ACCPress.com – تازه های حسابداری

بخشنامه ۲۱۰/۵۴۸۲۹ م ۸۸/۵/۳۱(فهرست مناطق کمترتوسعه یافته موضوع ماده۱۳۲ و ۹۲قانون مالیاتها)

تصویر تصویب نامه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵هـ مورخ ۱۰/۴/۸۸ هیأت محترم وزیران منضم به فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در امور حمایتی با توجه به جزء(ب) بند(۱) تصویب نامه مذکور، در خصوص تبصره(۱) ماده (۱۳۲)و ماده(۹۲) اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.

ضمناً مواردی از تصویب نامه موصوف به شرح زیر متذکر می شود.

۱- به موجب بند(۵) مفاد تصویب نامه مذکور و فهرست ضمیمه آن در خصوص مواد ۱۳۲ و ۹۲ قانون فوق الاشاره،از ابتدای سال ۱۳۸۸ ملاک عمل می باشد.

– توضیح سایت : برای دوره برنامه پنجم توسعه (سالهای  ۱۳۹۰ لغایت  ۱۳۹۴ ) تمدید شد.

۲- به موجب تبصره بند(۵) تصویب نامه صدرالذکر،مدت اعتبار فهرستهای موضوع جزء(ث)و تبصره(۲) بند(۲) تصویب نامه  شماره  ۱۲۲۹۰/ت ۳۳۰۵۱هـ مورخ ۲۴/۳/۸۴ (موضوع بخشنامه شماره ۸۳۰۱/۱۴۸۶-۲۱۱ مورخ ۴/۵/۸۴ سازمان  متبوع ) در  مورد  موارد  (۹۲) و (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ برای سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ تنفیذ شده است.

۳- طبق جزء(الف)بند(۳) مصوبه، نقاط کمتر توسعه یافته قبلی که نام آنها در فهرست صدرالاشاره نیامده است،براساس فهرست ضمیمه تصویب نامه شماره ۲۱۳۷۲/ت ۲۸۸۹۳هـ مورخ ۳۱/۴/۸۲ در موارد واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده(۱۳۲) اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم که بهره برداری از آنها تا پایان تیر ۱۳۸۸ شروع شود،همچنان تا پایان دوره ده ساله ملاک عمل خواهد بود.

۴- به موجب تبصره(۱) بند(۱) مصوبه،در مواردی که نام شهرستان یا بخش در فهرست پیوست تصویب نامه مذکور آمده است، حسب مورد شامل بخشها،نقاط شهری و دهستانهای تابع آنها نیز خواهد بود.

۵ – طبق بند(۲) مصوبه،محدوده جغرافیایی شهرستانها،بخشها و دهستانهای موضوع پیوست، ملاک اعمال تسهیلات و حمایتهای موضوع تصویب نامه مزبور می باشد و تغییرات آتی تقسیمات کشوری و محدوده آنها تأثیری در تداوم اعمال تسهیلات و حمایتهای یاد شده نخواهد داشت.

.

محمد قاسم پناهی

معاون فنی و حقوقی

———————————————————————————————————————————-

شماره:۷۶۲۵۴/ت ۳۶۰۹۵هـ

تاریخ: ۱۰/۰۴/۱۳۸۸

پیوست:

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن- وزارت کشور-معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور-معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۰/۲/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد شماره ۱۷۲۵۷/۱۰۰ مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۷ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

۱- شهرستانها، بخش ها و دهستانهای مندرج در فهرست پیوست که تأیید شده به مهر پیوست تصویب نامه هیئت وزیران است، حسب مورد به عنوان مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در امور حمایتی موضوع قوانین و مقررات زیر تعیین می گردند. مناطق کمتر توسعه یافته و محروم اختصاراً در این تصویب نامه، ” مناطق کمتر توسعه یافته ”  نامیده  می شود.

الف- قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح جدول شماره(۴) و (۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور به منظور اختصاص دو درصد(۲%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به استانهای نفت خیز و گاز خیز و شهرستانها و بخش های محروم کشور- مصوب ۱۳۸۶-.

ب- مواد(۹۲)و (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۸۰- .

پ- ماده(۵۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۷۹- (تنفیذ شده به موجب ماده(۱۰۳) قانون برنامه چهارم توسعه- مصوب ۱۳۸۳-).

ت- قانون الزام دولت برای جبران عقب ماندگیهای استانها و مناطقی که شاخص های توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشور است- مصوب ۱۳۸۱-.

ث- بند”۴″ اصلاحی قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران- مصوب ۱۳۷۶-.

ج- تبصره (۳) بند “الف” ماده(۳) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی- مصوب ۱۳۸۶-.

چ- تبصره(۳) ماده(۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب ۱۳۸۷-.

ح- تبصره(۲) ماده(۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب ۱۳۸۶-.

خ- ماده(۲۴) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب ۱۳۸۴-.

د- مقررات استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی موضوع ماده(۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۸۳-.

تبصره۱- در مواردی که نام شهرستان یا بخش در فهرست پیوست این تصویب نامه آمده است،حسب مورد شامل بخشها، نقاط شهری و دهستانهای تابع آنها نیز خواهد بود.

تبصره۲- تمامی نواحی صنعتی روستایی و واحدهای موجود در آن مطابق ماده(۶) تصویب نامه شماره ۱۱۶۰۰۲/ت۳۵۲۵۳هـ مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۵ موضوع آیین نامه اجرایی قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی، مشمول قوانین و مقررات حمایت از مناطق کمتر توسعه یافته هستند.

۲- محدوده جغرافیایی فعلی شهرستانها، بخش ها و دهستانهای موضوع فهرست پیوست، ملاک اعمال تسهیلات و حمایت های موضوع این تصویب نامه می باشد و تغییرات آتی تقسیمات کشوری و محدوده آنها تأثیری در تداوم اعمال تسهیلات و حمایت های یاد شده نخواهد داشت.

۳- نقاط کمتر توسعه یافته قبلی که نام آنها در فهرست پیوست نیامده است، به شرح زیر تعیین تکلیف میشود:

الف- فهرست ضمیمه تصویب نامه شماره ۲۱۳۷۲/ت۲۸۸۹۳هـ مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۲ در مورد واحدهای صنعتی ومعدنی موضوع ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که بهره برداری از آنها تا پایان تیر ۱۳۸۸ شروع می شود، همچنان تا پایان دوره ده ساله ملاک عمل خواهد بود.(ابطال شد. )

ب- تسهیلات اعطایی از حساب ذخیره ارزی در مناطق کمتر توسعه یافته به اشخاص حقیقی و حقوقی که تا پایان سال ۱۳۸۷ از تسهیلات یاد شده استفاده نموده باشند، همچنان طبق ضوابط و قرارداد مربوط بازپرداخت خواهد شد.

پ- سهم تخصیص یافته سال ۱۳۸۷ از محل درآمد حاصل از دو درصد صادرات نفت خام و گاز طبیعی در امور زیر بنایی و عمرانی و نیز معافیت از حقوق و عوارض دولتی (موضوع ماده (۵۰) قانون برنامه سوم توسعه) و معافیت مالیاتی (موضوع ماده (۹۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم) و تسهیلات موضوع سایر قوانین و مقررات مذکور در بند (۱) این تصویبنامه برای شهرستانها و بخش ها و دهستانهایی که نام آنها در فهرست پیوست نیامده است، بر اساس ضوابط قبلی تا پایان سال ۱۳۸۷ قابل اعمال است.

۴- فهرست پیوستاین تصویب نامه،فقط برای قوانین و مقررات حمایتی دولت،مندرج در بند(۱) این تصویب نامه ملاک عمل می باشد.

۵- مفاد این تصویب نامه از ابتدای سال ۱۳۸۸ ملاک عمل می باشد.

تبصره- مدت اعتبار فهرستهای موضوع جزء (ث) و تبصره(۲) بند(۲) تصویب نامه شماره ۱۲۲۹۰/ت ۳۳۰۵۱هـ مورخ ۲۴/۳/۱۳۸۴ در مورد قوانین و مقررات موضوع بند(۱) این تصویب نامه برای سالهای ۱۳۸۶و ۱۳۸۷ تنفیذ می شود.

۶- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است با هماهنگی دفتر امور  مناطق محروم کشور و معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و سایر دستگاههای اجرایی مربوط  ظرف سه ماه بعد از تصویب هر یک از برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی، فهرست های پیوست را با توجه به میزان توسعه و محرومیت زدایی شهرستان، بخش و دهستان مربوط بازنگری نموده و همراه با اصلاحات ضروری برای تصمیم گیری به هیئت وزیران ارائه نماید.

