نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه شماره ۱۲۹۰۴/۶۷۰۹/۲۱۱ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۲ (نحوه تهيه صورت خلاصه درآمد وهزينه اشخاص بند ج ماده ۹۵)

0 1,522

حسابداراپ

ضوابط اجرايي مشمولين بند(ج) ماده ۹۵اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ به انضمام فرم هاي شماره يک و دو در خصوص نحوه تهيه صورتهاي خلاصه درآمد و هزينه ماهانه و صورت خلاصه وضعيت سالانه مشمولين بند فوق الذکر که از ابتداي عملکرد سال ۱۳۸۳ به بعد قابل اعمال و اجراست به پيوست ابلاغ مي گردد . مقتضي است ادارات کل امور مالياتي با هماهنگي و برگزاري جلسات مشترک با اتحاديه هاي صنفي و نيز راهنمايي موديان مالياتي , توضيحات لازم را در رابطه با الزام رعايت مقررات مذکور به مشمولين ذيربط يادآوري نمايند.

عيسي شهسوارخجسته

————————————————————————————————————————————————

ضوابط اجرايي مشمولين بند(ج) ماده (۹۵) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰
کليه صاحبان مشاغل مشمول بند(ج) ماده (۹۵) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰مکلف به نگهداري دفاتر درآمد و هزينه (دفترمشاغل) نمي باشند, مکلفند خلاصه درآمد و هزينه هاي هر واحد شغلي خود را به طور جداگانه و براساس ضوابط ذيل و فرم نمونه شماره (۱) به تفکيک هر ماه درج و نگهداري نمايند:
۱- جمع فروش کالاي هرماه را در پايان همان ماه در ستون ” فروش کالا “ و جمع درآمد بابت ارائه خدمات را در ستون ” درآمد خدمات “ درج نمايند.
۲- جمع خريد کالاهاي مربوط به فعاليت شغلي هر ماه را در پايان همان ماه در ستون ” خريد کالا “ درج نمايند.
۳- جمع هزينه هاي مربوط به فعاليت شغلي هرماه در پايان همان ماه در ستون ” هزينه “ درج نمايند, هزينه هاي فوق شامل موارد زير خواهد بود:
۱-۳- هزينه حقوق و دستمزد کارکنان شامل حق بيمه سهم کارفرما نيز خواهد بود.
۲-۳- مخارج سوخت , برق , آب و مخابرات و ارتباطات .
۳-۳- اجاره محل فعاليت شغلي در صورتي که محل اجاري باشد.
۴-۳- هزينه بيمه مربوط به عمليات و دارايي شغلي مودي .
۵-۳- هزينه هاي بازاريابي , تبليغات و نمايشگاهي .
۶-۳- هزينه هاي مربوط به حفظ و نگهداري محل فعاليت در صورتي که ملکي باشد.
۷-۳- هزينه ملزومات اداري و لوازمي که معمولاً ظرف يک سال از بين مي روند.
۸-۳- هزينه حمل و نقل.
۹-۳- ساير هزينه ها که مربوط به تحصيل درآمد شغلي مودي باشد.
۱۰-۳- هزينه هايدرماني پرداختي بابت معالجه خود يا همسر و اولاد و مادر و برادر و خواهد تحت تکفل مودي و همچنين حق بيمه عمر و بيمه هاي درماني پرداختي بر اساس شرايط ذکر شده درماده ۱۳۷قانون مالياتهاي مستقيم .

پندار سیستم

۴- پس از تنظيم فرم شماره (۱) در پايان هر ماه اسناد و مدارک مثبته کافي همان ماه را به ترتيب تاريخ ضميمه فرم نموده و پس از امضاء فرم مذکور , آن را نگهداري نمايند.
۵- در پايان هر سال مالي اطلاعات مندرج در فرمهاي ماهانه را در صورت خلاصه وضعيت درآمد و هزينه (فرم شماره ۲) درج و نگهداري و يک نسخه از آن را پس از امضاء به همراه اظهارنامه مالياتي حداکثر تا پايان تير ماه سال بعد به اداره امور مالياتي محل خود تسليم و ماليات متعلق را به نرخ ماده ۱۳۱قانون مالياتهاي مستقيم پرداخت نمايند.
۶- صاحبان مشاغل مزبور مجاز مي باشند براي محاسبه و زيان خود در هر سال مالي يکي از روشهاي زير را در رابطه با موجودي کالاي پايان دوره انتخاب و به مورد اجراء گذارند , مشروط به اينکه در سالهاي بعد روش انتخابي تداوم داشته باشد و مراتب را نيز به همراه اظهارنامه تسليمي به اداره امور مالياتي ذيربط اعلام نمايند.
۱-۶- موديان الزامي به شناسايي و ارزيابي موجودي کالاهايي که تا پايان سال مالي فروش نرفته است را نخواهند داشت . در اين صورت سود و زيان هر سال به شرح فرمول زير محاسبه مي گردد:
سود (زيان )=[ (هزينه ها+خريد کالا )- (درآمد خدمات +فروش کالا)]
۲-۶- موديان مي توانند , موجودي کالاهاي که تا پايان سال مالي فروش نرفته است را براساس قيمت تمام شده خريد ارزيابي نمايند . در اين صورت موجودي کالاهاي ارزيابي شده پايان سال مالي به عنوان موجودي کالاي اول سال بعد منظور خواهد شد و سود و زيان هر سال به شرح فرمول زيرمحاسبه مي گردد:
[موجودي کالااول سال+هزينه ها+خريدکالا) – (موجودي کالا پايان سال+درآمدخدمات+فروش کالا)]= سود(زيان)
۷-اشخاص ياد شده مکلفند در صورت درخواست کتبي اداره امور مالياتي يا ماموران مالياتي مربوط حسب مورد اسناد و مدارک فعاليت شغلي خود را جهت رسيدگي و تعيين درآمد مشمول ماليات و محاسبه ماليات ارائه نمايند.
تذکر مهم: از آنجا که برخورداري از معافيت موضوع ماده ۱۰۱قانون مالياتهاي مستقيم (معافيت پايه ) از عملکرد سل ۱۳۸۲ به بعد , منوط به تسليم اظهارنامه مالياتي مي باشد. لذا تاکيد مي شود موديان نسبت به تسليم اظهارنامه مالياتي خو در مهلت مقرر قانوني اقدام نمايند.
———————————————————————————————————————————————–
صورت خلاصه درآمد و هزينه در                        ماه سال         ۱۳
نام و نام خانوادگي:                                       نام واحد شغلي:                                   نوع فعاليت:
فرم شماره (۱)
جمع فروش کالا
جمع درآمد خدمات
جمع خريد کالا
جمع هزينه
ملاحظات

****

****

****

****

****

 

امضاء
——————————————————————————————————————————————–
صورت خلاصه درآمد و هزينه در سال      ۱۳
نام و نام خانوادگي:                                       نام واحد شغلي:                                   نوع فعاليت:
رديف
نام ماه
فروش کالا
درآمد خدمات
خريد کالا
هزينه ها
۱
فروردين
۲
ارديبهشت
۳
خرداد
۴
تير
۵
مرداد
۶
شهريور
۷
مهر
۸
آبان
۹
آذر
۱۰
دي
۱۱
بهمن
۱۲
اسفند
جمع
امضاء:
محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.