نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۳۳/۹۳/۲۳۰ مورخ ۹۳/۳/۱۱(اصلاح آيين نامه اجرايي جزء (ب) بند ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰کل کشور)

0 1,329

حسابداراپ

پيرو بخشنامه هاي شماره ۳۵۹۶۲/۲۳۰/د مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۰ و ۲۲۴۹۷/۲۳۰/د مورخ ۱۲/۸/۱۳۹۲، به پيوست تصويب نامه شماره ۲۳۷۵۴/ت۵۰۱۱۰ هـ مورخ ۴/۳/۱۳۹۳ هيات محترم وزيران در خصوص اصلاح آيين نامه اجرايي جزء (ب) بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور،موضوع تصويب نامه شماره ۱۸۹۱۲۰/ت ۴۷۵۴۸ هـ مورخ ۲۷/۹/۱۳۹۰به همراه اصلاحات اعمال شده، جهت اجراء ابلاغ مي گردد.

با توجه به اصلاحات انجام شده در آيين نامه اجرايي مذکور و حذف گزارش حسابرسي مالياتي در تاييديه موضوع ماده(۱۰) آيين نامه مزبور، صرف عدم تسليم گزارش حسابرسي مالياتي در سالهاي مربوط موجب عدم برخورداري از معافيت مورد نظر نخواهد بود. همچنين با توجه به تمديد مهلت ارائه تاييديه هاي مربوط به سال تجديد ارزيابي(۱۳۹۰) و اولين سال پس از تجديد ارزيابي(۱۳۹۱) در اجراي اصلاحي آيين نامه مذکور، چنانچه هر يک از موديان حداکثر تا انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه سال ۱۳۹۲ (۳۱/۴/۱۳۹۳)نسبت به ارائه تاييديه هاي موضوع ماده ۱۰ آيين نامه براي هر يک از سالهاي مذکور اقدام نمايند با رعايت ساير مقررات و آيين نامه اجرايي،امکان برخورداري از معافيت مربوط را دارا خواهند بود. در ضمن مهلت ارائه تاييديه موضوع ماده ۱۰ براي سنوات بعد از سال ۱۳۹۱(تا دوره مالي منتهي به خروج دارايي) حداکثر تا سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه هر سال مي باشد.

پندار سیستم

ضمناً نمونه فرم تاييديه پيوست بخشنامه شماره ۱۹۱۳۳/۲۳۰/د مورخ ۱۳/۷/۱۳۹۲ براي ارائه تاييديه مورد نظر در اجراي اين بخشنامه نيز قابل بهره برداري مي باشد.
 
حسين وکيلي
معاون مالياتهاي مستقيم

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.