نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه۱۷/۹۳/۲۳۰ مورخ ۹۳/۲/۱۶(جريمه کتمان درآمد موضوع قسمت اخير تبصره ماده ۱۹۲ قانون مالياتهاي مستقيم)

0 2,630

حسابداراپ

نظر به سوالات و ابهامات مطروحه درخصوص اعمال مقررات جريمه کتمان درآمد موضوع قسمت اخير تبصره ماده ۱۹۲ قانون مالياتهاي مستقيم، بدينوسيله مقرر مي گردد:

با توجه به سياق عبارت مذکور در تبصره ماده ۱۹۲ قانون مالياتهاي مستقيم،عدم تسليم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقي و مشمولان بندهاي(الف) و (ب)ماده ۹۵ اين قانون موجب تعلق جريمه معادل چهل درصد(۴۰%)ماليات متعلق مي گردد و با توجه به اينکه حکم قسمت اخير اين تبصره در ادامه موضوع و براي مواردي که اشخاص مذکور اظهارنامه تسليم نموده اند مي باشد،لذا حکم مزبور صرفاً درخصوص اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع بندهاي(الف)و(ب) ماده ۹۵ قانون مالياتهاي مستقيم جاري خواهد بود.

پندار سیستم


حسين وکيلي
معاون مالياتهاي مستقيم

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.