پرویز داودی

معاون اول رییس جمهور

( بخشنامه مرتبط به شماره ۶۱۴۸۸ مورخ ۸۸/۷/۲۹ )

—————————————————————————————————————————————–

فهرست مناطقکمترتوسعهیافتهدرامورحمایتی

(شهرستانها)

شهرستان کمترتوسعهیافته /استان

چاراویماق/ آذربایجان شرقی

کلیبر آذربایجان شرقی

ورزقان آذربایجان شرقی

اشنویه آذربایجان غربی

بوکان آذربایجان غربی

پلدشت آذربایجان غربی

پیرانشهر آذربایجان غربی

تکاب آذربایجان غربی

چالدران آذربایجان غربی

چایپاره آذربایجان غربی

سردشت آذربایجان غربی

شاهین دژ آذربایجان غربی

شوط آذربایجان غربی

بیله سوار اردبیل

گرمی اردبیل

فریدونشهر اصفهان

آبدانان ایلام

دره شهر ایلام

دهلران ایلام

شیروان و چرداول ایلام

ملکشاهی ایلام

مهران ایلام

تنگستان بوشهر

جم بوشهر

دیر بوشهر

دیلم بوشهر

کنگان بوشهر

گناوه بوشهر

اردل چهارمحال و بختیاری

کوهرنگ چهارمحال و بختیاری

بشرویه خراسان جنوبی

درمیان خراسان جنوبی

سرایان خراسان جنوبی

سر بیشه خراسان جنوبی

فردوس خراسان جنوبی

نهبندان خراسان جنوبی

تایباد خراسان رضوی

تخت جلگه خراسان رضوی

تربت جام خراسان رضوی

جغتای خراسان رضوی

جوین خراسان رضوی

خواف خراسان رضوی

درگز خراسان رضوی

زاوه خراسان رضوی

سرخس خراسان رضوی

کلات خراسان رضوی

جاجروم خراسان شمالی

گرمه خراسان شمالی

مانه و سملقان خراسان شمالی

امیدیه خوزستان

اندیکا خوزستان

ایذه خوزستان

باغ ملک خوزستان

خرمشهر خوزستان

دشت آزادگان خوزستان

رامشیر خوزستان

شادگان خوزستان

گتوند خوزستان

لالی خوزستان

مسجد سلیمان خوزستان

هفتگل خوزستان

هندیجان خوزستان

هویزه خوزستان

ایجرود زنجان

طارم زنجان

ماه نشان زنجان

ایرانشهر سیستان و بلوچستان

چاه بهار سیستان و بلوچستان

خاش سیستان و بلوچستان

دلگان سیستان و بلوچستان

زابل سیستان و بلوچستان

زابلی سیستان و بلوچستان

زهک سیستان و بلوچستان

سراوان سیستان و بلوچستان

سرباز سیستان و بلوچستان

سیب و سوران سیستان و بلوچستان

کنارک سیستان و بلوچستان

هیرمند سیستان و بلوچستان

نیک شهر سیستان و بلوچستان

حنج فارس

زستم فارس

زرین دشت فارس

فراشبند فارس

قیرو کارزین فارس

مهر فارس

بانه کردستان

بیجار کردستان

دهگلان کردستان

دیواندره کردستان

سرو آباد کردستان

سقز کردستان

مریوان کردستان

جیرفت کرمان

رودبار جنوب کرمان

ریگان کرمان

عنبرآباد کرمان

فهرج کرمان

قلعه گنج کرمان

کوهبنان کرمان

کهنوج کرمان

منوجان کرمان

پاوه کرمانشاه

ثلاث باباجانی کرمانشاه

جوانرود کرمانشاه

دالاهو کرمانشاه

روانسر کرمانشاه

سرپل ذهاب کرمانشاه

قصر شیرین کرمانشاه

گیلانغرب کرمانشاه

بهمئی کهگیلویه و بویر احمد

دنا کهگیلویه و بویر احمد

کهگیلویه کهگیلویه و بویر احمد

کلاله گلستان

گمیشان گلستان

مراوه تپه گلستان

دلفان لرستان

سواد کوه مازندران

کمیجان مرکزی

ابوموسی هرمزگان

بستک هرمزگان

بشاگرد هرمزگان

پارسیان هرمزگان

جاسک هرمزگان

حاجی آباد هرمزگان

خمیر هرمزگان

سیریک هرمزگان

رزن همدان

کبودرآهنگ همدان

ابرکوه یزد

خاتم یزد

فهرستمناطقکمترتوسعهیافتهدرامورحمایتی

(بخشها)

