کارگران تایید گرفته که همه سر کار هستند و اتز قضا اسم منم در اون لیست بوده . حالا گزارش داده که من سر کار بودم و درخواست بیمه بیکاری من رد شده . در حالیکه من سر کار نبودم و اون بازرس بدون احراز هویت کارگران از یکی از آنها امضا گرفته و رفته . حالا چکار کنم ؟

 12. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  با سوابق و رای اداره کار به بازرس تامین اجتماعی مراجعه کنید.

 13. رضا می گوید

  آیا شما ماده قانونی یا آئین نامه یا هرچیزی که بازرس را موظف به احراز هویت کارگران کارگاه نماید سراغ دارید؟ چون بازرس میگه یک نفر کارگر میتونه بجای همه امضا کنه که همه سر کار هستند ! واقعا مضحکه ! به هرحال اگر من سر کار باشم خودم باید فرم بازرس رو امضا میکردم .

 14. مدیر سایت می گوید

  خیر سراغ ندارم ولی حرف این بازرس منطقی نیست چون بدین شکل اشخاصی هم که فوت شده اند را میشود بیمه کرد.
  به هرحال با سوابق شکایت و رای اداره کار بازرس را مجاب کنید درغیر اینصورت به حراست مراجعه کنید.

 15. ندا می گوید

  با سلام من ۶ماه دریک کارگاه مشغول کاربودم والانم ۶ ماه دریک کاگاه دیگری الان بیکار شدم آیا میتوانم از بیمه بیکاری استفاده کنم ؟

 16. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  درهرصورت به اداره کار مراجعه و درخواست بازگشت به کار کنید.

 17. مهدی زاده می گوید

  با سلام … من چند سال پیش از بیمه بیکاری استفاده کردم … حال دوباره دارم بیکار میشم و با توجه به محاسبات و شرایط احراز بیمه بیکاری در رنج ماه بالاتر قرار می گیرم.. سوالم از شما کارشناس محترم این است که آیا می توانم مابه التفاوت ماههای بیمه بیکاری ام را دوباره استفاده کنم یا اینکه کلا به هر بیمه شده در طول دوران کاری فقط مجاز به یکبار استفاده از بیمه بیکاری است
  با تشکر توجهی که می فرمائید

 18. حمید رضا می گوید

  باسلام و دعاي خير
  بنده ۵۷سال سن دارم و ۲۴ سال سابقه بيمه دارم که ۹ سال آن بيمه کارگري اجباري است و از اول ماه آينده قراردادم با محل کارم تمام مي شود و طبق اعلام کارفرما ديگر احتياجي به اينجانب ندارند محل کار اينجانب نطنز مي باشد و محل سکونتم اصفهان حدود ۱۲۵ کيلومتر ،
  لطفا راهنمايي کنيد بعد از بيکار شدن جهت درخواست برقراري بيمه بيکاري به اداره کار اصفهان ( محل سکونت ) مراجعه کنم يا اداره کار نطنز ( محل کار و پرداخت حق بيمه ) و ان شااالله بعد از برقراري بيمه بيکاري ا آيا براي امضاء کردن فرم حضور و غياب بايد هر روز به شهر محل کارم بروم .
  با تشکر فراوان

 19. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  شهری که درآن بیمه پردازی دارید ملاک است وبایستی ظرف ۳۰ روز ازبیکاری درخواست بازگشت به کار خود را مطرح کنید.

 20. حمید رضا می گوید

  سلام مجدد
  با تشکر از پاسخ شما
  ممنون میشم لطف کنید در رابطه با حضور و غیاب در زمان گرفتن حقوق بیمه بیکاری و محل سکونت ( اصفهان ) و محل کار و پرداخت بیمه ( نطنز ) توضیح بیشتری دهید که آیا هرروز باید به محل پرداخت بیمه مراجعه شود
  با تشکر از سایت خوب شما

 21. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب مجدد
  از قرار این حضور وغیاب روزانه نیست وهفته ای می باشد.درهرصورت این موضوع را اداره بیمه بیکاری نطنز سوال کنید.

 22. نگین می گوید

  سلام

  من به مدت یکسال در یک شرکت خصوصی کار کرده وبیمه بوده ام

  اما ب علت اینکه ۴ ماه معوقه دارم و به تازگی اضافه کاری ها پرداخت نمیکنند بدون اطلاع قبلی از این موضوع،میخوام از شرکت استعفا بدم
  بااین حال بازم بیمه بیکاری به من تعلق میگیره یا نه؟؟؟
  تعداد روزهای کاری من هم به۱۵ روز کاهش یافته

 23. حسین می گوید

  سلام
  ۱۰ روز پیش با تصمیم شرکت مجبور به قطع همکاری شده ام . وتا پایان شهریور قرارداد دارم . تمایل دارم برای دریافت حقوق و مزایای قانونی طبق قرارداد اقدام کنم . مبلغی به عنوان وام مسکن به شرکت بدهکارم . چطور میتوانم هم حق و حقوق قرارداد باقیمانده را دریافت کنم و هم از بیمه بیکاری استفاده نمایم ؟ حدود نیمی از حقوق هم در این سالها بعنوان متتم بصورت خارج از لیست بیمه پرداخت شده است .

 24. هلنا گوهری راد می گوید

  با عرض سلام همسرمن از ابان ۹۲ بیکار شده و بیمه بیکاری دریافت می نمود و از تیرماه سال ۹۳ بدلیل کم سوادی برادرش و به درخواست ایشان برای مغازه شیرینی فروشی ایشان مبادرت به اخذ جواز کسب بنام خود نمود و متأسفانه بدلیل ضرر و زیان برادرش مغازه را تعطیل کرد و همسرم نیز در اول مرداد ۹۴ مبادرت به ابطال جواز نمود و در ۵ مرداد از سازمان تامین اجتماعی تماس گرفتند و اظهارداشتند بدیل اخذ جواز از تاریخ اخذ آن بیمه شما لغو وباید کل مبالغ دریافتی را عودت دهید خواهش میکنم در این خصوص راهنمایی فرمائید

 25. مرتضی می گوید

  سلام من ۱۰.۵ سابقه کار دارم و ۷ مرداد امسال از شرکت اخراج شده ام و ۲۶ ماه بیمه بیکاری به من تعلق پیدا کرده حال اگر بطور مثال اگر ۶ ماه از بیمه بیکاری استفاده کنم بعد کار جدید پیدا کنم و بعد اخراج بشم آیا میتوانم از ۲۰ ماه باقی مانده بیمه بیکاری استفاده کنم.
  باتشکر

 26. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بیمه بیکاری بعدی منوط به رای هیات تشخیص است.

 27. امیر می گوید

  سلام.من با ۴۴ سال سن ، دارای ۱۶ سال سابقه کار سخت و زیان آور و ۵ سال سابقه کار عادی و دوسال سابقه خدمت وظیفه می باشم. تاکنون از بیمه بیکاری استفاده نکرده ام .واکنون بیکار شده ام.در صورت استفاده از بیمه بیکاری به سن بازنشستگی می رسم می خواستم بدانم محاسبه حقوق بازنشستگی من بر چه اساسی خواهد بود.آیا حقوق بازنشستگی برمبنای ۵۵% از حقوقی که به عنوان بیمه بیکاری پرداخت می گردد محاسبه می شود یا آخرین حقوق دریافتی ملاک عمل می باشد

 28. صبا می گوید

  با سلام
  بنده برای مدت یک سال به شرکت خصوصی قرارداد دارم اما برای ماه ۶ با من ادامه کار نمیدهند می خواستم بدونم با ۴ سال سابقه بیمه که البته مربوط به شرکت دیگری می باشد و با توجه به اینکه سابقه بیمه در آخرین کارگاه ۶ ماه می باشد می تونم شامل بیمه بیکاری بشم یا نه؟

 29. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله منعی در قانون دراین خصوص نیامده است.

 30. زکریا می گوید

  سلام
  آیا تعداد ماه های بیمه شده از طرف کارفرما باید ۶ یا ۱۲ یا ۳۰ ماه پشت سرهم باشد تا طبق تبصره برایش بیمه محاسبه شود یا خیر؟

 31. صادقی می گوید

  سلام خسته نباشید میخواستم بدونم در صورت گرفتن بیمه بیکاری ایا کارفرما متضرر میشود یا نمره منفی برایشان حساب میشود؟ با تشکر

 32. لاله می گوید

  با سلام و خسته نباشید

  بنده به مدت ۳سال در شرکتی مشغول به کارم ولی حقوق اداره کار به اندازه و به موقع پرداخت نمیشود و عیدی و سنوات هم نداریم.موقع اعتراض میگن اگه نمیخوایید نیایید ولی نامه اخراج نمیدن.آیا میتونم از بیمه بیکاری استفاده کنم؟

 33. ali می گوید

  برای بیمه بیکاری فقط سوابق آخرین شرکت در نظر گرفته می شود یا کل سوابق بیمه؟

 34. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  کل سوابق

 35. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خیر تبعاتی متوجه کارفرما نیست.

 36. ali می گوید

  اگه از کارفرما شکایت بشه چی؟

 37. مدیر سایت می گوید

  قاعدتا روال برقراری این بیمه باشکایت از کارفرماست ولی وقتی هیات تشخیص بیکاری ایشان را غیر ارادی تشخیص میدهد به این معنی است که کارفرما نقشی در بیکاری وی نداشته است.

 38. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بصورت اختیاری خیر نمی توانید ولی برای دریافت حقوق قانونی میتوانید به اداره کار مراجعه کنید.

 39. صالحی می گوید

  با سلام
  من مدت ۵ماه است که از بیمه بیکاری استفاده میکنم الان تصمیم دارم مغازه بزنم وبرم سمت کار آزاد،آیا بیمه بیکتری من قطع میشه با توجه به اینکه فعلا در کار آزاد درآمد کمتراز بیمه بیکاری خواهم داشت

 40. محمد می گوید

  با سلام و خسته نباشید
  بنده تمامی شرایط بیمه بیکاری را دارم و مشمول گرفتن بیمه بیکاری هستم و حتی اقدام کرده ام.اما به گفته بازرس اداره کار بنده چند مورد انضباطی در پرونده پرسنلی محل کارم دارم.که البته بابت آنها توسط کارگاه جریمه شده ام.همچنین دلیل بیکار شدنم اینها نبوده و کارفرما دیگر نیازی به من نداشته و پایان کار برآیم زده.آیا بیمه بیکاری به من تعلق میگیرد؟ ممنون میشم اگه توضیح بدید

 41. مجتبي می گوید

  با سلام و احترام
  مدت دو سال در يك واحد بدون قرارداد مشغول به كار بودم بعد ازشكايت و محكوم شدن آن واحد به پرداخت حق السعي و حق بيمه از سوي اداره تعاون كار و رفاه اجتماعي و يك سال بلاتكليفي براي اجراي رآي در سازمان تأمين اجتماعي و دريافت حق بيمه با توجه به اينكه الان شاغلبه كار هستم اداره بيمه گفت بايد تعهد نامه اي بنويسم كه خواستار دريافت بيمه بيكاري نيستم، دليلش چيست؟ آيا نسبت به آن دو سال يا يك سال بلاتكليفي ميتوانم بيمه بيكاري دريافت كنم؟

 42. منیژه می گوید

  سلام من از سال ۸۶به مدت۲۰۵سال در شرکتی مشغول به کار بودم وپس از اخراج به مدت ۱۸ماه بیمه بیکاری مشمول اینجانب شد .ازمرداد سال ۹۲دوباره به مدت ۲سال در شرکتی اشتغال داشتم به علت اینکه به مدت ۴ماه هیچ پرداختی بابت حقوق به اینجانب شرکت نداشته به بیمه نیز پرداخت نشده به وزارت کاربابت معوقه حقوق وسنوات شکایت کردم حال میخواستم بدانم بیمه بیکاری مشمول اینجانب میشود وباید چکار کنم؟

 43. beh می گوید

  باسلام.آموزگار قراردادی یک مدرسه هستم.مدیریت مدرسه عوض شده ومدیر جدید برای سال جدید از من دعوت به کار نکرده.فرصتی برای شروع مدارس نیست ومن مدرسه جدیدی پیدا نکردم .لطفا راهنمایی کنید.ممنون

 44. علیرضا می گوید

  با سلام
  من۵ماه هستش که از کارم اخراج شدم و جمعا۳۰ماه و۹روز سابقه بیمه دارم میخواستم ببینم چه مدت بیمه بیکاری بهم تعلق میگیره؟هیأت تشخیص رأی اداره کار قبول کردن با بیمه بیکاری مونده بیمه میخواستم بدونم بیمه چه مدت میکشه قبول کنه و حقوقم رو بده؟

 45. نازی می گوید

  سلام من در اردیبهشت امسال از شرکت خصوصی با یکسال سابقه کار به دلیل تعدیل نیرو اخراج شدم. بعد از آن مجدد در یک شرکت به صورت آزمایشی مشغول به کار شدم ولی بعد از یکماهو نیم بدلیل پرداخت نکردن حقوق قانونی توسط آن شرکت اختیاری بیرون اومدم و بیمه ام من به مدت ۲ ماه رد نشد. الان یکماه است که بدنبال کار هستم ولی متاسفانه کار پیدا نمیشود.آیا امکان اقدام برای دریافت بیمه بیکاری را دارم؟ در ضمن مدت ۵ سال بیمه بوده ام.

 46. علی خدایی می گوید

  سلام و خسته نباشید
  از کار اخراج وطی رای اداره کار مشمول بیمه بیکاری هستم
  ولی چون کمتر از شش ماه سابقه در این کارگاه دارم از بیمه برگه ای به من داده شده
  ک کارفرما اگر با بنده قرار داد کار نداردبا مهر و امضا مراتب را گزارش کند،و کارفرمای بنده از
  امضای برگه امتناع می کند لطفا راهنمایی بفرمایید چه کاری انجام بدم چون به بیمه بیکری نیاز فوری دارم

 47. الهام می گوید

  با سلام
  من به مدت ۹ماه در یک شرکت مشغول به کار بودم و برایم حق بیمه رد شده است ، اما بعد از اتمام قرداد حاضر به تمدید آن نیستند و نامه عدم نیاز را داده اند.قراردادهای من سه ماهه بوده است و الان قرارداد آخرم تمام شده است .آیا بیمه بیکاری شامل حال من می شود؟
  باتشکر

 48. حسن آبادی می گوید

  با سلام من ۱۰ ماه سابقه بیمه داشتم و بعد از آن ۹ ماه بیکار بودم و سابقه بیمه برایم رد نشد.جای دیگری مشغول به کار شدم و الان بعد از ۳ ماه که بیمه هم بودم نیازی به نیرو ندارند(از مدت قراردادم باقی مانده) آیا میتوانم از بیمه بیکاری استفاده کنم؟با توجه به اینکه بین سوابق بیمه ام وقفه افتاده.باتشکر

 49. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  وقفه مانعی در استفاده نیست ولی بایستی در زمان بیکاری حداقل مورد نیاز را داشته باشید.

 50. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  مورد عجیبی را فرمودید.این موارد انضباطی به اداره کار اعلام شده؟
  اصولا چنین بازرسی های برای بیمه بیکاری تعریف نشده است.

 51. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله به هرحال درصورت اطلاع شما شاغل محسوب میشوید.

 52. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  به نظر بنده قبل از مشغول به کار آزمایشی بایستی اقدام می کردیدولی بازهم به اداره کار مراجعه کنید.

 53. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  به بیمه مراجعه و موضوع را گزارش کنید.

 54. رحمن می گوید

  باعرض سلام وخسته نباشید

  بیمه بیکاری چه تاثیری در حقوق باز نشستگی و مزایای ان دارد.
  و بعد از اشتغال مجدد باتوجه به ثابقه در شغل قبلی این قطع و وصل شدن
  تاثیری در ثابقه یا حقوق مزایا بازنشستگی دارد.؟اگه سختی کار تعلق بگیرد چطور

 55. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  تاثی خاصی ندارد فقط شما اگر در دوسال آخر کارکرد مشمول بیمه بیکاری شده باشید با متوسط دریافتی همان بیمه بیکاری بازنشسته میشوید.

