نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۶۵۹۸/۲۰۰ مورخ ۹۱/۳/۳۱(نحوه اجراي بند «۴۰» قانون بودجه سال ۱۳۹۱ مبني بر تسري حکم ماده «۱۹۱» قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۰۳/۱۲/۱۳۶۶ نسبت به مانده بدهي جرائم و ماليات اضافي)

0 899

حسابداراپ

در اجـراي حکـم بـنـد «۴۰» قـانـون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور که مقرر مي دارد: « مؤدياني که نسبت به پرداخت بدهي هاي قطعي شده خود بابت ماليات و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ (موسوم به تجميع عوارض) و مالياتهاي غيرمستقيم موضوع قوانين بودجه سنواتي سالهاي ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ اقدام کنند يا ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون اقدام نمايند، حکم ماده «۱۹۱» قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۰۳/۱۲/۱۳۶۶ نسبت به مانده بدهي، جريمه ها و ماليات اضافي حسب مورد جاري خواهد بود.»

 

 و همچنين با عنايت به تاريخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور حسب مفاد ماده «۱۱۵» قانون ياد شده و بنا بر اختيار حاصل از ماده «۱۹۱» قانون مالياتهاي مستقيم، اجازه داده مي شود که نسبت به تقسيط و بخشودگي مانده بدهي جرائم تبصره «۳» ماده «۶» قانون موسوم به تجميع عوارض و ماليات اضافي ناشي از تأخير پرداخت ماليات بر فروش موضوع قوانين بودجه سنواتي سالهاي ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ براساس شرايط ذيل اقدام نمايند:

الف: بخشودگي جرائم

۱- مؤديان مالياتي که بدهي خود را (اعم از ماليات وعوارض) حداکثر تا پايان تيرماه سال جاري پرداخت نمايند، تا صد در صد (۱۰۰%) جرائم و ماليات اضافي آنها قابل بخشودگي خواهد بود. بديهي است مؤدياني که قبل از تاريخ مذکور اقدام به پرداخت بدهي خود نموده باشند مشمول بخشودگي مقرر در اين بند خواهند بود.

.

۲- مؤديان مالياتي که بدهي خود را (اعم از ماليات و عوارض) تا پايان شهريور ماه پرداخت نمايند حداکثر تا هشتاد درصد (۸۰%) جرائم و ماليات اضافي آنها قابل بخشودگي خواهد بود.

.

۳- مؤديان مالياتي که بدهي خود را (اعم از ماليات، عوارض) تا پايان آبان ماه پرداخت نمايند حداکثر تا شصت و پنج درصد (۶۵%) جرائم و ماليات اضافي آنها قابل بخشودگي خواهد بود.

.

۴- اختيار بخشودگي جرائم و ماليات اضافي مازاد بر نصابهاي تعيين شده در بندهاي «۲ و ۳» در کليه استانها به استثناي استان تهران به معاونت ماليات بر ارزش افزوده و در شهر و استان تهران حسب مورد به رؤساي امور مالياتي شهر و استان تهران تفويض مي گردد.

.

در مواردي که بخشودگي جرايم خارج از اختيارات تفويضي مي باشد و بنا به دلايل ابرازي متقن مبني بر خارج از اختيار بودن عدم انجام تکاليف مقرر، با در نظرگرفتن سوابق مالياتي و خوش حسابي، مؤدي واجد شرايط مساعدت تشخيص داده مي شود، ضمن اعلام دلايل توجيهي و ارسال پيشنهاد صريح و مشخص مراتب جهت بررسي و اتخاذ تصميم به مراجع مزبور منعکس گردد.

.

۵- اتخاذ تصميم راجع به بخشودگي جرائم و ماليات اضافي مذکور منوط به درخواست کتبي مؤديان مالياتي خواهد بود، لذا به منظور اتخاذ رويه واحد مقتضي است که ادارات امور مالياتي از فرم هاي نمونه (۲) و (۳) پيوست براي بخشودگي جرائم و ماليات اضافي استفاده نمايند.

.

۶- جرائم وماليات اضافي اين قانون که تاکنون به حيطه وصول درآمده، قابل بخشودگي و استرداد نخواهد بود.

.

پندار سیستم

۷- در صورت عدم پرداخت ماليات و عوارض ظرف مهلت تعيين شده در قانون صدرالذکر، مقررات موضوع تبصره «۳» ماده «۶» قانون موسوم به تجميع عوارض مبني بر غيرقابل بخشوده بودن جرائم و همچنين مقررات مالياتهاي مستقيم موضوع قانون بودجه سنواتي سالهاي ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ لازم الاتباع خواهد بود.     

 .

ب: تقسيط بدهي

با توجه به اينکه طبق بند «۴۰» قانون بودجه سال ۱۳۹۱ آخرين فرصت پرداخت بدهي (ماليات و عوارض) مؤدي تا پايان آبان ماه سال جاري تعيين گرديده، بنابراين تقسيط بدهي تا پايان موعد تعيين شده بلامانع خواهد بود. بديهي است زمان تسويه نهايي مؤدي، ملاک تعلق ميزان بخشودگي جرائم مربوط در ارتباط با اجزاء «۱»، «۲» و «۳» بند «الف» خواهد بود.

 .

ج: اقدامات ادارات کل

۱- ادارات کل امور مالياتي موظفند به منظور مختومه کردن پرونده هاي مالياتي ياد شده با کليه مؤدياني که ماليات و عوارض آنها قطعي يا در مراحل دادرسي مالياتي قرار دارد و ماليات و عوارض آنها پرداخت نشده است و همچنين مؤدياني که صرفاً بابت جرايم و ماليات اضافي، بدهي دارند به شرح فرم شماره (۱) پيوست، مکاتبه و مقررات موضوع قانون بودجه را به منظور بهره مندي از تسهيلات منظور شده در قانون و تعيين تکليف بدهي قطعي شده مؤديان يادآوري نمايند.    

.

 ۲- ادارات کل امور مالياتي موظفند پرونده مؤدياني که تاکنون ماليات و عوارض آنها قطعي نشده را در اولويت قرار داده و ترتيبي اتخاذ نمايند تا قبل از انقضاي مهلت مزبور نسبت به قطعيت بدهي اينگونه مؤديان اقدام نموده و ماليات و عوارض آنان را با توجه به تسهيلات ايجاد شده وصول نمايند.

.

۳- چنانچه پرونده مؤديان در شوراي عالي مالياتي و يا هيأتهاي حل اختلاف مالياتي مطرح و در دست رسيدگي باشد، لازم است مراجع ياد شده به منظور ايجاد بستر مناسب براي استفاده مؤديان ازتسهيلات مقرر، در راستاي تعيين تکليف پرونده و قطعيت ماليات تسريع نمايند.

.

۴- ادارات کل امور مالياتي موظفند در پايان مهلت هاي تعيين شده (موضوع اجزاء «۱»، «۲» و «۳» بند «الف») گزارش عملکرد خود را به شرح فرم شماره (۴) پيوست تکميل و به دفتر نظارت بر امور اجرايي ماليات بر ارزش افزوده ارسال نمايند.

 .

مديران کل مجاز هستند قسمتي از اختيارات فوق الذکر رابه معاونين، رؤساي امور مالياتي و رؤساي ادارات مالياتي شهرستانها تفويض نمايند.

دادسـتـانـي انـتظامي مالياتي مـسئـول حـسـن اجراي اين دستورالعمل مي باشد.

علي عسکري

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

 .

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.