بخشکمترتوسعهیافته/استان/شهرستان

هوراند/ آذربایجان شرقی /اهر

تیکمه داش آذربایجان شرقی بستان آباد

سیه رود آذربایجان شرقی جلفا

مهربان آذربایجان شرقی سراب

لیلان آذربایجان شرقی ملکان

ترکمانچای آذربایجان شرقی میانه

کاغذ کنان آذربایجان شرقی میانه

کندوان آذربایجان شرقی میانه

خواجه آذربایجان شرقی هریس

مرکزی آذربایجان شرقی هشترود

نظر کهریزی آذربایجان شرقی هشترود

انزل آذربایجان غربی ارومیه

سیلوانه آذربایجان غربی ارومیه

صومای برادوست آذربایجان غربی ارومیه

صفائیه آذربایجان غربی خوی

قطور آذربایجان غربی خوی

کوهسار آذربایجان غربی سلماس

خلیفان آذربایجان غربی مهاباد

مرکزی آذربایجان غربی مهاباد

باروق آذربایجان غربی میاندوآب

مرحمت آباد آذربایجان غربی میاندوآب

محمدیار آذربایجان غربی نقده

مرکزی آذربایجان غربی نقده

اصلاندوز اردبیل پارس آباد

خورش رستم اردبیل خلخال

شاهرود اردبیل خلخال

فیروز اردبیل کوثر

مرکزی اردبیل کوثر

ارشق اردبیل مشگین شهر

مرادلو اردبیل مشگین شهر

عنبران اردبیل نمین

ویلکیج اردبیل نمین

کورائیم اردبیل نیر

کویرات اصفهان آران و بیدگل

زواره اصفهان اردستان

جرقویه سفلی اصفهان اصفهان

جرقویه علیا اصفهان اصفهان

چنارود اصفهان چادگان

پادنا اصفهان سمیرم

مرکزی اصفهان سمیرم

بوئین و میاندشت اصفهان فریدن

انارک اصفهان نائین

خورو بیابانک اصفهان نائین

چوار ایلام ایلام

زرنه ایلام ایوان

مرکزی ایلام ایوان

خارک بوشهر بوشهر

ارم بوشهر دشتستان

بوشکان بوشهر دشتستان

سعدآباد بوشهر دشتستان

شبانکاره بوشهر دشتستان

شنبه و طسوج بوشهر دشتی

کاکی بوشهر دشتی

ناغان چهارمحال و بختیاری کیار

خانمیرزا چهارمحال و بختیاری لردگان

فلارد چهارمحال و بختیاری لردگان

مرکزی چهارمحال و بختیاری لردگان

منج چهارمحال و بختیاری لردگان

خوسف خراسان جنوبی بیرجند

زهان خراسان جنوبی قائنات

زیرکوه خراسان جنوبی قائنات

سده خراسان جنوبی قائنات

نیمبلوک خراسان جنوبی قائنات

انابد خراسان رضوی بردسکن

شهرآباد خراسان رضوی بردسکن

بایک خراسان رضوی تربت حیدریه

جلگه رخ خراسان رضوی تربت حیدریه

کدکن خراسان رضوی تربت حیدریه

گلبهار خراسان رضوی چناران

جنگل خراسان رضوی رشتخوار

سلیمان خراسان رضوی زاوه

خوشاب خراسان رضوی سبزوار

روداب خراسان رضوی سبزوار

ششتمد خراسان رضوی سبزوار

باجگیران خراسان رضوی قوچان

کوهسرخ خراسان رضوی کاشمر

کاخک خراسان رضوی گناباد

احمدآباد خراسان رضوی مشهد

رضویه خراسان رضوی مشهد

سرولایت خراسان رضوی نیشابور

میان جلگه خراسان رضوی نیشابور

بام وصفی آباد خراسان شمالی اسفراین

راز و جرگلان خراسان شمالی بجنورد

گرمخان خراسان شمالی بجنورد

سرحد خراسان شمالی شیروان

قوشخانه خراسان شمالی شیروان

اروند کنار خوزستان آبادان

الوار گرمسیری خوزستان اندیمشک

آغاجاری خوزستان بهبهان

تشان خوزستان بهبهان

زیدون خوزستان بهبهان

سردشت خوزستان دزفول

شاوور خوزستان شوش

فتح المبین خوزستان شوش

شعیبیه خوزستان شوشتر

افشار زنجان خدابنده

بزینه رود زنجان خدابنده

سجاس رود زنجان خدابنده

مرکزی زنجان خدابنده

زنجانرود زنجان زنجان

قره پشتلو زنجان زنجان

چورزق زنجان طارم

مرکزی زنجان طارم

بیارجمند سمنان شاهرود

میامی سمنان شاهرود

شهمیرزاد سمنان مهدی شهر

کورین سیستان و بلوچستان زاهدان

میرجاوه سیستان و بلوچستان زاهدان

نصرت آباد سیستان و بلوچستان زاهدان

حسن آباد فارس اقلید

سده فارس اقلید

مرکزی فارس اقلید

سرچهان فارس بوانات

مرکزی فارس بوانات

سیمکان فارس جهرم

کردیان فارس جهرم

رستاق فارس داراب

فورگ فارس داراب

مرکزی فارس داراب

بیضا فارس سپیدان

مرکزی فارس سپیدان

همایجان فارس سپیدان

ارژن فارس شیراز

کربال فارس شیراز

ششده و قره بلاغ فارس فسا

شیبکوه فارس فسا

نوبندگان فارس فسا

میمند فارس فیروزآباد

جره و بالاده فارس کازرون

خشت فارس کازرون

کنار تخته و کمارج فارس کازرون

کوهمره فارس کازرون

اوز فارس لارستان

بنارویه فارس لارستان

بیرم فارس لارستان

جویم فارس لارستان

صحرای باغ فارس لارستان

گراش فارس لارستان

اشکنان فارس لامرد

علامرودشت فارس لامرد

مرکزی فارس لامرد

درودزن فارس مرودشت

کامفیروز فارس مرودشت

دشمن زیاری فارس ممسنی

ماهور میلاتی فارس ممسنی

مرکزی فارس ممسنی

آباده طشک فارس نی ریز

پشتکوه فارس نی ریز

قطرویه فارس نی ریز

آبگرم قزوین بوئین زهرا

آوج قزوین بوئین زهرا

شال قزوین بوئین زهرا

خرمدشت قزوین تاکستان

رودبار الموت قزوین قزوین

رودبار شهرستان قزوین قزوین

طارم سفلی قزوین قزوین

کوهین قزوین قزوین

کلاترزان کردستان سنندج

چهاردولی کردستان قروه

سریش آباد کردستان قروه

مرکزی کردستان کامیاران

موچش کردستان کامیاران

ارزوئیه کرمان بافت

رابر کرمان بافت

لاله زار کرمان بردسیر

روداب کرمان بم

نرماشیر کرمان بم

راین کرمان کرمان

شهداد کرمان کرمان

گلباف کرمان کرمان

کلیائی کرمانشاه سنقر

فیروزآباد کرمانشاه کرمانشاه

کوزران کرمانشاه کرمانشاه

بیستون کرمانشاه هرسین

لوداب کهگیلویه و بویراحمد بویراحمد

مارگون کهگیلویه و بویراحمد بویراحمد

مرکزی کهگیلویه و بویراحمد دنا

باشت کهگیلویه و بویراحمد گچساران

وشمگیر گلستان آق قلا

فندرسک گلستان رامیان

مرکزی گلستان رامیان

داشلی برون گلستان گنبد کاووس

گالیکش گلستان مینو دشت

مرکزی گلستان مینو دشت

رانکوه گیلان املش

مرکزی گیلان املش

پره سر گیلان رضوانشهر

خورگام گیلان رودبار

رحمت آباد و بلوکات گیلان رودبار

عمارلو گیلان رودبار

رحیم آباد گیلان رودسر

دیلمان گیلان سیاهکل

حویق گیلان طوالش

گرکان رود گیلان طوالش

اطاقور گیلان لنگرود

شاندرمن گیلان ماسال

مرکزی گیلان ماسال

بشارت لرستان الیگودرز

ززو ماهرو لرستان الیگودرز

مرکزی لرستان الیگودرز

مرکزی لرستان پلدختر

معمولان لرستان پلدختر

پاپی لرستان خرم آباد

چغلوندی لرستان خرم آباد

زاغه لرستان خرم آباد

دوره چگنی لرستان دوره

شاهیوند لرستان دوره

ویسیان لرستان دوره

فیروزآباد لرستان سلسله

مرکزی لرستان سلسله

درب گنبد لرستان کوهدشت

رومشکان لرستان کوهدشت

طرهان لرستان کوهدشت

کونانی لرستان کوهدشت

مرکزی لرستان کوهدشت

تخت هرمزگان بندر عباس

فین هرمزگان بندرعباس

قلعه قاضی هرمزگان بندر عباس

شیبکوه هرمزگان بندر لنگه

مرکزی هرمزگان بندر لنگه

بیکاه هرمزگان رودان

جغین هرمزگان رودان

رودخانه هرمزگان رودان

مرکزی هرمزگان رودان

شهاب هرمزگان قشم

توکهور هرمزگان میناب

سندرک هرمزگان میناب

خزل همدان نهاوند

شراء همدان همدان

فامنین همدان همدان

خرانق یزد اردکان

بهاباد یزد بافق

خضرآباد یزد صدوق

دستگردان یزد طبس

دیهوک یزد طبس

مرکزی یزد طبس

فهرستمناطقکمترتوسعهیافتهدرامورحمایتی

(دهستانها)

