نرم افزارحسابداری صدگان

تصويب نامه ۱۶۲۷۲۷/ت۴۷۳۱۵هـ مورخ ۹۰/۸/۱۵(آيين‌نامه اجرايي بند (۱۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور)

0 939

حسابداراپ

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۶/۷/۱۳۹۰ بنا به پيشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزي و صندوق تأمين اجتماعي و به استناد بند (۱۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، آيين‌نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:

آيين‌نامه اجرايي بند (۱۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور

ماده۱ـ کارفرمايان کليه کارگاههاي کشاورزي مشمول نظام صنفي کشاورزان که پروانه فعاليت صنفي معتبر از نظام يادشده اخذ نموده و در بخش کشاورزي فعاليت مي‌کنند و با توجه به قوانين و مقررات ثبتي با ارايه اساسنامه و درج آن در روزنامه رسمي تأسيس گرديده‌اند، در شمول قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه کارفرماياني که حداکثر پنج نفر کارگر دارند ـ مصوب ۱۳۶۱ـ‌ و اصلاحات بعدي آن مي‌باشند.

تبصره۱ـ هر گونه تغييرات کارفرمايان داراي شخصيت حقوقي منوط به ثبت آن در مرجع ثبت شرکت‌ها و مالکيت صنعتي و درج آن در روزنامه رسمي کشور مي‌باشد.

تبصره۲ـ کارفرمايان موظفند مدارک مورد نياز موضوع اين ماده را به شعبه‌هاي صندوق تأمين اجتماعي ارايه نمايند.

ماده۲ـ کارفرمايان مي‌توانند نام اعضاي هيئت مديره و مديرعامل و ساير مديران کارگاههاي موضوع اين آيين‌نامه را در صورتي که از کارگاه حقوق دريافت مي‌کنند، در فهرست حقوق و مزد کارکنان شاغل درج نمايند.

ماده۳ـ کارفرمايان حقيقي با توجه به اسناد مالکيت يا اجاره، پروانه تأسيس يا پروانه بهره‌برداري از وزارت جهاد کشاورزي و واحدهاي تابع آنها، تعيين حدود و ثغور کارگاه، پروانه فعاليت نظام صنفي کشاورزي و همچنين احراز نشاني اقامتگاه قانوني يا محل سکونت شناسايي خواهند شد.

پندار سیستم

تبصره ـ در هنگام تشکيل پرونده مدارک مورد نياز مندرج در اين ماده بايد به همراه ساير مدارک به شعبه‌هاي صندوق تأمين اجتماعي ارايه شود.

ماده۴ـ کارفرمايان صنعتي بخش کشاورزي که از نظام صنفي کشاورزي داراي پروانه فعاليت معتبر مي‌باشند و در کارگاه اشتغال دارند، مي‌توانند با رعايت مفاد اين آيين‌نامه نسبت به درج مشخصات در فهرست حقوق و مزد کارکنان شاغل اقدام نمايند.

ماده۵ ـ در صورتي که کارفرما افرادي را بدون اشتغال در کارگاه براي برخورداري از مزاياي اين آيين‌نامه به تأمين اجتماعي به عنوان کارگر معرفي نمايد، از مزاياي اين آيين‌نامه محروم خواهد شد.

محمدرضا رحيمي  – معاون اول رئيس‎جمهور


براي سال ۹۲ هم تنفيذ شد.

براي سال ۹۳ هم تنفيذ شد.

 


محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.