نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۳۷۴۹۵/۲۰۰ مورخ ۸۹/۱۲/۲۸(آئين نـامه اجـرايي مـوضـوع تـبـصـره(۳) مـاده(۱۳۹) اصـلاحـي قـانـون مـالـيـاتـهـاي مـستـقيـم مـصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰)

0 885

حسابداراپ

به پيوست تصوير تصويب نامه شماره ۱۷۶۷۶۶/ت۴۱۲۹۲هـ مورخ ۹/۸/۸۹ هيئت محترم وزيران مبني بر الحاق ماده(۱۷) به تصويب نامه شماره ۵۳۴۵۶/ت۲۷۲۵۷هـ مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۱ موضوع آئين نامه اجرايي تبصره(۳) ماده (۱۳۹) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ و اصلاح شماره مواد آن جهت اطلاع و بهره برداري لازم ارسال مي گردد.

 

علي عسکري

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

———————————————————————————————————————————————-

شماره:۱۷۶۷۶۶/ت۴۱۲۹۲هـ

تاريخ:۰۹/۰۸/۱۳۸۹

 

وزارت امور اقتصادي و دارايي

 

پندار سیستم

هـيئت وزيـران در جلـسه مـورخ ۲/۸/۱۳۸۹ بنا به پيشنهاد شماره ۸۸۵۱۴ مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۸ وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (۳) ماده (۶۴) قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم- مصوب ۱۳۸۰- تصويب نمود:

مـتـن زيـر بـه عـنـوان مـاده(۱۷) بـه تـصـويـب نـامـه شماره ۵۳۴۵۶/ت۲۷۲۵۷هـ مورخ ۷/۱۲/۱۲۸۱ الحاق و شماره مواد نيز اصلاح مي گردد:

ماده۱۷- آن قـسمت از درآمد موقوفات عام که مطابق فصل پنجم اين آيين نامه در دوره سالي مربوط به تحصيل درآمد به مصرف نرسيده باشد، حداکثر ظرف يک سال پس از انقضاي سال مالي تحصيل درآمد نيز مي تواند مصرف گردد، در غير اينصورت مانده مصرف نشده طبق مقررات مربوط مشمول ماليات خواهد بود. مگر اينکه قبل از انقضاي مدت ياد شده، لزوم نگهداري براي يک سال ديگر حسب مورد به تأييد سازمان اوقاف و امور خيريه رسيده و مراتب به اداره امور مالياتي ذيربط و يا سازمان امور مالياتي کشور اعلام شده باشد.

تبصره۱- تاريخ انقضاي يک سال يا مدت تمديدي بر حسب مورد، تاريخ سررسيد پرداخت ماليات و مبدأ مرور زمان براي مطالبه ماليات خواهد بود.

تبصره۲– مانده مصرف نشده درآمد ياد شده به درآمد مشمول ماليات عملکرد آخرين سال تمديد شده اضافه و مبناي محاسبه ماليات قرار گيرد.

 

 

محمدرضا رحيمي

معاون اول رئيس جمهور

 

 

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.