دهستانکمترتوسعه یافته/استان/شهرستان/بخش

جزیره/ آذربایجان شرقی/ اسکو /ایلخچی

ورگهان آذربایجان شرقی اهر مرکزی

آذغان آذربایجان شرقی اهر مرکزی

قشلاق آذربایجان شرقی اهر مرکزی

اسپران آذربایجان شرقی تبریز مرکزی

شجاع آذربایجان شرقی جلفا مرکزی

رازلیق آذربایجان شرقی سراب مرکزی

صائین آذربایجان شرقی سراب مرکزی

رودقات آذربایجان شرقی شبستر صوفیان

سراجوی جنوبی آذربایجان شرقی مراغه سراجو

قوری چای غربی آذربایجان شرقی مراغه سراجو

سراجوی شرقی آذربایجان شرقی مراغه سراجو

هرزندات شرقی آذربایجان شرقی مرند مرکزی

یکانات آذربایجان شرقی مرند یامچی

گاودول شرقی آذربایجان شرقی ملکان مرکزی

اوچ تپه شرقی آذربایجان شرقی میانه مرکزی

کله بوز شرقی آذربایجان شرقی میانه مرکزی

کله بوز غربی آذربایجان شرقی میانه مرکزی

گرمه جنوبی آذربایجان شرقی میانه مرکزی

باروق آذربایجان شرقی هریس مرکزی

بدوستان شرقی آذربایجان شرقی هریس مرکزی

خانمرود آذربایجان شرقی هریس مرکزی

باراندوز آذربایجان غربی ارومیه مرکزی

دول آذربایجان غربی ارومیه مرکزی

رهال آذربایجان غربی خوی مرکزی

دیزج آذربایجان غربی خوی مرکزی

کره سنی آذربایجان غربی سلماس مرکزی

چایبارسارشمالی آذربایجان غربی ماکو بازرگان

قره سو آذربایجان غربی ماکو مرکزی

چایبارسارجنوبی آذربایجان غربی ماکو مرکزی

مرحمت آبادجنوبی آذربایجان غربی میاندوآب مرکزی

مکریان شمالی آذربایجان غربی میاندوآب مرکزی

ارشق شرقی اردبیل اردبیل مرکزی

فولادلوی جنوبی اردبیل اردبیل هیر

هیر اردبیل اردبیل هیر

خانندبیل غربی اردبیل خلخال مرکزی

سنجبد شرقی اردبیل خلخال مرکزی

دولت آباد اردبیل نمین مرکزی

ویلکیج شمالی اردبیل نمین مرکزی

گرده اردبیل نمین مرکزی

دورسونخواجه اردبیل نیر مرکزی

همبرات اصفهان اردستان مرکزی

برزاوند اصفهان اردستان مرکزی

علیا اصفهان اردستان مرکزی

کچو اصفهان اردستان مرکزی

امامزاده عبدالعزیز (ع) اصفهان اصفهان جلگه

تودشک اصفهان اصفهان کوهپایه

جبل اصفهان اصفهان کوهپایه

زفره اصفهان اصفهان کوهپایه

سیستان اصفهان اصفهان کوهپایه

برخوار شرقی اصفهان برخوار حبیب آباد

کاوه آهنگر اصفهان چادگان مرکزی

بجستان خراسان رضوی بجستان مرکزی

کوهپایه خراسان رضوی بردسکن مرکزی

بالاولایت خراسان رضوی تربت حیدریه مرکزی

بقمج خراسان رضوی چناران مرکزی

چناران خراسان رضوی چناران مرکزی

رادکان خراسان رضوی چناران مرکزی

تکاب خراسان رضوی درگز مرکزی

رشتخوار خراسان رضوی رشتخوار مرکزی

بالابند خراسان رضوی فریمان مرکزی

سنگ بست خراسان رضوی فریمان مرکزی

سودلانه خراسان رضوی قوچان مرکزی

شیرین دره خراسان رضوی قوچان مرکزی

پس کلوت خراسان رضوی گناباد مرکزی

درزآب خراسان رضوی مشهد مرکزی

کارده خراسان رضوی مشهد مرکزی

بینالود خراسان رضوی نیشابور مرکزی

میلانو خراسان شمالی اسفراین مرکزی

آذری خراسان شمالی اسفراین مرکزی

زرق آباد خراسان شمالی اسفراین مرکزی

آلاداغ خراسان شمالی بجنورد مرکزی

سیوکانلو خراسان شمالی شیروان مرکزی

گلیان خراسان شمالی شیروان مرکزی

سنگر خراسان شمالی فاروج مرکزی

فاروج خراسان شمالی فاروج مرکزی

کرخه خوزستان اهواز حمیدیه

غیزانیه خوزستان اهواز مرکزی

اسماعیلیه خوزستان اهواز مرکزی

سویسه خوزستان اهواز مرکزی

کوت عبدالله خوزستان اهواز مرکزی

مشرحات خوزستان اهواز مرکزی

بهمنشیر جنوبی خوزستان آبادان مرکزی

بهمنشیر شمالی خوزستان آبادان مرکزی

شلاهی خوزستان آبادان مرکزی

جراحی خوزستان بندرماهشهر مرکزی

ابوالفارس خوزستان رامهرمز مرکزی

حومه غربی خوزستان رامهرمز مرکزی

بن معلی خوزستان شوش مرکزی

حسین آباد خوزستان شوش مرکزی

شهیدمدرس خوزستان شوشتر مرکزی

دولت آباد زنجان ابهر مرکزی

ایجرودبالا زنجان ایجرود مرکزی

گلابر زنجان ایجرود مرکزی

خرارود زنجان خدابنده مرکزی

سهرورد زنجان خدابنده مرکزی

کرسف زنجان خدابنده مرکزی

بناب زنجان زنجان مرکزی

تهم زنجان زنجان مرکزی

قهاب رستاق سمنان دامغان امیرآباد

طرود سمنان شاهرود مرکزی

ایوانکی سمنان گرمسار ایوانکی

حرمک سیستان وبلوچستان زاهدان مرکزی

خبریز فارس ارسنجان مرکزی

علی آبادملک فارس ارسنجان مرکزی

ابوالوردی فارس پاسارگاد پاسارگاد

مادر سلیمان فارس پاسارگاد پاسارگاد

سرپنیران فارس پاسارگاد مرکزی

کمین فارس پاسارگاد مرکزی

راهگان فارس جهرم خفر

کوهک فارس جهرم مرکزی

خرمی فارس خرم بید مرکزی

قشلاق فارس خرم بید مرکزی

شهیدآباد فارس خرم بید مشهدمرغاب

رحمت آباد فارس شیراز زرقان

فرمشکان فارس شیراز کوار

سیاخ دارنگون فارس شیراز مرکزی

جنگل فارس فسا مرکزی

جایدشت فارس فیروزآباد مرکزی

درزوسایبان فارس لارستان مرکزی

رحمت فارس مرودشت سیدان

رامجردیک فارس مرودشت مرکزی

محمدآباد فارس مرودشت مرکزی

رستاق فارس نی ریز مرکزی

هرگان فارس نی ریز مرکزی

کوهپایه شرقی قزوین آبیک مرکزی

کوهپایه غربی قزوین آبیک مرکزی

دشتابی شرقی قزوین بوئین زهرا دشتابی

دشتابی غربی قزوین بوئین زهرا دشتابی

ابراهیم آباد قزوین بوئین زهرا رامند

رامند جنوبی قزوین بوئین زهرا رامند

دودانگه سفلی قزوین تاکستان ضیاءآباد

قاقازان غربی قزوین تاکستان مرکزی

قمرود قم قم مرکزی

سیاه منصور کردستان بیجار مرکزی

نجف آباد کردستان بیجار مرکزی

آرندان کردستان سنندج مرکزی

حسین آباد جنوبی کردستان سنندج مرکزی

ژاورود شرقی کردستان سنندج مرکزی

سراب قامیش کردستان سنندج مرکزی

نران کردستان سنندج مرکزی

دلبران کردستان قروه مرکزی

دشتاب کرمان بافت مرکزی

خبر کرمان بافت مرکزی

دهسرد کرمان بافت مرکزی

فتح آباد کرمان بافت مرکزی

کیسکان کرمان بافت مرکزی

گوغر کرمان بافت مرکزی

کوه پنج کرمان بردسیر مرکزی

دهبکری کرمان بم مرکزی

حرجند کرمان راور کوهساران

راویز کرمان رفسنجان کشکوئیه

خنامان کرمان رفسنجان مرکزی

جرجافک کرمان زرند مرکزی

حتکن کرمان زرند مرکزی

سربنان کرمان زرند مرکزی

چهارگنبد کرمان سیرجان مرکزی

خبر کرمان شهربابک دهج

مدوارات کرمان شهربابک مرکزی

رمشک کرمان قلعه گنج چاه دادخدا

معزیه کرمان کرمان چترود

تکاب کرمان کرمان شهداد

درختنگان کرمان کرمان مرکزی

منصوری کرمانشاه اسلام آباد غرب حمیل

حومه شمالی کرمانشاه اسلام آبادغرب مرکزی

باوله کرمانشاه سنقر مرکزی

گاورود کرمانشاه سنقر مرکزی

حر کرمانشاه صحنه دینور

پشت دربند کرمانشاه کرمانشاه مرکزی

دورودفرامان کرمانشاه کرمانشاه مرکزی

میان دربند کرمانشاه کرمانشاه مرکزی

قره سو کرمانشاه کرمانشاه مرکزی

خزل غربی کرمانشاه کنگاور مرکزی

قزوینه کرمانشاه کنگاور مرکزی

چشمه کبود کرمانشاه هرسین مرکزی

دشت روم کهگیلویه وبویراحمد بویراحمد مرکزی

سپیدار کهگیلویه وبویراحمد بویراحمد مرکزی

کاکان کهگیلویه وبویراحمد بویراحمد مرکزی

بی بی حکیمه کهگیلویه وبویراحمد گچساران مرکزی

لیشتر کهگیلویه وبویراحمد گچساران مرکزی

بویراحمد گرمسیری کهگیلویه وبویراحمد گچساران مرکزی

چشمه ساران گلستان آزادشهر چشمه ساران

کتول گلستان علی آباد مرکزی

حیران گیلان آستارا مرکزی

خوشابر گیلان رضوانشهر مرکزی

توتکی گیلان سیاهکل مرکزی

خرارود گیلان سیاهکل مرکزی

چوبر گیلان شفت احمدسرگوراب

جیرده گیلان شفت مرکزی

گوراب زرمیخ گیلان صومعه سرا میرزاکوچک جنگلی

کوهستانی طالش گیلان طوالش مرکزی

آلیان گیلان فومن سردار جنگل

سردار جنگل گیلان فومن سردار جنگل

لیل گیلان لاهیجان مرکزی

جاپلق غربی لرستان ازنا جاپلق

دره صیدی لرستان بروجرد مرکزی

کاکاشرف لرستان خرم آباد مرکزی

ازنا لرستان خرم آباد مرکزی

ده پیرشمالی لرستان خرم آباد مرکزی

رباط لرستان خرم آباد مرکزی

کرگاه شرقی لرستان خرم آباد مرکزی

کرگاه غربی لرستان خرم آباد مرکزی

سیلاخور لرستان دورود سیلاخور

بالالاریجان مازندران آمل لاریجان

لاریجان سفلی مازندران آمل لاریجان

چلاو مازندران آمل مرکزی

درازکلا مازندران بابل بابل کنار

بابل کنار مازندران بابل بابل کنار

پنج هزاره مازندران بهشهر مرکزی

دوهزار مازندران تنکابن خرم آباد

سه هزار مازندران تنکابن خرم آباد

گلیجان مازندران تنکابن مرکزی

بیرون بشم مازندران چالوس کلاردشت

کوهستان مازندران چالوس کلاردشت

جنت رودبار مازندران رامسر مرکزی

اشکور مازندران رامسر مرکزی

پی رجه مازندران نکا مرکزی

رودبار مرکزی تفرش مرکزی

چهارچشمه مرکزی خمین کمره

آشناخور مرکزی خمین مرکزی

شاهسونکندی مرکزی ساوه مرکزی

کریان هرمزگان میناب مرکزی

گوربند هرمزگان میناب مرکزی

کلیائی همدان اسدآباد آجین

چهاردولی همدان اسدآباد مرکزی

دیمکاران همدان بهار صالح آباد

قلقل رود همدان تویسرکان قلقل رود

کمال رود همدان تویسرکان قلقل رود

ترک غربی همدان ملایر جوکار

کمازان سفلی همدان ملایر زند

کمازان علیا همدان ملایر زند

کمازان وسطی همدان ملایر زند

سامن همدان ملایر سامن

عقدا یزد اردکان عقدا

سبزدشت یزد بافق مرکزی

سخوید یزد تفت نیر__

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۱ آبان ۱۳۸۹
 • ۸۷ نظر
 • آمار : 112,220 بازدید
 • ابراهیمی در ساعت ۹:۴۰ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۰

  با سلام وسپاس ازمطالب سودمند شما
  سوال داشتم شهرک صنعتی خاش سیستان بلوچستان با توجه به اینکه جزءمناطق محروم میباشد ولی ازکارگاه ما کسال ۸۸شروع کردیم مالیات براورد کرده ان لطفاراهنمایی بفرمایید

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۳۱ام, ۱۳۹۰ ۷:۴۹ ق.ظ:

  ضمن عرض سلام و تشکر از شما
  متوجه منظور شما از برآورد مالیات نشدم ولی برای احراز عدم پرداخت مالیات و استفاده از معافیت مورد ادعامی بایست بعد از اخذ پروانه بهره برداری به سازمان امورمالیاتی مراجعه و گواهی شمول برای استفاده از معافیت مالیاتی بگیرید.ضمنا تفاوتی در اجرای تکالیف مالیاتی و یا ارسالهای فرمها و گزارشات مورد اعمال همانند سایر شرکتها در قبال شرکتها معاف ، نیست.
  بااحترام

