نرم افزارحسابداری صدگان

قانون‌ نقل‌ و انتقال‌ حق‌ بيمه‌ يا بازنشستگي‌ مصوب‌ ۲۷/۳/۱۳۶۵ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ به انضمام آيين نامه هاي اجرايي

1 5,930

حسابداراپ

* ماده‌ واحده‌. حق‌ بيمه‌ يا بازنشستگي‌ سوابق‌ خدمت‌ اشخاصي‌ كه‌ وجوهي‌ را به‌ هر يك‌ از صندوقهاي‌ بيمه‌ يا بازنشستگي‌ يا صندوقهاي‌ مشابه‌ پرداخت‌ نموده‌اند در صورتيكه‌ محل‌ كار يا خدمت‌ آنان‌ تغيير نموده‌ و به‌ تبع‌ آن‌ از شمول‌ خدمات‌ صندوق‌ مربوط‌ خارج‌ شده‌ باشند، يا طبق‌ ضوابط‌ قانوني‌، مشترك‌ صندوق‌ ديگري‌ شده‌اند، به‌ ميزان‌ ۴ درصد آخرين‌ حقوق‌ و مزاياي‌ آنان‌ كه‌ مبناي‌ برداشت‌ حق‌ بيمه‌ يا بازنشستگي‌ قرار گرفته‌ است‌ بابت‌ هر ماه‌ به‌ صندوقي‌ كه‌ مشمول‌، به‌ تبع‌ شغل‌ خود مشترك‌ آن‌ شده‌ است‌ منتقل‌ مي‌شود.

در مورد اشخاصي‌ كه‌ بعد از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌ از شمول‌ خدمات‌ صندوق‌ بازنشستگي‌ مربوط‌ خارج‌ شده‌ و زير پوشش‌ صندوق‌ بيمه‌ يا بازنشستگي‌ ديگري‌ قرار گيرند به‌ جاي‌ نرخ‌ ۴ درصد مذكور در اين‌ ماده‌ كليه‌ وجوهي‌ كه‌ به‌ صندوق‌ بيمه‌ يا بازنشستگي‌ قبلي‌ مستخدم‌ پرداخت‌ شده‌ است‌ پس‌ از كسر حق‌ درمان‌ عيناً به‌ صندوقي‌ كه‌ مستخدم‌ مشترك‌ آن‌ شده‌ است‌ واريز خواهد شد.

تبصره‌ ۱. انتقال‌ حق‌ بيمه‌، يا كسور بازنشستگي‌ اشخاصي‌ كه‌ قبل‌ از تصويب‌ اين‌ قانون‌ بموجب‌ قوانين‌ مربوط‌، حق‌ بيمه‌، يا كسور بازنشستگي‌ آنان‌ از يك‌ صندوق‌ بازنشستگي‌ به‌ صندوق‌ بازنشستگي‌ ديگر منتقل‌ شده‌ است‌ مشمول‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ نخواهد بود.

تبصره‌ ۲. آن‌ قسمت‌ از سنوات‌ خدمت‌ قابل‌ قبول‌ دولتي‌ مستخدم‌ كه‌ مبناي‌ برداشت‌ حق‌ بيمه‌، يا كسور بازنشستگي‌ قرار گرفته‌ با انتقال‌ حق‌ بيمه‌، يا كسور بازنشستگي‌ جزء خدمت‌ رسمي‌ قرار مي‌گيرد. و مازاد بر آن‌ مشمول‌ مقررات‌ صندوق‌ بازنشستگي‌ مربوط‌ خواهد بود.

تبصره‌ ۳. در خصوص‌ آن‌ دسته‌ از مشمولين‌ تأمين‌ اجتماعي‌ و صندوقهاي‌ مشابه‌ كه‌ سهم‌ بازنشستگي‌ آنان‌ به‌ مأخذ مذكور در ماده‌ واحده‌ از ساير صندوقهاي‌ بازنشستگي‌ دريافت‌ گرديده‌ است‌ با اخذ مابه‌التفاوت‌ سهم‌ بازنشستگي‌ براساس‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌ از مستخدم‌، سنوات‌ خدمت‌ آنان‌ محاسبه‌ خواهد شد ميزان‌ و نحوه‌ اخذ سهم‌ بازنشستگي‌ مذكور در اين‌ تبصره‌ براساس‌ آئين‌نامه‌اي‌ خواهد بود كه‌ به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ مي‌رسد.

قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر ماده‌ واحده‌ و سه‌ تبصره‌ در جلسه‌ روز سه‌شنبه‌ بيست‌ و هفتم‌ خردادماه‌ يكهزار و سيصد و شصت‌ و پنج‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ تصويب‌ و در تاريخ‌ ۱۹/۴/۱۳۶۵ به‌ تأييد شوراي‌ نگهبان‌ رسيده‌ است‌.

آئين‌نامه‌ تبصره‌ ۳ ماده‌ واحده‌ قانون‌ نقل‌ و انتقال‌ حق‌ بيمه‌يا بازنشستگي‌ مصوب‌ ۲۷/۳/۶۵

* ماده‌ ۱. مشمولين‌ قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ و صندوقهاي‌ بازنشستگي‌ و صندوقهاي‌ مشابه‌ كه‌ حق‌ بيمه‌ يا كسور بازنشستگي‌ به‌ هر يك‌ از صندوقهاي‌ مذكور پرداخت‌ نموده‌اند در صورتيكه‌ طبق‌ ضوابط‌ محل‌ كار يا خدمت‌ آنان‌ تغيير نموده‌ و به‌ تبع‌ آن‌ از شمول‌ صندوق‌ مربوط‌ خارج‌ شده‌ يا بشوند يا طبق‌ ضوابط‌ قانوني‌ مشترك‌ صندوق‌ ديگري‌ شده‌ يا بشوند چنانچه‌ كسور بازنشستگي‌ يا حق‌ بيمه‌ آنان‌ به‌ صندوق‌ جديد منتقل‌ نشده‌ باشد از لحاظ‌ پرداخت‌ مابه‌التفاوت‌ مندرج‌ در تبصره‌ ۳ قانون‌ نقل‌ و انتقال‌ حق‌ بيمه‌ يا بازنشستگي‌ تابع‌ مقررات‌ اين‌ آئين‌نامه‌ خواهند بود.

* ماده‌ ۲. چنانچه‌ حق‌ بيمه‌ يا كسور بازنشستگي‌ شخصي‌ كه‌ قبل‌ از تاريخ‌ ۲۷/۳/۶۵ از شمول‌ خدمات‌ صندوق‌ بيمه‌ يا بازنشستگي‌ مربوط‌ خارج‌ شده‌ و زير پوشش‌ صندوق‌ ديگري‌ قرار گرفته‌ است‌ انتقال‌ نيافته‌ باشد مقررات‌ اين‌ آئين‌نامه‌ در تعيين‌ وجوه‌ قابل‌ انتقال‌ و مابه‌التفاوت‌ متعلقه‌ وي‌ مجري‌ خواهد بود.

* ماده‌ ۳. در مورد اشخاصي‌ كه‌ طبق‌ ضوابط‌ قانوني‌ يا به‌ لحاظ‌ تغيير محل‌ كار يا خدمت‌ مشترك‌ صندوق‌ ديگري‌ بشوند كسور بازنشستگي‌ يا حق‌ بيمه‌ متعلقه‌ (سهم‌ شخص‌) هر ماه‌ از سنوات‌ خدمت‌ مورد نظر طبق‌ ضوابط‌ مورد عمل‌ بر مبناي‌ اولين‌ حقوق‌ و مزاياي‌ ماهانه‌ در محل‌ خدمت‌ جديد كه‌ مبناي‌ كسر حق‌ بيمه‌ يا بازنشستگي‌ قرار مي‌گيرد محاسبه‌ و مابه‌التفاوت‌ آن‌ با حق‌ بيمه‌ يا كسور بازنشستگي‌ (سهم‌ شخص‌ و كارفرما) كه‌ به‌ صندوق‌ جديد منتقل‌ شده‌ بترتيب‌ مقرر در اين‌ آئين‌نامه‌ از شخص‌ وصول‌ خواهد شد.

