وزارت امور اقتصادي و حسابداران رسمي

0 28

«تشكيل جامعه حسابداران رسمي ايران نمادي از عزم راسخ دولت براي تشويق مردم به مشاركت موثر، تقويت پاسخگويي، به‌ويژه مالي، شفافيت اقتصادي و تصوير جايگاه ارزشمند خدمات حسابداران عمومي به جامعه است.»پيام رئيس‌جمهور به اولين مجمع عمومي جامعه حسابداران رسمي ايران شهريور ماه ۱۳۸۰
«حسابرسي و ايجاد انضباط حسابداري و نظم حسابرسي يكي از مهم‌ترين ابزارهاي نظارتي دولت و حكومت هم بر بخش دولتي و هم بر بخش غيردولتي است.»
«وزارت امور اقتصادي و دارايي با جديت تمام از جامعه حسابداران رسمي حمايت خواهد كرد. آقاي وزير، من و رئيس كل سازمان امور مالياتي وظيفه خود مي‌دانيم در جهت اعتلاء و رشد حسابداران رسمي كوشش كنيم… متاسفانه هنوز برخي مسوولان به‌درستي جايگاه حسابداران رسمي را نشناخته‌اند…»
برگزيده از متن سخنراني معاون كل وزارت امور اقتصادي و دارايي در نخستين همايش سراسري جامعه حسابداران رسمي
«ما معتقد به نظام پاسخگويي و نقش حسابرسان در اين چارچوب هستيم. گفتمان با جامعه حسابداران رسمي از اهميت خاصي برخوردار است.»
جلسه مشترك وزير امور اقتصادي و دارايي با اعضاي شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي اسفندماه ۱۳۸۳
نگاهي به جملات بالا نشان‌دهنده توجه وزارت امور اقتصادي و دارايي پيرامون مسووليت‌هاي اجتماعي حسابداران رسمي و نتيجه عملكرد حسابداران رسمي در شفافيت و مطلوبيت صورت‌هاي مالي حكايت از آن دارد كه حداقل در بخشي از حاكميت توجه لازم به اين نهاد حرفه‌اي وجود دارد اما  افسوس كه متاسفانه هنوز بخش‌هاي زيادي از حاكميت و دولت نه تنها در جهت شناسايي جامعه حسابداران اهتمام نمي‌ورزند بلكه كوشش دارند از دايره حسابرسي رهايي يابند. جامعه حسابداران رسمي ايران ضمن قبول مسووليت‌هاي قانوني و اجتماعي و كوشش در وفاداري به آيين رفتار حرفه‌اي و توجه خاص به جايگاه خود انتظار دارند؛ حال كه مسوولان وزارت امور اقتصادي و دارايي در شناسايي و حمايت اين جامعه پيشقدم بوده‌اند، كوشش كنند در دوره مسووليت خود همان كاري را كه ديگران نمي‌كنند انجام دهند و نام نيكي در اين ارتباط بر جاي گذارند.
تقاضاي عاجلانه جامعه حسابداران آن است كه اساسنامه پيشنهادي جامعه حسابداران رسمي ايران بار ديگر مورد بازنگري قرار گيرد و نكات مبهم آن را با هماهنگي شوراي‌عالي جامعه حسابداران به‌نفع «جامعه» حل كنند.
اعضاي جامعه حسابداران رسمي انتظار دارند حداقل كارهايي را كه وزارت امور اقتصادي و دارايي مطابق برنامه چهارم و پنجم توسعه مجاز است، انجام دهد تا بستر و شرايط رشد و توسعه جامعه حسابداري و به تبع آن توسعه مالي فراهم شود. آنچه در حال حاضر مي‌تواند به عنوان حداقل‌ها مد نظر قرار گيرد عبارت است از:
۱- تسريع در تصويب اساسنامه جديد جامعه حسابداران رسمي ايران در يك كميته مشترك با لحاظ منافع ملي و مشخص كردن موارد حاكميتي و تصدي‌گري دولت در امور حسابرسي.
۲- تكليف به مجموعه بانكي كشور از طريق مصوبه شوراي عالي بانك‌ها به اعطاي تسهيلات با سود كم به موسسات حسابرسي عضو جامعه به منظور خريد دفتر كار. اين همان كاري است كه براي پزشكان و كارشناسان رسمي و برخي دفاتر هنري هم بانك‌ها مدت‌ها است كه انجام مي‌دهند.
۳- كوشش در جهت تصويب قانون و مقررات بيمه‌اي خاص جذب كارآموزان (دانشجويان حسابداري) در موسسات حسابرسي به اين صورت كه دانشجويان كارآموز يا از پرداخت حق بيمه معاف باشند يا يك رقم مقطوع از بابت هر كارآموز مطالبه شود تا موسسات حسابرسي بتوانند ضمن جذب دانشجويان به عنوان كارآموز، در جهت آموزش و اشتغال بعدي آنان گام بردارند.
۴- تخصيص جايگاهي خاص براي جامعه حسابداران رسمي ايران در شوراي بورس، سازمان نظارت بر شركت‌ها و مراجعي نظير آنان به‌اين صورت كه يكي از اعضاي دائمي اين‌گونه نهادها نماينده جامعه حسابداران رسمي ايران باشد.
۵- به منظور تصويب و ابلاغ آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي مالياتي تا حد امكان كوشش شود نظر جامعه حسابداران رسمي ايران به‌عنوان كارگزار اصلي مالياتي جلب شود. زيرا سازمان امور مالياتي و جامعه حسابداران رسمي ايران جز از طريق تعامل و هماهنگي نمي‌توانند در اجراي قانونمند وصول ماليات موفق شوند.
۶- ارزيابي سهام قابل واگذاري دولت جز با گزارش ارزيابي سهام كه توسط حسابداران رسمي تهيه مي‌شود صورت نگيرد و مصوبه ۱/۱۱/۱۳۸۱ هيات وزيران كه به همت وزير اسبق امور اقتصادي و دارايي – دكتر مظاهري- صادر شده بود تنفيذ شود تا در واگذاري سهام، منافع عموم رعايت شود. به‌نظر اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران چنانچه كارشناسان رسمي دادگستري عضو جامعه حسابداران رسمي نباشند واجد صلاحيت فني در مورد واگذاري سهام نيستند و دولت بايد اين قيد را تصريح كند. به نظر مي‌رسد موارد يادشده اولويت‌هايي هستند كه بايد به فوريت تعيين تكليف شوند، چون همان‌طوري كه آگاهان مي‌دانند چنانچه افرادي كه در حال حاضر به صورت رسمي علاقه‌مندي خود را به توسعه جامعه حسابداران رسمي اعلام مي‌دارند نتوانند اين مهم را انجام دهند معلوم نيست فرداي نامعلوم چه خواهد شد؟
*عضو جامعه حسابداران رسمي ايران

منبع : دنیای اقتصاد


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.