  [پاسخ]

  رضا غفوری در ساعت ۱۱:۴۴ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۰

  با عرض سلام
  در حکم کارگزینی ما محل خدمت نام شهرستان درج شده در حالیکه محل واقعی روستایی در حوالی شهرستان است و جزء مناطق محروم.
  لطفا راهنمایی فرمایید چگونه میتوانم حقوق احتمالی خود را احقاق نمایم
  ضمنا اگر در سایتی امکان دریافت فهرست مناطق محروم و کمتر توسعه یافته موجود است از ارائه آدرس متشکر خواهم شد

  [پاسخ]

  تاریخ: مرداد ۱۳۹۰

  ضمن عرض سلام
  به نظر بنده وقتی درمحل حکم خدمت نمی کنید قاعدتا” کارفرما می بایست درقالب ابلاغ و یا الحاقیه ی مجدد (یا مثلا” حکم ماموریت) محل کار فعلی شما را مشخص کند لذا به نظر بنده پیگیر این رفع مغایرت باشید.
  ضمنا درهمین پست ، فهرست مناطق محروم ارائه شده است.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  سید احمد موسوی فراغه در ساعت ۱۲:۲۵ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۰

  بخش مرکزی اقلید شامل چه قسمتهایی است ؟آیا مردم ساکن در شهر اقلید جز بخش مرکزی اقلید هستند؟آیا درمانگاه تامین اجتماعی شهر اقلید در لیست مناطق محروم کشور است؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ شهریور ۵ام, ۱۳۹۰ ۱۱:۲۴ ق.ظ:

  باسلام
  بنابرجستجوی در متن این بخشها مشمول طرح هستند :
  حسن آباد /فارس /اقلید

  سده /فارس/ اقلید

  مرکزی /فارس/ اقلید

  [پاسخ]

  میترا کاوه در ساعت ۴:۴۱ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۰

  طبق کدام مصوبه قبل از سال ۷۹کنارک چابهارجزو مناطق محروم ومعاف از÷رداخت مالیات بوده است ؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مهر ۲۶ام, ۱۳۹۰ ۱۰:۱۱ ق.ظ:

  سلام
  در بخشنامه ی موجود خود شهرستان چابهار جزو مناطق کمتر توسعه یافته است ولی درلینک زیر که مربوط به سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی است اشاره ی بیشتری به موضوع شده است:
  http://portal2.isipo.ir/my_doc/isipo/ghavanin%20va%20moghararat/maliyat_avarez/shakrakhaye%20kamtar%20tosee%20yafte.pdf
  و این مسیر:
  http://www.sbiec.ir/tabid/495/language/fa-IR/Default.aspx
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  سهراب در ساعت ۱۰:۵۴ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۰

  با سلام
  بنده در یکی از ادارات شهرستان چناران خدمت می کنم در تصویب نامه مذکور دهستانهای
  بقمج خراسان رضوی چناران مرکزی

  چناران خراسان رضوی چناران مرکزی

  رادکان خراسان رضوی چناران مرکزی
  جزء مناطق کمتر توسعه یافته ذکر شده است ، فرمانداری شهرستان هم تأئید نموده است که شهر چناران جزئی از دهستان چناران می باشد ولی اداره امور مالیاتی شهرستان می گوید شامل شما نمی شود خواهشمند است راهنمائی بفرمائید .

  [پاسخ]

  مدیرسایت پاسخ در تاريخ آبان ۸ام, ۱۳۹۰ ۱:۰۶ ب.ظ:

  ضمن عرض سلام
  به نظر بنده وقتی فرمانداری هم به این موضوع مهر تایید زده ، عدم قبول آن توسط اداره امورمالیاتی جای تعجب است.
  بااین تفاسیر این همه واحد صنعتی در چناران مشغول فعالیت هستند که به استناد این بخشنامه سرمایه گذاری عظیمی به خاطر استفاده از معافیت این فهرست کرده اند ، چه تکلیفی دارند؟
  به نظر بنده با استعلامی کتبی ، دلایل عدم قبول را از اداره امورمالیاتی جویا شوید.
  ضمنا مورد استفاده شما بحث معافیت حقوقی این بخش نامه است؟
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  سهراب در ساعت ۱۱:۴۰ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۰

  ضمن عرض سلام و تشکر از راهنمائی شما
  درست است منظور من استفاده از ماده ۹۲ قانون م . م با توجه به تصویب نامه مزبور می باشد . چندین مورد مکاتبه و پیگیری هم توسط اینجانب و سایر ادارات با اداره امور مالیاتی شهرستان شده است ولی در پاسخ اعلام نموده اند که شهر چناران جزء مناطق کمتر توسعه یافته نیست جالب اینکه اداره آموزش و پرورش رأساً اقدام اجرای ماده ۹۲ نموده بعضی دیگر از ادارات هم یکی دو ماهی اقدام نمودند ولی با تحدیدهای مسئولین اداره امور مالیاتی مبنی بر تعلق جریمه و اخذ کل مبلغ مالیات متعلقه از ادامه منصرف گشتند .
  از طریق اداره کل استان هم که پیگیری کردیم پاسخ کتبی نداده و شفاهاً به شمول ماده ۹۲ برای چناران اذعان می نمایند .
  لطفاً راهنمائی بفرمائید از چه مرجعی پیگیری کنیم تا به نتیجه برسیم .
  موضوع مهمی است : ۵۰ % مالیات حقوق ۴۰۰۰ کارمند و کارگر

  [پاسخ]

  مدیرسایت پاسخ در تاريخ آبان ۹ام, ۱۳۹۰ ۱:۳۳ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  به نظر بنده به واحدهای صنعتی مستقر درشهرک صنعتی مراجعه و موضوع را از آنها هم جویا شوید.
  حدس بنده این است که اداره امورمالیاتی شهر شما ، این معافیت را صرفا برای پرسنل واحدهای صنعتی که مشمول ماده ۱۳۲ قانون مالیاتها هستند میداند و چون شما در خود شهر مستقر هستید آنرامشمول شما نمی داند.
  به نظر بنده شاید مراجعه به دیوان عدالت اداری هم آخرین راه چاره باشد.
  لطفا نتیجه را به اطلاع برسانید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  حبیب ابراهیمی در ساعت ۱۰:۵۸ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۰

  سلام من درشهرک صنعتی خاش بلوچستان کارگاه موزاییک زنی دارم با توجه به قانون مالیات ماده ۱۳۲ که شهرکهای محروم رامعاف کرده آیا کارگاه ما که خصوصی میباشداز مالیات تاده سال معاف میباشد اداره دارایی ماده ۱۳۲را درمورد شهرک ما قبول ندارد لطفا راهنمایی کنید

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ بهمن ۱ام, ۱۳۹۰ ۱۰:۳۸ ق.ظ:

  باسلام و احترام
  دلیل این عدم قبول به چه خاطر است؟
  واحدهای دیگر شهرک مذکور چه شرایطی دارند؟
  شما جوازتاسیس و پروانه بهره برداری دارید؟

  [پاسخ]

  مهدی صدیقی در ساعت ۱۰:۳۱ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۰

  با سلام خسته نباشید شما شهر کنگاور د راستان کرمانشاه را جز منطقه محروم اعلام نکرده اید این ظلمی است بر خود مردم چرا که خود مردم می دانند که چقدر در محرومیت زندگی می کنند از خدکمات رفاهی و پارک و امکانات رفاهی که هیچ چیزی وجود ندارد وحتی از نظر پزشکی یک متخصص اطفال و زن داخلی دارد وان هم جرات نمم یکنی پیش این متخصص حضور پیدا کنی چرا که متخصص زایمان و اطفال چند تلفات بچه داشته اند حتی اگر سرما خورده باشید باید به مرکز استنان بری چرا که بابت یک سرمل خورده عادی با تشخیص و نسخه پزشک فرزنده بعد امپول زدند تشنج کرد

  [پاسخ]

  حميد در ساعت ۱:۰۳ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۰

  سلام خسته نباشید اصلا در لیست مناطق کمتر توسعه یافته حرفی از شهرستانهای استان تهران نیست آیا رباط کریم پیشرفته است با آن آب و هوای گرم و خشکش؟ واقعا مردم جاهایی مثل رباط کریم محروم نیستند؟ یا حداقل کمتر توسعه یافته ؟
  لطفا پاسخ دهید زیرا می خواهم بدانم ما هم که در رباط کریم زیر نظر یکی از ادارات دولتی کار می کنیم و مدرک تحصیلی بنده کارشناسی ارشد است شامل آن ۲۵ درصد افزایش حقوق هستم یا خیر . با سپاس موفق باشید اگر امکان داشت جواب را برای ایمیلم بفرستید.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اسفند ۱۱ام, ۱۳۹۰ ۸:۵۲ ق.ظ:

  عرض سلام واحترام
  بنده جستجویی کردم و از رباط کریم اثری نبود.
  البته حدس می زنم که شناسایی مناطق محروم وابسته به استان ، شهرستان و بخش مد نظر است و شاید با فرض در استان تهران بودن رباط کریم ، آنرا مشمول این شرایط ندانسته اند.
  برای اطمینان بیشتر پیشنهاد میکنم موضوع را از اداره امورمالیاتی محل هم جویا شوید.
  باتشکر