– تصمیم جدید دولت درباره نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی

* ماده‌ ۴. صندوقهاي‌ موضوع‌ اين‌ آئين‌نامه‌ چنانچه‌ طبق‌ مقررات‌ مورد عمل‌ علاوه‌ بر پرداخت‌ حقوق‌ بازنشستگي‌، از كارافتادگي‌ و وظيفه‌ وراث‌، مشتركين‌ خود را در برابر بيماريها بيمه‌ خدمات‌ درماني‌ نموده‌ باشند، بهنگام‌ انتقال‌ كسور بازنشستگي‌ يا حق‌ بيمه‌ از اينگونه‌ صندوقها به‌ صندوقهاي‌ ديگر بخشي‌ از اين‌ كسور يا حق‌ بيمه‌ كه‌ در ازاي‌ تأمين‌ بيمه‌ مزبور مي‌باشد از جمع‌ وجوه‌ انتقالي‌ كسر مي‌گردد.

تبصره‌. در صورتي‌ كه‌ حق‌ بيمه‌ خدمات‌ درماني‌ طبق‌ مقررات‌ مربوط‌ رقم‌ معيني‌ از كسور بازنشستگي‌ يا حق‌ بيمه‌ پرداختي‌ را تشكيل‌ ندهد، (يك‌چهارم‌) مجموع‌ حق‌ بيمه‌ يا كسور بازنشستگي‌ سهم‌ شخص‌ و كارفرما از اين‌ بابت‌ منظور مي‌گردد.

* ماده‌ ۵. صرفاً آن‌ قسمت‌ از سنوات‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ يا بازنشستگي‌ كه‌ در اجراي‌ مقررات‌ صندوق‌ بيمه‌ و بازنشستگي‌ متبوع‌ شخص‌ قابل‌ احتساب‌ تلقي‌ شده‌ يا مي‌شود در تعيين‌ ميزان‌ مابه‌التفاوت‌ ملاك‌ عمل‌ قرار مي‌گيرد.

* ماده‌ ۶. حق‌ بيمه‌ يا كسور بازنشستگي‌ و مابه‌التفاوت‌ متعلقه‌ به‌ شخص‌ كه‌ طبق‌ مقررات‌ اين‌ آئين‌نامه‌ يا ساير قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌ از يك‌ صندوق‌ به‌ صندوق‌ ديگر منتقل‌ شده‌ است‌ در صورتيكه‌ محل‌ خدمت‌ شخص‌ مجدداً تغيير نموده‌ يا بنمايد يا طبق‌ ضوابط‌ قانوني‌ مشترك‌ صندوق‌ ديگري‌ شده‌ يا بشود عيناً به‌ صندوق‌ جديد منتقل‌ مي‌گردد و از بابت‌ اينگونه‌ سوابق‌ مابه‌التفاوتي‌ وصول‌ نخواهد شد.

* ماده‌ ۷. مابه‌التفاوت‌ موضوع‌ اين‌ آئين‌نامه‌ به‌ اقساط‌ ماهانه‌ وصول‌ خواهد شد. ميزان‌ اقساط‌ با توجه‌ به‌ كل‌ مبلغ‌ مابه‌التفاوت‌، ميزان‌ حقوق‌ و مزاياي‌ شخص‌، و ساير ملاحظات‌ طبق‌ توافق‌ شخص‌ و صندوق‌ مربوط‌ تعيين‌ مي‌گردد، حداكثر مدت‌ پرداخت‌ مابه‌التفاوت‌ معادل‌ سنوات‌ خدمت‌ مورد محاسبه‌ مي‌باشد.

* ماده‌ ۸. در صورتي‌ كه‌ رابطه‌ خدمتي‌ شخص‌ با دستگاه‌ متبوعش‌ به‌ لحاظ‌ استعفاء قطع‌ شود و كسور بازنشستگي‌ يا حق‌ بيمه‌ خود را دريافت‌ ننموده‌ باشد از لحاظ‌ انتقال‌ كسور بازنشستگي‌ يا حق‌ بيمه‌ و احتساب‌ مابه‌التفاوت‌ متعلقه‌ تابع‌ مقررات‌ اين‌ آئين‌نامه‌ خواهد بود.