 56. اعظم می گوید

  با سلام
  من دو سال در یک واحد نیمه دولتی با بیمه تامین اجتماعی مشغول به کار بوده و در مرداد ماه۹۴ به دلیل زایمان تا کنون سرکار نرفته از استعلاجی زایمان استفاده میکنم که در بهمن ماه این مرخصی پایان می یابد. در تماسی که با اداره محل خدمت داشتم ظاهرا نیازی به بنده بعد از این شش ماه ندارند و یک جورایی گفتند که دیگر سر کار نیایم که البته خیلی هم ناراضی نیستم از این موضوع فقط میتوانید بنده را راهنمایی کنید که آیا میتوانم از بیمه بیکاری استفاده کنم یا نه؟ یادآوری میکنم که در حال حاضر حقوق استعلاجی زایمان را از تامین اجتماعی دریافت میکنم.
  اگر امکان استفاده را دارم میشود مرحله به مرحله برایم توضیح دهید که چه کار باید کنم؟
  با تشکر فراوان

 57. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  قاعدتا می بایست بعد ازاتمام مرخصی به محل کار مراجعه و اعلام آمادگی کنید.درصورتی که کارفرما مانع شد به اداره کار بروید و بیکاری خود را بادرخواست بازگشت به کار مطرح کنید.
  اگر هیات تشخیص بیکاری شما را غیر ارادی تشخیص داد بیمه بیکاری برقرار میشود.

 58. اعظم می گوید

  ممنون از راهنماییتان اگر ممکن است به این سوالم نیز پاسخ دهید
  در حال حاضر بنده دو سوم حقوق آخرین قراردادم را از تامین اجتماعی میگیرم یعنی ۶۵ درصد حقوق سه ماه آخرم را. در صورت برقراری بیمه بیکاری شنیده ام که حقوق دریافتی ۵۵ درصد است و سوالم این است که ۵۵ در صد آخرین حقوقی که از محل کارم گرفته ام را پرداخت خواهند کرد یا ۵۵ در صد این مبلغی که الان بعنوان غرامت استعلاجی از تامین اجتماعی میگیرم ؟

 59. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر اشتباه نکنم همان حقوق دوران کاری شما ملاک است.

 60. سارا حسینی می گوید

  سلام
  در حال حاضر حقوق بیکاری دریافت میکنم.برای حضور و غیاب همیشه به موقع حاضرشدم بجز دفعه آخر که با ۳ ساعت تاخیر ولی در همان روز مراجعه کردم
  ولی به جای ۲ ماه حقوق فقط ۱ ماه حقوق برایم واریز شده است
  لطفا در مورد این مسئله راهنمایی بفرمایید
  د

 61. حسن می گوید

  اگر برای شخصی همزمان از دو محل بیمه تامین اجتماعی پرداخت شود امکان استفاده از بیمه بیکاری با شرط اینکه از هیچکدام هم اکنون بیمه پرداخت نمیشود وجود دارد لطفا راهنمایی کنید

 62. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  به هرحال می بایست از محلی که شغل اصلی شما دراداره کار درخواست بازگشت به کار کنید.

 63. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  به نظر نمی رسد این مدت مانعی در حقوق بیکاری شما باشد.

 64. سارا می گوید

  با سلام
  در حال حاضر حقوق بيمه بيكاري دريافت ميكنم ولي متاسفانه اين ماه با يك روز تاخير ومحاسبه پنجشنبه كه بيمه تعطيل است مجموعا ٣روز تاخير دارم ،با اين مدت تاخير اختلالي در دريافت بيمه بيكاري ايجاد ميشه.ممنونم از شما

 65. صنوبر می گوید

  سلام
  من در دفتری پیشخوان دولتی کار می کردم الان اخراج شدم وبه بیمه شکایت کردم بازگشت به کار زدن و اعتراض گذاشتم که در اخر هم هیات چند نفره بازگشت به کار زدن که لازم و قطعی الاجرا می باشد در صورتی که کارفرما احتیاج ندارد ومن را به عنوان کارگر نمی پذیرد .باید چکار کنم ایا باید به دیوان عدالت مراجعه کنم ؟ برای دریافت بیمه بیکاری

 66. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خیر به اداره کار بروید و اعلام کنید که کارفرما هنوز مانع برگشت شماست.رای رابرای اجرا به دادگستری می فرستندوتوسط اجرا احکام دادگستری اجرا میشود.

 67. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  دراولین فرصت به اداره کار بروید و برای آنروز گواهی تهیه کنید.

 68. محمود می گوید

  سلام سی دو سال سابقه بیمه دارم ۴۷سال سنم الان از کارخانه سیمان بیرون کردن بالای صدنفرهستیم دوازده ساله پیش یک باربیمه بیکاری گرفتم متاهل هستم سه فرزند دارم برای گرفتن بیمه بیکاری چه کار باید بکنم ایا به من تعلق میگرد

 69. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله به اداره کار محل مراجعه و بیکاری و درخواست بازگشت به کار خود را مطرح کنید.

 70. سپیدار می گوید

  با سلام
  من بیشتر از ۹۰ روز هست که از زمان بیکار شدنم میگذرد.اما از قوانین بیمه بیکاری اطلاع نداشتم و به دنبال بیمه نرفتم و امیدوار بودم که کار جدیدی پیدا کنم.
  آیا با توجه به اینکه بیشتر از ۹۰ روز از بیکاری من میگذرد باز هم احتمال اینکه بیمه بیکاری بگیرم وجود دارد؟؟
  من واقعا احتیاج دارم و بیمه بیکاری کمک بزرگی به من هست.
  آخر این ۹۰ روز چه قانونی است وقتی اطلاع رسانی نمی شود؟.این واقعا انصاف نیست. در محل کار هیچکس درباره قانون بیکاری به من چیزی نگفت.

 71. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  مهلت قانونی ۳۰ روز است.
  بعید می دانم ولی در هرصورت به اداره کارمراجعه کنید.

 72. سمانه امیدی می گوید

  با سلام در ماه آخر کارکردم بک روز غیبت داشته ام وبیمه ام یک روز کمتر پرداخت شده است می خواستم بدانم این مورد سبب تعلق نگرفتن بیمه بیکاری به من می شود. با تشکر

 73. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خیر

 74. غفاری می گوید

  با سلام و خسته نباشید،ممنونم از سایت خوبتون،پدر بنده ۵۷ سال میباشد در صورتی که کارفرما اورا از کار برکنار کرده،پدرم تا رسیدن بازنشستگی میتواند از بیمه بیکاری استفاده کند،و حالا سوال من این است که،گرفتن حقوق بیمه بیکاری به کمتر شدن حقوق بازنشستگی پدرم ربطی دارد؟

  بنظر شما استفاده کند یا نه؟
  ممنونم اگر ایمیل کنید
  با تشکر

 75. باران می گوید

  سلام.من ۲سال سابقه بیمه دارم.در صورتی که بیمه بیکاری به من تعلق بگیره چند ماه بیمه بیکاری دارم؟؟

 76. جواد می گوید

  با سلام وخسته نباشید
  با چند ماه سابقه بیمه میشود از بیمه بیکاری استفاده کرد

 77. الهام می گوید

  با سلام و خسته نباشید
  من ۶۳ ماه و ۱۸ روز سابقه بیمه دارم و ۹۴/۰۷/۱۰ به دلیل انتقال کارخانه به شهر دیگر و بومی سازی اخراج شدم . کلیه مراحل بیمه بیکاری را انجام دادم حتی هیءت دو نفره نیز تایید فرمودند حکم مبلغ بیکاری را هم گرفتم. اینجانب در فروردین ب جز بیست درصد افزایش حقوق دولتی حدود صدهزار تومن نیز از طرف کارفرمل افزایش داشتم و به دلیل انتقال کارخانه به قم و افزایش مسیر رفت و آمدمان و افزایش حجم کار در تاریخ ۹۴/۰۵/۰۱ سیصد هزار تومن دوباره افزایش داشتم. الان بیمه گیر دادن چرا افزایشت غیرمتعارفه؟ در صورتی که کلیه قراردادها با تایید کارفرما موجود می باشد. یعنی فکر می کنند من قراردادامو جعل کردم؟ یعنی چی؟ خواهشا جواب بدید/ خدا شاهده یک ماه و نیمه دارم تلاش میکنم خب کارفرما با تایید خودش افزایش حقوق داده

 78. mahnaz می گوید

  سلام من حدود ۱۱سال سابقه بیمه دارم و ۲ سال بخاطر بارداری نتوانستم بیمه پرداخت کنم و الان دوباره مشغول بکار شدم ایا میتوانم برای ان دو سالی که بیمه پرداخت نکردم الان اقدام نمایم . و بابت ان دوسال بیمه خانه داری بریزم.باتشکر از زحمات شما

 79. مهدیه می گوید

  باسلام
  بنده از اول فروردین بیکار شدم و تمام مراحل بیمه ای مربوطه را انجام دادم. پایان مردادماه برگه ای مربوط به بازرسی به اداره ی تامین اجتماعی دادم. ولی تا امروز برای بازرسی نیامدن چه اقداماتی میتونم انجام بدم؟؟؟

 80. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  شما در اداره کار طرح شکایت به منظور بازگشت به کار داده اید؟

 81. مهدیه می گوید

  بله. تمام اقدامات لازم صورت گرفته

 82. مدیر سایت می گوید

  اگر هیات تشخیص رای به بازگشت شما داده باشد واعتراضی هم توسط کارفرما نشده باشد همین رای قطعی شده است وکارفرما مکلف به ابقاء شماست.

 83. اسکندر می گوید

  با سلام. بنده در نانوایی پدر خود که کارفرمای بنده است مشغول به کار بودم. بعد از مدتی با آوردن دستگاه اتوماتیک عدم نیاز به کار بنده بوجود آمد. آیا من میتوانم از بیمه بیکاری که کارفرما پدرم می باشد استفاده نمایم یا خیر؟؟؟؟؟ با تشکر.

 84. توانا می گوید

  سلام.من در شرکتی حدود ۴سال مشغول به کار بوده ام.اما هیچ قراردادی با من نبستند و چون گفتند حق بیمه ام را واریز نمیکنن من خودم به مدت دوسال است که بیمه اختیاری کردم. حالا درخواست حق و حقوقم را در اداره کار دادم اما بعد از چند روز با دیدن احظاریه اخراجم کردند.با توجه به مدارکی که دال بر کار کردن من در آن شرکت بوده و استهشادی که گرفتم٬ایا میتوانم کل حق و حقوق و عیدی و پاداش و بیمه بیکاری ام را دریافت نمایم؟
  لازم به ذکر است فرم درخواست بازگشت به کار را هم در اداره کار دادم.

 85. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله باید منتظر تشکیل جلسه هیات تشخیص باشید.
  سوابقی از قبیل فیش حقوق , حساب بانک واریز حقوق , احکام ماموریت و …. که دال بر کارکردتان در شرکت است را همراه داشته باشید.

 86. توانا می گوید

  حقوقم را دستی میگرفتم.حتی امضایی هم بابت تسویه حساب از من نمیگرفتند!
  سوال بعدی بنده این است که آیا پول بیمه دوساله ای که خودم واریز میکردم با گرفتن بیمه بیکلری باطل میشود؟

 87. مدیر سایت می گوید

  لطفا سوالتان در خصوص بیمه اختیاری را درلینک زیر مطرح و منتظر پاسخ باشید:
  اینجا

 88. آزاده می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشید. بنده قبلا شاغل بودم و بیمه اجباری داشتم. اما مدتی هست که شاغل نیستم اما خودم اقدام کردم برای بیمه اختیاری و الان بیمه اختیاری هستم. من میتونم از بیمه بیکاری استفاده کنم یا خیر؟

 89. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خیر بیمه ی فعلی شما مشمول بیمه بیکاری نیست چون رابطه ی کارگروکارفرمایی ندارید.

 90. Karina می گوید

  سلام. من یک سال و نیم در شرکتی مشعول به کار شدم.به دلایلی یک ماه قرار داد نبشتم و یک ماه بیمه رد نکردن برام.بعد از یه ماه به کارقبلیم برگشتم والان بعد پنج ماه دارن نیرو تعدیل میکنن.با وقفه یه ماهه بین بیمه ام آیا مشمول بیمه بیکاری میشوم.ممنون

 91. marjan می گوید

  سلام. گفته شده که فردی که مشمول دریافت بیمه بیکاری است بایستی در فواصل زمانی معین به دفتر بیمه مراجعه کرده و دفاتر خاصی را امضا کند. پرسش این است که آیا این امضا می تواند توسط وکیل فرد انجام شود؟

 92. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  هدف از این امضا احراز شاغل نبودن فرد بیکار است لذا به نظر بنده نمی توان آنرا به وکیل سپرد.

 93. حاتم می گوید

  با سلام من در پی اخراج از کار وپیگیری در اد اره کار شهرستان محل سکونت و بارای دادگاه به برقراری بیمه بیکاری گشتم حالا میخواهم بدانم که در معرفی نامه من به تامین اجتماعی اداره کار سه ماه اخر دریافتی مرا روزانه۲۳۲۴۵۷ریال زده ولی در زمانی که بیمه از ما حق بیمه دریافت مکرد حقوق پایه مرا۱۲۰۰۰۰۰۰ریالمحاسبه وحق بیمه درافت مکرد ومن با۴ سر عائله ماهی چند حقوق بهم تعلق میگیرد ممنون از اینکه راهنمایی میکنید

 94. توانا می گوید

  اولین جلسه شکایت در اداره کار تشکیل شد و شرکت با آوردن برگه ای که شرکت را به سرپرست بنده اجاره دادند.حال رای صادر شده که باید از آن شخص شکایت کنم!!!
  سرپرست اصلا پیمانکار نبوده و گواهی صلاحیت پیمانکاری ندارد واسمش در اساسنامه شرکت اصلا به عنوان پیمانکار ذکر نشده و آن اجاره نامه بابت یکسری تعهدات و قراردادها و درصد درآمد شرکت بوده که الان شرکت آن را مدرکی ارائه داده تا از سر خودش رفع کند.و توضیح اینکه من فقط ۳سال برای آن سرپرست کار کردم و یکسال آخر کاری ام را خود مدیر عامل شرکت مسئولیت سرپرستی شرکت را به عهده گرفته.
  سوالم این است که در جلسه بعدی چکار کنم؟

 95. توانا می گوید

  با سلام خدمت جنابعالی.
  بنده چهار سال در شرکت سهامی عام مشغول به کار بوده ام.و درخواست حق و حقوقم را کردم.اولین جلسه شکایت در اداره کار تشکیل شد و شرکت با آوردن برگه ای که آن را به پیمانکار که در واقع سرپرست بودند اجاره دادند.حال رای صادر شده که باید از آن شخص شکایت کنم!!!
  سرپرست اصلا پیمانکار نبوده و گواهی صلاحیت پیمانکاری ندارد واسمش در اساسنامه شرکت اصلا به عنوان پیمانکار ذکر نشده و آن اجاره نامه بابت یکسری تعهدات و قراردادها و درصد درآمد شرکت بوده که الان شرکت آن را مدرکی ارائه داده تا از سر خودش رفع کند.و توضیح اینکه من فقط ۳سال برای آن سرپرست کار کردم و یکسال آخر کاری ام را خود مدیر عامل شرکت مسئولیت سرپرستی شرکت را به عهده گرفته.
  سوالم این است که در جلسه بعدی چکار کنم؟

 96. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بیمه شما توسط کدامیک ارسال شده به نوعی از شرکت حقوق گرفته اید یا از پیمانکار؟

 97. ابراهیم بیابانی می گوید

  با سلام و احترام. پدرم بابای ۶۰ سال سن داره ۹سال تو یک شرکت کار کرده و بیمه شان کامل رد شده. با توجه به اینکه کار شرکت ساختمانی بوده صاحب شرکت گفته چون سنتون بالاست دیگه نمیخواهم شما رو. اخراج کردن. شکایت کردیم هیات تشخیص گفته (ضمن احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و پس از بحث و مذاکره با طرفین،نماینده کارفرما آقای … توافق نمود با پرداخت مبلغ ۱۶ م ریال بابت کلیه مطالبات عیدی …. و با توجه به موجه بودن اخراج به دلیل عدم توانایی مستند به تبصره ماده ۱۵۸ ق کار به کارگر،از تاریخ ۹۴.۰۷.۰۳ قطع رابطه کارگری نماید. رای صادره به استناد ماده ۷۱ آیین دادرسی کار سازشی می باشد). اولا اینکه گفته رای سازشی می باشد آیا مشکلی برای برقراری بیمه بیکاری وجود ندارد؟؟ دوم اینکه ۹ سال تو اون شرکت کار کرده و بیمه شان در پروژه های مختلف رد شده. در آخرین پروژه یا کارگاه ۴ ماه رد شده. ممنون میشم اگه جواب بدین

 98. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  باتوجه به سازشی بودن رای به نظر بنده این ترک کار ارادی بوده و بیمه بیکاری تعلق نمی گیرد.
  بازهم پرس و جوی بیشتری بفرمائید.

 99. توانا می گوید

  از پیمانکار.اما بدون هیچگونه مدارکی که امضا کنم.

 100. مدیر سایت می گوید

  به هرحال احتمالا مدارکی ارائه شده که نشان می دهد شما طرف قرارداد شرکت سهامی عام نبوده اید.
  درهرصورت اگر فکر میکنید میتوان اینرا اثبات کرد به رای صادره اعتراض کنید.

