حسابان وب

تصویب‌نامه شماره ۴۴۶۹۵/۳۵۹۳۴مورخ ۸۹/۳/۲۲ (تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب۱۳۸۳)

1 4,685
آکادمی محسن قاسمی

وزارت امور اقتصادی و دارایی                                

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۱۶ بنا به پیشنهاد شماره ۵۶/۴۹۸/۲۴۵۷۹ مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۱۹ وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون بر گزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ موافقت نمود:

الف- نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون مذكور به شرح زیر تعیین می شود:

الف-۱- معاملات كوچك : معاملاتی كه كمتر از مبلغ چهل نه میلیون (۴۹،۰۰۰،۰۰۰) ریال باشد.

فینتو

الف-۲- معاملات متوسط :معاملاتی كه مبلغ معامله بیش از سقف مبلغ معاملات كوچك بوده وازمبلغ چهارصدونود میلیون( ۴۹۰،۰۰۰،۰۰۰ ) ریال تجاوز نكند.

الف-۳- معاملات بزرگ :معاملاتی كه مبلغ براورد اولیه انها بیش از مبلغ چهارصد ونود میلیون (۴۹۰،۰۰۰،۰۰۰ )  ریال باشد.

ب- نصابهای تعیین شده از تاریخ این تصمیم نامه تا زما نی كه اصلاح نشده اند؛ قابل اجرا خواهند بود.

ج- نصاب معاملات موضوع بند (الف) در اجرای مفاد جزء (ب) بند (۱۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹كل كشور ؛ در سال ۱۳۸۹ به  مواردی كه معامله براساس مزایده انجام می شود؛ تسری یافته و مورد عمل  دستگاههای اجرایی قرار می گیرد.

.

محمد رضا رحیمی

معاون اول رییس جمهور

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.