تبصره‌. مقررات‌ اين‌ ماده‌ شامل‌ اشخاصي‌ نخواهد بود كه‌ رابطه‌ خدمتي‌ آنان‌ به‌ سبب‌ بازنشستگي‌، بازخريد خدمت‌، اخراج‌ يا انفصال‌ دائم‌ از خدمت‌ قطع‌ شده‌ است‌.

* ماده‌ ۹. در اجراي‌ مقررات‌ قانون‌ نقل‌ و انتقال‌ حق‌ بيمه‌ يا بازنشستگي‌ و اين‌ آئين‌نامه‌ صرفاً سوابق‌ خدمت‌ دولتي‌ كاركنان‌ كه‌ حق‌ بيمه‌ يا كسور بازنشستگي‌ آن‌ طبق‌ مقررات‌ اين‌ آئين‌نامه‌ منتقل‌ شده‌ يا مي‌شود جزء سنوات‌ خدمت‌ دولتي‌ آنان‌ از لحاظ‌ بازنشستگي‌ و وظيفه‌ قابل‌ احتساب‌ مي‌باشد.

در مورد شركتها و مؤسسات‌ و واحدهاي‌ غير دولتي‌ كه‌ تابع‌ قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ مي‌باشند سوابق‌ خدمت‌ دولتي‌ كاركنان‌ با انتقال‌ كسور بازنشستگي‌ يا حق‌ بيمه‌ مربوط‌ جزء سنوات‌ خدمت‌ آنان‌ از لحاظ‌ بازنشستگي‌ و وظيفه‌ محسوب‌ و منظور مي‌گردد.

تبصره‌ ۲. اشخاصي‌ كه‌ به‌ دليل‌ استعفاء بازخريد خدمت‌ و اخراج‌ رابطه‌ استخدامي‌ آنان‌ با دستگاه‌ مربوط‌ قطع‌ گرديده‌ است‌ و مشترك‌ صندوق‌ تأمين‌ اجتماعي‌ شده‌ يا مي‌شوند و كسور بازنشستگي‌ يا حق‌ بيمه‌ خود را به‌ طور كلي‌ يا جزئي‌ از دستگاه‌ مربوط‌ وصول‌ ننموده‌اند به‌ مأخذ هجده‌ درصد (۱۸%) به‌ ترتيب‌ مذكور در تبصره‌ (۱) اين‌ ماده‌ محاسبه‌ و مابه‌التفاوت‌ (سهم‌ شخص‌ و كارفرما) از شخص‌ وصول‌ خواهد شد.

تبصره‌ ۳. در صورتي‌ كه‌ مشمولين‌ تبصره‌هاي‌ (۱) و (۲) اين‌ ماده‌ ظرف‌ سه‌ ماه‌ از تاريخ‌ ابلاغ‌ نسبت‌ به‌ پرداخت‌ مابه‌التفاوت‌ اقدام‌ ننمايند و يا ترتيبي‌ براي‌ پرداخت‌ آن‌ ندهند براساس‌ تقاضاي‌ مجدد و رعايت‌ تبصره‌هاي‌ مذكور، مابه‌التفاوت‌ قابل‌ وصول‌ خواهد بود.

تبصره‌ ۴. سوابق‌ مشمولين‌ تأمين‌ اجتماعي‌ كه‌ به‌ يكي‌ از علل‌ مندرج‌ در تبصره‌ (۲) اين‌ ماده‌ يا دستگاه‌ متبوع‌ قطع‌ رابطه‌ استخدامي‌ نموده‌ يا مي‌نمايند محفوظ‌ و از مزاياي‌ قانوني‌ آن‌ بهره‌مند مي‌شوند.