 101. فرهاد می گوید

  من هم دقیقا وضعیت مشابه شما دارم و با شما موافقم . به قدری از این ماده در قانون متاثر شدم که حاضر به رفتن به اداره کار نشدم . جالب تر عدم وجود یک پاسخ قطعی در کلیه سایت های مربوط به قانون کار تا خود سایت وزارت کار می باشد . اگر نتیجه برای شما مشخص شد اطلاع رسانی فرمایید.

 102. توانا می گوید

  با عرض پوزش.به اداره کلر مراجعه کردم تا اجاره نامه را رویت کنم اما در پرونده موجود نبود و وکیل بنده گفته که ندارک را برای فتو از داخل پرونده ام با اجازه مسیول بتیگانی گرفته اما قبل فتو گرفتن برای خودش آن را گم کرده!و متمئنم با نماینده شرکت با هم بر علیه من تبانی کرده است‌.چطور میتوانم بر علیه وکیلم شکایت خیانت در امانت کنم و آیا این کار که برایم مشخص شد یک نمره مثبت برای هیئت تشخیص است که رای را مجددا بازبینی کند؟

 103. سامان می گوید

  با عرض سلام وخسته نباشید…
  سلام من بیمه شده یه شرکت در یه شرکتم که به مدت ۲۰روز سابقه بیمه دارم
  و اون شرکت یه فروشگاه مواد غذایی در یه شهر دیگه داره.. لیست بیمه منو از دفتر اصلی شرکت در شهر دولت اباد است رد کرده اند،ولی من در فروشگاه شهر دیگری مشغول به کار نگهبانی بودم که هنگام رفتن به سرکار تصادف واز کار افتاده شده ام.
  حالا شعبه دولت اباد میگه ما شما هیچ گونه مدرکتی نداریم که شما در دفتر شرکت دولت اباد کار کردی،ولی من برای شرکت در یه شهر دیگه کار کردم و مدرک دارم که نگهبان فروشگاه بودم،ولی مدرکی که ثابت کنه که در دولت بودم ندارم..چکار باید بکنم…و شعبه دولت اباد کارفرما رو خواسته جریمه بکنه

 104. سامان می گوید

  باعرض سلا
  من در یه شرکت مواد غدایی کار میکنم که دفتر وانبار اصلی شرکت در یه شهر دولت اباد است،واین شرکت دارای یه فروشگاه زنجیره ای در شهر مجاور است.من نگهبان فروشگاه در شهر مجاور هستم که لیست بیمه من از شهر دولت رد شده است که داری سابقه ۲۰ روز میباشم… و موقع رفتن به کار تصادف واز کارافتاده شده ام.چون من در شهر مجاور کار میکردم مدرکی ندارم که برای شرکت در دولت اباد کار میکردم ولی مدرک دارم که برای این شرکت در شهر مجاور نگهبان بوذه ام..گفتن مدرکتو بیار تا ما بهت پرداخت کنیم.میشه مدرک شهر مجاورو برد…ممنون میشم اگه راهنمایی کنید

 105. امید می گوید

  سلام میخواستم بدونم اولا چند بار میشه از بیمه بیکاری استفاده کرد و دوم اینکه اگر از بیمه بیکاری استفاده کنیم روی دریافت بازنشستگی تاثیری داره یا نه؟

 106. مهدیه می گوید

  با سلام من مدت ۶ ماه بیمه بیکاری میگیرم و در آخرین نوبت با یک ساعت تاریخ کارت زدم برام ثبت شد حضور شما با تاخیر ثبت گردید مشکلی پیش میاد ؟حقوقم قطع میشه ؟باید کار خاصی میکردم ؟

 107. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ۱- بسته به سابقه بیمه شما دارد.
  ۲- خیر مگر اینکه در مقطع بازنشستگی باشید.

 108. امیرسام می گوید

  خدمت کارشناسان محترم سلام
  لطفا دقیق راهنماییم کنید :
  شخصی هستم متاهل :
  ۱ بعد از مرخصی زایمان و سابقه بیمه یک سال از یک کد کارگاهی، چه مدت بیمه بیکاری برام حکم صادر میکنند؟
  سوال ۲:
  ۷ سال سابقه بیمه دارم و مدت ۲۵ ماه از یک کد کارگاهی سابقه دارم، چنانچه برای بیمه بیکار ی اقدام کنم چند ماه حکم صادر میکنند؟
  تشکر منتظر پاسختون هستم

 109. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بیمه بیکاری اختیاری نیست و باید از کاربصورت غیر ارادی اخراج شوید و هیات تشخیص اداره کار حکم بازگشت به کار ندهد تا بتوانید از بیمه بیکاری استفاده کنید.

 110. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  به نظر نمی رسد مشکل خاصی پیش بیاید ولی بهتر بود همان روز موضوع را با مسئول مربوطه درمیان میگذاشتید.

 111. hm می گوید

  سلام آیا پس از دریافت بیمه بیکاری به صورت کامل یا قطع کردن اختیاری آن در اثنای مدت می توان دوباره به کارگاهی که به واسطه تعطیلی آن مستحق دریافت بیمه بیکاری شده است بازگشت ؟ با تشکر

 112. دریا می گوید

  با سلام.میخوام بدونم به دهیارآن هم بیمه بیکاری تعلق میگیرد؟؟؟؟ینی اگر دهیاری به وسیله شورا از شغلشون کنار گذاشته بشن امکان استفاده از بیمه بیکاری دارن؟؟؟لازم به ذکر که اکثر دهیارا به صورت پاره وقت مشغول کارهستند

 113. n می گوید

  سلام اینجانب کارمند دولت هستم و قرارداد من سالیانه بسته میشده
  با توجه به اینکه الان ۲ ماه تا پایان قرارداد اینجانب باقی مانده و من از کار اخراج شده ام و با توجه به سابقه بیمه ۶ ساله مداوم آیا مشمول بیمه بیکاری میشوم ؟

 114. هانیه سلطانیان می گوید

  با سلام و احترام.اینجانب از پایان مهر ۹۴ بیکار شده و در مراحل اخذ بیمه بیکاری، پس از اخذ رای موافق اداره کار، منتظر جمع آوری سوابق بیمه بودم. اما دو هفته پایانی آذر بصورت آزمایشی و بدون قرارداد در شرکتی مشغول شدم که از اول دیماه توافق حاصل نشد و منجر به قرارداد نشد. اخیرا متوجه شدم برای آن دوهفته برایم بیمه رد کردند. آیا خللی در روند بیمه بیکاری ایجاد میشود؟ در اینصورت آیا راه حلی دارد؟ سپاس فراوان

 115. الهام می گوید

  باسلام
  اگر کسی در حال دریافت بیمه بیکاری باشد جهت بازرسی به منزل مراجعه میشود؟ با اینکه اداره کار فرم حضور غیاب داده و تاریخ زده که در تاریخهای مشخص جهت حضور غیاب به اداره کار مراجعه شود. خب شاید کسی خونه نباشه، مسافرت باشه یا بیرون باشه از کجا ثابت کنه سرکار نمیره؟ در اینصورت بیمه بیکاری قطع میشه؟

 116. لیلا می گوید

  با سلام ۳۶ سالمه در یک شرکت نیمه خصوصی مشغول کارم ۳ سال میشه که کار میکنم قراره بعد ۲ ماه بعلت اینکه شرکت ضرر میکنه تعطیل بشه از طرف دیگه پدرم بازنشسته تامین اجتماعی هست فوت کرده و خودم تنها دختر مجرد خونه ام آیا همزمان با دریافت بیمه بیکاری میتونم از مستمری پدرم نیز استفاده کنم
  ببخشید پدرم نیز در قید حیات نیستند هر دو فوت کرده اند

 117. س ج می گوید

  با سلام من ۲۶ماه برآیم بیمه بیکاری رد شده حدود۹ماه آن را گرفتم ویک با بازرس آمده و من در خانه حضور داشتم ولی دوباره مجددا بازرس آومده من رفته بودم نان بخرم و دستور قطع بیمه داده اند آیا من باید۲۴ساعته خانه باشم.

 118. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر بیکار شدید می توانید با اثبات آن دوباره از بیمه مستمری پدرتان استفاده کنید.

 119. احسان می گوید

  با سلام و تشکر
  من سه سال سابقه بیمه کارگران ساختمانی و یک سال سابقه بیمه اجباری دارم. الان که بیکار شده ام ملاک سابقه بیمه من چند سال است؟

 120. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر سابقه برای بیمه بیکاری مدنظرتان است یکسال می باشد.

 121. احسان می گوید

  متشکرم

 122. سید ابراهیم قاسمی می گوید

  سلام من سید ابراهیم قاسمی هستم ۲۰۰ماه بیمه پرداخت کردم و در تاریخ ۱۰/۱۰/۹۴از کار اخراج شدم حقوق پایه من سه ملیون تومان یوده و شکایت کردم اداره کار و تاذیخ جلسه ۷/۱۰هستش کارفرما ییمه ۴ماه اخرم رو‌واریز نکرده میخواستم بدونم این مانع نمیشه من نتونم از بیمه بیکاریم استفاده کنم لطفا منو راهنمایی کنید

 123. ابراهیم قاسمی می گوید

  سلام سوال داشتم لطفا پاسخ دهید
  مدت ۲۰۰ماه بدون وقفه بیمه پرداخت کردم جدیدا بیکار شدم و‌اداره کار شکایت کردم کارفرما ۴ماه اخر رو حق بیمه واریز نکرده این عامل باعث نمیشه که نتونم بیمه بیکاری بگیرم لطفا راهنمایی کنید ممنونم

 124. علیرضا نقدی وند می گوید

  سلام من ۱۲ سال پیش مدت ۱۸ماه از بیمه بیکاری استفاده کردم وبعداز آن حدود۴۳ ماه سابقه پرداخت حق بیمه دارم (تاسال۹۰)در اردیبهشت امسال فراردادیکساله با کارفرمائی منعقد کردم پس از ۶ماه و۵روز اخراج بعلت عدم نیاز شدم در جلسه تشخیص رای به ابقا در کار وپرداخت حق بیمه به سازمان داده شد ولی کارفرما مخافت میکند وازطرفی اقرارنامه محضری دادیم که ایشان بنده را در ۹۴/۸/۵اخراج نموده وکلیه حقوقم شامل (مرخصی سنوات حق اولاد اضافه کار)رادرتاریخ۹۴/۱۱/۵دریافت نموده ام وشکایتی ندارم جلسه حل اختلاف در۹۴/۱۱/۲۰میباشد کل سوابق پرداخت بیمه ام ۱۰۳ماه است وکارفرمایم بیمه رد نکرده آیا میتوانم ازبیمه بیکاری استفاده کنم؟درجلسه چه بگویم؟خواهشمندم راهنمایی فرمایید باتشکر

 125. حسن می گوید

  با سلام و عرض ادب.
  بنده از خرداد ماه امسال از بیمه بیکاری استفاده میکنم.و طبق تاریخهای اعلامیرجهت حضور غیاب یک بار به اداره کار مراجعه کرده ام.اما متاسفانه طبق زمان اعلامی برای حضور غیاب ۱۰ روز میگذرد. به نظر شما مراجعه من بعد از ۱۰ روز مشکلی ایجاد نکند. یا مقرری من قطع نشود.
  با تشکر از زحمات شما

 126. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  به نظر بنده بهتر است خودتان مراجعه و انقضای زمان را پیگیری کنید.

 127. حامد می گوید

  سلام مگه حقوق هردوماه ماهیانه نباید۱۴۲۴۰۰۰باشه پس چرا بعد از دوماه ۱۰۶۰۰۰۰ هزار تومن به حسابم واریز شد جریان چیه لطفا توضیح بدین

 128. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  به متن اقرار نامه توجه کنید که با میل خود تسویه حساب نکرده باشید.
  رای هیات تشخیص در صورت عدم اعتراض کارفرما در ۱۵ روز قطعی و لازم اجرا می شود ومیتوانید از طریق اجرای احکام دادگستری آنرا به اجرا بگذارید.
  چون رای به بازگشت داده اند بیمه بیکاری پرداخت نمی شود

 129. مهرانگیز می گوید

  با سلام و عرض احترام
  بنده بعد از پایان قرارداد و سابقه ۱۳ ماه پرداخت بیمه به دلیل عدم تمدید قرارداد از سوی شرکت از کار بیکار شده ام و جهت بیمه بیکاری اقدام کردم بعد از گذشت ۲۰ روز جوابیه ای آمد از بیمه که طبق صورت جلسه هیات بررسی کننده مقرری بیمه بیکاری فرم شماره ۵ مشمول بند الف آن با دریافت مقرری موافقت گردیده است که به امضای کارشناس اداره تعاون و کارشناس تامین اجتماعی رسیده است. و قرار هست تا زمان تشکیل پرونده جهت حضور غیاب روزانه مراجعه کنم
  آیا قبل از تشکیل پرونده نهایی میتوانم جهت گرفتن حق و حقوق خود از شرکت برگه تسویه حساب شرکت را پر کنم؟
  البته حق و حقوق کامل من سه ماه دیگر پرداخت میشود و شرکت گفته جهت دریافت درصدی از حقوق خودم باید برگه تسویه حساب را امضا کنم
  خواهش میکنم من را راهنمایی کنیید چون شدیدا نیاز به پول دارم و لی میترسم با بیمه بیکاریم به این دلیل که رفتنم از شرکت را ارادی تشخیص بدهد موافقت نشود

 130. مهرانگیز می گوید

  در ضمن الان تقریبا یک ماه و نیم از تاریخ پایان قراردادم میگذرد اداره بیمه کار من را مصداق کار دائمی اعلام کرده بود

 131. جواد می گوید

  باسلام وخسته نباشید من مقرری بگیر بیمه بیکاری هستم چندماه پیش بنده ازطرف اداره کار به یک دامداری مشغول کارشدم وکارفرمای بنده بدلیل عدم اگاهی برای من هرماه سابقه بیمه رد میکردن تاالان شعبه ی تامین اجتماعی شهرمون حالا این موضوع را متوجه شدن وحالا ازمن درخواست بازگشت مقرری شده ان حالا این وسط تقصیر من چیه خواهش میکنم کمکم کنید

 132. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  دررای هیات تشخیص شما چه آمده است؟
  آیا بیکاری شمارا غیر ارادی تشخیص داده اند؟
  آراء هیات تشخیص بعد از۱۵ روز (درصورت عدم اعتراض)قطعی میشود پس اگر این دوره طی شده رای قطعی است.
  برای اینکه نگرانی شما کم شود می توانید طی دادخواستی جداگانه دراداره کار مبنی بر پرداخت مطالبات خود تنظیم کنید تا برای کارفرما هم ارسال شود و بعد اقدام کنید.
  ضمنا ترجیحا تاتسویه حساب کامل از امضاء فرمی خودداری کنید.

 133. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  تکلیف کارفرما بیمه کردن شما بوده و ازاین بابت تقصیری ندارند.
  ماده ۸ – قانون بیمه بیکاری

  در موارد زیر مقرری بیمه بیکاری قطع خواهد شد.
  .
  .
  .
  ‌تبصره ۲ – چنانچه بیمه شده بیکار اشتغال مجدد خود را مکتوم داشته و مقرری بیمه بیکاری را دریافت کرده باشد، ملزم به بازپرداخت مقرری‌دریافتی از تاریخ اشتغال خواهد بود.

 134. مهرانگیز می گوید

  سلام
  خیلی ممنون از راهنمایی که کردین. پیرو سوالی که فرمودین
  بله بیکاری بنده را غیره ارادی تشخیص داده اند . در تاریخ ۱۰ بهمن نامه جواب هیات تشخیص به من داده شد که در آن کارشناس اداره تعاون و کارشناس تامین اجتماعی بیکاری من را غیره ارادی و مشمول دریافت بیمه بیکاری اعلام کرده اند تا تاریخ ۱۹ بهمن که تشکیل پرونده بدهم روزانه جهت حضور و غیاب نیز به اداره تعاون میروم نگرانی بنده از این هست که زمان تشکیل پرونده فرم تسویه برایم دردسر ساز شود و حقیقتا تا آن روز هم نمیتوانم صبر کنم البته شرکت قبلا اعلام کرده بود که از من بابت گرفتن بیمه بیکاری حمایت خواهد کرد

 135. سمانه می گوید

  با سلام.اینجانب از بیمه بیکاری (یک ساله) استفاده میکنم.اگر کاری برام زودتر از اتمام بیمه بیکاری پیدا شود و بیمه بیکاری من قطع شود آیا بعدها میتونم از باقی مانده بیمه بیکاری ام در زمان بازنشستگی یا بیکاری استفاده کنم؟
  با تشکر

 136. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر دوباره بیکار شدید و رای گرفتید کل سابقه مبنای پرداخت است به کسر مدتهای استفاده شده قبلی.

