نرم افزارحسابداری صدگان

اصلاحات دستورالعمل اجرایی نحوۀ انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران

0 669

حسابداراپ

اصلاحات دستورالعمل اجرایی نحوۀ انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران

 .

مادۀ ۳۵ دستورالعمل به شرح زیر تغییر می‌کند :

عرضۀ سهام و حق‌تقدم سهام ثبت سفارش خرید برای معاملات کنترلی و معاملات مدیریتی غیر کنترلی طبق ترتیبات زیر می‌باشد؛

۱-   درخواست عرضه این معاملات حداقل ۱۰ روز کاری و حداکثر ۶۰ روز تقویمی قبل از تاریخ عرضه باید در دبیرخانه بورس ثبت و در صورت تطبیق اطلاعیۀ عرضه با مقررات به تشخیص بورس، از طریق سایت رسمی بورس اطلاع رسانی شود.

۲-   حداقل ۶ روز کاری قبل از عرضه، اطلاعات و مستندات موضوع مادۀ ۲ “ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران ( مصوب شورای عالی بورس)” باید به صورت کامل به کارگزار ارائه گردد و کارگزار  پس از شناسایی متقاضی و کنترل تکمیل بودن اطلاعات، مدارک و مستندات، آن را به همراه نظر خود مبنی بر رعایت معیارهای مذکور، طی همان‌روز به بورس و سازمان ارائه نماید. در صورت عدم تکمیل مدارک و مستندات، کارگزار مکلف است مراتب نقص مدارک را ظرف یک روز کاری به متقاضی اعلام نماید.

۳-  بورس باید بر اساس معیارهای مادۀ ۲ “ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران ( مصوب شورای عالی بورس)” آن موارد را بررسی و اظهار نظر خود را در خصوص رعایت معیارهای مذکور حداکثر تا ۳ روز کاری قبل از عرضه به سازمان اعلام نماید.

 .

پندار سیستم

مادۀ ۳۶ دستورالعمل به شرح زیر تغییر می‌کند :

ثبت سفارش خرید برای معاملات عمده غیر مدیریتی طبق ترتیبات زیر امکان پذیر خواهد بود :

۱-  درخواست عرضه این معاملات حداقل ۳ روز کاری و حداکثر ۶۰ روز تقویمی قبل از تاریخ عرضه باید در دبیرخانه بورس ثبت و در صورت تطبیق اطلاعیۀ عرضه با مقررات به تشخیص بورس، از طریق سایت رسمی بورس اطلاع رسانی شود.

۲-  متقاضیان باید ضمن ارائه اطلاعات و مستندات لازم جهت شناسایی کامل آنها توسط کارگزار، رعایت معیارهای مادۀ ۲ “ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران ( مصوب شورای عالی بورس)” را تأييد نمایند.

۳-  در صورتی که کارگزار یا بورس تا قبل از قطعی شدن معامله شواهدی دال بر عدم رعایت “ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران (مصوب شورای عالی بورس) ” مشاهده نمایند، باید مراتب را به سازمان منعکس نماید.

 .

مادۀ ۵۶ دستورالعمل به شرح زیر تغییر می‌کند :

کارگزار خریدار باید طبق مفاد مواد ۳۵ و ۳۶ این دستورالعمل، مدارک، مستندات و اطلاعات لازم از جمله نام متقاضی یا متقاضیان خرید را که شناسایی کامل شده‌اند، همراه با ذکر تعداد و درصد دقیق مشارکت هر متقاضی حسب مورد به بورس ویا سازمان ارائه نماید. هرگونه تغییر درصد مشارکت متقاضیان متعدد خرید اعلامی تا قبل از قطعی شدن معامله، با درخواست کلیه خریداران و پس از موافقت بورس امکان پذیر است.

تبصره: در صورتی که تغییرات درخواستی در سهم مشارکت متقاضیان خرید معاملات کنترلی، منجر به تغییر سهم مشارکت یک متقاضی خرید به میزان بیش از ۱۰ درصد کل معامله عمده گردد، بورس باید موافقت سازمان را در خصوص تغییر درصد مشارکت متقاضیان خرید اخذ نماید.

 .

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.