ب‌. متن‌ زير به‌ عنوان‌ ماده‌ (۱۰) و تبصره‌ آن‌ به‌ آيين‌نامه‌ ياد شده‌ اضافه‌ مي‌شود:

* ماده‌ ۱۰. كسور بازنشستگي‌ سوابق‌ خدمت‌ دولتي‌ بيمه‌شدگاني‌ كه‌ در اجراي‌ مقررات‌ قانون‌ نقل‌ و انتقال‌ حق‌ بيمه‌، به‌ سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ منتقل‌ شده‌ يا مي‌شود، براي‌ متقاضيان‌ بازنشستگي‌ تنها در محاسبه‌ ميزان‌ مستمري‌ بازنشستگي‌ به‌ جمع‌ سنوات‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ آنان‌ اضافه‌ مي‌گردد و در سنوات‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ براي‌ احراز شرايط‌ بازنشستگي‌ منظور نخواهد شد. كسور بازنشستگي‌ سوابق‌ خدمت‌ دولتي‌ بيمه‌شدگاني‌ كه‌ از كارافتاده‌ كلي‌ يا فوت‌ مي‌شوند در احراز شرايط‌ برقراري‌ مستمري‌ از كارافتادگي‌ كلي‌ و فوت‌ و ميزان‌ مستمري‌ آنان‌ ملاك‌ محاسبه‌ قرار خواهد گرفت‌.

تبصره‌. آن‌ گروه‌ از مستخدميني‌ كه‌ در اجراي‌ لايحه‌ قانوني‌ نحوه‌ انتقال‌ مستخدمين‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ دولتي‌ مشمول‌ قانون‌ استخدام‌ كشوري‌ به‌ مؤسسات‌ مستثني‌ شده‌ از قانون‌ مزبور و بالعكس‌ مصوب‌ ۲۰/۲/۵۹ شوراي‌ انقلاب‌ منتقل‌ مي‌شوند و نيز مستخدمين‌ مؤسسات‌ دولتي‌ داراي‌ مقررات‌ استخدامي‌ خاص‌ كه‌ طبق‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ ساير دستگاههاي‌ دولتي‌ منتقل‌ شده‌ يا مي‌شوند تابع‌ قوانين‌ مربوط‌ خواهند بود.

پندار سیستم

پ‌. عبارت‌ «يا انفصال‌ دايم‌» از ماده‌ (۸) اصلاحي‌ آيين‌نامه‌ ياد شده‌ (موضوع‌ تصويب‌نامه‌ شماره‌ ۵۴۱۹۴/ ت‌ ۶۵۳ مورخ‌ ۳۱/۵/۱۳۶۸)، حذف‌ مي‌شود.

تصويبنامه‌ راجع‌ به‌ حذف‌ بند (پ‌) اصلاح‌ آيين‌نامه‌ تبصره‌ (۳)ماده‌ واحده‌ قانون‌ نقل‌ و انتقال‌ حق‌بيمه‌يا بازنشستگي‌ ــ مصوب‌ ۱۳۶۵ ــ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ ـ سازمان‌ امور اداري‌ و استخدامي‌ كشور

هيأت‌ وزيران‌ در جلسه‌ مورخ‌ ۱۸/۱۲/۱۳۷۸ با توجه‌ به‌ نظريه‌ رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ (موضوع‌ نامه‌ شماره‌ ۲۳۶۶ ه/ ب‌ مورخ‌ ۱۶/۵/۱۳۷۸) تصويب‌ نمود:

بند پ‌. تصويب‌نامه‌ شماره‌ ۵۲۳۷۳/ ت‌ ۱۵۶۴۹ ه مورخ‌ ۱۱/۸/۷۷ موضوع‌ اصلاح‌ آيين‌نامه‌ تبصره‌ (۳) ماده‌ واحده‌ قانون‌ نقل‌ و انتقال‌ حق‌بيمه‌ يا بازنشستگي‌ ــ مصوب‌ ۱۳۶۵ ــ حذف‌ مي‌شود.