 137. منصورچوپانی می گوید

  باسلام من سا ل نود وسه از یک پروژه ساختمانی اخراج شدم به اداره کار شهریار شکایت کردم اداره کار اخراجی من بدون میل واراده صادر کرد گفت از بیمه بیکاری استفاده کن رفتم بیمه گفت چون شرکت ساختمانی است بشما تعلق نمی گیره رفتم وزارت کار تهران خ آزادی اونجا هم گفت بشما تعلق نمی گیره رفتم خط ده بی آر تی شش ماه کار کردم بیمه پرداخت نکر د رفتم وزارت کار آزادی گفت مدرک اونها مدرک نمیدهند هفته ای تسوییه میکنند هیچ مدرک ندارید اومدم فضای سبز ملارد ششماه کار کردم کار فصلی بود تمام شد از برج نو نود چهار بیکارم هر جا میرم می گویند زیر چهل سال من پنجا وشش سال دارم بیست وپنج سال پردا خت بیمه دارم برای در یافت بیکاری شرط گزاشتند من چکار کنم بیخیا لی وظلم هم حدی داره به هرکه بگید بخدا شرمش میاد من زیر چهل سال از کجا بیارم شرط شما را چی جوری بدست بیارم خدا وجدا ن غیرت

 138. Seyed می گوید

  با سلام اینجانب مدت ۲۸ سال سابقه کار دارم و۲ سال است بیمه بیکاری میکیرم حال که بازنشست شوم مبنای حقوق بازنشستگی کدام است

 139. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  متوسط حقوق دوسال آخری که دریافت داشته اید.

 140. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  آرزو داریم انشاءا… و به لطف خدا مشکلات شما برطرف شود.
  لطفا مسیر زیرادنبال کنید:
  اینجا

 141. نادر خلیق می گوید

  سلام.آیا افزایش حقوق در سال ۹۵ شامل حقوق بیمه بیکاری هم می شود و یا همین ۷۱۲۰۰۰ را نیز در سال ۹۵ به بیکاران پرداخت می کنند؟
  با تشکر

 142. احمدی می گوید

  با سلام و احترام ،
  ۱_من از آذر ماه امسال بیکار شدم و الان ماهانه ۱۲۰۰۰۰۰ تومان بیمه بیکاری میگیرم، آیا افزایش سنواتی حقوق که هر سال برای حقوق کارگران و بازنشستگان اعمال میشود، برای مستمری بگیران بیمه بیکاری هم هست و یا اینکه تا آخر همین مبلغ رو خواهم گرفت؟
  ۲_ احتمال اینکه چند روز دیگه و یا اسفند ماه امسال بازنشسته بشم هم وجود داره، اگه بازنشسته شدم و مثلا حقوق بازنشستگیم با احتساب میانگین دو سال آخر ۱۵۰۰۰۰۰ تومان باشه، آیا افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان که برای سال بعد که اعمال میشه برای من که در روزهای پایانی سال بازنشسته میشم وجود داره؟
  با تشکر

 143. تهرانی می گوید

  سلام
  با شرکتی اوایل سال ۶ ماه قرارداد بستم ولی بعد از سه ماه استعفا دادم و سر کار حاضر نشدم. آیا میتوانم درخواست عیدی کنم

 144. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله به اندازه کارکرد مستحق دریافت عیدی هستید.

 145. lida می گوید

  باسلام و روز بخیر
  کارگری داشتیم که تا شهریور ماه از بیمه بیکاری استفاده می کرد و از مهر ماه در کارگاه شروع به کار کرد . متاسفانه اسم این کارگر را در لیست بیمه شهریور ماه به اشتباه رد کردیم . بیمه کارگر و کارگاه را جریمه و مبلغ حقوق آخر این کارگر که به حسابشان واریز شد برداشت گردید . حال سوالات من
  ۱- کارفرما گفتند چون قرار نبوده بیمه این کارگر را در شهریور رد کنیم کل ۳۰% بیمه را از ایشان کسر کنیم سوال من این است که آیا مبلغ بیمه از خود کارگر کسر شود یا از شخصی که اسم ایشان را به اشتباه رد کرده اند ؟
  ۲- آخرین مبلغ حقوقی که اداره کار از ایشان برداشت کردند را کارفرما باید تقبل کنند یا شخصی که اسم را به اشتباه در لیست بیمه رد کرده ؟
  با تشکر

 146. امینی می گوید

  سلام. وقت بخیر
  من حدود دو سال و ۳ ماه در شرکتی مشغول به کار بوده ام. در پایان دی ماه قرارداد من تمام خواهد شد. از تیر ۹۴ شرکت به دو شرکت مجزا تبدیل شد و قرارداد من نیز با شرکت جدید بسته شد. محل کار تغییر نکرد ولی کد کارگاه تغییر کرد. الان با توجه به اینکه قرارداد من با شرکت جدید ۶ ماه بوده و پس از ۶ ماه بیکار شده ام، آیا مشمول دریافت بیمه بیکاری می شوم ؟

 147. مهدی می گوید

  باسلام
  من در حال حاضر بیمه بیکاری میگیرم.سوالم اینه که افزایش حقوق ۱۵% به ما که بیمه بیکاری میگیریم شامل حال ما میشه؟

 148. مسعود می گوید

  با سلام بنده به مدت ۵ سال کارمند پیمانی اداره زندانها بودم و به خاطر مشکلات خانوادگی مرخصی بدون حقوق گرفتم و بعد از مدتی با مرخصی بنده موافقت نشد و چون مراجعه نکردم اخراج شدم .ایا میتوانم از بیمه بیکاری استفاده کنم یا میتونم برگردم سرکار. لطفن راهنماییم کنید باتشکر

 149. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله هر افزایشی که در حداقل حقوق سالانه مصوب شود مشمول همه مستمری بگیران میشود.

 150. amin می گوید

  سلام من بیمه بیکاری دارم میگیرم میتونم شماره حسابمو تعییر بدم لطفا کمکم کنید باید چیکار کنم تا شماره حسابمو عوض کنم

 151. یک شهروند می گوید

  سلام
  در تاریخ ۵ اسفند ۹۴ به من با ۲۶ ماه سابقه بیمه اعلام کردند که تا اخر اسفند ۹۴ سرکار هستم،الان در تاریخ ۱۱ اسفند هستیم و من میخواستم بدونم الان میتونم برای بیمه بیکاریم اقدام کنم؟؟ یا خیر باید صبر کنم تا همون اخر اسفند؟؟؟
  و اینکه باید تصویه بکنم ؟؟؟ یا نه؟؟؟
  ضمن اینکه کارفرما رد جهت گرفتن بیمه بیکاری کارمندش همکاری نمیکنه؟؟؟؟
  لطفا جواب بدین.

 152. یک شهروند می گوید

  و در ادامه سوال اینکه بیمه اسفند من رو اخر فروردین رد میکنن
  منظورم اینکه از اولین روز بیکاری باید اقدام کنم به بیمه بیکاری یا از اولین روز بعد از اخرین بیمه؟؟؟

 153. نیما می گوید

  سلام
  مهر ماه امسال بعد از اتمام قراردادم در یک مرکز خصوصی بیکار شدم به اداره کار برای بیمه بیکاری مراجعه کرده و تشکیل پرونده دادم بعد از دو ماه از طریق اداره کار باخبر شدم که سازمان تامین اجتماعی بدلیل پیمانکار بودن کارفرما درخواستم را رد کرده اند در صورتی که من حدودا ۵۹ ماه سابقه بیمه داشتم و حق بیمه بیکاری نیز تماما واریز میشد ومن با کارفرما قرداد کار داشتم. آیا واقعا این دلیلی برای رد درخواست من است؟چکار کنم راهنماییم کنید..

 154. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لطفا رای زیر را مطالعه کنید:
  اینجا

 155. زک می گوید

  با سلام من حدود ۶ ماهی است که بیمه بیکاری میگیرم سوالم اینست که در سال جدید با پایه حقوق جدید حق بیمه ام پرداخت میشود یا با پایه سال ۹۴ طبق روال قبل ؟

 156. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  با پایه حقوق ۹۵

 157. شيرازي می گوید

  سلام .حقوق بيكاري دي وبهمن ماه امسال هنوز برايم واريز نشده است وامروز ١٩ اسفند ٩٤ هست ،امكانش هست بيمه بيكاري بنده قطع شده باشد ؟

 158. فهیم می گوید

  دوست عزیز بیمه بیکاری به همه بصورت دو ماه یک بار پرداخت می شود

 159. یعقوبی می گوید

  با سلام .مدت ۱۴ سال کار میکنم وبیمه هم دارم به خاطر مشکلاتی میخواهم استعفا بدهم ایا به کسی که خودش از کار بیرون بیاد بیمه بیکاری تعلق میگیرد

 160. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خیر در اینصورت مشمول بیمه بیکاری نیست.

 161. فرشاد می گوید

  با سلام
  مقرری بیکاری برای ۲ ماه دی و بهمن ۹۴ هنوز پرداخت نشده و شعبه هم جواب درستی نمیدهد.لطفا راهنمایی بفرمایید

 162. فرهاد می گوید

  با سلام من یک خودرو وانت داشتم که اونو سه سال پیش فروختم بعد چون سندش بنامم بوده بیمه میگه بیمه بیکاری بهت تعلق نمی گیره حالا با توجه به اینکه من براشون قولنامه بردم میگن اونو قبول نداریم فقط سند قطعی چون ماشینم لیزینگ بوده سند بنام منه فعلا و نمیتونم بنامش بزنم وکالتم بردم میگن قبول نیست .در حال حاضر هم بشدت به بیمه نیاز دارم لطفا راهنمایی کنید ممنونم…

 163. فاطمه می گوید

  باسلام خسته نباشید،من۱۴ماه و۱۲ روز درشرکتی کارم تواین مدت اصلا بیمه نشدم گفتند که کارشما پیمان کاری بیمه نداره اصلا شامل هیچ چیزی نبودم نه بیمه نه قرداد نه پاداش و سنوات نه عیدی نه مساعده ی حقوق هیچ چیز.سوالم اینه ایا اگه پیگرشم ازطریق اداره ی بیمه امکانش هست شامل بیمه ی بیکاری شم؟؟درضمن خودشون به علت تعدیله نیرو از شرکت بیرونم کردند

 164. احمد می گوید

  ضمن عرض سلام و تبریک سال نو
  من از مهر ۹۴ به مدت ۴ ماه از بیمه بیکاری استفاده کردم از دی ماه در شرکتی مشغول به کار شدم .در هنگام انجام امور استخدامی ،اداره کار را در جریان استخدام در یک شرکت و قطع پرداخت بیمه بیکاری قرار دادم (به اداره کار اطلاع دادم) با گذشت سه ماه هنوز هم بیمه بیکاری و هم بیمه شرکت جدید و مقرری بیمه بیکاری برای من واریز می شود .
  نظر شما چیست دوباره اطلاع دهم ..اگر اطلاع ندهم مشمول جریمه می شوم
  با تشکر

 165. محسن می گوید

  سلام
  بنده كارفرما هستم و سهوا بيمه يك ماه كارگري كه بيمه بيكاري بهش تعلق ميگيره و پرداخت كردم خواستم ببينم مشكلي براي پرداخت بيمه بيكاري كارگر و همچنين كارفرما ابجاد نميشود؟

 166. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  قاعدتا این موضوع می تواند به عنوان اشتغال تلقی شود لذا موضوع را با سازمان تامین اجتماعی درمیان بگذارید.

 167. مدیر سایت می گوید

  باسلام و تشکر
  موضوع را کتبا اعلام کرده اید؟

 168. فرهاد می گوید

  سلام خدمت شما.
  یک بار سوال پرسیدم جواب ندادید..
  دوباره سوالم رو طور دیگه ای بیان میکنم..
  امیدوارم راهنمایی بفرمایید.
  سه سال پیش من یک وانت داشتم وبه دلیل تغییر شغل وانت رو فروختم
  اما اتفاقاتی افتاد که نتونستم سند رو به نام خریدار بزنم
  و به صورت قول نامه ای فروختم..
  الان که بیمه بیکاری قرار بود به من تعلق بگیره من به خاطر این موضوع
  به مشکل برخوردم و میگن تا وقتیکه
  سند به نام من باشه بیمه به من تعلق نمیگیره
  درحالی که من قول نامه ی فروش رو برای اونها بردم
  و ماه گذشته هم وکالت دادم به خریدار که ماشین رو به نام
  خودش بزنه و وکالت رو هم براشون بردم بازم قبول نکردن…
  لطفا راهنماییم کنید چون من خیلی به این بیمه نیازدارم..
  ممنون..

 169. مدیر سایت می گوید

  سلام دوست عزیز
  عدم پاسخگویی به سوالات به دلیل حجم زیاد آنها , مشابه بودن و بی اطلاعی است ولی سوالات شما دیده و منتشر میشود تا شخص دیگری که اطلاع داشت پاسخ دهد.
  سوال شما هم بیشتر بحثی حقوقی است و بنده دراین خصوص اطلاعاتی ندارم.
  این سوالتان هم منتشر شد تا اگر کسی ….

 170. ل.ن. می گوید

  برای من از مرداد ۹۴ شروع بیماری بیکار تصویب شده. البته در بهمن تصویب شده است. قبل از عید دوبار بازدید در منزل آمده اند که یک باز آن را بانک و بار دیگر را باشگاه بودم. پس از آن مرتب در منزلم و کسی هم بازدیدی نیامده و دریافتی ای هم نداشتم. جالبه واقغن. کسی که بیکاری غیرارادی داشته که نباید در منزل زندانی باشد!!!!!!

 171. ل.ن. می گوید

  سلام. بله مراجعه میکنند و اگر منزل نباشید بیمه را قطع میکنند. برای من را قطع کرده اند. منتهی دوستم نزدیگ به یکسال است که بیمه دریافت میکند و تا به حال هم به منزلشان مراجعه نکرده اند. فکر میکنم به شعبه مربوط باشدو قوانین سعب متفاوت باشد.

 172. الناز می گوید

  سلام.بیمه بیکاری دریافت میکنم و فیش نوبت بعدی ام رو گم کردم باید چیکار کنم؟

 173. علی رضا می گوید

  سلام من دو سال تو شرکت کار کردم وفقط ۱۱ماه بیمه من را ریختند آیا شکایت کنم به من بیمه بیکاری میدن

 174. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر از کار اخراج شده اید هر دوموضوع را همزمان پیگیری کنید.