  [پاسخ]

  غفوری فر در ساعت ۱۱:۰۳ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۰

  با سلام – محل خدمت من در روستای گلشن شهرستان طبس است
  لطفا بررسی فرمایید این منطقه جزء مناطق محروم یا مناطق کمتر توسعه یافته منظور میشود یا خیر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اسفند ۱۳ام, ۱۳۹۰ ۱۱:۲۳ ق.ظ:

  عرض سلام و ادب
  بخش کمتر توسعه یافته /استان /شهرستان
  دستگردان /یزد /طبس

  دیهوک/ یزد/ طبس

  مرکزی/ یزد /طبس

  [پاسخ]

  رضافیروزی اردستانی در ساعت ۱:۵۷ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۰

  باسلام واحترام :
  آیاشهرستان اردستان دراستان اصفهان جز,مناطق کمترتوسعه یافته تلقی می گرددیاخیر
  واگرجزءمناطق کمترتوسعه یافته می باشدتمام ارگانهاراشمامل می گرددیاخیر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اسفند ۲۲ام, ۱۳۹۰ ۴:۲۳ ب.ظ:

  عرض سلام و ادب
  جستجوی بنده این نتایج را داشت:
  زواره اصفهان اردستان
  همبرات اصفهان اردستان مرکزی

  برزاوند اصفهان اردستان مرکزی

  علیا اصفهان اردستان مرکزی

  کچو اصفهان اردستان مرکزی
  موفق باشید

  [پاسخ]

  سهراب در ساعت ۸:۲۰ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۰

  سلام ، خدمت شما بزرگوار ، من در خصوص شرکت های مستقر در شهرک صنعتی هم پیگیری کردم و متأسفانه در مورد آنها هم اعمال نمی شود ، یکی از کارخانه های بزرگ هم موضوع را پیگیری کرده بود ولی به نتیحه نرسیده بود مثل ما ، پیرو فرمایش جنابعالی من به دیوان عدالت اداری ایمیل زدم و درخواستم رو گفتم ولی بعد از مدتی پاسخ رسید که صرفاً به مکاتبات کتبی و همراه با مستندات رسیدگی میشود .متأسفانه به دلیل گرفتاری هنوز اقدامی نکردم .

  [پاسخ]

  م - م در ساعت ۴:۳۱ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۱

  سلام و از دنیا خسته نباشید.
  لطفا به روستای ولوجا مازندران شهرستان میاندرود مراجعه کنید.به نظر شما محروم ومرزی نمیباشد؟ملاک محرومیت از تسهیلات چیست؟
  مدرسه ای که در نزدیکی دریا است منطقه مرزی نمی باشد؟ بدی آب و هوا هم به آن تعلق نمیگیرد؟

  [پاسخ]

  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۱

  باعرض سلام وخسته نباشید درموسسه تحقیقات خرمادراهواز دردهستان اسماعیلیه توابع اهوازمشغول بکار می باشم ودهستان اسماعیلیه جزو مناطق کمترتوسعه یافته میباشد که همکارانمان ازتمام مزایای این مناطق برخوردارمی باشند ولی اینجانب به علت اینکه تابع قانون کار وسابقه ۱۳سال رادارا می باشم به من می گویند تعلق نمی گیرد خواهشمندم منت گذاشته وجواب راصریحا با استناد قانون وبخشنامه به من اعلام فرمایند .متشکرم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۳ام, ۱۳۹۱ ۱:۰۱ ب.ظ:

  با سلام و احترام
  مگر همکاران شما مشمول قانون کار نیستند؟
  باتشکر

  [پاسخ]

  مسلم پورعبیات پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۳ام, ۱۳۹۱ ۱:۴۵ ب.ظ:

  خیر مشمول قانون نظام هماهنگ می باشند

  [پاسخ]

  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۱

  با عرض خسته نباشید وبا تشکر ازرهنمودهای جنابعالی

  مزایای مناطق محروم به کارگران قانون کار تعلق می گیرد یاخیر ممنون میشم اگه سریعتر راهنمایی فرمایند
  مسلم پورعبیات

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۹ام, ۱۳۹۱ ۱۲:۰۰ ب.ظ:

  عرض سلام و احترام حضور جنابعالی
  چرا تعلق نگیرد؟
  در این بخشنامه تفکیکی برای این موضوع قائل نشده اند و قاعدتا هم نباید تفاوتی بین کسانی که تحت پوشش دوقانون کار میکننداز لحاظ محیط کاری باشد.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  شبنم کیان در ساعت ۲:۵۳ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۱

  با سلام
  آیا نظر آباد کرج جزء مناطق محروم یا کمتر توسعه یافته محسوب می شود؟
  با سپاس

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مرداد ۱۰ام, ۱۳۹۱ ۸:۴۲ ق.ظ:

  عرض سلام و احترام
  بنده دراین بخشنامه نظر آباد کرج را نیافتم.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  کارمند در ساعت ۱۲:۴۳ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۱

  باسلام و احترام

  خواهشمند است مشخص فرمائید چه محدوده ای از شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان در فهرست مناطق کمتر توسعه یافته قرار می گیرد؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ شهریور ۳۰ام, ۱۳۹۱ ۱:۰۹ ب.ظ:

  عرض سلام و ادب
  این موضوع دراختیارما نیست.
  به نظرم فرمانداری یا سازمان امورمالیاتی دراین خصوص نقش دارند.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  عرفان علیخانی در ساعت ۹:۵۳ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۱

  با سلام و عرض ادب .
  احتراما شرکت بنده واقع در شهرک صنعتی علویجه که زیر مجموعه اداره مالیات شهرستان نجف آباد می باشد تا پایان آبان ۹۱ به بهره برداری میرسه و از سازمان صنعت معدن و تجارت استان پروانه بهره برداری دریافت خواهد کرد . با توجه به فاصله بیش از ۷۰ کیلومتری شرکت از مرکز استان و شهرستان نجف آباد آیا مشمول معافیت ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم می شود یا خیر ؟توضیح اینکه تا کنون برای احداث شرکت از هیچ معافیتی استفاده نکرده ایم .پیشاپیش از حسن توجه و راهنمایی شما کمال تشکر و امتنان را دارد .

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مهر ۲۹ام, ۱۳۹۱ ۱۰:۱۳ ق.ظ:

  با سلام و احترام
  اگر شهرک محل کار شما ازوابسته به نجف آباد کردستان بیجار مرکزی باشد مشمولیت شامل حال شماست.
  نهایتامیتوانید موضوع را از واحدهای مستقر درشهرک یا حوزه ی ممیزی مالیاتی خود جویا شوید.
  نهایتا برای استفاده از معافیت نیاز به مراجعه به حوزه مالیاتی و ارائه مدارکی را خواهید داشت.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  قنبر تراز در ساعت ۷:۱۷ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۱

  با سلام .
  من کارمند مرکز آموزش جهاد کشاورزی شهید زارع الیگودرز میباشم سوالی داشتم در رابطه با مناطق کمتر توسعه یافته . در حکم کارگزینی ما کارکنان این مرکزدر بند منا طق کمتر از سال گذشته داخل حکم کارگزینی لحاظ گردیده و محل مرکز هم طبق نامه فرمانداری شهرستان الیگودرز که به مجتمع استانی فرستاده شده جزء مناتطق کمتر توسعه یافته بودو با استناد به نامه فرمانداری شهرستان که مرکز در یکی از مناطق کمتر توسعه یافته میباشد بنام پاچه لک شرقی و از ۹۱/۹/۱قرار است این بند را از داخل حکم ماکم کنند با توجه به اینکه جزء مناطق محروم و کمتر توسعه یافته میباشد لذا خواهشمندیم رسیدگی کنید .

  [پاسخ]

  عاطفی نیا در ساعت ۸:۵۰ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۱

  اگه لطف کنید مناطق محروم قم رو برام کامنت بزارید
  با ذکر گروه منطقه

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آبان ۲۱ام, ۱۳۹۱ ۱۱:۰۵ ق.ظ:

  باسلام و احترام
  قمرود قم قم مرکزی
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  محسن در ساعت ۲:۰۵ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۱

  آیا قانون فوق در برنامه پنجم توسعه هم اعتبار دارد؟ آیا در سال ۹۱ این قانون اجرا میشود؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آذر ۷ام, ۱۳۹۱ ۸:۱۴ ق.ظ:

  باسلام و احترام
  البته اشاره شده که در ابتدای هربرنامه می بایست این فهرست بازنگری شود ولی به نظر بنده تاموقعی که فهرست جدیدی نیامده(ویا ما از آن بی اطلاع هستیم) همین بخشنامه اعتبار دارد.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  زهرا در ساعت ۲:۴۶ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۱

  با سلام
  تاریخ پروانه بهره برداری شرکتی سال ۸۰ می باشد
  اما بهره برداری از معدن آن سال ۸۸ می باشد
  چطور باید از این معافیت استفاده کند و کدام تاریخ ملاک است ؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دی ۲۵ام, ۱۳۹۱ ۷:۴۵ ب.ظ:

  با سلام و احترام
  تاریخ بهره برداری ملاک است.
  برای این منظور به سازمان امورمالیاتی محل مراجعه و فرمها و مدارک مورد نیاز را تهیه کنید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  آرش بابائیان در ساعت ۲:۲۵ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۲

  باسلام وتشکر ازمطالب سودمندتان
  آیا کارمندان کمیته امدادشهرستان لردگان (مشغول به کار درامداد مرکز شهرستان) مشمول قانون ومزایای مناطق کمتر توسعه یافته می باشند یا خیر؟ ممنونم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۳ام, ۱۳۹۲ ۱۰:۵۵ ق.ظ:

  با سلام و احترام
  این مناطق لردگان مشمول مناطق مذکور هستند:
  خانمیرزا چهارمحال و بختیاری لردگان

  فلارد چهارمحال و بختیاری لردگان

  مرکزی چهارمحال و بختیاری لردگان

  منج چهارمحال و بختیاری لردگان

  موفق باشید.