اصلاح‌ آئين‌نامه‌ تبصرة‌ (۳) ماده‌ واحده‌ قانون‌ نقل‌ و انتقال‌ حق‌ بيمه‌ بازنشستگي‌ ــ مصوب‌ ۱۳۶۵ ــ

هيأت‌ وزيران‌ در جلسه‌ مورخ‌ ۳/۸/۱۳۷۷ بنا به‌ پيشنهاد شماره‌ ۱۰۱۰۷ مورخ‌ ۹/۷/۱۳۷۴ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ و به‌ استناد تبصره‌ (۳) ماده‌ واحده‌ قانون‌ نقل‌ و انتقال‌ حق‌ بيمه‌ يا بازنشستگي‌ ــ مصوب‌ ۱۳۶۵ ــ تصويب‌ نمود:
آيين‌نامه‌ تبصره‌ (۳) ماده‌ واحده‌ قانون‌ نقل‌ و انتقال‌ حق‌ بيمه‌ يا بازنشستگي‌ مصوب‌ ۱۳۶۵ ـ (موضوع‌ تصويب‌نامه‌ شماره‌ ۵۹۵۲۲ مورخ‌ ۲۷/۱۱/۱۳۶۵) به‌ شرح‌ زير اصلاح‌ مي‌شود:

الف‌. چهار تبصره‌ به‌ شرح‌ زير به‌ ماده‌ (۳) آيين‌نامه‌ ياد شده‌ اضافه‌ مي‌شود:

تبصره‌ ۱. در مورد اشخاصي‌ كه‌ طبق‌ ضوابط‌ قانوني‌، به‌ سبب‌ انتقال‌ و تغيير ساختار سازماني‌، مشترك‌ صندوق‌ تأمين‌ اجتماعي‌ شده‌ يا بشوند، حق‌ بيمه‌ متعلقه‌ هر ماه‌ از سنوات‌ خدمت‌ مورد نظر به‌ مأخذ هجده‌ درصد (۱۸%) ــ هفت‌ درصد (۷%) سهم‌ مستخدم‌ و يازده‌ درصد (۱۱%) سهم‌ كارفرما ــ حقوق‌ و مزاياي‌ ماهانه‌ زمان‌ تقاضا در محل‌ خدمت‌ جديد كه‌ مبناي‌ كسر حق‌ بيمه‌ قرار مي‌گيرد و يا آخرين‌ حقوق‌ و مزاياي‌ مبناي‌ برداشت‌ كسور بازنشستگي‌ در محل‌ خدمت‌ قبلي‌ (هر كدام‌ بيشتر باشد) محاسبه‌ و مابه‌التفاوت‌ آن‌ با كسور بازنشستگي‌ (سهم‌ شخص‌ و كارفرما)كه‌ به‌ صندوق‌ جديد منتقل‌ شده‌ است‌ به‌ ترتيب‌ مقرر در اين‌ تبصره‌ از شخص‌ و كارفرماي‌ سابق‌ وصول‌ خواهد شد.

تصويب‌نامه‌ راجع‌ به‌ اصلاح‌ ماده‌ ۸ آئين‌نامه‌ تبصره‌ ۳ ماده‌ واحده‌ قانون‌ نقل‌ و انتقال‌ حق‌ بيمه‌ يا بازنشستگي‌ مصوب‌ ۲۸/۵/۱۳۶۸ هيأت‌ وزيران‌

۱- ماده‌ ۸ آئين‌نامه‌ تبصره‌ ۳ واحده‌ قانون‌ نقل‌ و انتقال‌ حق‌ بيمه‌ يا بازنشستگي‌ موضوع‌ تصويب‌نامه‌ شماره‌ ۵۹۵۲۴ مورخ‌ ۲۷/۱۱/۱۳۶۵ بشرح‌ زير اصلاح‌ شود:

* ماده‌ ۸. در صورتي‌ كه‌ رابطه‌ استخدامي‌ شخص‌ با دستگاه‌ متبوعش‌ به‌ لحاظ‌ استعفاء، اخراج‌، بازخريد خدمت‌ يا انفصال‌ دائم‌ قطع‌ شده‌ يا مي‌شود و كسور بازنشستگي‌ يا حق‌ بيمه‌ خود را دريافت‌ ننموده‌ باشد از لحاظ‌ انتقال‌ كسور بازنشستگي‌ يا حق‌ بيمه‌ و احتساب‌ مابه‌التفاوت‌ متعلقه‌ تابع‌ مقررات‌ اين‌ آئين‌نامه‌ خواهد بود. در مورد اشخاصي‌ كه‌ كسور بازنشستگي‌ متعلقه‌ را جزئاً يا كلاً از صندوق‌ بازنشستگي‌ ذيربط‌ دريافت‌ داشته‌اند مسئله‌ نقل‌ و انتقال‌ كسور موضوعاً منتفي‌ است‌.

