نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۱۶۳۴۴/۲۰۰ مورخ ۹۲/۹/۱۸(در خصوص ضرورت استفاده از سامانه الکترونيکي براي گواهي تبصره ۱ ماده ۱۸۶)

0 1,181

حسابداراپ

باسلام

احتراماً، همان گونه که مستحضر مي باشيد، در اجراي تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالياتهاي مستقيم و به منظور رفع مشکلات پيشين و بهبود فرآيند صدور گواهي مربوطه تاکنون اقدامات زير صورت پذيرفته است:


۱- ضوابط اجرائي اجراي جديد حکم قانوني مذکور که در سال ۱۳۹۱ به تصويب سازمان امور مالياتي کشور و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران رسيد،جهت اجرا ابلاغ گرديد.

۲- در چارچوب تبصره ۳ ضوابط اجرائي ابلاغ شده سازمان امور مالياتي کشور موظف شد نسبت به تحليل،طراحي و توليد سامانه عملياتي به صورت الکترونيکي اقدام و پس از اجراي آزمايشي، اين سامانه را آماده بهره برداري عملياتي نمايد.

۳- برنامه ريزي آموزشي و اجرائي جهت بهره برداري از سامانه الکترونيکي مذکور در سطح سازمان امور مالياتي کشور صورت پذيرافت و در نتيجه واحدهاي اجرائي اين سازمان آماده بهره برداري از سامانه گرديدند.

۴- سازمان امور مالياتي کشور در سه مرحله نسبت به دعوت از کليه بانکها و مؤسسات اعتباري براي معرفي راهبر سامانه مذکور و ارائه آموزش هاي لازم به راهبران معرفي شده اقدام نمود.

۵- پيگيري هاي لازم توسط بانکها و مؤسسات اعتباري صورت پذيرفت و در نتيجه کليه شعب بانکها و مؤسسات اعتباري در سامانه مذکور معرفي گرديدند و نهايتاً سامانه آماده بهره برداري در سطح شعب بانکها و مؤسسات اعتباري کشور گرديد.

۶- بخش قابل ملاحظه اي از بانکها با استفاده از پشتيباني همکاران اين سازمان نسبت به بهره برداري آزمايشي و عملياتي از سامانه مذکور جهت پاسخگوئي به استعلامات موضوع حکم قانوني مذکور اقدام نمودند.

اينک که سامانه مذکور مراحل طراحي، توليد و اجراي آزمايشي و همچنين مراحل آمادگي بهره برداري سراسري و آموزش را پشت سر گذاشته است، بدين وسيله اعلام مي نمايند سازمان امور مالياتي کشور از تاربخ ۱/۱۰/۱۳۹۲ استفاده از سامانه الکترونيکي فوق الذکر را به عنوان تنها روش صدور گواهي موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالياتهاي مستقيم اعلام مي دارد و از تاريخ مذکور پذيرش و پاسخگوئي استعلامات در کليه واحدهاي مالياتي سراسر کشور صرفاً از طريق سامانه مذکور صورت خواهد پذيرفت.بنابراين از تاريخ مورد اشاره مهلت اين سازمان جهت پاسخگوئي به استعلامات مذکور، مندرج در ماده ۳ ضوابط اجرائي حکم قانوني تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ق.م.م صرفاً از تاريخ ثبت درخواست در سامانه الکترونيکي مذکور محاسبه خواهد گرديد.

مراتب جهت استحضار و اعلام به کليه بخشهاي ذيربط و شعب تابعه اعلام مي گردد.

 

علي عسکري

پندار سیستم

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

 

رونوشت:

جناب آقاي پائين محلي،مدير عامل محترم مؤسسه اعتباري آرمان

جناب آقاي هاديان همداني، سرپرست محترم مؤسسه اعتباري توسعه

جناب آقاي دکتر ميرعلي، مديرعامل محترم مؤسسه اعتباري ثامن الحجج

جناب آقاي نظري توکلي،مديرعامل محترم مؤسسه اعتباري ثامن

جناب آقاي دکتر رهبر، مدير عامل محترم مؤسسه اعتباري ريحانه گستر مشيز

جناب آقاي دکتر جوادي، مدير عامل محترم مؤسسه اعتباري عسکريه

جناب آقاي دکتر رضايي، مديرعامل محترم مؤسسه اعتباري کوثر

جناب آقاي دکتر عباسي معروفان،مدير عامل محترم مؤسسه اعتباري مولي الموحدين

جناب آقاي دکتر نتاج،مدير عامل محترم مؤسسه اعتباري مهر

 

 

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.