 175. سیامک می گوید

  درود. سپاس فراوان برای سایت خودتون
  همسر بنده پس از ۶ ماه مرخصی زایمان به مدت ۲ ماه در محل کارش مشغول شد. بعد از دو ماه که آخر اسفند بودن قراردادش تموم شد . کار فرما عدم نیازشو زد . پس از مراجعه به اداره کار فرمودند که کارفرما تا ۲ سال پس از زایمان حق اخراج را ندارند و همسر بنده میتونه سر کارش برگرده اما مشکل اینجاست که به دلیل شغل بنده باید به شهر دیگری نقل مکان کنیم به نظر شما به دلیلی جابجای همسر بنده میتونه بیمه بیکاری بگیره؟ یا قانونی هست که ما بتونیم با این شرایط بیمه بیکاری بگیریم. با سپاس
  این

 176. نیما می گوید

  سلام ودرود
  من مدت ۱۷ ماه در یک شرکت خضوصی عمرانی کار میکنم که قراردادها بصورت یک ماه بسته میشوند .شرکت اعلام نموده که دنبال کار باشین و تعدیل نیروی انسانی دارند .از طرفی امور اداری و ریس کارگاه میگن که نمیتونی از بیمه بیکاری استفاده کنی و همکاری نمیکنن و میگن استعفا بده .
  خواهشمندم راهنمایی بفرمایید که چطور میتونم از این بیمه استفاده کنم .
  ممنون

 177. احمد می گوید

  با سلام وعرض ادب
  من سال۹۴ برج۳ بیکار شدم و نسبت به دریافت بیمه بیکاری اقدام نمودم محلی که کار میکردم در شهرستانی دیگه بود که با توجه به مسافت راه از انجا انتقالم دادن به مرکز استان جالبه توی این مدت این مرکز بیمه هم دوباره تمام مراحل را از نو انجام داد تا امدم نام نویسی کنم به متصدی گفتم من قراره ۲ ماهه دیگه از این منطقه جابجا بشم پرسیدند کجا گفتم فلان منطقه پس مدارک منو ارسال نمودند به شعبه ۲ تامین اجتماعی جالبه باز تمام مراحل از نو شروع شد البته برای من چون به تازگی مجرد شدم ۱۲ ماه مقرری بگیری در نظر گرفتن که الان که تمام مراحل تمام شده و فقط ۳ ماهه دیگه از مقرری بگیری من مانده که هیچ گونه مقرری نیز دریافت ننمودم حالا می گویند چون طولانی شده باید بازرسی صورت بگیره اصلا خودشون دوست دارند هی تعویق بیندازند. البته یکی از کارمندان میگفت چون مبلغش زیاد شده داره بهشون فشار میاد . لطفا راهنمایی بفرمایید منظور از بازرسی چیست و چگونه انجام می شود البته یکی از بازرسان کروکی محل زندگی ام را دقیقا گرفت . ۲. زمان بازرسی چقدر طول میکشه حتما یه دوماه دیگه هم طولش میدن ۳ مبلغی که قرارهست بریزن به حسابم به نرخ سال جدید محاسبه میشه یا همون سال قبل با تشکر ببخشید خیلی طولانی شد

 178. بهراد می گوید

  سلام
  بنده بعد از يک سال کار کردن در شرکتي که تا ۳۰ اسفند قرارداد داشته ام، دو روز کاري بعد از عيد را براي شرکت کار کرده ام که قرارداد کتبي زمان اخراج وجود نداشته است. آيا مي توانم ادعا کنم قرارداد جديد شفاهي و نامحدود است و بازگشت به کار از اداره کار بخواهم؟
  با تشکر

 179. مهدی می گوید

  باسلام وخسته نباشید
  من به مدت یکسال در یک شرکت حفاظت و نگهبانی کار کردم و بعد یکسال پیمانکار پروژه عوض شد و شرکت جدید جایگزین شرکت قدیمی شد و با شرکت جدید هم قرارداد یکساله بستم ولی بعد ۳ماه شب عید اخراج شدم هیات تشخیص رای به پرداخت مبلغی جریمه شرکن جدیدکرد و لی با برگه هیات تشخیص وقتی به قسمت بیمه بیکاری وزارت کار رفتم مسول اونجا گفت زیر ۶ماه سابقه داری بیمه بیکاری نمیتونی بگیری درحالیکه جمع بیمه و کارکرد من در این پروژه ( ۲شرکت)۱۵ماه و کل سوابق بیمه ایم با جاهای دیگه ۴۳ماه میشه حالا نمیدونم چیکار کنم یعنی فقط اخرین شرکت مدنظرشونه یا اون مسول اشتباه میکنه لطفا راهنماییم کنید

 180. حمید می گوید

  با سلام بنده حدود ۱۰ سال سابقه بیمه دارم ولی در آخرین شرکت بدلیل جابجایی محل سکونت به استانی دیگر پس از ۶ ماه از کار خود خارج شدم ولی تاکنون که ۶ ماه می گذرد نتوانستم کار پیدا کنم ، این شرایط برای دریافت بیکاری شامل بنده ای که دارای زن و بچه هستم بسیار غیر منصفانه است و درآمدی ندارم لطفا راهنمایی فرمایید ضمنا بنده مدرک لیسانس و چندین مدرک فنی و حرفه ای دارم .با تشکر

 181. رامین می گوید

  با سلام بنده از بیمه بیکاری استفاده مینمایم امروز اول اردیبهشت ماه بایستی سابقه بیمه فروردین ماه برای بنده درج میشد که انجام نشده میخواستم علت را جویا شوم با تشکر

 182. رامین می گوید

  با سلام بنده از بیمه بیکاری استفاده مینمایم امروز اول اردیبهشت ماه بایستی سابقه بیمه فروردین ماه برای بنده درج میشد که انجام نشده میخواستم علت را جویا شوم با تشکر

 183. مهدی می گوید

  سلام من ۹۴/۱۲/۱بیکار شدم و۹۵/۰۲/۰۲به من اعلام شده که بیمه بیکاری بهم تعلق گرفته ولی حقوق گفتن ۹۵/۰۲/۳۰ پرداخت میشه تا اون موقع میشه سه ماه بیکاری ایا حقوق دو ماه رو میدن یا سه ماه

 184. محمد می گوید

  من قبل از این یک بار از بیمه بیکاری استفاده کرده ام…الان برای اینکه بتوانم دوباره از بیمه بیکاری استفاده که و از این شرکتی که الان کار می کنم اخراج شوم چند ماه سابقه نیاز است؟؟؟۶ ماه کافی است یا یک سال؟؟؟

 185. مریم می گوید

  باسلام و خسته نباشید.
  آیا میتوانم معوقه بیمه ام را بعد از ده سال بدهم اگر که میشود چگونه محاسبه میگردد
  باتشکر

 186. مجتبی می گوید

  با سلام وخدا قوت خدمت تمامی عزیزان. پدر بنده حدودا ۲۵سال سابقه بیمه داره.بعد واسه بیمه بیکاری اقدام کردیم میگه به علت اینکه پدر و فرزندی هس بیمه بیکاری شامل نمیشه. فقط یک سال شامل شده اون هم به خاطر این که یه مغازه دیگه کار کرده بود. لطفا راهنمای کنین؟

 187. محمد می گوید

  من برای بیمه بیکاری اقدام کردم ولی نتوانستم به جلسه رسیدگی به پرونده ام بروم در این صورت ادامه روال پرونده ام به چه شکل خواهد بود مجددا میتوانم اقدام کنم؟

  با تشکر

 188. سهیل می گوید

  سلام بنده ۶ سال ۵ ماه در قزوین در شرکت برام بیمه اجباری عادی واریز کرده اند بعد کارفرما برای من ۴ ماه در شیراز بصورت پیمان واریز و سپس ۱ ماه بصورت عادی و سپس ۵ ماه بصورت پیمان در شهر نزدیک قزوین واریز کرده است و سپس اعلام عدم نیاز کرده و بنده به اداره کار تقدیم کردم حال به من گفتند به شما تعلق نمی گیره . حال می گویند شما چون ثابت نبودید و کد کارگاهی تغییر داشته و مکان و جغرافیا تغییر کرده به شما تعلق نمی گیره ولی اسم شرکت و نوع شغل من تغییر نکرده . و می گویند باید از کارفرما شکایت کنی تا بره هیئت تشخیص . هیچی عین آدمی زاد کار کردم حالا باید بدوم تا حقم بگیرم. چی کارکنم بدبخت شدم؟؟؟؟؟/ کمکم کنید من تا حالا شیراز نرفتم

 189. reza می گوید

  سلام من از سال ۹۳ در پروژه پدیده شاندیز مشغول به کار بودم و در سال ۹۴ بعد از ۸ ماه که حقوق به من ندادن بالاجبار ترک کار کردم وناگفته نماند که در این ۸ ماه برج ۱ و ۵ رابیمه رد کرده اند و بعد از ۱۵ سال سابقه بیمه نتوانستم از بیمه بیکاری استفاده نمایم و بیمه و اداره کار جواب درست و جامعی نمیدهند تکلیف من چیست و چگونه میتوانم حق خود را بگیرم؟؟؟؟

 190. پیمان می گوید

  سلام من در سال ۸۹ تا ۹۱ تو مسکن مهر با شرکت مشا‌ور بودم بعد اونا منو اخراج کردن و کسی نبود منو راهنمایی کنه بعد بهشون گفتم که میخوام از بیمه بیکاری استفاده کنم گفتن که شاملت نمیشه و دیگه سراغ بیمه هم نرفتم و تا حالا هم بیکارم البته تو این سالها برای استفاده از دفترچه درمانی بیمه گهگاهی توسط شرکتهای آشنا برای تمدید دفترچه بیمه ام رد شده (در سال دو ماه) آیا با گذشت این چند سال میتونم شکایت کنم وحقمو بگیرم

 191. یزدان می گوید

  باسلام
  قبل از هرچیز سپاسگذارم از وقتی که در اختیار هموطنان قرار میدهید.
  بنده ۴۸ سال دارم و ۲۰ سال سابقه کار و دوسال خدمت سرباز در صورت امکان جواب سوالاتم را ایمیل فرمائید. ممنوم از لطفتون
  ۱- اگر بنده به هر دلیل از کار بیکار شوم و مشمول حقوق بیکاری شوم چه مدت حقوق بیکاری دریافت میکنم؟
  ۲- با توجه به سوابق کاری و سنم مشمول بازنشستگی می شوم ( باتوجه به ۲۲سال پرداخت بیمه مثلا بازنشسته بشوم میتوانم ۲۰ روز حقوق بازنشستگی دریافت کنم؟
  ۳- در صورت دریافت بیمه بیکاری , تاثیری در دریافت حقوق بازنشستگی بنده دارد یا خیر؟ به عبارتی سوالم اینگونه مطرح میکنم: اگر من بیمه بیکاری بگیرم و بعد از آن مشمول بازنشستگی شوم مبلغ دریافتی حقوق بازنشستگی چگونه محاسبه می شود

 192. سعید می گوید

  با سلام، اینجانب در شرکتی که دارای شعب مختلف در سطح تهران هست کار میکنم ۵ ماه در یک شعبه سمت غرب تهران بیمه من رد شد ۶ ماه به شعبه جنوب منقل شدم و بیمه من در تامین اجتماعی جنوب با کد بیمه دیگر رد شد و دوباره دوماه به شعبه قبل انتقال یافتم با توجه به اینکه ۴ ماه از پایان قراردادم باقی مونده ولی به علت تعدیل نیرو قراره که قرارداد من را فسخ کنند ایا باتوجه به سابقه بیمه رد شده از شرکت با کدهای بیمه مختلف میتونم بیمه بیکاری بگیرم؟

  با تشکر

 193. رحمان می گوید

  سلام من از ۱۰ اسفند ۹۴ تا ۱۰ فروردین ۹۵ از مرخصی استعلاجی استفاده کردم و ۱۰ سال هم سابقه پرداخت بیمه دارم والان در آستانه اخراج شدن هستم می خواستم ببینم میزان مبلغ بیمه کاری بنده با توجه به یکماه مرخصی استعلاجی چه مقدار می شود

 194. سیدجوادواعظ علایی می گوید

  باسلام؛ من ۲۵سال سابقه پرداخت بیمه دارم و۵۰سال سن دارم.اخیرا به دلیل بحث با سرپرست قسمت وبه دلیل استرس بیش ازحد در محیط کار استعفا دادم و متاهل هستم.باتوجه به شرایط فوق آیا میتوانم از بیمه بیکاری استفاده کنم؟

 195. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خیر اگر استعفا داده باشید امکان طرح شکایت و استفاده از بیمه بیکاری ندارید ولی میتوانید ظرف ۱۵ روز یا یکماه از استفا خود صرف نظر کنید.
  قانون کاررا جستجوکنید.

 196. آرزو می گوید

  سلام من ۸ روز تاخیر در مراجعه برای حضور و غیاب بیمه بیکاری دارم مشکلی برام پیش میاد ممکنه خقوق اردیبهشت واریز نشه البته چک کردم ۳۱ روز بیمش رد شده

 197. سیدجوادواعظ علایی می گوید

  باسلام و درود فراوان باتوجه به اینکه ۲۵سال سابقه بیمه دارم و ااستعفاداده ام ؛آیا میتوانم پنج سال باقی مانده را خودم یکجا پرداخت کنم و بازنشسته شوم؟ درحال حاضر ۵۰سال دارم.

 198. احسان خیرآبادی می گوید

  با سلام
  من از بیمه بیکاری استفاده می کنم و در اداره کار باید در هر ماه ساعت حضور و غیابم ثبت شه . تا الان هر دفعه رو نیم ساعت زودتر حضور داشتم و ثبت حضور کردم این بار فراموش کردم روزی رو که باید برم ، چه کاری باید انجام بدم ؟ و چه اتفاقی رخ میده ؟
  با تشکر از راهنماییتون

 199. hasanpor می گوید

  باسلام -دلیل بیکاری من عدم رضایت شغلی و تمدیدی نکردن قرارداد درسال ۹۵ بوده است-آیا شامل بیمه بیکاری میشود یا رد میکنن

 200. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  با طرح موضوع عدم تمدید قرارداد امکان شکایت و طی مسیر بیمه بیکاری را دارید.

 201. علی میرزایی می گوید

  با سلام دوستانی که در حال حاضر بیمه بیکاری میگیرن و دارای ۵۰ سال سن و ۳۰ سال سابقه پرداخت بیمه با احتساب بیمه بیکاری هستن ملاک حقوق بازنشستگی آنان مجموع دستمزد دو سال آخر حقوق تقسیم بر عدد ۲۴ تقسیم بر عدد ۳۰ ضربدر عدد ۳۰ یا همان سابقه پرداخت حق بیمه خواهد بود

 202. علی میرزایی می گوید

  دوست عزیز امکانش وجود نداره حتما باید اشتغال داشته باشید حتی در صورت اشتغال پرداخت حق بیمه معوقه فقط با رای مراجع ذیصلاح قابل انجام است

 203. علی می گوید

  با سلام و احترام
  بنده در خصوص مواردی کاملا تخصصی در رابطه با بیمه بیکاری و افزایش حقوق با تامین اجتماعی با مشکل مواجه شدم
  در حالی که تمام مدارکی که سازمان تامین اجتماعی از بنده خواسته و بطور مستند ارائه کردم اما باز قبول نکردند
  برای دادخواست به دیوان عدالت اداری به کارشناس متخصص در شیراز نیاز دارم
  باید به کجا مراجعه نمایم؟

 204. م. محمودی می گوید

  با سلام
  من حدود سه سال در شرکتی خصوصی مشغول به کار بودم و بعد از ۳۰ ماه سابقه بیمه، از اواسط مرداد ماه سال ۱۳۹۴ مرخصی زایمان گرفتم و پس از ۶ ماه دوباره به سرکار برگشتم و حدود یک ماه و نیم کار کردم و سپس به علت اتمام قرار داد، از ۱/۱/ ۹۵ بیکار شدم. اکنون از شما مسولین محترم میخواهم بپرسم که آیا بیمه بیکاری به اینجانب تعلق می گیرد یا نه؟

 205. محمودحاجی می گوید

  باوجودواریزبیمه بیکاری من وقتی به بانک مراجعه کردم نتوانستم برداشت کنم ازبانک که پرسیدم گفت حساب شماراتامین اجتماعی بسته است. تاحالا غیبت درحضوروغیاب نداشتم. ممنون اگه راهنمایی بفرمایید

 206. یونس کریمیان می گوید

  با سلام .بیمه بیکاری من از سال۹۴شروع شده ایا با افزایش حقوق بیمه من هم افزایش می یابد

 207. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  تاجایی که بنده اطلاع دارم تامین اجتماعی می تواند از حساب شما برداشت کند ولی اینکه حسابی را ببندد با حکم دادگاه است.
  به بانک مراجعه و سوابق موضوع را بخواهید.

 208. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله و کمتر از حداقل ۹۵ نخواهد بود.

 209. شکری می گوید

  سلام.همسر بنده مدیر عامل یک شرکت معماری مهندسی بودند اکنون دوماه با پایان قرادادشون حکم ایشون لغو کردند ..آیا میتوانیم از بیمه بیکاری استفاده کنیم

 210. شکری می گوید

  پیرو سوال اولم ایشون اخراج کردند.اگر راهی هست هرچه زودتر بمن اطلاع بدهید .هرچند که در مطالب دیدم که گفته شد به اعضای هیت مدیره تعلق نمیگیره.ولی وضع ما اکنون از یک کارگر هم واقعا بدتر.چکار کنیم

 211. حمید می گوید

  با سلام .من حدودا ۸ماه دارم ار حقوق بیکاری استفاده می کنم. دیروز برای حضور غیاب رفته بودم اداره کار که همینطوری یکی از کارکنان صدام کرد کارت ملی مو گرفت و یه نامه زد برا فنی و حرفه ای برا اموزش مهارت و گفت جواب نامه را بیار. حالا اگه نرم فنی و حرفه ای چی میشه.جوابشم نیارم .
  نامه تو پروندم ثبت شده؟یعنی بعدا پیگیری میکنن که به من نامه دادن و من نرفتم؟
  حالا اگه برم فنی حرفه ای کلاسها چطوریه؟ چند ساعت در هفته است..؟

 212. حمید می گوید

  سلام
  بیش از ۲۵ سال سابقه کار داشتم
  که بيکار شدم به مدت ۵۰ ماه بیمه بیکاری بمن تعلق گرفت که ۴۱ماه دريافت کردم ويکسال ديگه به. بازنشتگيم مونده اگه بیمه خویش فرما پرداخت کنم بهتره یا اینکه مابقيه بیمه بیکاری رابگیرم؟
  آیا میتونم دوسال دیگه بیمه پرداخت کنم که بازنشستگیيم بیشتر بشه این طوری پرداخت بیمم میشه ۳۱ سال.
  ممنون میشم زودتر پاسخ بدیدممنون میشم زودتر پاسخ بدید.
  ارادتمند- حمید

 213. دشتی می گوید

  با عرض سلام و وقت بخیر
  من اردیبهشت امسال از کار بیکار شدم. تامین اجتماعی با متوسط دستمزد ۷۳هزار تومان روزانه، مبلغ یک میلیون و دویست هزار تومان مقرری برایم در نظر گرفته. آیا با توجه به اینکه صاحب دو فرزند هستم این مبلغ درست محاسبه شده؟ فکر میکنم درصد مربوط به تاهل لحاظ نشده.
  ممنون از لطفتون

 214. سارا رضایی می گوید

  با سلام من ۳ سال بیمه داشتم و ۳ ماه وقفه بین بیمه افتاده که مشکل از کارفرما بوده و حاضره حق بیمه رو پرداخت کنه , و ۳ ماه پرداخت کرده و من الان بیکارم می تونم از بیمه بیکاری استفاده کنم

 215. فاطمه می گوید

  با سلام و قبولی طاعات
  مدت مقرری بنده برای دریافت بیمه بیکاری تمام شده و به من نامه ی خاتمه دادن که مخاطب آن تامین اجتماعی میباشد اما نگفتند که نامه رو به تامین اجتماعی ببرم. آیا باید این نامه رو به تامین اجتماعی ببرم؟ تلفن هاشون پاسخگو نیستن!!

