نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۱۷۸۸۷/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۱۰/۱۴(اصـلاح بنـد(۱) تـذکـرات بـخـشنامه شماره ۸۳۶۲/۲۰۰- ۶/۵/۱۳۹۲ در خصوص تفويض اختيار تقسيط بدهي هاي مالياتي و بخشودگي جرايم مالياتي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم)

0 785

حسابداراپ

پيرو بخشنامه شماره ۸۳۶۲/۲۰۰ مورخ ۶/۵/۱۳۹۲ مبني بر تفويض اختيار حاصل از ماده ۱۹۱ قانون مالياتهاي مستقيم، در خصوص بخشودگي جرايم ماليات قطعي شده عملکرد هر سال مؤديان، بدينوسيله بند يک (۱) تذکرات بخشنامه ياد شده به شرح ذيل اصلاح مي گردد:


بخشودگي جرايم سال مورد درخواست مؤديان مالياتي، منوط به پرداخت اصل ماليات و مانده ي جرايم(اعم از غيرقابل بخشش يا آن قسمت از جرايم که با بخشودگي آن موافقت نشده است) همان سال بوده و در خصوص سايرسنوات قطعي شده، بخشودگي جرايم منوط به پرداخت يا ترتيب پرداخت اصل ماليات و مانده ي جرايم(اعم از غير قابل بخشش يا آن قسمت از جرايم که با بخشودگي آن موافقت نشده است)،مي باشد.

پندار سیستم

 
علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.