بخشنامه ۱۴۳۷۰/۲۰۰/ص ۹۲/۸/۱۳(مؤديان مالياتي که در عملکرد سال ۱۳۹۰ درآمد مشمول ماليات آنها کمتر از ميزان معافيت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالياتهاي مستقيم بوده)

0 74

نظر به سؤالات مطرح شده در خصوص دستورالعمل هاي شماره ۵۷۶۵/۲۰۰ مورخ ۴/۴/۹۲ و ۹۹۷۳/۲۰۰ مورخ ۴/۶/۹۲ نسبت به مؤديان مالياتي که در عملکرد سال ۱۳۹۰ درآمد مشمول ماليات آنها کمتر از ميزان معافيت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالياتهاي مستقيم بوده و مشمول ماليات نشده اند، با توجه به بندهاي ۶و ۷ دستورالعمل شماره ۵۷۶۵/۲۰۰ مورخ ۴/۴/۹۲ مقرر مي دارد:


در خصوص اين گروه از مؤديان، نرخ هاي افزايش موضوع جدول بند ۶ دستورالعمل مذکور نسبت به درآمد مشمول ماليات عملکرد سال ۱۳۹۰ اعمال و با رعايت ساير مفاد دستورالعمل هاي فوق اقدامات قانوني لازم انجام پذيرد.


علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.