 216. کشاورز می گوید

  سلام میخواستم بدونم افزایش حقوق برای افرادی که بیمه بیکاری میگرن تعلق میگیره.

 217. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله

 218. مهديه فتحي می گوید

  با سلام من ٩ماهاز بيمه بيكاري استفاده ميكنم بيمه ارديبهشت من قطع شده بود به تامين اجتماعي مراجعه كردم و بهم گفتن بازرس امده و منزل نبوديد و بعد از اينكه سه بار بازرس بياد و شما منزل نباشيد بيمه بيكاري قطع ميشه بعد از اون بايد چه كار كرد؟بلاخره مسافرتي مهماني خريدي پيش مياد اگه از طرف بيمه قطع بشه بايد چه كرد و چه مداركي به اداره كار ارائه داد

 219. مسعود منوچري می گوید

  سلام
  من انجام كارهاي بيمه بيكاريم تا تير ماه طول كشيد برام از فروردين بيمه بيكاري در نظر گرفتن الان برام تو مرداد حقوق ميريزن چون هر دو ماه دوماه واريز دارن تو مرداد حقوق ٤ ماه من رو ميريزن ؟

 220. امیv می گوید

  سلام
  من ۸ ماه سابقه بیمه دارم الان دارم واسه بیمه بیکاری اقدام میکنم که گفتن ۶ ماه بهم تعلق میگیره . میخواستم ببینم دوره های کارآموزی باید چکار کنیم ؟ چه مدت باید در این دوره ها شرکت کنیم ؟
  ممنون از پاسخ گوییتون

 221. حسین قایمی می گوید

  با سلام بنده متولد۱۳۳۹/۱۱/۲۹هستم اینجانب ۱۴سابقهبیمه دارم ودر تاریخ ۹۴/۳/۳۱ اخراج کردند و۲۶ ماه بیمه بیکاری تعلق گرفته بعدازپایان بیمه بیکاری سن بنده میشود۵۶سال و شش ماه لطفاراهنمایی بعداز پایان بیمه بیکاری بنده چکار باید بکنم تا بازنشست شوم

 222. مهران می گوید

  باسلام
  لطفادرخصوص چگونگی استفاده رانندگان ازبیمه بیکاری توضیح بفرمایید.راننده آژانس بودم وبیمه هستم.درحال .لطفاراهنمایی کنیدحاضرماشینم رافروختم ونمیتوانم کارکنم

 223. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لینک زیر را دنبال کنید:
  اینجا

 224. هادی می گوید

  با سلام
  لطفا راهنماییم کنید.
  من به مدت ۱۱ ماه در شرکتی کار میکنم(تا آخر مرداد امسال)،با این که دریافتی من ۳تومن بوده،بیمه من حداقل رد میشده.تا قبل از استخدام در این شرکت بیمه من همیشه واقعی رد میشده،یعنی آخرین بار در شرکت قبلی ۲.۵ میلیون رد میشده.
  بنا به دلایلی تا آخر مرداد تو این شرکت هستم و بعشم اخراج. طبق توافق با مدیر،از فروردین به مدت ۵ ماه بیمه من دوباره همون ۲.۵ میلیون رد میشه.که دو ماهش انجام شده.
  سوال:
  ۱- برای گرفتن بیمه بیکاری،این افزایش ۵ماهه رو تقلب میدونن یا نه؟
  ۲- من الان شرق کشورم و بعد از اخراج به غرب کشور میرم.چجوری باید برای بیمه بیکاری اقدام کنم؟
  ممنون از شما عزیزان

 225. علی می گوید

  با سلام
  من در بهمن سال ۱۳۸۵ بیکار شدم و در اسفند سال ۱۳۸۶ به سر کار برگشتم. در اینفاصله از بیمه بیکاری اطلاع نداشتم آیا امکان گرفتن مبلغ بیمه بیکاری یا احتساب بیمه برای من در آن تاریخ وجود دارد

 226. علی می گوید

  باسلام بنده ۲۶ سال نیم سابقه بیمه دارم و بصورت رسمی در یک شرکت کار میکردم به دلیل انحلال شرکت پایان کار بنده را تا فروردین اعلام نمودند و بعد از آن نیز به اجبار در شرکت دیگری بصورت قرار دادی مشغول شدم که حدود ۶۰ درصد حقوقم از حقوق قبلی کمتر شده آیا میتوانم از همان نامه قبلی تا پایان تیر ماه استفاده کنم و از بیمه بیکاری استفاده نمایم . سپاسگزارم راهنمای ام بفرمائید.

 227. nashenas می گوید

  سلام
  من بعد از دو سال کار قراردادم به پایان رسیده و کارم را از دست داده ام به اداره کار مراجعه کردم که گفتن باید نامه عدم نیاز از اداره بگیرید به اداره مراجعه کردم گفتن باید ابتدا تسویه حساب کنی بعد نامه عدم نیاز بهت میدیم . الان اگه تسویه حساب کردم نامه ندادن تکلیفم چیه ؟ و اینکه با تسویه حساب من بیمه بیکاری به من تعلق می گیره؟

 228. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  دراداره کار طرح شکایت و درخواست بازگشت به کار کنید.

 229. nashenas می گوید

  قراردادم تموم شده دو هفته اس نرفتم اگه دادگاه رای بازگشت به کار بده مدیر ما قبول نکرد تکلیف چیه؟ اگه تسویه حساب کنم چی میشه؟

 230. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خیر

 231. آیدین می گوید

  با عرض سلام و احترام
  بنده سوالی در مورد بیمه بیکاری داشتم، لطفا راهنمایی بفرمایید
  آیا افزایش حقوقی که به شاغلین در اول سال تعلق میگیره، به مستمری بگیران بیمه بیکاری هم تعلق میگیره
  باسپاس فراوان

 232. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله افزایش در خصوص همه پایه های مزدی است.

 233. سیدمرتضی هاشمی پوریزدی می گوید

  باسلام من مدت ۳سال است بیمه بیکاری دریافت میکنم ویک سال دیگربازنشست میشوم آیادرزمان بازنشستگی تمام افزایش های ۴ساله به من تعلق خواهدگرفت باتشکر

 234. غزل می گوید

  با سلام.
  من مدتی است که به دلیل عدم نیاز کارفرما بیکار شده ام.
  لطفا راهنمایی کنید که برای بیمه بیکاری چگونه اقدام کنم و چه مدارکی از محل کار بگیرم.
  همچنین کارفرما اعلام می کند که به دلیل مشکلات مالی فعلا قادر به تسویه حساب نیست. می‌خواستم بدانم حداکثر تا چه زمانی می تواند تسویه حساب را به تعویق بیندازد؟

 235. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر در بیمه بیکاری بازنشسته شوید دو سال آخر ملاک است

 236. احمدی می گوید

  من یک سال سابقه کار دارم الان بیکار شدم چند ماه بیمه بیکاری بهم تعلق میگیره

 237. mahsa می گوید

  با سلام.بنده ۷ ماه سابقه بیمه در شرکتی داشته ام و از خردادماه تا به الان کارفرما مانع ادامه همکاری من شده اند و چون جدیدا متوجه شدم که حداقل ۶ ماه سابقه مانعی برای استفاده از بیمه بیکاری ندارد میخواهم استفتده کنم.

  آیا فاصله زمانی بین بیکاری و ارجاع برای بیمه بیکاری من مشکل ساز خواهد بود؟

 238. شیوا می گوید

  با سلام و خسته نباشید
  خواهش میکنم به سوالم جواب بدید که واقعا الان واسم حیاتیه،شرکت نامه عدم نیاز زده بهم در پایان قرار دادم.من هم در حال انجام کارهای بیمه بیکاری هستم.ولی در حین پیگیری متوجه شدم چند ماهی هست که شرکت نتونسته لیست بیمه پرسنل رو رد کنه،به علت بدهی سازمان تامین اجتماعی لیست رو قبول نکرده و سایت هم تا لیست قبلی پرداخت نشه لیست جدید رو ارسال نمیکنه،با این اوصاف من چند ماه آخر رو بیمه ام رد نشده و شرکت هم کلی بدهی معوقه به سازمان تامین اجتماعی داره.یه نکته دیگه اینکه واسم لیست بازرسی ناشی از کار رد شده .آیا با این اوصاف مشکلی در دریافت بیمه بیکاری من ایجاد میشه ؟خیلی نگرانم لطفا جواب بدید

 239. نسترن می گوید

  سلام میخواستم بدونم اگر در ماه هفتم بارداری با دو سال سابقه کار اخراج بشم میتونم همزمان استفاده از بیمه بیکاری از مرخصی ومقرری زایمان هم استفاده کنم تکلیف چیه

 240. حسین می گوید

  چرا به پروژه های عمرانی بیمه بیکاری تعلق نمیگیرد

 241. سارا می گوید

  سلام خسته نباشید؛
  من مرداد ۹۴ قرارداد یکساله بستم، اما توافقی حقوق ۴۰۰ با بیمه داشتم ولی توی سوابق حقوق اداره کار ثبت شده. الان که نزدیک اتمام قراردادم هست دیگه قرارداد تمدید نمیشه و می خوام که بیمه بیکاری بگیرم.
  هنوز بیمه تیر ماهم واریز نشده که یک سال واریز بیمه کامل بشه آیا باید بعد از واریز برای بیمه بیکاری اقدام کنم؟
  و اینکه چه مبلغی بیمه بیکاری به من میدن

 242. حسین می گوید

  باسلام اینجانب درسال ۱۳۸۵ به مدت ۳ سال باداشتن ۱۳ سال سابقه ازبیمه بیکاری استفاده کردم وبه تازگی اداره بیمه اعلام کرده در ماه اردیبهشت ۱۳۸۵ بیمه اینجانب توسط یک شرکتی به بیمه واریز شده است درصورتی که اینجانب نه خبر داشتم و ودر مدت ۳ سال هیج جا کاری انجام ندادهام وهم اکنون بیمه از من تقاضای بر گشت همه مبالغ را دارم لطفا کمکم کنید

 243. محسن می گوید

  با سلام . آیا داشتن مقداری سهام در بورس مانع گرفتن بیمه بیکاری میشود؟

 244. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خیر

 245. فاطمه می گوید

  سلام’ من خانمی ۴۱ ساله هستم که حدود یک سال است که از مزایای بیمه بیکاری استفاده می کنم. قدم بود که با ۲۰ سال سابقه و شرط سن ۴۲ سال از حداقل حقوق برخوردار باشم اما چون شرط سن را نداشتم الان از بیمه بیکاری به مدت ۲ سال قصد استفاده دارم آیا می توانم سال آینده با ۴۲ سال سن و ۲۱ سال سابقه بازنشسته شوم یا نه?
  باید از چه طریق اقدام کنم?
  ممنون از راهنمایی شما!

 246. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله در همین حالت بیمه بیکاری هم اگر به سقف مورد نظر برسید بازنشست خواهید شد

 247. معصومه معروفی می گوید

  باسلام
  ببخشید من در تاریخ ۹۵/۰۳/۲۰از شرکت اخراج شدم و الان حدود دو ماه من بیکار هستم به علت این‌که جویای کار بودم شکایتی نکردم و برای بیمه بیکاری اقدام نکردم .من در حال حاضر میتونم بعد از دو ماه از بیمه بیکاری استفاده کنم

 248. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  مدت طرح شکایت ۳۰ روز است مگر اینکه ثابت کنید مشکلی داشته اید.

 249. مهیار می گوید

  سلام.میخواستم بدونم حضور کارفرما در جلسه دادگاه به نفع کارفرماست یا کارگر؟

 250. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  مسلما حضور ایشان برای دفاع از منافع خودشان است.

 251. علی می گوید

  چون اداره کار غیرارادی بودن بیکاری من رااحراز کرده ولی مدار کمو بردم تامین اجتماعی برای تاریخ بیکارشدن که توسط اداره کاراشتباه ثبت شده ایراد گرفته میگوید باید برود هیئت سه نفره جواب دهند…

 252. محمد ق می گوید

  سلام
  آیا هرسال جدیدبه حقوق کارگرانی که بیمه بیکاری میگیرنداضافه میشود.
  ممنون

 253. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله براساس مصوبه اداره کار اضافه میشود.

 254. وحید می گوید

  سلام ممنون ازسایت خوبتون و مدیرمحترم سایت من ۱۸ماه بیمه بیواری بهم تعلق گرفته ۲۰ابان ۹۴بهم مبلغ۸۸۰تومن دادن بعدسال ک افزایش حقوق دستورکارشدکل سال۹۵ همون دادندددصورتی که ۱چچخورده افزایش حقوق درسال ۹۵ بود بهم ندادن و امسال ۹۶وحدود۲ماه دیگ بیمه بیکاریم تموم میشه میشع بگین چقد پرداخت میکنندو افزایش حقوق پارسال امسال چکونه میخان تواین ۲ ماه برام پرداخت کنند باتشکرفراروان

 255. صادق زارعی می گوید

  سلام من پس از حدود ۱۵ سال سابقه کار و بیمه کارفرما به من نامه عدم نیاز داد و اداره کار ۲۸ ماه بیمه بیکاری تعلق گرفت اما بدلیل مشکلاتی بعد از ۱۰ ماه نتوانستم برای زدن کارت حاضری به اداره کار بروم و حالا سه ماه است که بیمه بیکاری و مستمری اینجانب قطع شده ایا راهی هست که ادامه بیمه بیکاری را بگیرم در ضمن هنوز هم بیکارم

 256. مهدی می گوید

  با عرض سلام
  ایا به رییس هیت مدیره یک شرکت که در همان شرکت مشغول به کار بوده و باتوجه به برقراربودن شرکت ،بیکار شده بیمه بیکاری تعلق می گیرد.
  با کمال تشکر و قدردانی

 257. مجتبی‌‌دا می گوید

  با‌سلام‌‌وخسته نباشید
  اگر فردی که دارای سابقه بیمه‌بالای یک سال است را، اخراج کنند و پس ازگذشت یک ماه از اخراجش او را دوباره دعوت و مشغول بکار کنند و مجددا اخراج نمایند ‌.باتوجه به وقفه یک ماه در سالقه بیمه و شرط یک سال سابقه در آخرین کار گاه آیا بیمه بیکاری به وی تعلق می گیرد

 258. طاهره می گوید

  سلام خسته نباشید
  ببخشید سوالی داشتم.
  اگر کسی بیمه ی بیکاری دریافت‌کند مشکلی برای حقوق بازنشتگی وی در آینده پیش نمیاد؟

 259. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خیر

 260. الهام می گوید

  اینجانب در کارگاه صنایع دستی پدرم مشغول به کار بوده ام در حال حاضر کار ندارن کارگاه تعطیل بیمه بیکاری هم برای من پرداخت میشده ۷سال سابقه کار دارم افراد غریبه هم حضور داشته اند آیا بیمه بیکاری به من تعلق میگیرد ? چون کارفرما پدرم هست حتی استشهاد محلی هم میتونم ببرم

 261. نويد می گوید

  سلام خسته نباشيد
  من مدت يك سال در شركتي كار كردم و بيمه بودم.
  مدت قراردادم تموم شده
  مي تونم از بيمه بيكاري استفاده كنم؟
  مدت زمانش چقدره؟متاهلم

 262. نويد می گوید

  مي شه لطفا جوابم رو بديد؟!
  ممنوون مي شم

 263. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  پاسخ داده شد.

