نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۴۷۷ /۲۰۰ مورخ ۹۲/۱/۲۱(اجراي تبصره ۲ ماده ۱۰۴ اصلاحي موضوع بند ل ماده ۱۳۹)

0 2,566

حسابداراپ

در اجراي ماده(۴)دستورالعمل موضوع ماده(۱۲)آيين نامه اجرايي تبصره (۳)ماده ۱۳۹قانون مالياتهاي مستقيم موضوع بخشنامه شماره ۱۹۱۵۳/۴۳۴۸-۲۱۱ مورخ ۴/۱۱/۸۳ در خصوص نحوه اجراي تبصره(۲) ماده ۱۰۴ قانون مذکور مقتضي است به منظور اعلام نظر در اجراي تبصره مذکور در موارد استعلام، ادارات امور مالياتي به شرح زير اقدام نمايند.

۱- با بررسي سوابق پرونده مؤدي(دريافت کننده وجوه) از دارا بودن مجوز فعاليت صادره از طرف وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي با رعايت دستورالعمل اجرائي موضوع ماده(۱۲) آيين نامه اجرائي تبصره (۳) ماده ۱۳۹ ق.م.م و انطباق آن با نحوه فعاليت مؤدي(مورد استعلام) اطمينان حاصل گردد.

۲- ضمن اخذ قرارداد يا ساير مستندات مربوط به فعاليت هاي موضوع استعلام،مراتب را با مصاديق فعاليت هاي مشمول معافيت موضوع بند(ل) ماده ۱۳۹ ق.م.م تطبيق نمايند و از شمول فعاليت آن اطمينان حاصل نمايند.

۳- با بررسي سوابق پرونده ماليات مؤدي(دريافت کننده وجوه) از تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان آخرين سال مالياتي که مؤدي مورد نظر مکلف به تسليم آن بوده است اطمينان حاصل گردد.

پندار سیستم

در صورت دارا بودن شرايط مذکور با رعايت مقررات نسبت به معافيت درآمد مورد استعلام، اعلام نظر گردد.

ضمناً از آنجائيکه طبق مقررات مواد ۱۵ و ۱۶ آيين نامه اجرائي تبصره(۳) ماده ۱۳۹ و مقررات تبصره(۲) ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني شرط برخورداري از معافيت مالياتي مي باشد در ذيل اعلام نظر تصريح شود، چنانچه مؤدي (دريافت کننده وجوه) نسبت به تسليم اظهارنامه در موعد مقرر قانوني اقدام ننمايد ماليات متعلق با رعايت مقررات از مؤدي مطالبه خواهد شد.

 

علي عسکري

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

 

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.