حسابان وب

تصويب نامه ۱۳۰۹۴۰/ت۴۹۰۶۲هـ مورخ ۹۲/۷/۲۸(اصلاحي آيين نامه اجرايي تبصره (۴)ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران)

0 667
آکادمی محسن قاسمی

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۲بنا به پيشنهاد شماره ۲۳۷۶۱۳ مورخ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (۴)ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي- مصوب ۱۳۷۲- تصويب نمود:


مواد(۵)و (۶) اصلاحي آيين نامه اجرايي تبصره (۴)ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي ، موضوع تصويب نامه شماره ۷۴۰/ت?????ک مورخ ۱۰/۱/۱۳۸۷به شرح زير اصلاح مي شوند:

الف – ماده (۵)به شرح زير اصلاح مي شود:

۱- در متن ماده، عبارت “در اجراي ماده(۲۷۲)قانون مالياتهاي مستقيم و در صورت قبول درخواست مؤدي طبق ماده (۲۷)قانون ماليات بر ارزش افزوده “قبل از واژه” مکلفند” الحاق مي شود.

۲-در بند “الف،عبارت “و قانون ماليات بر ارزش افزوده” بعد از عبارت “قانون مالياتهاي مستقيم” الحاق مي شود.

۳- متن زير جايگزين بند “ب” مي شود:

ب- تعيين درآمد مشمول ماليات، مأخذ مشمول ماليات بر ارزش افزوده و ماليات متعلق به هر دوره مالياتي حسب مورد بر اساس قوانين مالياتهاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده و مقررات مربوط.

۴- در بند “ج”، عبارت “مالياتهاي مستقيم” بعد از واژه “قانون” الحاق مي شود.

۵-در تبصره (۱)،عبارت “ماليات بر ارزش افزوده”جايگزين عبارت” مالياتهاي غيرمستقيم” مي شود.

۶-در تبصره(۲)، عبارت “و مأخذ مشمول ماليات بر ارزش افزوده و ماليات متعلق به هر دوره مالياتي” بعد از عبارتهاي “تعيين درآمد واقعي مشمول ماليات”، “درآمد مشمول ماليات” و “تعيين درآمد مشمول ماليات” و عبارت “و تعيين مأخذ مشمول ماليات بر ارزش افزوده و ماليات متعلق به هر دوره مالياتي” بعد از عبارت “محاسبه درآمد مشمول ماليات” الحاق مي شود.

۷- در تبصره(۳)، عبارت “و اوراق مطالبه ماليات يا برگ استرداد ماليات اضافه پرداختي” بعد از عبارت “برگ تشخيص ماليات” الحاق مي شود.

۸- در بند “ج” تبصره (۳)، عبارت “قسمت اخير تبصره (۱)ماده (۲۷۲)قانون مالياتهاي مستقيم و” حذف و واژه “قوانين” جايگزين واژه “قانون” مي شود.

فینتو

ب – ماده (۶)به شرح زير اصلاح مي شود:

۱- متن زير جايگزين متن ماده مي شود:

ماده۶- اداره امور مالياتي گزارش حسابرسي مالياتي را بدون رسيدگي قبول و مطابق مقررات برگ تشخيص ماليات و يا برگ مطالبه صادر مي نمايد.

۲- در تبصره(۱)، عبارت هاي “يا اوراق مطالبه ماليات يا برگ استرداد ماليات اضافه پرداختي” و “و خريد و عرضه کالا و خدمات” به ترتيب بعد از عبارت “برگ تشخيص ماليات” و واژه “استهلاکات” الحاق و عبارت “ماليات بر ارزش افزوده” جايگزين عبارت “مالياتهاي غيرمستقيم” مي شود.

۳-در بند “الف” تبصره (۱)، عبارت “و تعيين مأخذ مشمول ماليات بر ارزش افزوده و ماليات متعلق به هر دوره مالياتي” بعد از عبارت “مالياتهاي تکليفي” الحاق مي شود.

۴-در بند “ب” تبصره (۱)، عبارت “با توجه به قسمت اخير تبصره(۱)ماده (۲۷۲)قانون مالياتهاي مستقيم “حذف و واژه “قوانين” جايگزين واژه “قانون” مي شود.

۵-در تبصره(۴)، عبارت “با اکثريت” جايگزين عبارت “به اتفاق” و عبارت “گزارش مربوط را به وزير امور اقتصادي و دارايي ارائه و” بعد از عبارت “سازمان امور مالياتي کشور” الحاق مي شود.

 

اسحاق جهانگيري

معاون اول رييس جمهور


توضيح :

اين تصويب نامه بموجب بخشنامه شماره ۳۶۹۷/۲۶۰/د مورخ ۹۲/۸/۲۸ سازمان امورمالياتي ابلاغ شده است.


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.