 264. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  باید بعد از اتمام کار در اداره کار درخواست بازگشت به کار کنید و در صورت غیر ارادی بودن بیکاریتان(حسب تشخیص هیات تشخیص اداره کار) ، بیمه بیکاری برقرار میشود.

 265. فاطما می گوید

  با سلام من از بیست بهمن تا سی بهمن ده روز بعد پایان مرخصی زایمانم رفتم سرکار.کهاز اسفند دیگر با همکاری نکردن.من جایی به عنوان ازمایشی مشغول شدم که الان صاحب مغازه میخواهد جمع کند تو این یک ماه و نیم بیمه نشدم فقط حقوق گرفتم میتونم الان بیمه بیکاری بگیرم با توجه به بیکار شدنم و یک ماه نیم فاصله از اخرین بیمه پرداخت شدم

 266. فاطمه می گوید

  سلام بابت حضور غیاب در بیمه بیکاری به علت عدم حضور چندماه پیش یکبار از گواهی پزشکی استفاده کردم متاسفانه برای اعلام حضورچند روز پیش یک روز تاخیر ایجاد شد و از سوی کارشناسان مورد اخطار قرار گرفتم تکلیف پرداخت بیمه به اینجانب چیه فقط این ماه انجام نمی شود یا برای همیشه قطع می شود
  ممنون میشم جواب بدین خیلی مهمه

 267. میلاد م می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشی من الان ۷روزه بیکار شدم ولی نه قردادی دارم نه فیش حقوقی فقط ۳۰ ماه سابقه بیمه تو شرکتی که بودم دارم الان چطور میتونم برا بیمه بیکاری اقدام کنم در ضمن متاهل هستم و کارفرمای بنده از بستگان من میباشد که قرداد نمیده کلا توی این ۳۰ماه قرداد یا فیش حقوقی نداشتم.الان چطوری باید اقدام واز کجا اقدام کنم چون تو شرایط مالی خوبی نیستم محل کارمم قبل چهاراه ایرانخودرو بوده چون کارفرما عموی بنده هست نمیخام شکایت کنم خاهشن راهنمایی کنن که باید چکار کنم و از کجا اقدام کنم تهران یا کرج .با تشکر

 268. سوره می گوید

  سلام
  من ۴ سال پیش بعلت بیماری اعصاب و افسردگی از کار افتاده کلی شدم
  و اکنون بهبودی کامل پیدا کردم
  آیا میتوانم درخواست بازگشت به کار بدهم
  کارمند پیمانی دانشگاه بودم

 269. نويد می گوید

  ممنون از راهنماييتون
  فقط اينكه بيمه بيكاري براي افراد متاهل چه مدته؟

 270. علی می گوید

  باسلام بنده همسر و دو فرزند دارم ودو بیماری صعب العلاج و گواهی پزشکان مبنی بر از کارافتاده گی و فقط بیمه خویش فرما دارم و داشتم زمان پانزده شیمیدرمان انجام داده ام حال در۴۶سالگی چون شغل آزاد داشتم و در اوج جوانی مبتلا به سرطان و حال دیگر کبدم خراب و باید پیوند مغز استخوان نمایم ولی استاعت مالی حتی عوارض شیمیدرمان ندارم. حال با داشتن بیمه خوبش فرما یا همان بیمه سلامت ایرانیان از ارگانی میتوانم تقاضای مستمری یا حقوق بیکاری کنم. با سپاس

 271. امير می گوید

  باسلام ميخواستم بدانم که مدت بيه بيکاري را بيمه تعيين ميکندااداره کار ي

 272. عبدالهی می گوید

  سلام
  بنده خانمی هستم که حدود ۱۶ سال سابقه کار دارم و الان بدلیل ازدواج می بایستی برم شهری که همسرم ساکن هستن زندگی کنم می خواستم بدونم در صورتی که نتونم کار پیدا کنم، می تونم از بیمه بیکاری استفاده کنم و اگر مهلت یک ماه بگذره مشکلی پیش میاد ؟ از این شرکت که مشغول به کار هستم عدم نیاز باید بگیرم یا نه؟
  از راهنمایی شما کمال تشکر را دارم

 273. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  وابسته به حقوق قبل از بیکاری شماست و بیمه تعین میکند

 274. محمد حسن جعفری می گوید

  با سلام وخسته نباشید من حدودا بیست سال سابقه پرداخت حق بیمه در چند کارگاه مختلف دارم در آخرین کارگاه نزدیک به شش سال سابقه دارم الان متوجه شدم که یک ماه پیش کار فرما نام کارفرما رو در تامین اجتمایی و همینطور شماره کارگاه هم عوض کرده ولی محل کار همونه حالا اگر من بخوام از این کار بیکار بشوم بیمه بیکاری نسبت به چند سال محاسبه میشود؟ لطفا راهنمایی کنید با تشکر.

 275. اعظم می گوید

  سلام من ۱۵ خرداد ۹۵ بعد از یکسال و چند ماه بیمه شدن از کار اخراج شدم و به موقع برای بیمه بیکاری اقدام کردم ولی به دلیل کوتاهی شرکت ۱ روز سابقه ی منو کمتر رد کردن و مجبور به شکایت در اداره کار شدم ۷ ماه طول کشید ولی به دلیل نوشتن بازه ی زمانی در دادخواست شکایت ماههایی که بیمه نشده بودم مشمول شد و باید کارفرما پرداخت میکرد ولی اجتناب کرد و با وعده و وعید منو برگردوند سر کار و مناز مراحل پایانی شایت که محاسبه درآمد بیمهی معوقه من بود انصراف دادم و همچنین از کار کردن انصراف دادم

  سوالی که دارم اینه من میتونم دوباره به اداره کار بابت اون یک روز شکایت کنم و بعد از طی مراحل بیمه ی بیکاری خودم رو بگیرم ؟با اینکه حدودا یک سالی گذشته ( اداره ی بیمه ی بیکاری هم خبر نداره)

 276. بیذیبل می گوید

  بیمه جهت دریافت پول اگر یک روز دیرکرد باشد جریمه می کند ولی خودش برای پرداخت پول مقرری بیکاری تا بتواند جریان را به تعویق می اندازد.کارمندانش هم که بی ادب و بد اخلاقند.

 277. احسان می گوید

  سلام
  وقت بخیر
  بنده تقربا ۵ سال سابقه بیمه دارم
  در بهمن سال ۹۵ تعدیل نیرو صورت گرفت و من بیکار شدم
  و در ضمن ۳ ال در ان شرکت سابقه متوالی داشتم
  بعد از بیکاری بلافاصله به جهت نزدیکی به عید و خرج و مخارج در یک کارگاه دیگر استخدام شدم و دیگر از بیمه بیکاری کارگاهی که در سال ۹۵ استفاده کردم بهرمند نشده و سر کار جدید رفتم
  حال بعد از سه ماه کار این کارگاه جدید تمام شده است
  در حال حاضر باز میتوانم بیمه بیکاری خود را فعال کنم
  لطفا مرا راهنمایی کنید
  با تشکر

 278. رزا رضایی می گوید

  با عرض سلام.من سه ماه هست که بیکار شدم.الان تازه متوجه شدم که میشده اقدام کنم واسه بیمه بیکاری.چون سه ماه گذشته میتونم یا نه؟چون نوشته بودید یک ماه بعد بیکاری باید اقدامات رو انجام بدیم.
  ممنون میشم سریع پاسخگو باشید.ممنون از سایت عالیتون.

 279. فاطمه مومنی می گوید

  آیا بعد از ۱۰ سال کارکردن و سابقه بیمه در صورت فوت کارفرما میتوان از بیمه بیکاری استفاده کرد ؟ ممنون

 280. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  زمان گذشته مگر اینکه اثبات کنید شرایط طرح شکایت و بازگشت به کار را نداشته اید.

 281. مدیر سایت می گوید

  باسلام
  درصورتی تعطیلی کارگاه امکان استفاده هست.

 282. کریمی می گوید

  سلام من اسفند ۹۵ استعفا دادم ودرخواست نامه عدم نیاز کردم ولی به دلیل تعطیلات نامه بنده ۱۵ فروردین آماده شده و به دلیل اینکه درگیر مراسم عروسی بودم و همچنین اطلاعی نداشتم که مهلتش ۳۰ روزه هست دیر اقدام کردم یعنی ۱۰ اردیبهشت باالتماس پرونده رو تشکیل داد وزارت کار ولی گفت بهت تعلق نمیگره
  دوستان لطفا راهنمایی کنید که احتیاج دارم

 283. مریم شکوهی می گوید

  من ۱۴ سال حق بیمه پرداخت کردم در عطاری کارگر سادهبودم و بیکار شدم ۱۸ ماه حقوق بیکاری تعلق گرفته . پدرم مرده و سالهاست مستمربگیر اون هم هستم . ایا حالا مستمری من باید قطع بشود لطفا جواب بدهید

 284. سهراب جهری می گوید

  با عرض سلام و ادب
  من ۱۲ سال سابقه بیمه نامین اجتماعی دارم . بعد از ۱۲ سال بی کار شدم و درخواست بی کاری من توسط اداره کار نایید شد و اداره تامین احتماعی جهت تنظبم حکم بی کاری منوجه شد در ماه فروردین نقص سایقه دارم ، با وحود اینکه لیست من از لیست دفتر مرکزی شرکت پیمانکاری رد می شد آیا امکان دارد لیست بیمه اصلاح شود و آیا راهی جهت مورد قوق دارد ؟

 285. فرید گودرزی می گوید

  با سلام و خسته نباشید.
  بنده ۲۷ سال سن دارم و در شرکتی که طذف قرار داد با مترو تهران می باشد مشغول به کار بودم.بنده به دلیل مبتلا شدن به بیماری سرطان از کار اخراج شذه ام(در تاریخ ۱۵ بهمن).اما به بنده قول هایی داده شد که بیمه ی بنده قطع نمیشود تا بتوانم از خدمات در مانی استفاده نمایم اما این وعده عملی نشد و من بعد از یکماه و نیم متوجه شدم که اصلا بیمه ای برا من رد نشده است.
  آیا میتوانم الان برای گرفتن بیمه بیکاری اقامی نمایم؟؟؟(میدانم که یکماه زمان لازم است برای انجام اقدامات لازم میخواستم بدانم با بردن نامه ای از پزشک میشود استثنایی قایل شوند یا نه)
  ممنون.

 286. سهراب ادیب می گوید

  سلام من ۱۹ ماه سابقه بیمه دارم و ۲۰ ماه خدمت کردم و دفتر نمایندگی تعطیل شده مجرد هم هستم و حقوق اخرین ماهم ۹۰۰ بوذه چند ماه و چه مبلغ بیمه بیکاری بمن تعلق میگیرد

 287. سهراب ادیب می گوید

  مدت خدمت به سابقه بیمه اضافه میشود

 288. بهرام می گوید

  سلام من ۷ سال سابقه بیمه دارم سال اخر اخراج شدم از تولیدی ..برای بیمه بیکاری اقدام کردم اما بعد از ۲ ماه بهم گفتن ابان ماه بیمه نداری باید بیمه سال اخر یک سال پر باشه من ۲۹ بهمن ترک کار شدم چباید کنم ممنون میشم راهنماییم کنین

 289. مجتبی می گوید

  سلام
  اگر فردی عضو هیئت مدیره یک شرکت خصوصی باشد و همزمان خود در شرکتی دیگر فعال باشد در چنین شرایطی اگر از این شرکت اخراج شود بیمه بیکاری به او تعلق می گیرد با وجود عضویت در هیئت مدیره شرکت اول؟
  با تشکر

 290. محمد لبافی می گوید

  با سلام
  آیا برای دومین بار میشود بیمه بیکاری دریافت نمود.

 291. امید می گوید

  سلام و درود
  بنده از تاریخ شهریور ماه ۱۳۸۹ تا تاریخ مرداد ماه ۱۳۹۵ در یک شرکت عمرانی و ساختمانی مشغول بکار بوده ام که مجموع ماه کاریم به ۷۲ ماه میرسد ولی با نامردی تمام این شرکت برای بنده فقط و فقط ۲۷ ماه بیمه رد کردن و تعداد ۴۵ ماه بیمه برای بنده رد نشده است و بنده تنها مدرکی که از این شرکت دارم لیست پرداختی حقوقم هست که برای بنده واریز شده است البته حساب شرکت نیست و یک حساب شخصی برادر مدیر عامل میباشد و بنده هیچ قراردادی از این شرکت ندارم ولی شاهد زیاد دارم آیا میتونم از این شرکت شکایت بکنم ؟ آیا این ۴۵ ماه بیمه بنده برای من برگشت میشود و سابقه میشود؟ اصلا به نتیجه ایی میرسم ؟
  ممنون میشم جواب بدید

 292. کاوه می گوید

  با سلام
  اینجانب از ۸۹/۲/۴ الی ۹۱/۳/۳۱ در آخرین کارگاه سابقه کار داشته ام و پس از بیکار شدن برای گرفتن دوسال سنوات و عیدی و ۱۳ ماه حقوق معوقه و ۱۵ ماه بیمه پرداخت نشده از کارفرما شکایت کردم و پس از رای هیات تشخیص و هیات تجدید نظر کارفرما محکوم گردید و مطالبات بنده پرداخت شد ولی کارفرما در دیوان عدالت اداری شکایت کرد که مجددا در هیات هم عرض با کسر مبلغی از مطالبات درباره سایر موارد مجددا محکوم شد.ابلاغ ماده ۱۴۸ قانون کار توسط اداذه کار به سازمان تامبن اجتماعی هم دریافت نمودم.اینجانب در همان سال ۹۱ برای دریافت بیمه بیکاری اقدام نمودم ولی تامین اجتماعی بدلیل پرداخت نکردن حق بیمه توسط کارفرما از ثبت ۱۵ ماه سابقه بنده استنکاف نمود و بهمین دلیل من بیمه بیکاری دریافت نکردم تا سال ۹۶ که سرانجام بدون اینکه کارفرما بیمه را پرداخت نموده باشد با پیگیری مستمر تامین اجتماعی سابقه بنده را ثبت نمود و حال برای بیمه بیکاری حقوق سال ۹۱ را در نظر گرفته اند.میخواستم بدانم آیا خسارت تاخیر در ثبت سابقه و خسارت پرداخت حقوق با نرخ ۵ سال پیش قابل پیگیری و شکایت هست یا خیر؟
  با تشکر

 293. محمود می گوید

  من نزدیک به ۱۹ سال سابقه بیمه دارم و به تازگی از کار اخراج شدم و دنبال بیمه بیکاری رفتم الان نزدیک ۴ماه شده که اقدام کردم ولی هنوز چیزی نریختن و یک بار هم برای بازرسی درب منزل امدن و من نبودم اخر ما که زندانی و در حصر نیستیم که دائم منزل باشیم الان هم یک پروانه کسب از قبل دارم سال ۹۲ که یک سال کار کردم ولی به خاطر رکود بازار تعطیل شد کار بعداز ظهرم بوده حالا میخوام دوباره فعالش کنم ایا بیمه بیکاریم قطع میشه تو سایت وزارت کار خوندم اگر پروانه یا موافقت اصولی قبل از بیکاریتون باشه میتونید بیکاری بگیرید اخه با حقوق بیکای که نمیشه زندگی کرد بیزحمت راهنمایی کنید ممنون

 294. لیدا اکبری می گوید

  با سلام من در سال ۸۹ مشغول به کار شدم در سال ۹۱ از بیمه بیکاری به مدت ۱۲ ماه استفاده نمودم .با احتساب ایام بیکاری تا الان که مورخه۹۶/۰۳/۱۷ میباشد دارای ۵ سال سابقه کار میباشم.۶ ماه آخر کاری در شرکتی بوده ام که از ادامه همکاری امتناع کردند ایا مشمول بیمه بیکاری میشوم؟

 295. حامدمحمدی می گوید

  سلام بنده برای بیمه بیکاری تمام کارهای اداری انجام دادم وقراربوهازاول سالنودوششش اولین حقوق بیکاری واریز شود الا سه ماهه هیچ حقوق بیکاری واریز نشده میخواستم علت اینکه دیرواریز میکنن رابدونم ممنون ازراهنماییتان باتشکرفراوان

 296. حامدمحمدی می گوید

  سلام من برای بازرسی بیمه به ناخواسته ادرس محل زندگیمو اشتباه نوشتم به نظرشما مشکلی پیش میاید یاخیر

 297. مینا می گوید

  سلام. خواستم بدونم آیا برای کسیکه سه سال از تاریخ بیکار شدنش میگذره راهی وجود داره که واسه بیمه بیکاری اقدام کنه؟ یعنی ظرف سی روز از تاریخ اخراج درخواست نداده باشه

 298. مرتضی شفق می گوید

  با سلام و عرض ادب من حدود سه سال بیکار هستم و خودم ازکارخارج شدم و علت آن هم حقوق کم کارگاهی که درآن مشغول بودم هرسه ماه حقوق میدادند ومن هم نه شکایتی کردم ونهیچ کاری انجام ندادم ایابیمه بیکاری شاملم می شودیانه لطفاهمکاری بفرمائید ممنون ومتشکرم

 299. علی راهری می گوید

  باسلام من میخواستم بدونم منکه ۹۶/۹/۳۰ حقوق ماه اخر رو ماه دهم واریز میکنن یانه

 300. بانو می گوید

  سلام یه سوال دلشتم همسر من ده سال در یه شرکت خصوصی کار میکنه و بیمه شدست تازگی صحبت های تسویه حساب با ایشون شده،طبق قانون کار باید برای تسویه حساب مبلغی به ایشون پرداخت بشه در این صورت اگه از شرکت بره باز هم شامل بیمه بیکاری میشه یا نه،خودش تمایلی برای تسویه حساب نداره اما در صورت تسویه حساب و دریافت مبلغ مورد نظر باز هم میتونه برای بیمه بیکاری شکایت کنه یا نه؟

 301. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  باید به این نکته توجه کنید که تسویه حساب به خواست ایشان نباشد ودر امضا اسناد هم این موضوع را کنترل کنند.

