نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۱۴۳۷۰/۲۰۰/ص ۹۲/۸/۱۳(مؤديان مالياتي که در عملکرد سال ۱۳۹۰ درآمد مشمول ماليات آنها کمتر از ميزان معافيت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالياتهاي مستقيم بوده)

0 862

حسابداراپ

نظر به سؤالات مطرح شده در خصوص دستورالعمل هاي شماره ۵۷۶۵/۲۰۰ مورخ ۴/۴/۹۲ و ۹۹۷۳/۲۰۰ مورخ ۴/۶/۹۲ نسبت به مؤديان مالياتي که در عملکرد سال ۱۳۹۰ درآمد مشمول ماليات آنها کمتر از ميزان معافيت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالياتهاي مستقيم بوده و مشمول ماليات نشده اند، با توجه به بندهاي ۶و ۷ دستورالعمل شماره ۵۷۶۵/۲۰۰ مورخ ۴/۴/۹۲ مقرر مي دارد:


در خصوص اين گروه از مؤديان، نرخ هاي افزايش موضوع جدول بند ۶ دستورالعمل مذکور نسبت به درآمد مشمول ماليات عملکرد سال ۱۳۹۰ اعمال و با رعايت ساير مفاد دستورالعمل هاي فوق اقدامات قانوني لازم انجام پذيرد.

پندار سیستم


علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

 

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.