نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۹۹۷۳/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۶/۴(رسيدگي به پرونده هاي مالياتي صاحبان مشاغل)

0 767

حسابداراپ

پيرو دستورالعمل شماره ۵۷۶۵/۲۰۰ مورخ ۴/۴/۱۳۹۰موضوع خوداظهاري درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال ۱۳۹۱ صاحبان مشاغل، به منظور تسريع در رسيدگي به پرونده هاي مالياتي صاحبان مشاغل مذکور مقتضي است ادارات امور مالياتي به شرح زير اقدام نمايند:


۱- با توجه به شرايط خوداظهاري موضوع دستورالعمل مذکور،حداکثر تا تاريخ ۳۱/۶/۱۳۹۲ فهرست مؤدياني که مشمول خوداظهاري مي باشند به تفکيک بندهاي الف،ب و ج ماده ۹۵ ق.م.م احصاء شوند. در اجراي بند ۲ دستورالعمل مذکور اظهارنامه هاي تسليمي که «ترازنامه و حساب سود و زيان»،«حساب درآمد و هزينه»و «خلاصه وضعيت درآمد و هزينه»آن حسب مورد،کلاً به صورت سفيد و نانويس و يا صفر ابراز شده باشد، مشمول خوداظهاري نخواهد بود. بديهي است چنانچه هر يک از اقلام فروش، سود يا زيان يا ماليات قابل پرداخت ابراز شده باشد با رعايت ساير شرايط مشمول خوداظهاري خواهد بود.

۲- در اجراي ماده ۱۵۸ ق.م.م از بين اظهارنامه هاي تسليمي در چارچوب خوداظهاري به شرح فهرست بند يک فوق،براي مؤديان موضوع بند ج ماده ۹۵ ق.م.م تعداد ۵% و از بين اظهارنامه هاي بند الف و ب ماده ۹۵ ق.م.م به تعداد ۱۵% حداکثر تا تاريخ ۱۵/۷/۱۳۹۲ با نظر مدير کل امور مالياتي از بين پرونده هاي بزرگ و همچنين پرونده هايي که با توجه به اسناد و مدارک و شواهد و قرائن، ميزان ماليات ابرازي آنها با حجم فعاليت مؤدي مورد نظر تطابق ندارد انتخاب شوند.

۳- احکام رسيدگي به پرونده هاي انتخابي به عنوان نمونه و ساير اظهارنامه هايي که مشمول خوداظهاري نمي باشند حداکثر تا تاريخ ۲۰/۷/۱۳۹۲ صادر گردد.

پندار سیستم

۴- پرونده هاي انتخابي به عنوان نمونه و ساير اظهارنامه هايي که مشمول خوداظهاري نمي باشند در چارچوب برنامه زمانبندي حداکثر تا پايان ۳۱/۲/۱۳۹۲ مورد رسيدگي قرار گيرند.

۵- برگ ماليات قطعي پرونده هايي که مشمول خوداظهاري بوده و به عنوان نمونه جهت رسيدگي انتخاب نشده اند حداکثر تا تاريخ ۳۰/۷/۱۳۹۲ صادر و ابلاغ گردد.

۶- در خصوص دستورالعمل هاي خوداظهاري ساير مشاغل از جمله اعضاء سازمان نظام پزشکي، سازمان نظام مهندسي ساختمان،کانون کارشناسان رسمي دادگستري، دفاتر اسناد رسمي و دفتر ياران، با توجه به شرايط خوداظهاري هر يک از دستورالعمل هاي مورد نظر به شرح بندهاي فوق حسب مورد اقدام شود.

 

علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور


محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.