نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۷۹۵۱/۲۰۰مورخ ۹۰/۴/۶(اصـلاح سقـف پـذيرش نـرخ سـود تسهيلات خارجي به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي)

0 1,953

حسابداراپ

پـيـرو بـخـشـنامـه شماره ۲۴۸۳۱/۲۱۲۵ مورخ ۲۷/۶/۸۵، با توجه به مـوافـقت وزيـر مـحـترم امـور اقـتصـادي و دارايـي هامـش نـامـه شماره ۳۸۹۳/۲۰۰-۲۱- ۳۷۵۴ مورخ ۲۱/۲/۹۰ و در اجراي تبصره يک ماده ۱۴۸ قانون مالياتهاي مستقيم متن ذيل از تاريخ ۶/۳/۱۳۹۰ جايگزين حکم بند (ج) بخشنامه موصوف مي گردد.

ج- سقف پذيرش هزينه مزبور نرخ libor به علاوه ۲،۵ درصد و در صورت افزايش نرخ مذکور با تاييد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران افزايش خواهد يافت.

 

علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

———————————————————————————————————————————————

شماره:۳۸۹۳/۲۰۰-۲۱- ۳۷۵۴

تاريخ:۲۱/۰۲/۱۳۹۰

 

جناب آقاي دکتر سيد شمس الدين حسيني وزير محترم امور اقتصادي و دارايي

 

موضوع:گزارش در خصوص پذيرش نرخ سود تسهيلات مالي خارجي به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي

 

با سلام

احتراماً، همانگونه که استحضار دارند بر اساس بخشنامه شماره ۲۴۸۳۱/۲۱۲۵/۲۱۱ مورخ ۲۷/۶/۱۳۸۵ سازمان امور مالياتي کشور، سود پرداختي بابت تسهيلات مالي دريافتي از بانکهاي خارجي که منابع مالي آن در سرمايه در گردش و يا ايجاد دارائي ثابت مشهود مؤديان مالياتي بکار گرفته مي شود تا سقف حداکثر Libor به علاوه ۰.۷۵ درصد جزء هزينه هاي قابل قبول مالياتي شرکت اعتبار گيرنده محاسبه مي گردد که اين موضوع باعث شده است تعدادي از شرکتهاي ايراني با توجه به سقف پيش بيني شده در زمينه هزينه هاي قابل قبول مالياتي بابت سود تسهيلات مالي از بانکهاي خارجي با مشکل مواجه شوند.

با توجه به بحران مالي جهاني از يک طرف و اعمال تحريم هاي بين المللي بر عليه کشورمان از سوي ديگر، ريسک اخذ تسهيلات و اعتبارات مالي خارجي و در نتيجه هزينه هاي تامين مالي پروژه هاي سرمايه گذاري از جمله حاشيه سود مربوطه افزايش يافته است و مؤسسات مالي بين المللي در شرايط کنوني، زماني حاضر به ارائه تسهيلات مالي خواهند بود که بتوانند براي بحران ريسکهاي مربوطه نرخ بهره بالاتري را دريافت نمايند.

مزيد استحضار اينکه در شرايط فعلي حتي اعتبارات دريافتي از بانک توسعه اسلامي نيز که ايران به عنوان دومين سهامدار بزرگ آن مي باشد،با نرخ تقريبي Libor به علاوه ۴ درصد ارائه مي شود لذا به نظر مي رسد محاسبه هزينه هاي قابل قبول مالياتي بابت سود تسهيلات مالي از بـانکـهاي خـارجـي بـر مبـناي شـرايـط سـال ۱۳۸۵ و بـا نـرخ حـداکثـر Libor بـه عـلاوه ۰.۷۵ درصـد مـلاک مناسبي نبوده و امکان تأمين منابع مالي خارجي در شرايط فعلي با نرخ ياد شده وجود ندارد.

در اين راستا، با توجه به اينکه بخشنامه صادره فوق الذکر با دستور و تاييد وزير وقت امور اقتصادي و دارايي صادر گرديده است، خواهشمند است در صورت موافقت دستور فرمايند بند ج بخشنامه فوق به شرح” سقف پذيرش هزينه مزبور نرخ Libor به علاوه۲،۵% درصد و در صورت افزايش نرخ مذکور با تاييد بانک مرکزي ج.ا.ا افزايش خواهد يافت” اصلاح گردد.

 

علي عسکري                                                بهروز عليشيري

پندار سیستم

معاون وزير                                                       معاون وزير

و رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور       و رئيس کل سازمان سرمايه گذاري

 

———————————————————————————————————————————————–

شماره:۲۴۸۳۱/۲۱۲۵/۲۱۱

تاريخ:۲۷/۰۶/۱۳۸۵

در اجراي تبصره ۱ ماده ۱۴۸ قانون مالياتهاي مستقيم و با توجه به پيشنهاد شماره ۱۱۵۵۴ مورخ ۳/۴/۸۵ اين سازمان و موافقت مقام عالي وزارت بدينوسيله اعلام مي دارد:

سود و کارمزد پرداختي بابت تسهيلات دريافتي از بانکهاي خارجي که منابع مالي آن در سرمايه در گردش و يا ايجاد دارائي ثابت مشهود مؤديان مالياتي بکار گرفته مي شود، با رعايت استانداردهاي حسابداري جزء هزينه هاي قابل قبول پذيرفته خواهد شد مشروط بر اينکه:

الف- مدارک مربوط به مجاز بودن بانک به عمليات بانکي طبق مستندات و مدارک رسمي صادره کشور محل پايگاه ثبت شده بانک مزبور ارائه شود. اين مدارک بايد به تأييد مقامات داراي امضاء مجاز سفارت جمهوري اسلامي در آن کشور و مقامات ذيربط وزارت امور خارجه در تهران برسد. براي مواردي که مجوز لازم توسط سازمان سرمايه گذاري و کمکهاي اقتصادي و فني صادر مي شود،تأييد مراتب فوق با سازمان مزبور است.

ب- مستندات مربوط به استفاده از اين منابع مالي(تسهيلات) در سرمايه در گردش و يا خريد دارائي ثابت مؤديان به تأييد حسابدار رسمي(حسب مورد مؤسسه حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي و يا سازمان حسابرسي) مسئول حسابرسي صورتهاي مالي مؤدي برسد.(اصلاح شد)

ج- سقف پذيرش هزينه مزبور نرخ libor به علاوه۲،۵ درصد و در صورت افزايش نرخ مذکور با تاييد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران افزايش خواهد يافت.

 

 

علي اکبر عرب مازار

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

 

.

——————————————————————————————

لينك مرتبط:

بخشنامه شماره ۳۵۶۲۵/۲۳۰/د مورخ ۸/۱۱/۹۱(سود و کارمزد تسهیلات خارجی)

.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.