۲- تبصره‌ ذيل‌ ماده‌ ۸ حذف‌ گردد.

 

 

ضوابط مربوط به نقل و انتقال حق بيمه و كسور بازنشستگي  بيمه‌شدگان در مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران

ماده ۱-

اشخاصي كه قبل از اشتغال در مناطق آزاد تجاري – صنعتي مشمول قانون تامين اجتماعي بوده و حق بيمه مربوط را پرداخته باشند، پس از اشتغال در واحدهاي واقع در مناطق آزاد مي‌توانند درخواست انتقال حق بيمه سهم خود را پس از كسر حق درمان متعلقه به صندوقي كه نزد آن بيمه شده‌اند بنمايند.

ماده ۲-

اشخاصي كه در مناطق آزاد به كار اشتغال داشته و مشمول مقررات بيمه آن مناطق باشند، در صورت اشتغال در كارگاه‌هاي مشمول قانون اجتماعي در ساير نقاط كشور، مي‌توانند تقاضاي انتقال سوابق بيمه خود را به سازمان تامين اجتماعي تسليم دارند و سازمان مذكور نيز مكلف به انتقال حق بيمه آنان با رعايت مقررات مربوط مي‌باشد.

ماده ۳-

سازمان‌هاي مناطق آزاد و سازمان تامين اجتماعي ضمن ايجاد تسهيلات لازم به منظور نقل و انتقال سوابق مشمولين خود از صندوق سازمان‌هاي مناطق آزاد به سازمان تامين اجتماعي و به عكس، مقررات قانون نقل و انتقال حق بيمه و بازنشستگي – مصوب ۱۳۶۵ – و اصلاحات آن را رعايت مي‌كنند.

ماده ۴-

مستخدمان مستعفي، اخراجي و بازخريد خدمت وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي و موسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، در صورت اشتغال در مناطق آزاد به شرطي كه وجوه حق بيمه و كسور بازنشستگي مربوط را دريافت نكرده باشند از حيث نقل و انتقال وجوه مذكور تابع ضوابط اين آيين‌نامه خواهند بود.

ماده ۵-

نقل و انتقال حق بيمه اشخاصي كه در يكي از مناطق آزاد اشتغال دارند در صورت اشتغال در ديگر مناطق آزاد به صندوق مربوط بلامانع است. نحوه انتقال كسور و حق بيمه حسب ضوابط صندوق مبدا خواهد بود.

تبصره- هرگاه بيمه شده در هر دو منطقه آزاد و نزديك يك صندوق بيمه شده باشد، تنها سوابق وي به صندوق محل اشتغال جديد منتقل خواهد شد در غيراين صورت سوابق خدمت و حق بيمه پرداخت شده كلاً به صندوق جديد منتقل مي‌شود.

ماده ۶-

سوابق اشتغال شاغلين در مناطق آزاد در صورت انتقال به سازمان تامين اجتماعي در صورتي پذيرفته مي‌شود كه صندوق حمايتي مشمول در قبال اخذ حق بيمه، متعهد ارايه كليه حمايت‌هاي موضوع قانون تامين اجتماعي باشد در غير اين صورت بيمه شده بايد مابه‌التفاوت نرخ حق بيمه مربوط تا حق بيمه مقرر در قانون تامين اجتماعي را از حيث برخورداري از مزاياي قانوني پرداخت كند.

ماده ۷-

در صورت انتقال مشمولين تامين اجتماعي، به مناطق آزاد و به عكس تنها حق بيمه و يا كسور بازنشستگي مربوط به آن قسمت از سنوات اشتغال كه حق بيمه و كسور بازنشستگي مربوط به آن پرداخت گرديده جزو سوابق خدمت آنان محسوب خواهد شد.

 

 

محل تبلیغ شما

1 نظر
  1. حسین پیرهادی می گوید

    سلام
    هیات وزیران در تاریخ ۹۳/۷/۱۷ آیین نامه اجرایی اصلاحی برای این قانون تصویب کرده است . لطفا این مصوبه را منتشر کنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.