 302. ناتوان می گوید

  متقاضي محترم
  درخواست شما در كميسيون بيمه بيكاري مطرح وبه دليل عدم حصول شرايط لازم مشمول بيمه بيكار نشديد .

  چرا مشمول نشدم

 303. احمد مرای پور می گوید

  سلام من حدود دوسال و نیم داخل یک رستوران بیمه بودم و اونجا تعطیل شد من هم یک جای دیگه مشغول به کار شدم بعد از گ گ ذشت حدود سه ماه مجبورم کارم رو ترک کنم و برگردم پیش خانوادم ایا میتونم از بیمه بیکاری که از کار قبلم شاملم میشد استفاده کنم

 304. احمد مرای پور می گوید

  من هم همین شرایط رو دارم اما الان نمیدونم چکار کنم با این قانون هاااا واقعا خیلی تاثیر داره تو زندگیم اگه بشه بیمه بیکاری بگیرم

 305. حسین می گوید

  سلام
  بعلت نبود کار اخراج شدم با نامه اخراجی از شرکت میتوانم بیمه بیکاریمو راه بندازم یا باید حتما از صاحب کار شکایت کنم اگر راه دیگری بجز شکایت وجود دارد راهنمایی کنید

 306. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  مسیر قانونی و منتهی به نتیجه، طرح موضوع اخراج و درخواست بازگشت به کاراست.

 307. حبیب ملک نژاد می گوید

  من سه ماه است بیکار شدم درهمان ۳۰ روز اول اقدام به بیمه بیکاری کردم و منتظر اس ام اس بیمه ماندم حالا نمیدانم امده متوجه نشدم یا اس ام هایم را پاک کردم حال بعد از یک ماه اقدام کنم به من داده میشود یا خیر

 308. علي می گوید

  سلام
  من از تاريخ ٩٧/٣/١٥ بيكار شدم و پرونده تشكيل دادم و تاريخ ٩٧/٦/١٥ مبلغ دوماه تعيين شده واريز شد برام و بنام حقوق مردادماه
  سوالم اينه كه بعد از تكميل يك ماه حقوق واريز ميشه؟
  يعني الان كه مهر هستيم حقوق شهريور واريز ميشه؟

 309. مقصود می گوید

  سلام من با ده سال سابقه بیمه امسال بیمه بیکاری گرفتم تا برج ۶ بعد کار پیدا کردم بعدش رفتم بسمه قطعش کردم بعد از دو ماه باز بیکار شدم الان باز می تونم از همون بیمه بیکاری قبلی استفاده کنم ممنون میشم جوابمد بدهید

 310. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خیر باید همان مسیر قبلی را طی و رای اداره کار بگیرید

 311. میثم می گوید

  با سلام
  پرداخت بیمه بیکاری شخصی که فرضأ در دی ماه سال ۹۷ شروع شده و تا سال ۹۸ ادامه دارد، آیا با همان نرخ سال ۹۷ محاسبه می شود یا اینکه افزایش پایه حقوق به ایشان هم تعلق میگیرد؟

 312. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  به نرخهای سال ۹۸ تعلق میگیرد.

 313. صالح می گوید

  با سلام خدمت شما.من حدود ۸ سال سابقه بیمه دارم و میخواهم از بیمه بیکاری استفاده کنم .سوال من این است که بر فرض مثال بعد از ۶ ماه استفاده از بیمه بیکاری جایی مشغول به کار شدم و دیگر نخواستم از بیمه بیکاری استفاده کنم .آیا بعدا اگر باز هم بیکار شدم میتوانم از بیمه بیکاری استفاده کنم وشامل من میشود یا نه

 314. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله با طی همان شرایط قبلی در صورت صدور رای مشمول بیمه بیکاری خواهید شد.

 315. لیلا می گوید

  با سلام . بنده در حال دریافت بیمه بیکاری هستم. برای سرگرمی بعضی مواقع به مغازه همسرم میرفتم و مواقعی که نبود کمکش میکردم ولی حقوقی دریافت نمیکردم. یک روز بازرس تامین اجتماعی به مغازه آمد و اسم بنده در لیست بیمه نوشت که با پیگیری اعلام کردند که مقرری بیمه بیکاری بنده قطع میشود. آیا راهی دارد که اثبات کنم من در مغازه کار نمیکردم؟

 316. Mina می گوید

  با سلام . من از خرداد ۹۶ تا آذر۹۸ بیمه بیکاری شاملم شده . در حال حاضر در حال مصاحبه کاری می باشم اگر استخدام شوم . مابقی بیمه بیکاری من ذخیره خواهد شد ؟ مثلا از تیر سر کار برم ۶ ماه باقی بیمه بیکاری من ذخیره میشود؟

 317. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ذخیره معنی ندارد.
  هرموقع شرایط بیکاری را داشتید به اندازه کل سابقه به کسر بیمه بیکاری پرداخت شده، مشمول هستید.

 318. صالحی می گوید

  سلام سال ۹۷ بیکار شدم اقدام کردم برای بیمه بیکاری و حدود سه سال بیمه بیکاری برایم منظور کردند. از اول سال ۹۸ شاغل شدم و بیمه بیکاریم قطع شد. آیا باقیمانده این بیمه بیکاری که حدود دو سال می شود را اگر احیاناً دوباره بیکار شوم به من پرداخت مینمایند یا خیر؟ ممنون جواب بدهید

 319. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  کامنتهای قبلی را دنبال کنید.
  به این سوال پاسخ داده شده

 320. مهدی می گوید

  سلام من به مدت ۹ سال سابقه بیمه دارم البته یه شرکت نبوده الان یه سالی هس یه شرکت کارمیکنم که هفت ماه بیمه دارم به میخان تعدیل نیرو بکنن من چطوری میتونم واسه بیمه بیکاری اقدام کنم قرداد که با ما میبندن ۳ ماهه یعنی تا برج شش قرارداد دارم لطفا راهنمایی کنید واگر بهم برگه عدم نیاز و یکسال قرارداد ندن تکلیف چیه

 321. مهناز می گوید

  من سابقه پرداخت بیمه از دو شرکت داشتم. شرکت اول که بیمم رو کامل میداد و شرکت دوم که بصورت بازرسی بود و چند روز در ماه بیمه رد میکرد. پس از اینکه قراردادم با شرکت اول به اتمام رسید عدم نیاز خوردم و بیمه بیکاری از شرکت اول بهم تعلق گرفت. شرکت دوم هم قرار دادم رو تمدید نکرد و گفت نامه زدیم که از لیست دربیای. من الان دوماه حق بیمه بیکاری رو گرفتم و امروز متوجه شدم از شرکت دوم برای اردیبهشتم ۵ روز بیمه رد شده. در صورتی که من براشون کار نکردم و طی تماس باهاشون متوجه شدم مسوول منابع انسانی به صورت اشتباه برای من و چند نفر دیگه کارکرد رد کرده. آیا امکان حذف این سابقه از بیمه وجود داره؟ و اینکه اداره کار به من اخطار کرده یک روز هم بیمه باشی بیمت قطع میشه و کلیه حقوقی که واریز شده رو باید برگردونی. من الان میخوام ببینم باید از چه طریقی اقدام کنم که برای اداره کار مشخص بشه این واقعا اشتباه اون شرکت بوده نه که من دوباره مشغول بکار بشم. هر کسی هم حرفی میزنه و نظری میده. بهترین کار چیه ؟ من تازه امروز متوجه شدم و هنوز اداره کار چیزی نگفته بهم و منتظرم ببینم اون شرکت دوم که شهر دیگه ای هست میتونه سابقه اردیبهشت منو حذف کنه یا نه.

 322. نیک فرد می گوید

  سلام بنده خانم متاهلی هستم با ۲۵ ماه سابقه بیمه که چند روزی شرکت با بنده قطع همکاری کرده.
  می خواستم برای دریافت بیمه بیکاری اقدام کنم و البته به دلیل تصمیم به بارداری قصد کار کردن مجدد رو ندارم.
  از دوستان شنیدم اگر به شغل های پیشنهاد میدن اعتنایی نکنی و جواب رد بدی قطع میکنن درسته؟

 323. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  باید برای استفاده از بیمه بیکاری در اداره کار شکایت کنید

 324. مهدی می گوید

  سلام من ۴ سال کار کردم بیمه ریختم بیمه تامین اجتماعی ولی مشکل دارم الان کرونا اومده و من مستاجر هستم ۵۰ هزار تو جیبم پول دارم از اسفند اجاره خونم مونده ولی با مشکل روبرو هستم که کارت پایان خدمت ندارم ۲ تا بچه دارم و ماهی ۵۰۰ اجاره خونه میدم چیکار کنم تا از بیمه بیکاریم استفاده کنم کمک کنید لطفا

 325. مدیر سایت می گوید
 326. منیژه عباس زاده می گوید

  سلام من برابیمه بیکاری ثبته نام کردم کدرهگیریم گم شده بایدچکارکنم باگوشی ثبته نام کردم الانم براکارا ش کدرهگیری لازم دارم میخوام دوباره ثبته نام کنم نمیشه چا کنم

 327. محمدرضا حیدری می گوید

  با سلام بنده درتاریخ ۱۶/۱۱/۹۸بیکار شدم وتمام مراحل بیمه بیکاری را انجام دادم دبه علت نداشتن آخرین مدرک تحصیلی که به علت کرونای عزیز همه جا بسته بود نتونسته بودم بگیرم اما هالا که گرفتم چون فرصت یک ماه گذشته وثبت اینترنتی شده نمیشه ثبت کرد وبرای دریافت بیمه بیکاری چه اقدامی میتونم بکنم ممنون

 328. محمد حسن جهانبخشی می گوید

  با سلام و خسته نباشید بنده ۲۷سال و ۴ ماه پرداخت حق بیمه دارم ولی با توجه به اوضاع بد اقتصادی موجود بدلیل کرونا محل کارم در شرف تعطیلی میباشد چند سوال داشتم اولا اگر از بیمه بیکاری تا پر شدن ۳۰ سال خدمتم استفاده کنم مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی بنده چه میشوده؟ دوما” اگر پرداخت حق بیمه فعلی ام بدلیل اینکه اضافه کاری در شرکت محدود شده ( تاکنون تا ۱۲۰ ساعت اضافه کار انجام میدادم و جزء شمول پرداخت حق بیمه نیز بود) و این روال عدم دریافت اضافه کاری تا دو الی سه ماهه آینده ادامه و سپس شرکت تعطیل شود در میزان دریافتی بیمه بیکاری اینجانب تاثیر دارد یا نه؟ثالثا”” به نظر جنابعالی بنده مدت باقیمانده خدمتم تا پر شدن ۳۰ سال را با توجه به میزان پرداختی حق بیمه فعلی به نحویی ادامه دهم تا در میزان تعیین حقوق بازنشستگی ام متضرر نگردم( البته به قید حیات)؟ با تشکر

 329. نسترن می گوید

  سلام کارفرما برای ما بیمه کرونا رد کرد ولی خب مثل خیلی کسای دیگه ندادن الان به خاطر اتمام قرار دادبیمه بیکاری میخواد رد کنه ولی تو سامانه میگه کد تکراری است حتی نمیشه ویرایش کرد حذف درخواست بیمه کرونا رو زدم که بتونم دوباره ثبت درخواست کنم بازم میگه کد تکراری است چیکار کنم؟ یعنی به خاطر بیمه کرونا امکانش هست بیمه بیکاری نگیریم؟

 330. آرشا می گوید

  باسلام آیا ثبت فرم استخدام مانع واریز بیمه بیکاری میشود یعنی اگر من یک اگهی استخدام پر کنم بیمه بیکاری به من تعلق میگیرد یانه

 331. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خیر مانعی نیست

 332. Ariya می گوید

  با سلام
  جسارتا من ۱۵اذر ماه ۹۸بیکار شده ام ایا الان میتونم اقدام به دریافت بیمه بیکاری بکنم

 333. مدیر سایت می گوید

  باسلام
  خیر مگر اینکه مستنداتی مبنی بر تاخیر در درخواست داشته باشید.

 334. طلا می گوید

  با سلام و خسته نباشید.اینجانب سابقه ی ۴ سال بیمه ی اجباری ناپیوسته و ۶ ماه بیمه ۲۰ روزه پیوسته قبل از بیکاری داشتم،در بازه زمانی تعیین شده درخواست بیمه بیکاری کردم اما اداره ی بیمه شهرستانمان با بیمه بیکاری بنده موافقت نکرد.آیا طبق قوانین این صحیح هست؟و لطفا راهنمایی فرمایید برای پیگیری بیشتر چه اقدامی و چگونه لازم است؟متشکرم

 335. احمد می گوید

  سلام.
  اگه در مدت ۳۰ سال خدمت اصلا از بیمه بیکاری استفاده نکنیم چه مزیتی برای ما دارد؟

 336. manager می گوید

  سلام
  هیچ

 337. زهرا می گوید

  باسلام
  دوسال و ۲ماه دفتر گردشگری کارکردم بعدش رفتم شکایت کردم ک بیمم رد نشده اگه رای به نفع من صادر بشه جز سوابقم محسوب میشه ؟ ایا میتونم بیمه بیکاری بگیرم بابت اون دوسال الانم ۵ماه توشرکت مشغول بکارم نمیتونم بمونم

 338. manager می گوید

  سلام
  بله حساب میشود
  بیمه بیکاری درصورت اخراج غیرارادی برقرار میشود.

 339. فاطمه السادات خاموشی می گوید

  سلام ببخشید من چند سال در یک شرکت خصوصی کارمیکنم امسال بیمه فروردین رو از پانزدهم رد کرده اعتراض کردم گفت باید از شروع به کار رد کنم درصورتیکه من میدونم غیر قانونیه، اگه فروردین سال بعد بخوام برای بیمه بیکاری اقدام کنم به مشکل بر میخورم؟ممنون

 340. manager می گوید

  سلام
  از تاریخی که اخراج از کار می شوید ۳۰ روز فرصت شکایت هست

 341. عسکری می گوید

  باسلام واحترام
  بنده حدودیکسال وخورده ای دریک شرکت اینترنتی کارکردم و۶ماه بیمه ردکردن وروزاولی که رفتم یه موتوربهم دادن گفتن ازحقوقت کم میکنیم وهرچی خرجش کردی فاکتوربیاربهت میدیم یاازقسطش کم میکنیم بعدحدود۵میلیون خرجش کردم چون دست دوم بودخرج داشت بعدازیکسال موتوربرداشتن پولم بهم ندادن اخراج شدم الان حدوددوماهه بیکارم آیابیمه بیکاری شامل من میشه یاخیرمتاهل هستم

 342. manager می گوید

  سلام
  اگر شش ماه سابقه دارید مشمول بیمه بیکاری هستید ولی یکماه بعد ازبیکاری بایداقدام کنید

 343. محسن می گوید

  سلام من ۴۰ روز بیمه بیکاری برام رد شده من رفتم یک شرکت ۱۵ روز کار کردم چون حقوقش کم بود و خیلی دور بود نرفتم سر کار و اون ۱۵ روز بیمه برام رد شده الان باز میتونم دوباره همون بیمه بیکاری رو برقرار کنم تا کار بهتر گیر بیارم

 344. manager می گوید

  سلام
  برای این مدت لیست بیمه ارمحلی که کار کردید رد شده؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.