  [پاسخ]

  نسیبه زینلی در ساعت ۸:۵۷ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۲

  با سلام
  نیروی خنداب شهرستان استان مرکزی هستم در سال ۸۸-۱۳۸۷به شهرستان رباط کریم به طور موقت انتقال پیدا کردم در حکم بنده حق مناطق کمتر توسعه یافته پرداخت شده ولی حالا برای ارتقای من می گویند که رباط کریم جز مناطق نیست.اگر نیست چرا حق مناطق برای ما قائل شده اگر هست چرا برای ارتقا ممانعت می کنند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  [پاسخ]

  هاشم ميرزانژاد در ساعت ۱۲:۳۴ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۲

  با سلام و خسته نباشید خدمت مدیریت سایت
  ما با نامه ای از اداره کل خواستار اعمال حق مناطق کمتر توسعه یافته در حکم کاگزینی شدیم کارگزینی گفت درجه بندیش را برای ما پیدا کنید تا اعمال شود میشه بگید شهرستان بیله سوار در چه درجه ای از مناطق کمتر توسعه یافته قرار دارد؟
  اگه جدولی دارد لطفا بفرستید

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مرداد ۱۳ام, ۱۳۹۲ ۵:۵۷ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  درجه بندی ای دراین خصوص نداریم.
  اگر درمتن بخشنامه بیله سوار هست به عنوان کمتر توسعه یافته شناخته میشود.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  لیلا در ساعت ۴:۱۶ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۲

  با سلام
  ایا ادارات مناطق محروم در صدد واریز این مبلغ هستند یا باید به جایی شکایت کنیم ؟
  روستای درجه ۳ شهرستان اردبیل جزء این مناطق می باشد؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ شهریور ۲۰ام, ۱۳۹۲ ۸:۱۲ ب.ظ:

  باسلام واحترام
  ادارت می بایست آنرا درمالیات حقوق شما اعمال کنند.

  [پاسخ]

  اردشیر امیری در ساعت ۱۲:۴۹ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۲

  تقسیم بندی روستاهای مناطق محروم در لرستان بخصوص بروجرد بر چه اساسی بوده بنده در روستایی خدمت میکنم که ۲۵کیتو متر از شهر فاصله دارد وبین دو منطقه محروم ابسرده و شهر سیلاخور قرار گرفته ایا ممکن است تقسیم بندی یک در میان باشد لطفا راهنمایی نمایید اسم روستاه دیناراباد میباشد

  [پاسخ]

  مریم عطارد در ساعت ۱:۴۰ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۲

  با سلام.
  پدر من کارگر فصلی شهرداری بوئین میاندشت میباشد.به ایشان مبلغ ۴۰۰هزارتومان عیدی پرداخت شده.میخواستم بدانم آیا این مبلغ کمتر از عیدی اعلام شده دولت نیست؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اسفند ۱۱ام, ۱۳۹۲ ۷:۲۷ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  چرا هست ولی ممکن است به خاطر مدت کارکرد کمتر ازیکسال ایشان باشد.

  [پاسخ]

  نيكان در ساعت ۱۲:۳۳ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۲

  با سلام
  سئوال: بوشهر جز‍شهر مرزی کی باشد یا خیر؟

  [پاسخ]

  فرشید در ساعت ۹:۴۷ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۳

  با سلام، من بعنوان دامپزشک از سال ۸۳ تا ۸۶ در شبکه دامپزشکی تایباد طرح بودم (طبق لایحه قانونی خدمت نیروی انسانی بهداشتی درمانی مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب و قانون شمول آن به دامپزشکان مصوب ۱۳۶۳ مجلس) ، حالا به استخدام دانشگاه در وزارت علوم درآمدم و فکر میکنم بنا بر ماده ۶ همان قانون آن سالها باید در ترفیع و پایه ام محاسبه شود. با توجه به همان قانون و نوع محرومیت در آن سال میخواستم بپرسم هر سال خدمت من معادل چند سال محسوب می شود؟ (لازم بذکر است برای دامپزشکان آیین نامه های وزارت بهداشت در طبقه بندی شهرها و جغرافیا جاری نمی باشد و تحت نظر وزارت علوم هستند)
  در واقع با توجه به سکوت آیین نامه اجرایی آن ، ملاک درجه بندی شهرستانها در این قانون همین محروم بودن اعلام شده از طرف دولت است؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۳۰ام, ۱۳۹۳ ۶:۲۷ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  به ضوابطی که فرمودید آشنا نیستم.

  [پاسخ]

  محمد در ساعت ۵:۱۲ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۳

  شهرستان سردشت واقع در استان آذربایجان غربی سهمیه اش برای کنکور ۹۳ چند است؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مرداد ۱۱ام, ۱۳۹۳ ۹:۲۵ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  سوالتان مرتبط با موضوع نیست.

  [پاسخ]

  مرداسی در ساعت ۱۲:۲۳ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۳

  با سلام و تشکر از راهنمایی های شما
  *آیا شهرستان دهق استان اصفهان جزء مناطق کمتر نوسعه یافته محسوب می شود؟
  *آیا معافیت مالیاتی در مورد مسافت کارخانه از حوزه مالیاتی مربوطه وجود دارد؟
  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آبان ۲۰ام, ۱۳۹۳ ۱۰:۵۴ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  لطفا دهق را درمتن جستجو کنید.
  ضمنا متوجه سوال دومتان نشدم.

  [پاسخ]

  محمدمحمدزاده در ساعت ۷:۵۷ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۳

  باسلام درمهر۸۸بازنشسته شدم باحکم ۴۴۰۰۰۰تومان درسال ۹۰که احکام اصلاح شد حکم ۴۴۰۰۰۰تبدیل به۶۲۰۰۰۰ت شدتااینجا مشکلی نیست اصلاح احکام حقوقی ازاول ۸۸یاقبل ازان موقعی که بازنشست شدم مهر۸۸ احکام قبل از ان ابلاغ نشد که اگر میشد میبایست درپرداخت پاداشت تغیراتی میشدوهمانند احکام اصلاحی حدود ۵۴۰۰۰۰۰درپاداش اثرداشت

  [پاسخ]

  سعىد در ساعت ۳:۲۲ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۳

  با سلام واحترام آىا شخصى از معافىت مالىاتى بى اطلاع باشد و براى شرکتش مالىات اعمال شده باشد به چه صورت وبه کدام قسمت مراجعه کند
  ضمننا سال۸۳ شامل اىن بند مى شود ساکن دورودلرستان روستاى بنک آباد

  [پاسخ]

  جلال در ساعت ۲:۰۷ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۴

  باسلام:درخصوص ماده ۷۷قانون مدیریت خدمات کشوری که تعیین میزان فوق العاده های بندهای ۵٫۶٫۷٫۸٫۹٫۱۰ ماده ۶۸ این قانون تا سقف تعیین شده توسط مراجع ذی ربط با وزیر و یا مقامات ومدیران خواهد بود را مشخص کرده ولی در خصوص سایر بندها نضیر بند ۱ (۲٫۳٫۴)که مربوط به فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته است تا به میزان ۲۵%برای مشاغل کارشناسیارشد وبالاتر و برای سایر مشاغل تا ۲۰% به کارمندان واجد شرایط باید پرداخت گردد. ولی دانشگاه علوم پزشکی گیلان برای کارکنانی که در مناطق محروم خدمت می کنند براساس بخشنامه منابع انشانی ریاست جمهور حداقل میزان یعنی ۶و۹ درصد را اعمال می کنند.ایا باید به دیوان عدالت ادارای شکایت کردیا راه دیگری دارد؟سپاس

  [پاسخ]

  علی در ساعت ۳:۱۵ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۴

  با عرض سلام ایا روستاههای بخش اجین در شهر ستان اسداباد همدان جز مناطق کمترتوسعه یافته حساب نمی اید بخش اجین تازه شهر شده

  [پاسخ]

  ف در ساعت ۱:۱۲ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۴

  با سلام من از شرکت کنندگان آزمون استخدامی مناطق کمتر توسعه بودم سال ۹۰ و در سال۹۱ تعهد خدمت ۱۰ ساله داده ام متاسفانه با بهانه جویی سه سال از استخدام بنده طفره رفته شد تا بالاخره سال ۹۳ استخدام شدم در آ ن زمان که بنده آزمون دادم شهر مورد تقاضا جزء مناطق کمتر توسعه بود الان توسعه یافته شده و از لیست در آمده با توجه به تعهد خدمت داده شده مبنی برتغییر محل خدمت لغو حکم آیا امکان دارد من درخواست انتقال به تبعیت همسر که تازه ازدواج نموده ام داشته ولی شغل دولتی ندارد داشته باشم و یا به شهر همطراز آن شهر درخواست انتقال دهم خواهشمندم پاسخ بنده را بدهید در صورت امکان به ایمیل بنده ارسال کنید با تشکر.

