نرم افزارحسابداری صدگان

تصويب نامه ۲۳۷۵۴/ت ۵۰۱۱۰هـ مورخ ۹۳/۳/۴(اصلاح آيين نامه اجرايي جزء (ب) بند (۷۸) قانون بودجه ۹۰(تجديد ارزيابي دارايي ها))

0 1,390

حسابداراپ

وزارت امور اقتصادي و دارايي- وزارت صنعت،معدن و تجارت – معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
هيئت وزيران در جلسه ۲۸/۲/۱۳۹۳به پيشنهاد وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي،صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب کرد:

آيين نامه اجرايي جزء (ب) بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰کل کشور موضوع تصويب نامه شماره ۱۸۹۱۲۰/ت ۴۷۵۴۸هـ مورخ ۲۷/۹/۱۳۹۰به شرح زير اصلاح مي شود:
۱- در بند (الف) ماده (۱)عبارت “و طبق مقررات قانون تجارت مکلف به نگاهداري دفاتر تجارتي است.” حذف مي شود.
۲- در تبصره(۲) ماده (۲)، عبارت “پايان سال ۱۳۹۱” جايگزين عبارت “سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه سال مالي تجديد ارزيابي” مي شود.
۳- متن زير جايگزين ماده (۱۰)مي شود:
ماده ۱۰- بنگاه هاي اقتصادي براي استفاده از معافيت موضوع اين آيين نامه بايد تأييديه سازمان حسابرسي يا يکي از مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران و يا حسابدار رسمي را که مستند به گزارش حسابرسي شرکت باشد در موارد زير دريافت و براي سال هاي ۱۳۹۰ و۱۳۹۱حداکثر تا دو سال پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه مالياتي سال مالي تجديد ارزيابي و براي سال هاي بعد حداکثر تا سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه به اداره امور مالياتي ذي ربط ارايه نمايند:
الف- اعلام نظر در مورد عدم تجديد ارزيابي دارايي ها در پنج سال قبل از سال۱۳۹۰(صرفاً براي سال تجديد ارزيابي)

پندار سیستم

ب- اظهارنظر در مورد صحت مبناي محاسبه استهلاک دارايي در هر دوره مالي تا دوره مالي منتهي به خروج دارايي.
ج- اظهارنظر در مورد صحت اصلاح مبناي محاسبه ارزش دارايي در زمان فروش.

 
اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور


لينك مرتبط:
اين تصويب نامه توسط سازمان امورمالياتي ابلاغ شد.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.