حسابان وب

بخشنامه۱۷/۹۳/۲۳۰ مورخ ۹۳/۲/۱۶(جريمه کتمان درآمد موضوع قسمت اخير تبصره ماده ۱۹۲ قانون مالياتهاي مستقيم)

0 2,080
محل تبلیغ شما

نظر به سوالات و ابهامات مطروحه درخصوص اعمال مقررات جريمه کتمان درآمد موضوع قسمت اخير تبصره ماده ۱۹۲ قانون مالياتهاي مستقيم، بدينوسيله مقرر مي گردد:

با توجه به سياق عبارت مذکور در تبصره ماده ۱۹۲ قانون مالياتهاي مستقيم،عدم تسليم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقي و مشمولان بندهاي(الف) و (ب)ماده ۹۵ اين قانون موجب تعلق جريمه معادل چهل درصد(۴۰%)ماليات متعلق مي گردد و با توجه به اينکه حکم قسمت اخير اين تبصره در ادامه موضوع و براي مواردي که اشخاص مذکور اظهارنامه تسليم نموده اند مي باشد،لذا حکم مزبور صرفاً درخصوص اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع بندهاي(الف)و(ب) ماده ۹۵ قانون مالياتهاي مستقيم جاري خواهد بود.

حسين وکيلي
معاون مالياتهاي مستقيم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.