  [پاسخ]

  فکور در ساعت ۱۲:۲۶ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۴

  با سلام و ادب
  اینجانب کارمند رسمی انتقالی از استان سیستان و بلوچستان به استان قزوین هستم سئوالی که از محضر شما داشتم ایا در احکام کارگزینی بدی اب و هوا و مناطق کمتر توسعه حذف میشود یا خیر ضمنا من ۲۰ سال در استان س وب کار کردم در صورتی که حدکثر مدت خدمت در ان مناطق ۵ سال می باشد . با تشکر

  [پاسخ]

  اصغر پناهی در ساعت ۲:۰۴ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۴

  با سلام احتراما اینجانب در یک مرکز بهداشتی ودرمانی روستایی کار میکنم وبا ابلاغ مدیر شبکه مسِولیت مرکز برعهده اینجانب است با توجه به اینکه باابلاغ کار میکنم حق مدیریت درحکم کاگزینی اعمال نمی شود خواشمند است راهنمایی فرمایید.

  [پاسخ]

  خ همایی در ساعت ۱:۱۵ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۴

  با سلام و خدا قوت
  میخواستم بپرسم آیا در استان فارس شهر صدرا که از امکانات خاصی مخصوصا پژوهشی در مقطع دبیرستان برخوردار نیست
  با توجه به این موضوع آیا جزء منطقه محروم قرار میگیرد و دارای سهمیه برای کنکوراست..؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دی ۲۲ام, ۱۳۹۴ ۹:۴۲ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  لطفا در متن جستجو کنید.

  [پاسخ]

  همراز پازکی در ساعت ۲:۴۳ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۴

  با سلام . ایا شهرستان پاکدشت که از شهرستانهای استان تهران است جز مناطق محروم طبقه بندی نمیشود؟

  [پاسخ]

  فاطمه در ساعت ۱:۱۴ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۴

  سلام ایا ورامین که از توابع تهران است جز مناطق محروم محسوب می شود یا خیر .

  [پاسخ]

  محمد در ساعت ۱:۳۳ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۴

  باسلام آیا بخش مرکزی رازو جزگلان جزئ مناطق مرزی محسوب میشود؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ بهمن ۲۰ام, ۱۳۹۴ ۵:۳۸ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  بله:راز و جرگلان خراسان شمالی بجنورد

  [پاسخ]

  فریبا در ساعت ۹:۳۶ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۴

  با سلام
  آیا بدی آب و هوا و یا محرومیت و … و سختی کار در منطقه عسلویه باید اجباراً پرداخت شود یا خیر؟

  [پاسخ]

  فرامرز ابراهيمي در ساعت ۱۲:۱۱ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۵

  باسلام لطفن در خصوص خدمت ده سال در مناطق محروم و مزایای ان جهت انتقال به سایر استان ها اگر بخشنامه ای هست بفرمایید

  [پاسخ]

  قنبرعلی گنجی در ساعت ۳:۲۰ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۵

  باسلام وخسته نباشی
  احتراما ازشما تقاضا داریم باتوجه به اینکه بندرماهشهر در بدترین مناطق بدی اب وهوا قرارگرفته وزندگی کردن دراین مناطق باتوجه به تراکم پتروشیمی هاوالوده کردن هوای منطقه بسیار سخت میباشد ایا جزه مناطق کم توسعه یافته ومناطق محروم وبدی اب وهوا میباشد لطفا بررسی وپاسخ ارائه فرمائید چون ما کارکنان دراین منطقه که فاصله ۲۰کیلومتر با شهر هم جوار بندرامام خمینی قرار گرفته ایم محروم هستیم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۵ام, ۱۳۹۵ ۱۲:۰۴ ق.ظ:

  باسلام و احترام
  این بخش معاف است:
  جراحی خوزستان بندرماهشهر مرکزی

  [پاسخ]

  قنبرعلی گنجی در ساعت ۹:۰۸ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۵

  باسلام
  احتراما به استحضار میرساند ماکارکنانی که درادارات بندرماهشهر واقع در استان خوزستان مشقول بکار هستیم ایا مشمول دریافت مزایای بدی اب وهوای مناطق محروم هستیم یا خیر در صورتیکه بندرامام خمینی که به بندرماهشهر متصل و ۲۰کیلومتر فاصله دارد وپتروشیمی ها هوای این شهر را کاملا الوده وغیر قابل تحمل کرده ایا بایستی انها مشمول دریافت مزایای بدی اب وهوا مناطق محروم باشند ولی ماهشهر مشمول نیست خواهشمند است پیگیری فرمائید که ما کارکنان که دربدترین مناطق مشقول بکار هستیم به حق خودمان برسیم با کمال تشکر از صبر وبردباری شما

  [پاسخ]

  بهزاد در ساعت ۱۲:۲۷ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۵

  باسلام.
  از کارکنان بخشداری شهرستان سرعین هستم . از آنجاکه روستاهای شهرستان سرعین از اخذ تسهیلات بانرخ کم دولتی محروم هستندو چون در لیست مناطق کمتر توسعه یافته قرار ندارد درصورتی که نسبت به مناطق کمتر توسعه یافته استان حائزشرایط منطقه محروم بودن هستند .لطفا راهنمایی کنید که چگونه میشود باطی مراحل قانونی واداری پیگیر موضوع شد.

  [پاسخ]

  جواد در ساعت ۶:۴۹ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۵

  سلام
  ایا بدی آب و هوا به نیرو های قرار دادی انجام کار معین در مناطق کمتر توسعه یافته تعلق میگیرد ؟ تشکر

  [پاسخ]

  ک در ساعت ۱:۱۶ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۵

  چرا اسلام اباد غرب جزمناطق محروم اعلام نشده؟!معیار چیست مگه اسلام اباد چی داره که محروم نیست!!

  [پاسخ]

  مالک در ساعت ۲:۴۰ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۵

  با سلام ، آیا مصوبه اخیر مجلس در خصوص افزایش ۶۰ % حقوق ، مشمول کارکنان شهرداری و آموزش و پرورش بخش رودخانه استان هرمزگان هم می شود؟

  [پاسخ]

  سجاد در ساعت ۹:۳۷ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۶

  با سلام . بنده به مدت ۲ سال است که در مناطق مرزی خدمت میکنم در صورتی که محل خدمت بنده مرکز استانه . با این توضیح که یه پست خالی تو سازمان (مرکز استان) بود و من درخواست کردم و گفتن در صورتی که در مناطق مرزی خدمت کنم پست رو بهم میدن (یعنی شرط گذاشتن و اجبار کردن) منم موافقت کتبیم رو اعلام کردم و الان ۲ ساله تو مرزم ولی دیگه نمیخوام اینجا بمونم راهی داره که برگردم سر پست و محل خدمت اصلیم .

  [پاسخ]

  روح اله در ساعت ۱۰:۰۳ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۶

  با سلام آیا بخشنامه درمورد دوبرابرشده خدمت در مناطق محروم هست؟

  [پاسخ]

  فاطمه در ساعت ۴:۱۶ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۶

  شهرستان محل خدمت در حکم کارگزینی من جزء مناطق کمتر توسعه یافته نیست ولی با ابلاغیه و به عنوان مامور در شهرستان دیگری که جزء مناطق کمتر توسعه یافته هست خدمت میکنم
  فوق العاد۶ مناطق کمتر توسعه یافته شامل حال من نمیشود؟؟؟؟؟

  [پاسخ]

  فاطمه در ساعت ۴:۱۷ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۶

  شهرستان آستارا جز من مناطق کمتر توسعه یافته نیست؟؟؟؟

  [پاسخ]

  خليل اله در ساعت ۸:۴۵ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۶

  با سلام و درود
  آیا بخشنامه ایی در خصوص لیست فوق العاده سختی کار در محیط های سخت واسه رشته های عمرانی اعم از نقشه برداری که یکی از سخت ترین رشته های عمرانی هست وجود داره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  ممنون میشم اگه راهنمایی بفرمائید.

  [پاسخ]

  رضا در ساعت ۲:۰۰ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۷

  با سلام و درود
  ایا شهرستانهای قاین و طبس جز مناطق کمتر توسعه یافته اند؟

  [پاسخ]

  علی در ساعت ۵:۱۶ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۷

  با سلام و احترام، چرا شهرستان فاروج (خراسان شمالی)، با وجود محرومیت‌های فراوان، جزء مناطق کمتر توسعه یافته نیست؟؟؟؟!!!!

  [پاسخ]

  ارسال نظر

  نام:

  ایمیل:

  وب سایت:

  متن و پیام شما: