نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۲۱۰/۵۴۸۲۹ م ۸۸/۵/۳۱(فهرست مناطق کمترتوسعه يافته موضوع ماده۱۳۲ و ۹۲قانون مالياتها)

88 36,413

حسابداراپ

تصوير تصويب نامه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵هـ مورخ ۱۰/۴/۸۸ هيأت محترم وزيران منضم به فهرست مناطق کمتر توسعه يافته در امور حمايتي با توجه به جزء(ب) بند(۱) تصويب نامه مذکور، در خصوص تبصره(۱) ماده (۱۳۲)و ماده(۹۲) اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي گردد.

ضمناً مواردي از تصويب نامه موصوف به شرح زير متذکر مي شود.

۱- به موجب بند(۵) مفاد تصويب نامه مذکور و فهرست ضميمه آن در خصوص مواد ۱۳۲ و ۹۲ قانون فوق الاشاره،از ابتداي سال ۱۳۸۸ ملاک عمل مي باشد.

– توضيح سايت : براي دوره برنامه پنجم توسعه (سالهای  ۱۳۹۰ لغايت  ۱۳۹۴ ) تمديد شد.

۲- به موجب تبصره بند(۵) تصويب نامه صدرالذکر،مدت اعتبار فهرستهاي موضوع جزء(ث)و تبصره(۲) بند(۲) تصويب نامه  شماره  ۱۲۲۹۰/ت ۳۳۰۵۱هـ مورخ ۲۴/۳/۸۴ (موضوع بخشنامه شماره ۸۳۰۱/۱۴۸۶-۲۱۱ مورخ ۴/۵/۸۴ سازمان  متبوع ) در  مورد  موارد  (۹۲) و (۱۳۲) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۸۰ براي سالهاي ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ تنفيذ شده است.

۳- طبق جزء(الف)بند(۳) مصوبه، نقاط کمتر توسعه يافته قبلي که نام آنها در فهرست صدرالاشاره نيامده است،براساس فهرست ضميمه تصويب نامه شماره ۲۱۳۷۲/ت ۲۸۸۹۳هـ مورخ ۳۱/۴/۸۲ در موارد واحدهاي صنعتي و معدني موضوع ماده(۱۳۲) اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم که بهره برداري از آنها تا پايان تير ۱۳۸۸ شروع شود،همچنان تا پايان دوره ده ساله ملاک عمل خواهد بود.

۴- به موجب تبصره(۱) بند(۱) مصوبه،در مواردي که نام شهرستان يا بخش در فهرست پيوست تصويب نامه مذکور آمده است، حسب مورد شامل بخشها،نقاط شهري و دهستانهاي تابع آنها نيز خواهد بود.

۵ – طبق بند(۲) مصوبه،محدوده جغرافيايي شهرستانها،بخشها و دهستانهاي موضوع پيوست، ملاک اعمال تسهيلات و حمايتهاي موضوع تصويب نامه مزبور مي باشد و تغييرات آتي تقسيمات کشوري و محدوده آنها تأثيري در تداوم اعمال تسهيلات و حمايتهاي ياد شده نخواهد داشت.

.

محمد قاسم پناهي

معاون فني و حقوقي

———————————————————————————————————————————-

شماره:۷۶۲۵۴/ت ۳۶۰۹۵هـ

تاريخ: ۱۰/۰۴/۱۳۸۸

پيوست:

وزارت امور اقتصادي و دارايي- وزارت صنايع و معادن- وزارت کشور-معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور-معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۰/۲/۱۳۸۸ بنا به پيشنهاد شماره ۱۷۲۵۷/۱۰۰ مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۷ معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

۱- شهرستانها، بخش ها و دهستانهاي مندرج در فهرست پيوست که تأييد شده به مهر پيوست تصويب نامه هيئت وزيران است، حسب مورد به عنوان مناطق محروم و کمتر توسعه يافته در امور حمايتي موضوع قوانين و مقررات زير تعيين مي گردند. مناطق کمتر توسعه يافته و محروم اختصاراً در اين تصويب نامه، ” مناطق کمتر توسعه يافته ”  ناميده  مي شود.

الف- قانون الحاق يک تبصره به قانون اصلاح جدول شماره(۴) و (۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور به منظور اختصاص دو درصد(۲%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي به استانهاي نفت خيز و گاز خيز و شهرستانها و بخش هاي محروم کشور- مصوب ۱۳۸۶-.

ب- مواد(۹۲)و (۱۳۲) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم – مصوب ۱۳۸۰- .

پ- ماده(۵۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران- مصوب ۱۳۷۹- (تنفيذ شده به موجب ماده(۱۰۳) قانون برنامه چهارم توسعه- مصوب ۱۳۸۳-).

ت- قانون الزام دولت براي جبران عقب ماندگيهاي استانها و مناطقي که شاخص هاي توسعه آنها زير شاخص ميانگين کشور است- مصوب ۱۳۸۱-.

ث- بند”۴″ اصلاحي قانون راجع به تأسيس شرکت شهرکهاي صنعتي ايران- مصوب ۱۳۷۶-.

ج- تبصره (۳) بند “الف” ماده(۳) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسي- مصوب ۱۳۸۶-.

چ- تبصره(۳) ماده(۳۸) قانون ماليات بر ارزش افزوده- مصوب ۱۳۸۷-.

ح- تبصره(۲) ماده(۲۳) قانون مديريت خدمات کشوري- مصوب ۱۳۸۶-.

خ- ماده(۲۴) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت- مصوب ۱۳۸۴-.

د- مقررات استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي موضوع ماده(۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران- مصوب ۱۳۸۳-.

تبصره۱- در مواردي که نام شهرستان يا بخش در فهرست پيوست اين تصويب نامه آمده است،حسب مورد شامل بخشها، نقاط شهري و دهستانهاي تابع آنها نيز خواهد بود.

تبصره۲- تمامي نواحي صنعتي روستايي و واحدهاي موجود در آن مطابق ماده(۶) تصويب نامه شماره ۱۱۶۰۰۲/ت۳۵۲۵۳هـ مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۵ موضوع آيين نامه اجرايي قانون حمايت از ايجاد نواحي صنعتي روستايي، مشمول قوانين و مقررات حمايت از مناطق کمتر توسعه يافته هستند.

۲- محدوده جغرافيايي فعلي شهرستانها، بخش ها و دهستانهاي موضوع فهرست پيوست، ملاک اعمال تسهيلات و حمايت هاي موضوع اين تصويب نامه مي باشد و تغييرات آتي تقسيمات کشوري و محدوده آنها تأثيري در تداوم اعمال تسهيلات و حمايت هاي ياد شده نخواهد داشت.

۳- نقاط کمتر توسعه يافته قبلي که نام آنها در فهرست پيوست نيامده است، به شرح زير تعيين تکليف ميشود:

الف- فهرست ضميمه تصويب نامه شماره ۲۱۳۷۲/ت۲۸۸۹۳هـ مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۲ در مورد واحدهاي صنعتي ومعدني موضوع ماده (۱۳۲) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم که بهره برداري از آنها تا پايان تير ۱۳۸۸ شروع مي شود، همچنان تا پايان دوره ده ساله ملاک عمل خواهد بود.(ابطال شد. )

ب- تسهيلات اعطايي از حساب ذخيره ارزي در مناطق کمتر توسعه يافته به اشخاص حقيقي و حقوقي که تا پايان سال ۱۳۸۷ از تسهيلات ياد شده استفاده نموده باشند، همچنان طبق ضوابط و قرارداد مربوط بازپرداخت خواهد شد.

پ- سهم تخصيص يافته سال ۱۳۸۷ از محل درآمد حاصل از دو درصد صادرات نفت خام و گاز طبيعي در امور زير بنايي و عمراني و نيز معافيت از حقوق و عوارض دولتي (موضوع ماده (۵۰) قانون برنامه سوم توسعه) و معافيت مالياتي (موضوع ماده (۹۲) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم) و تسهيلات موضوع ساير قوانين و مقررات مذکور در بند (۱) اين تصويبنامه براي شهرستانها و بخش ها و دهستانهايي که نام آنها در فهرست پيوست نيامده است، بر اساس ضوابط قبلي تا پايان سال ۱۳۸۷ قابل اعمال است.

۴- فهرست پيوستاين تصويب نامه،فقط براي قوانين و مقررات حمايتي دولت،مندرج در بند(۱) اين تصويب نامه ملاک عمل مي باشد.

۵- مفاد اين تصويب نامه از ابتداي سال ۱۳۸۸ ملاک عمل مي باشد.

تبصره- مدت اعتبار فهرستهاي موضوع جزء (ث) و تبصره(۲) بند(۲) تصويب نامه شماره ۱۲۲۹۰/ت ۳۳۰۵۱هـ مورخ ۲۴/۳/۱۳۸۴ در مورد قوانين و مقررات موضوع بند(۱) اين تصويب نامه براي سالهاي ۱۳۸۶و ۱۳۸۷ تنفيذ مي شود.

۶- معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظف است با هماهنگي دفتر امور  مناطق محروم کشور و معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور و ساير دستگاههاي اجرايي مربوط  ظرف سه ماه بعد از تصويب هر يک از برنامه هاي پنج ساله توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي، فهرست هاي پيوست را با توجه به ميزان توسعه و محروميت زدايي شهرستان، بخش و دهستان مربوط بازنگري نموده و همراه با اصلاحات ضروري براي تصميم گيري به هيئت وزيران ارائه نمايد.

پرويز داودي

معاون اول رييس جمهور

( بخشنامه مرتبط به شماره ۶۱۴۸۸ مورخ ۸۸/۷/۲۹ )

—————————————————————————————————————————————–

فهرست مناطقکمترتوسعهيافتهدرامورحمايتي

(شهرستانها)

شهرستان کمترتوسعهيافته /استان

چاراويماق/ آذربايجان شرقي

کليبر آذربايجان شرقي

ورزقان آذربايجان شرقي

اشنويه آذربايجان غربي

بوکان آذربايجان غربي

پلدشت آذربايجان غربي

پيرانشهر آذربايجان غربي

تکاب آذربايجان غربي

چالدران آذربايجان غربي

چايپاره آذربايجان غربي

سردشت آذربايجان غربي

شاهين دژ آذربايجان غربي

شوط آذربايجان غربي

بيله سوار اردبيل

گرمي اردبيل

فريدونشهر اصفهان

آبدانان ايلام

دره شهر ايلام

دهلران ايلام

شيروان و چرداول ايلام

ملکشاهي ايلام

مهران ايلام

تنگستان بوشهر

جم بوشهر

دير بوشهر

ديلم بوشهر

کنگان بوشهر

گناوه بوشهر

اردل چهارمحال و بختياري

کوهرنگ چهارمحال و بختياري

بشرويه خراسان جنوبي

درميان خراسان جنوبي

سرايان خراسان جنوبي

سر بيشه خراسان جنوبي

فردوس خراسان جنوبي

نهبندان خراسان جنوبي

تايباد خراسان رضوي

تخت جلگه خراسان رضوي

تربت جام خراسان رضوي

جغتاي خراسان رضوي

جوين خراسان رضوي

خواف خراسان رضوي

درگز خراسان رضوي

زاوه خراسان رضوي

سرخس خراسان رضوي

کلات خراسان رضوي

جاجروم خراسان شمالي

گرمه خراسان شمالي

مانه و سملقان خراسان شمالي

اميديه خوزستان

انديکا خوزستان

ايذه خوزستان

باغ ملک خوزستان

خرمشهر خوزستان

دشت آزادگان خوزستان

رامشير خوزستان

شادگان خوزستان

گتوند خوزستان

لالي خوزستان

مسجد سليمان خوزستان

هفتگل خوزستان

هنديجان خوزستان

هويزه خوزستان

ايجرود زنجان

طارم زنجان

ماه نشان زنجان

ايرانشهر سيستان و بلوچستان

چاه بهار سيستان و بلوچستان

خاش سيستان و بلوچستان

دلگان سيستان و بلوچستان

زابل سيستان و بلوچستان

زابلي سيستان و بلوچستان

زهک سيستان و بلوچستان

سراوان سيستان و بلوچستان

سرباز سيستان و بلوچستان

سيب و سوران سيستان و بلوچستان

کنارک سيستان و بلوچستان

هيرمند سيستان و بلوچستان

نيک شهر سيستان و بلوچستان

حنج فارس

زستم فارس

زرين دشت فارس

فراشبند فارس

قيرو کارزين فارس

مهر فارس

بانه کردستان

بيجار کردستان

دهگلان کردستان

ديواندره کردستان

سرو آباد کردستان

سقز کردستان

مريوان کردستان

جيرفت کرمان

رودبار جنوب کرمان

ريگان کرمان

عنبرآباد کرمان

فهرج کرمان

قلعه گنج کرمان

کوهبنان کرمان

کهنوج کرمان

منوجان کرمان

پاوه کرمانشاه

ثلاث باباجاني کرمانشاه

جوانرود کرمانشاه

دالاهو کرمانشاه

روانسر کرمانشاه

سرپل ذهاب کرمانشاه

قصر شيرين کرمانشاه

گيلانغرب کرمانشاه

بهمئي کهگيلويه و بوير احمد

دنا کهگيلويه و بوير احمد

کهگيلويه کهگيلويه و بوير احمد

کلاله گلستان

گميشان گلستان

مراوه تپه گلستان

دلفان لرستان

سواد کوه مازندران

کميجان مرکزي

ابوموسي هرمزگان

بستک هرمزگان

بشاگرد هرمزگان

پارسيان هرمزگان

جاسک هرمزگان

حاجي آباد هرمزگان

خمير هرمزگان

سيريک هرمزگان

رزن همدان

کبودرآهنگ همدان

ابرکوه يزد

خاتم يزد

فهرستمناطقکمترتوسعهيافتهدرامورحمايتي

(بخشها)

بخشکمترتوسعهيافته/استان/شهرستان

هوراند/ آذربايجان شرقي /اهر

تيکمه داش آذربايجان شرقي بستان آباد

سيه رود آذربايجان شرقي جلفا

مهربان آذربايجان شرقي سراب

ليلان آذربايجان شرقي ملکان

ترکمانچاي آذربايجان شرقي ميانه

کاغذ کنان آذربايجان شرقي ميانه

کندوان آذربايجان شرقي ميانه

خواجه آذربايجان شرقي هريس

مرکزي آذربايجان شرقي هشترود

نظر کهريزي آذربايجان شرقي هشترود

انزل آذربايجان غربي اروميه

سيلوانه آذربايجان غربي اروميه

صوماي برادوست آذربايجان غربي اروميه

صفائيه آذربايجان غربي خوي

قطور آذربايجان غربي خوي

کوهسار آذربايجان غربي سلماس

خليفان آذربايجان غربي مهاباد

مرکزي آذربايجان غربي مهاباد

باروق آذربايجان غربي مياندوآب

مرحمت آباد آذربايجان غربي مياندوآب

محمديار آذربايجان غربي نقده

مرکزي آذربايجان غربي نقده

اصلاندوز اردبيل پارس آباد

خورش رستم اردبيل خلخال

شاهرود اردبيل خلخال

فيروز اردبيل کوثر

مرکزي اردبيل کوثر

ارشق اردبيل مشگين شهر

مرادلو اردبيل مشگين شهر

عنبران اردبيل نمين

ويلکيج اردبيل نمين

کورائيم اردبيل نير

کويرات اصفهان آران و بيدگل

زواره اصفهان اردستان

جرقويه سفلي اصفهان اصفهان

جرقويه عليا اصفهان اصفهان

چنارود اصفهان چادگان

پادنا اصفهان سميرم

مرکزي اصفهان سميرم

بوئين و مياندشت اصفهان فريدن

انارک اصفهان نائين

خورو بيابانک اصفهان نائين

چوار ايلام ايلام

زرنه ايلام ايوان

مرکزي ايلام ايوان

خارک بوشهر بوشهر

ارم بوشهر دشتستان

بوشکان بوشهر دشتستان

سعدآباد بوشهر دشتستان

شبانکاره بوشهر دشتستان

شنبه و طسوج بوشهر دشتي

کاکي بوشهر دشتي

ناغان چهارمحال و بختياري کيار

خانميرزا چهارمحال و بختياري لردگان

فلارد چهارمحال و بختياري لردگان

مرکزي چهارمحال و بختياري لردگان

منج چهارمحال و بختياري لردگان

خوسف خراسان جنوبي بيرجند

زهان خراسان جنوبي قائنات

زيرکوه خراسان جنوبي قائنات

سده خراسان جنوبي قائنات

نيمبلوک خراسان جنوبي قائنات

انابد خراسان رضوي بردسکن

شهرآباد خراسان رضوي بردسکن

بايک خراسان رضوي تربت حيدريه

جلگه رخ خراسان رضوي تربت حيدريه

کدکن خراسان رضوي تربت حيدريه

گلبهار خراسان رضوي چناران

جنگل خراسان رضوي رشتخوار

سليمان خراسان رضوي زاوه

خوشاب خراسان رضوي سبزوار

روداب خراسان رضوي سبزوار

ششتمد خراسان رضوي سبزوار

باجگيران خراسان رضوي قوچان

کوهسرخ خراسان رضوي کاشمر

کاخک خراسان رضوي گناباد

احمدآباد خراسان رضوي مشهد

رضويه خراسان رضوي مشهد

سرولايت خراسان رضوي نيشابور

ميان جلگه خراسان رضوي نيشابور

بام وصفي آباد خراسان شمالي اسفراين

راز و جرگلان خراسان شمالي بجنورد

گرمخان خراسان شمالي بجنورد

سرحد خراسان شمالي شيروان

قوشخانه خراسان شمالي شيروان

اروند کنار خوزستان آبادان

الوار گرمسيري خوزستان انديمشک

آغاجاري خوزستان بهبهان

تشان خوزستان بهبهان

زيدون خوزستان بهبهان

سردشت خوزستان دزفول

شاوور خوزستان شوش

فتح المبين خوزستان شوش

شعيبيه خوزستان شوشتر

افشار زنجان خدابنده

بزينه رود زنجان خدابنده

سجاس رود زنجان خدابنده

مرکزي زنجان خدابنده

زنجانرود زنجان زنجان

قره پشتلو زنجان زنجان

چورزق زنجان طارم

مرکزي زنجان طارم

بيارجمند سمنان شاهرود

ميامي سمنان شاهرود

شهميرزاد سمنان مهدي شهر

کورين سيستان و بلوچستان زاهدان

ميرجاوه سيستان و بلوچستان زاهدان

نصرت آباد سيستان و بلوچستان زاهدان

حسن آباد فارس اقليد

سده فارس اقليد

مرکزي فارس اقليد

سرچهان فارس بوانات

مرکزي فارس بوانات

سيمکان فارس جهرم

کرديان فارس جهرم

رستاق فارس داراب

فورگ فارس داراب

مرکزي فارس داراب

بيضا فارس سپيدان

مرکزي فارس سپيدان

همايجان فارس سپيدان

ارژن فارس شيراز

کربال فارس شيراز

ششده و قره بلاغ فارس فسا

شيبکوه فارس فسا

نوبندگان فارس فسا

ميمند فارس فيروزآباد

جره و بالاده فارس کازرون

خشت فارس کازرون

کنار تخته و کمارج فارس کازرون

کوهمره فارس کازرون

اوز فارس لارستان

بنارويه فارس لارستان

بيرم فارس لارستان

جويم فارس لارستان

صحراي باغ فارس لارستان

گراش فارس لارستان

اشکنان فارس لامرد

علامرودشت فارس لامرد

مرکزي فارس لامرد

درودزن فارس مرودشت

کامفيروز فارس مرودشت

دشمن زياري فارس ممسني

ماهور ميلاتي فارس ممسني

مرکزي فارس ممسني

آباده طشک فارس ني ريز

پندار سیستم

پشتکوه فارس ني ريز

قطرويه فارس ني ريز

آبگرم قزوين بوئين زهرا

آوج قزوين بوئين زهرا

شال قزوين بوئين زهرا

خرمدشت قزوين تاکستان

رودبار الموت قزوين قزوين

رودبار شهرستان قزوين قزوين

طارم سفلي قزوين قزوين

کوهين قزوين قزوين

کلاترزان کردستان سنندج

چهاردولي کردستان قروه

سريش آباد کردستان قروه

مرکزي کردستان کامياران

موچش کردستان کامياران

ارزوئيه کرمان بافت

رابر کرمان بافت

لاله زار کرمان بردسير

روداب کرمان بم

نرماشير کرمان بم

راين کرمان کرمان

شهداد کرمان کرمان

گلباف کرمان کرمان

کليائي کرمانشاه سنقر

فيروزآباد کرمانشاه کرمانشاه

کوزران کرمانشاه کرمانشاه

بيستون کرمانشاه هرسين

لوداب کهگيلويه و بويراحمد بويراحمد

مارگون کهگيلويه و بويراحمد بويراحمد

مرکزي کهگيلويه و بويراحمد دنا

باشت کهگيلويه و بويراحمد گچساران

وشمگير گلستان آق قلا

فندرسک گلستان راميان

مرکزي گلستان راميان

داشلي برون گلستان گنبد کاووس

گاليکش گلستان مينو دشت

مرکزي گلستان مينو دشت

رانکوه گيلان املش

مرکزي گيلان املش

پره سر گيلان رضوانشهر

خورگام گيلان رودبار

رحمت آباد و بلوکات گيلان رودبار

عمارلو گيلان رودبار

رحيم آباد گيلان رودسر

ديلمان گيلان سياهکل

حويق گيلان طوالش

گرکان رود گيلان طوالش

اطاقور گيلان لنگرود

شاندرمن گيلان ماسال

مرکزي گيلان ماسال

بشارت لرستان اليگودرز

ززو ماهرو لرستان اليگودرز

مرکزي لرستان اليگودرز

مرکزي لرستان پلدختر

معمولان لرستان پلدختر

پاپي لرستان خرم آباد

چغلوندي لرستان خرم آباد

زاغه لرستان خرم آباد

دوره چگني لرستان دوره

شاهيوند لرستان دوره

ويسيان لرستان دوره

فيروزآباد لرستان سلسله

مرکزي لرستان سلسله

درب گنبد لرستان کوهدشت

رومشکان لرستان کوهدشت

طرهان لرستان کوهدشت

کوناني لرستان کوهدشت

مرکزي لرستان کوهدشت

تخت هرمزگان بندر عباس

فين هرمزگان بندرعباس

قلعه قاضي هرمزگان بندر عباس

شيبکوه هرمزگان بندر لنگه

مرکزي هرمزگان بندر لنگه

بيکاه هرمزگان رودان

جغين هرمزگان رودان

رودخانه هرمزگان رودان

مرکزي هرمزگان رودان

شهاب هرمزگان قشم

توکهور هرمزگان ميناب

سندرک هرمزگان ميناب

خزل همدان نهاوند

شراء همدان همدان

فامنين همدان همدان

خرانق يزد اردکان

بهاباد يزد بافق

خضرآباد يزد صدوق

دستگردان يزد طبس

ديهوک يزد طبس

مرکزي يزد طبس

فهرستمناطقکمترتوسعهيافتهدرامورحمايتي

(دهستانها)

دهستانکمترتوسعه يافته/استان/شهرستان/بخش

جزيره/ آذربايجان شرقي/ اسکو /ايلخچي

ورگهان آذربايجان شرقي اهر مرکزي

آذغان آذربايجان شرقي اهر مرکزي

قشلاق آذربايجان شرقي اهر مرکزي

اسپران آذربايجان شرقي تبريز مرکزي

شجاع آذربايجان شرقي جلفا مرکزي

رازليق آذربايجان شرقي سراب مرکزي

صائين آذربايجان شرقي سراب مرکزي

رودقات آذربايجان شرقي شبستر صوفيان

سراجوي جنوبي آذربايجان شرقي مراغه سراجو

قوري چاي غربي آذربايجان شرقي مراغه سراجو

سراجوي شرقي آذربايجان شرقي مراغه سراجو

هرزندات شرقي آذربايجان شرقي مرند مرکزي

يکانات آذربايجان شرقي مرند يامچي

گاودول شرقي آذربايجان شرقي ملکان مرکزي

اوچ تپه شرقي آذربايجان شرقي ميانه مرکزي

کله بوز شرقي آذربايجان شرقي ميانه مرکزي

کله بوز غربي آذربايجان شرقي ميانه مرکزي

گرمه جنوبي آذربايجان شرقي ميانه مرکزي

باروق آذربايجان شرقي هريس مرکزي

بدوستان شرقي آذربايجان شرقي هريس مرکزي

خانمرود آذربايجان شرقي هريس مرکزي

باراندوز آذربايجان غربي اروميه مرکزي

دول آذربايجان غربي اروميه مرکزي

رهال آذربايجان غربي خوي مرکزي

ديزج آذربايجان غربي خوي مرکزي

کره سني آذربايجان غربي سلماس مرکزي

چايبارسارشمالي آذربايجان غربي ماکو بازرگان

قره سو آذربايجان غربي ماکو مرکزي

چايبارسارجنوبي آذربايجان غربي ماکو مرکزي

مرحمت آبادجنوبي آذربايجان غربي مياندوآب مرکزي

مکريان شمالي آذربايجان غربي مياندوآب مرکزي

ارشق شرقي اردبيل اردبيل مرکزي

فولادلوي جنوبي اردبيل اردبيل هير

هير اردبيل اردبيل هير

خانندبيل غربي اردبيل خلخال مرکزي

سنجبد شرقي اردبيل خلخال مرکزي

دولت آباد اردبيل نمين مرکزي

ويلکيج شمالي اردبيل نمين مرکزي

گرده اردبيل نمين مرکزي

دورسونخواجه اردبيل نير مرکزي

همبرات اصفهان اردستان مرکزي

برزاوند اصفهان اردستان مرکزي

عليا اصفهان اردستان مرکزي

کچو اصفهان اردستان مرکزي

امامزاده عبدالعزيز (ع) اصفهان اصفهان جلگه

تودشک اصفهان اصفهان کوهپايه

جبل اصفهان اصفهان کوهپايه

زفره اصفهان اصفهان کوهپايه

سيستان اصفهان اصفهان کوهپايه

برخوار شرقي اصفهان برخوار حبيب آباد

کاوه آهنگر اصفهان چادگان مرکزي

بجستان خراسان رضوي بجستان مرکزي

کوهپايه خراسان رضوي بردسکن مرکزي

بالاولايت خراسان رضوي تربت حيدريه مرکزي

بقمج خراسان رضوي چناران مرکزي

چناران خراسان رضوي چناران مرکزي

رادکان خراسان رضوي چناران مرکزي

تکاب خراسان رضوي درگز مرکزي

رشتخوار خراسان رضوي رشتخوار مرکزي

بالابند خراسان رضوي فريمان مرکزي

سنگ بست خراسان رضوي فريمان مرکزي

سودلانه خراسان رضوي قوچان مرکزي

شيرين دره خراسان رضوي قوچان مرکزي

پس کلوت خراسان رضوي گناباد مرکزي

درزآب خراسان رضوي مشهد مرکزي

کارده خراسان رضوي مشهد مرکزي

بينالود خراسان رضوي نيشابور مرکزي

ميلانو خراسان شمالي اسفراين مرکزي

آذري خراسان شمالي اسفراين مرکزي

زرق آباد خراسان شمالي اسفراين مرکزي

آلاداغ خراسان شمالي بجنورد مرکزي

سيوکانلو خراسان شمالي شيروان مرکزي

گليان خراسان شمالي شيروان مرکزي

سنگر خراسان شمالي فاروج مرکزي

فاروج خراسان شمالي فاروج مرکزي

کرخه خوزستان اهواز حميديه

غيزانيه خوزستان اهواز مرکزي

اسماعيليه خوزستان اهواز مرکزي

سويسه خوزستان اهواز مرکزي

کوت عبدالله خوزستان اهواز مرکزي

مشرحات خوزستان اهواز مرکزي

بهمنشير جنوبي خوزستان آبادان مرکزي

بهمنشير شمالي خوزستان آبادان مرکزي

شلاهي خوزستان آبادان مرکزي

جراحي خوزستان بندرماهشهر مرکزي

ابوالفارس خوزستان رامهرمز مرکزي

حومه غربي خوزستان رامهرمز مرکزي

بن معلي خوزستان شوش مرکزي

حسين آباد خوزستان شوش مرکزي

شهيدمدرس خوزستان شوشتر مرکزي

دولت آباد زنجان ابهر مرکزي

ايجرودبالا زنجان ايجرود مرکزي

گلابر زنجان ايجرود مرکزي

خرارود زنجان خدابنده مرکزي

سهرورد زنجان خدابنده مرکزي

کرسف زنجان خدابنده مرکزي

بناب زنجان زنجان مرکزي

تهم زنجان زنجان مرکزي

قهاب رستاق سمنان دامغان اميرآباد

طرود سمنان شاهرود مرکزي

ايوانکي سمنان گرمسار ايوانکي

حرمک سيستان وبلوچستان زاهدان مرکزي

خبريز فارس ارسنجان مرکزي

علي آبادملک فارس ارسنجان مرکزي

ابوالوردي فارس پاسارگاد پاسارگاد

مادر سليمان فارس پاسارگاد پاسارگاد

سرپنيران فارس پاسارگاد مرکزي

کمين فارس پاسارگاد مرکزي

راهگان فارس جهرم خفر

کوهک فارس جهرم مرکزي

خرمي فارس خرم بيد مرکزي

قشلاق فارس خرم بيد مرکزي

شهيدآباد فارس خرم بيد مشهدمرغاب

رحمت آباد فارس شيراز زرقان

فرمشکان فارس شيراز کوار

سياخ دارنگون فارس شيراز مرکزي

جنگل فارس فسا مرکزي

جايدشت فارس فيروزآباد مرکزي

درزوسايبان فارس لارستان مرکزي

رحمت فارس مرودشت سيدان

رامجرديک فارس مرودشت مرکزي

محمدآباد فارس مرودشت مرکزي

رستاق فارس ني ريز مرکزي

هرگان فارس ني ريز مرکزي

کوهپايه شرقي قزوين آبيک مرکزي

کوهپايه غربي قزوين آبيک مرکزي

دشتابي شرقي قزوين بوئين زهرا دشتابي

دشتابي غربي قزوين بوئين زهرا دشتابي

ابراهيم آباد قزوين بوئين زهرا رامند

رامند جنوبي قزوين بوئين زهرا رامند

دودانگه سفلي قزوين تاکستان ضياءآباد

قاقازان غربي قزوين تاکستان مرکزي

قمرود قم قم مرکزي

سياه منصور کردستان بيجار مرکزي

نجف آباد کردستان بيجار مرکزي

آرندان کردستان سنندج مرکزي

حسين آباد جنوبي کردستان سنندج مرکزي

ژاورود شرقي کردستان سنندج مرکزي

سراب قاميش کردستان سنندج مرکزي

نران کردستان سنندج مرکزي

دلبران کردستان قروه مرکزي

دشتاب کرمان بافت مرکزي

خبر کرمان بافت مرکزي

دهسرد کرمان بافت مرکزي

فتح آباد کرمان بافت مرکزي

کيسکان کرمان بافت مرکزي

گوغر کرمان بافت مرکزي

کوه پنج کرمان بردسير مرکزي

دهبکري کرمان بم مرکزي

حرجند کرمان راور کوهساران

راويز کرمان رفسنجان کشکوئيه

خنامان کرمان رفسنجان مرکزي

جرجافک کرمان زرند مرکزي

حتکن کرمان زرند مرکزي

سربنان کرمان زرند مرکزي

چهارگنبد کرمان سيرجان مرکزي

خبر کرمان شهربابک دهج

مدوارات کرمان شهربابک مرکزي

رمشک کرمان قلعه گنج چاه دادخدا

معزيه کرمان کرمان چترود

تکاب کرمان کرمان شهداد

درختنگان کرمان کرمان مرکزي

منصوري کرمانشاه اسلام آباد غرب حميل

حومه شمالي کرمانشاه اسلام آبادغرب مرکزي

باوله کرمانشاه سنقر مرکزي

گاورود کرمانشاه سنقر مرکزي

حر کرمانشاه صحنه دينور

پشت دربند کرمانشاه کرمانشاه مرکزي

دورودفرامان کرمانشاه کرمانشاه مرکزي

ميان دربند کرمانشاه کرمانشاه مرکزي

قره سو کرمانشاه کرمانشاه مرکزي

خزل غربي کرمانشاه کنگاور مرکزي

قزوينه کرمانشاه کنگاور مرکزي

چشمه کبود کرمانشاه هرسين مرکزي

دشت روم کهگيلويه وبويراحمد بويراحمد مرکزي

سپيدار کهگيلويه وبويراحمد بويراحمد مرکزي

کاکان کهگيلويه وبويراحمد بويراحمد مرکزي

بي بي حکيمه کهگيلويه وبويراحمد گچساران مرکزي

ليشتر کهگيلويه وبويراحمد گچساران مرکزي

بويراحمد گرمسيري کهگيلويه وبويراحمد گچساران مرکزي

چشمه ساران گلستان آزادشهر چشمه ساران

کتول گلستان علي آباد مرکزي

حيران گيلان آستارا مرکزي

خوشابر گيلان رضوانشهر مرکزي

توتکي گيلان سياهکل مرکزي

خرارود گيلان سياهکل مرکزي

چوبر گيلان شفت احمدسرگوراب

جيرده گيلان شفت مرکزي

گوراب زرميخ گيلان صومعه سرا ميرزاکوچک جنگلي

کوهستاني طالش گيلان طوالش مرکزي

آليان گيلان فومن سردار جنگل

سردار جنگل گيلان فومن سردار جنگل

ليل گيلان لاهيجان مرکزي

جاپلق غربي لرستان ازنا جاپلق

دره صيدي لرستان بروجرد مرکزي

کاکاشرف لرستان خرم آباد مرکزي

ازنا لرستان خرم آباد مرکزي

ده پيرشمالي لرستان خرم آباد مرکزي

رباط لرستان خرم آباد مرکزي

کرگاه شرقي لرستان خرم آباد مرکزي

کرگاه غربي لرستان خرم آباد مرکزي

سيلاخور لرستان دورود سيلاخور

بالالاريجان مازندران آمل لاريجان

لاريجان سفلي مازندران آمل لاريجان

چلاو مازندران آمل مرکزي

درازکلا مازندران بابل بابل کنار

بابل کنار مازندران بابل بابل کنار

پنج هزاره مازندران بهشهر مرکزي

دوهزار مازندران تنکابن خرم آباد

سه هزار مازندران تنکابن خرم آباد

گليجان مازندران تنکابن مرکزي

بيرون بشم مازندران چالوس کلاردشت

کوهستان مازندران چالوس کلاردشت

جنت رودبار مازندران رامسر مرکزي

اشکور مازندران رامسر مرکزي

پي رجه مازندران نکا مرکزي

رودبار مرکزي تفرش مرکزي

چهارچشمه مرکزي خمين کمره

آشناخور مرکزي خمين مرکزي

شاهسونکندي مرکزي ساوه مرکزي

کريان هرمزگان ميناب مرکزي

گوربند هرمزگان ميناب مرکزي

کليائي همدان اسدآباد آجين

چهاردولي همدان اسدآباد مرکزي

ديمکاران همدان بهار صالح آباد

قلقل رود همدان تويسرکان قلقل رود

کمال رود همدان تويسرکان قلقل رود

ترک غربي همدان ملاير جوکار

کمازان سفلي همدان ملاير زند

کمازان عليا همدان ملاير زند

کمازان وسطي همدان ملاير زند

سامن همدان ملاير سامن

عقدا يزد اردکان عقدا

سبزدشت يزد بافق مرکزي

سخويد يزد تفت نير__

محل تبلیغ شما

88 نظرات
 1. ابراهیمی می گوید

  با سلام وسپاس ازمطالب سودمند شما
  سوال داشتم شهرک صنعتی خاش سیستان بلوچستان با توجه به اینکه جزءمناطق محروم میباشد ولی ازکارگاه ما کسال ۸۸شروع کردیم مالیات براورد کرده ان لطفاراهنمایی بفرمایید

 2. مدیر سایت می گوید

  ضمن عرض سلام و تشكر از شما
  متوجه منظور شما از برآورد ماليات نشدم ولي براي احراز عدم پرداخت ماليات و استفاده از معافيت مورد ادعامي بايست بعد از اخذ پروانه بهره برداري به سازمان امورمالياتي مراجعه و گواهي شمول براي استفاده از معافيت مالياتي بگيريد.ضمنا تفاوتي در اجراي تكاليف مالياتي و يا ارسالهاي فرمها و گزارشات مورد اعمال همانند ساير شركتها در قبال شركتها معاف ، نيست.
  بااحترام

 3. رضا غفوری می گوید

  با عرض سلام
  در حکم کارگزینی ما محل خدمت نام شهرستان درج شده در حالیکه محل واقعی روستایی در حوالی شهرستان است و جزء مناطق محروم.
  لطفا راهنمایی فرمایید چگونه میتوانم حقوق احتمالی خود را احقاق نمایم
  ضمنا اگر در سایتی امکان دریافت فهرست مناطق محروم و کمتر توسعه یافته موجود است از ارائه آدرس متشکر خواهم شد

 4. مدیر سایت می گوید

  ضمن عرض سلام
  به نظر بنده وقتي درمحل حكم خدمت نمي كنيد قاعدتا” كارفرما مي بايست درقالب ابلاغ و يا الحاقيه ي مجدد (يا مثلا” حكم ماموريت) محل كار فعلي شما را مشخص كند لذا به نظر بنده پيگير اين رفع مغايرت باشيد.
  ضمنا درهمين پست ، فهرست مناطق محروم ارائه شده است.
  موفق باشيد.

 5. سید احمد موسوی فراغه می گوید

  بخش مرکزی اقلید شامل چه قسمتهایی است ؟آیا مردم ساکن در شهر اقلید جز بخش مرکزی اقلید هستند؟آیا درمانگاه تامین اجتماعی شهر اقلید در لیست مناطق محروم کشور است؟

 6. مدیر سایت می گوید

  باسلام
  بنابرجستجوي در متن اين بخشها مشمول طرح هستند :
  حسن آباد /فارس /اقلید

  سده /فارس/ اقلید

  مرکزی /فارس/ اقلید

 7. میترا کاوه می گوید

  طبق کدام مصوبه قبل از سال ۷۹کنارک چابهارجزو مناطق محروم ومعاف از÷رداخت مالیات بوده است ؟

 8. مدیر سایت می گوید

  سلام
  در بخشنامه ي موجود خود شهرستان چابهار جزو مناطق كمتر توسعه يافته است ولي درلينك زير كه مربوط به سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي است اشاره ي بيشتري به موضوع شده است:
  http://portal2.isipo.ir/my_doc/isipo/ghavanin%20va%20moghararat/maliyat_avarez/shakrakhaye%20kamtar%20tosee%20yafte.pdf
  و اين مسير:
  http://www.sbiec.ir/tabid/495/language/fa-IR/Default.aspx
  موفق باشيد.

 9. سهراب می گوید

  با سلام
  بنده در یکی از ادارات شهرستان چناران خدمت می کنم در تصویب نامه مذکور دهستانهای
  بقمج خراسان رضوی چناران مرکزی

  چناران خراسان رضوی چناران مرکزی

  رادکان خراسان رضوی چناران مرکزی
  جزء مناطق کمتر توسعه یافته ذکر شده است ، فرمانداری شهرستان هم تأئید نموده است که شهر چناران جزئی از دهستان چناران می باشد ولی اداره امور مالیاتی شهرستان می گوید شامل شما نمی شود خواهشمند است راهنمائی بفرمائید .

 10. مدیرسایت می گوید

  ضمن عرض سلام
  به نظر بنده وقتي فرمانداري هم به اين موضوع مهر تاييد زده ، عدم قبول آن توسط اداره امورمالياتي جاي تعجب است.
  بااين تفاسير اين همه واحد صنعتي در چناران مشغول فعاليت هستند كه به استناد اين بخشنامه سرمايه گذاري عظيمي به خاطر استفاده از معافيت اين فهرست كرده اند ، چه تكليفي دارند؟
  به نظر بنده با استعلامي كتبي ، دلايل عدم قبول را از اداره امورمالياتي جويا شويد.
  ضمنا مورد استفاده شما بحث معافيت حقوقي اين بخش نامه است؟
  موفق باشيد.

 11. سهراب می گوید

  ضمن عرض سلام و تشکر از راهنمائی شما
  درست است منظور من استفاده از ماده ۹۲ قانون م . م با توجه به تصویب نامه مزبور می باشد . چندین مورد مکاتبه و پیگیری هم توسط اینجانب و سایر ادارات با اداره امور مالیاتی شهرستان شده است ولی در پاسخ اعلام نموده اند که شهر چناران جزء مناطق کمتر توسعه یافته نیست جالب اینکه اداره آموزش و پرورش رأساً اقدام اجرای ماده ۹۲ نموده بعضی دیگر از ادارات هم یکی دو ماهی اقدام نمودند ولی با تحدیدهای مسئولین اداره امور مالیاتی مبنی بر تعلق جریمه و اخذ کل مبلغ مالیات متعلقه از ادامه منصرف گشتند .
  از طریق اداره کل استان هم که پیگیری کردیم پاسخ کتبی نداده و شفاهاً به شمول ماده ۹۲ برای چناران اذعان می نمایند .
  لطفاً راهنمائی بفرمائید از چه مرجعی پیگیری کنیم تا به نتیجه برسیم .
  موضوع مهمی است : ۵۰ % مالیات حقوق ۴۰۰۰ کارمند و کارگر

 12. مدیرسایت می گوید

  باسلام و احترام
  به نظر بنده به واحدهاي صنعتي مستقر درشهرك صنعتي مراجعه و موضوع را از آنها هم جويا شويد.
  حدس بنده اين است كه اداره امورمالياتي شهر شما ، اين معافيت را صرفا براي پرسنل واحدهاي صنعتي كه مشمول ماده ۱۳۲ قانون مالياتها هستند ميداند و چون شما در خود شهر مستقر هستيد آنرامشمول شما نمي داند.
  به نظر بنده شايد مراجعه به ديوان عدالت اداري هم آخرين راه چاره باشد.
  لطفا نتيجه را به اطلاع برسانيد.
  موفق باشيد.

 13. حبیب ابراهیمی می گوید

  سلام من درشهرک صنعتی خاش بلوچستان کارگاه موزاییک زنی دارم با توجه به قانون مالیات ماده ۱۳۲ که شهرکهای محروم رامعاف کرده آیا کارگاه ما که خصوصی میباشداز مالیات تاده سال معاف میباشد اداره دارایی ماده ۱۳۲را درمورد شهرک ما قبول ندارد لطفا راهنمایی کنید

 14. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  دليل اين عدم قبول به چه خاطر است؟
  واحدهاي ديگر شهرك مذكور چه شرايطي دارند؟
  شما جوازتاسيس و پروانه بهره برداري داريد؟

 15. مهدی صدیقی می گوید

  با سلام خسته نباشید شما شهر کنگاور د راستان کرمانشاه را جز منطقه محروم اعلام نکرده اید این ظلمی است بر خود مردم چرا که خود مردم می دانند که چقدر در محرومیت زندگی می کنند از خدکمات رفاهی و پارک و امکانات رفاهی که هیچ چیزی وجود ندارد وحتی از نظر پزشکی یک متخصص اطفال و زن داخلی دارد وان هم جرات نمم یکنی پیش این متخصص حضور پیدا کنی چرا که متخصص زایمان و اطفال چند تلفات بچه داشته اند حتی اگر سرما خورده باشید باید به مرکز استنان بری چرا که بابت یک سرمل خورده عادی با تشخیص و نسخه پزشک فرزنده بعد امپول زدند تشنج کرد

 16. حميد می گوید

  سلام خسته نباشيد اصلا در ليست مناطق كمتر توسعه يافته حرفي از شهرستانهاي استان تهران نيست آيا رباط كريم پيشرفته است با آن آب و هواي گرم و خشكش؟ واقعا مردم جاهايي مثل رباط كريم محروم نيستند؟ يا حداقل كمتر توسعه يافته ؟
  لطفا پاسخ دهيد زيرا مي خواهم بدانم ما هم كه در رباط كريم زير نظر يكي از ادارات دولتي كار مي كنيم و مدرك تحصيلي بنده كارشناسي ارشد است شامل آن ۲۵ درصد افزايش حقوق هستم يا خير . با سپاس موفق باشيد اگر امكان داشت جواب را براي ايميلم بفرستيد.

 17. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام واحترام
  بنده جستجويي كردم و از رباط كريم اثري نبود.
  البته حدس مي زنم كه شناسايي مناطق محروم وابسته به استان ، شهرستان و بخش مد نظر است و شايد با فرض در استان تهران بودن رباط كريم ، آنرا مشمول اين شرايط ندانسته اند.
  براي اطمينان بيشتر پيشنهاد ميكنم موضوع را از اداره امورمالياتي محل هم جويا شويد.
  باتشكر

 18. غفوری فر می گوید

  با سلام – محل خدمت من در روستای گلشن شهرستان طبس است
  لطفا بررسی فرمایید این منطقه جزء مناطق محروم یا مناطق کمتر توسعه یافته منظور میشود یا خیر

 19. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  بخش کمتر توسعه یافته /استان /شهرستان
  دستگردان /یزد /طبس

  دیهوک/ یزد/ طبس

  مرکزی/ یزد /طبس

 20. رضافیروزی اردستانی می گوید

  باسلام واحترام :
  آیاشهرستان اردستان دراستان اصفهان جز,مناطق کمترتوسعه یافته تلقی می گرددیاخیر
  واگرجزءمناطق کمترتوسعه یافته می باشدتمام ارگانهاراشمامل می گرددیاخیر

 21. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  جستجوي بنده اين نتايج را داشت:
  زواره اصفهان اردستان
  همبرات اصفهان اردستان مرکزی

  برزاوند اصفهان اردستان مرکزی

  علیا اصفهان اردستان مرکزی

  کچو اصفهان اردستان مرکزی
  موفق باشيد

 22. سهراب می گوید

  سلام ، خدمت شما بزرگوار ، من در خصوص شرکت های مستقر در شهرک صنعتی هم پیگیری کردم و متأسفانه در مورد آنها هم اعمال نمی شود ، یکی از کارخانه های بزرگ هم موضوع را پیگیری کرده بود ولی به نتیحه نرسیده بود مثل ما ، پیرو فرمایش جنابعالی من به دیوان عدالت اداری ایمیل زدم و درخواستم رو گفتم ولی بعد از مدتی پاسخ رسید که صرفاً به مکاتبات کتبی و همراه با مستندات رسیدگی میشود .متأسفانه به دلیل گرفتاری هنوز اقدامی نکردم .

 23. م - م می گوید

  سلام و از دنیا خسته نباشید.
  لطفا به روستای ولوجا مازندران شهرستان میاندرود مراجعه کنید.به نظر شما محروم ومرزی نمیباشد؟ملاک محرومیت از تسهیلات چیست؟
  مدرسه ای که در نزدیکی دریا است منطقه مرزی نمی باشد؟ بدی آب و هوا هم به آن تعلق نمیگیرد؟

 24. مسلم پورعبیات می گوید

  باعرض سلام وخسته نباشید درموسسه تحقیقات خرمادراهواز دردهستان اسماعیلیه توابع اهوازمشغول بکار می باشم ودهستان اسماعیلیه جزو مناطق کمترتوسعه یافته میباشد که همکارانمان ازتمام مزایای این مناطق برخوردارمی باشند ولی اینجانب به علت اینکه تابع قانون کار وسابقه ۱۳سال رادارا می باشم به من می گویند تعلق نمی گیرد خواهشمندم منت گذاشته وجواب راصریحا با استناد قانون وبخشنامه به من اعلام فرمایند .متشکرم

 25. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  مگر همكاران شما مشمول قانون كار نيستند؟
  باتشكر

 26. مسلم پورعبیات می گوید

  خیر مشمول قانون نظام هماهنگ می باشند

 27. مسلم پورعبیات می گوید

  با عرض خسته نباشید وبا تشکر ازرهنمودهای جنابعالی

  مزایای مناطق محروم به کارگران قانون کار تعلق می گیرد یاخیر ممنون میشم اگه سریعتر راهنمایی فرمایند
  مسلم پورعبیات

 28. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام حضور جنابعالي
  چرا تعلق نگيرد؟
  در اين بخشنامه تفكيكي براي اين موضوع قائل نشده اند و قاعدتا هم نبايد تفاوتي بين كساني كه تحت پوشش دوقانون كار ميكننداز لحاظ محيط كاري باشد.
  موفق باشيد.

 29. شبنم کیان می گوید

  با سلام
  آیا نظر آباد کرج جزء مناطق محروم یا کمتر توسعه یافته محسوب می شود؟
  با سپاس

 30. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  بنده دراين بخشنامه نظر آباد كرج را نيافتم.
  موفق باشيد.

 31. کارمند می گوید

  باسلام و احترام

  خواهشمند است مشخص فرمائید چه محدوده ای از شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان در فهرست مناطق کمتر توسعه یافته قرار می گیرد؟

 32. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  اين موضوع دراختيارما نيست.
  به نظرم فرمانداري يا سازمان امورمالياتي دراين خصوص نقش دارند.
  موفق باشيد.

 33. عرفان علیخانی می گوید

  با سلام و عرض ادب .
  احتراما شرکت بنده واقع در شهرک صنعتی علویجه که زیر مجموعه اداره مالیات شهرستان نجف آباد می باشد تا پایان آبان ۹۱ به بهره برداری میرسه و از سازمان صنعت معدن و تجارت استان پروانه بهره برداری دریافت خواهد کرد . با توجه به فاصله بیش از ۷۰ کیلومتری شرکت از مرکز استان و شهرستان نجف آباد آیا مشمول معافیت ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم می شود یا خیر ؟توضیح اینکه تا کنون برای احداث شرکت از هیچ معافیتی استفاده نکرده ایم .پیشاپیش از حسن توجه و راهنمایی شما کمال تشکر و امتنان را دارد .

 34. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  اگر شهرک محل کار شما ازوابسته به نجف آباد کردستان بیجار مرکزی باشد مشمولیت شامل حال شماست.
  نهایتامیتوانید موضوع را از واحدهای مستقر درشهرک یا حوزه ی ممیزی مالیاتی خود جویا شوید.
  نهایتا برای استفاده از معافیت نیاز به مراجعه به حوزه مالیاتی و ارائه مدارکی را خواهید داشت.
  موفق باشید.

 35. قنبر تراز می گوید

  با سلام .
  من کارمند مرکز آموزش جهاد کشاورزی شهید زارع الیگودرز میباشم سوالی داشتم در رابطه با مناطق کمتر توسعه یافته . در حکم کارگزینی ما کارکنان این مرکزدر بند منا طق کمتر از سال گذشته داخل حکم کارگزینی لحاظ گردیده و محل مرکز هم طبق نامه فرمانداری شهرستان الیگودرز که به مجتمع استانی فرستاده شده جزء مناتطق کمتر توسعه یافته بودو با استناد به نامه فرمانداری شهرستان که مرکز در یکی از مناطق کمتر توسعه یافته میباشد بنام پاچه لک شرقی و از ۹۱/۹/۱قرار است این بند را از داخل حکم ماکم کنند با توجه به اینکه جزء مناطق محروم و کمتر توسعه یافته میباشد لذا خواهشمندیم رسیدگی کنید .

 36. عاطفی نیا می گوید

  اگه لطف کنید مناطق محروم قم رو برام کامنت بزارید
  با ذکر گروه منطقه

 37. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  قمرود قم قم مرکزی
  موفق باشید.

 38. محسن می گوید

  آیا قانون فوق در برنامه پنجم توسعه هم اعتبار دارد؟ آیا در سال ۹۱ این قانون اجرا میشود؟

 39. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  البته اشاره شده كه در ابتداي هربرنامه مي بايست اين فهرست بازنگري شود ولي به نظر بنده تاموقعي كه فهرست جديدي نيامده(ويا ما از آن بي اطلاع هستيم) همين بخشنامه اعتبار دارد.
  موفق باشيد.

 40. زهرا می گوید

  با سلام
  تاريخ پروانه بهره برداري شركتي سال ۸۰ مي باشد
  اما بهره برداري از معدن آن سال ۸۸ مي باشد
  چطور بايد از اين معافيت استفاده كند و كدام تاريخ ملاك است ؟

 41. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  تاريخ بهره برداري ملاك است.
  براي اين منظور به سازمان امورمالياتي محل مراجعه و فرمها و مدارك مورد نياز را تهيه كنيد.
  موفق باشيد.

 42. آرش بابائیان می گوید

  باسلام وتشکر ازمطالب سودمندتان
  آیا کارمندان کمیته امدادشهرستان لردگان (مشغول به کار درامداد مرکز شهرستان) مشمول قانون ومزایای مناطق کمتر توسعه یافته می باشند یا خیر؟ ممنونم

 43. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  اين مناطق لردگان مشمول مناطق مذكور هستند:
  خانمیرزا چهارمحال و بختیاری لردگان

  فلارد چهارمحال و بختیاری لردگان

  مرکزی چهارمحال و بختیاری لردگان

  منج چهارمحال و بختیاری لردگان

  موفق باشيد.

 44. نسیبه زینلی می گوید

  با سلام
  نیروی خنداب شهرستان استان مرکزی هستم در سال ۸۸-۱۳۸۷به شهرستان رباط کریم به طور موقت انتقال پیدا کردم در حکم بنده حق مناطق کمتر توسعه یافته پرداخت شده ولی حالا برای ارتقای من می گویند که رباط کریم جز مناطق نیست.اگر نیست چرا حق مناطق برای ما قائل شده اگر هست چرا برای ارتقا ممانعت می کنند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 45. هاشم ميرزانژاد می گوید

  با سلام و خسته نباشيد خدمت مديريت سايت
  ما با نامه اي از اداره كل خواستار اعمال حق مناطق كمتر توسعه يافته در حكم كاگزيني شديم كارگزيني گفت درجه بنديش را براي ما پيدا كنيد تا اعمال شود ميشه بگيد شهرستان بيله سوار در چه درجه اي از مناطق كمتر توسعه يافته قرار دارد؟
  اگه جدولي دارد لطفا بفرستيد

 46. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  درجه بندي اي دراين خصوص نداريم.
  اگر درمتن بخشنامه بيله سوار هست به عنوان كمتر توسعه يافته شناخته ميشود.
  موفق باشيد.

 47. لیلا می گوید

  با سلام
  ایا ادارات مناطق محروم در صدد واریز این مبلغ هستند یا باید به جایی شکایت کنیم ؟
  روستای درجه ۳ شهرستان اردبیل جزء این مناطق می باشد؟

 48. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  ادارت مي بايست آنرا درماليات حقوق شما اعمال كنند.

 49. اردشیر امیری می گوید

  تقسیم بندی روستاهای مناطق محروم در لرستان بخصوص بروجرد بر چه اساسی بوده بنده در روستایی خدمت میکنم که ۲۵کیتو متر از شهر فاصله دارد وبین دو منطقه محروم ابسرده و شهر سیلاخور قرار گرفته ایا ممکن است تقسیم بندی یک در میان باشد لطفا راهنمایی نمایید اسم روستاه دیناراباد میباشد

 50. مریم عطارد می گوید

  با سلام.
  پدر من کارگر فصلی شهرداری بوئین میاندشت میباشد.به ایشان مبلغ ۴۰۰هزارتومان عیدی پرداخت شده.میخواستم بدانم آیا این مبلغ کمتر از عیدی اعلام شده دولت نیست؟

 51. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  چرا هست ولي ممكن است به خاطر مدت كاركرد كمتر ازيكسال ايشان باشد.

 52. نيكان می گوید

  با سلام
  سئوال: بوشهر جز‍شهر مرزي كي باشد يا خير؟

 53. فرشید می گوید

  با سلام، من بعنوان دامپزشک از سال ۸۳ تا ۸۶ در شبکه دامپزشکی تایباد طرح بودم (طبق لایحه قانونی خدمت نیروی انسانی بهداشتی درمانی مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب و قانون شمول آن به دامپزشکان مصوب ۱۳۶۳ مجلس) ، حالا به استخدام دانشگاه در وزارت علوم درآمدم و فکر میکنم بنا بر ماده ۶ همان قانون آن سالها باید در ترفیع و پایه ام محاسبه شود. با توجه به همان قانون و نوع محرومیت در آن سال میخواستم بپرسم هر سال خدمت من معادل چند سال محسوب می شود؟ (لازم بذکر است برای دامپزشکان آیین نامه های وزارت بهداشت در طبقه بندی شهرها و جغرافیا جاری نمی باشد و تحت نظر وزارت علوم هستند)
  در واقع با توجه به سکوت آیین نامه اجرایی آن ، ملاک درجه بندی شهرستانها در این قانون همین محروم بودن اعلام شده از طرف دولت است؟

 54. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  به ضوابطي كه فرموديد آشنا نيستم.

 55. محمد می گوید

  شهرستان سردشت واقع در استان آذربایجان غربی سهمیه اش برای کنکور ۹۳ چند است؟

 56. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  سوالتان مرتبط با موضوع نيست.

 57. مرداسی می گوید

  با سلام و تشکر از راهنمایی های شما
  *آیا شهرستان دهق استان اصفهان جزء مناطق کمتر نوسعه یافته محسوب می شود؟
  *آیا معافیت مالیاتی در مورد مسافت کارخانه از حوزه مالیاتی مربوطه وجود دارد؟
  با تشکر

 58. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لطفا دهق را درمتن جستجو كنيد.
  ضمنا متوجه سوال دومتان نشدم.

 59. محمدمحمدزاده می گوید

  باسلام درمهر۸۸بازنشسته شدم باحکم ۴۴۰۰۰۰تومان درسال ۹۰که احکام اصلاح شد حکم ۴۴۰۰۰۰تبدیل به۶۲۰۰۰۰ت شدتااینجا مشکلی نیست اصلاح احکام حقوقی ازاول ۸۸یاقبل ازان موقعی که بازنشست شدم مهر۸۸ احکام قبل از ان ابلاغ نشد که اگر میشد میبایست درپرداخت پاداشت تغیراتی میشدوهمانند احکام اصلاحی حدود ۵۴۰۰۰۰۰درپاداش اثرداشت

 60. سعىد می گوید

  با سلام واحترام آىا شخصى از معافىت مالىاتى بى اطلاع باشد و براى شرکتش مالىات اعمال شده باشد به چه صورت وبه کدام قسمت مراجعه کند
  ضمننا سال۸۳ شامل اىن بند مى شود ساکن دورودلرستان روستاى بنک آباد

 61. جلال می گوید

  باسلام:درخصوص ماده ۷۷قانون مدیریت خدمات کشوری که تعیین میزان فوق العاده های بندهای ۵.۶.۷.۸.۹.۱۰ ماده ۶۸ این قانون تا سقف تعیین شده توسط مراجع ذی ربط با وزیر و یا مقامات ومدیران خواهد بود را مشخص کرده ولی در خصوص سایر بندها نضیر بند ۱ (۲.۳.۴)که مربوط به فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته است تا به میزان ۲۵%برای مشاغل کارشناسیارشد وبالاتر و برای سایر مشاغل تا ۲۰% به کارمندان واجد شرایط باید پرداخت گردد. ولی دانشگاه علوم پزشکی گیلان برای کارکنانی که در مناطق محروم خدمت می کنند براساس بخشنامه منابع انشانی ریاست جمهور حداقل میزان یعنی ۶و۹ درصد را اعمال می کنند.ایا باید به دیوان عدالت ادارای شکایت کردیا راه دیگری دارد؟سپاس

 62. علی می گوید

  با عرض سلام ایا روستاههای بخش اجین در شهر ستان اسداباد همدان جز مناطق کمترتوسعه یافته حساب نمی اید بخش اجین تازه شهر شده

 63. ف می گوید

  با سلام من از شرکت کنندگان آزمون استخدامی مناطق کمتر توسعه بودم سال ۹۰ و در سال۹۱ تعهد خدمت ۱۰ ساله داده ام متاسفانه با بهانه جویی سه سال از استخدام بنده طفره رفته شد تا بالاخره سال ۹۳ استخدام شدم در آ ن زمان که بنده آزمون دادم شهر مورد تقاضا جزء مناطق کمتر توسعه بود الان توسعه یافته شده و از لیست در آمده با توجه به تعهد خدمت داده شده مبنی برتغییر محل خدمت لغو حکم آیا امکان دارد من درخواست انتقال به تبعیت همسر که تازه ازدواج نموده ام داشته ولی شغل دولتی ندارد داشته باشم و یا به شهر همطراز آن شهر درخواست انتقال دهم خواهشمندم پاسخ بنده را بدهید در صورت امکان به ایمیل بنده ارسال کنید با تشکر.

 64. فکور می گوید

  با سلام و ادب
  اینجانب کارمند رسمی انتقالی از استان سیستان و بلوچستان به استان قزوین هستم سئوالی که از محضر شما داشتم ایا در احکام کارگزینی بدی اب و هوا و مناطق کمتر توسعه حذف میشود یا خیر ضمنا من ۲۰ سال در استان س وب کار کردم در صورتی که حدکثر مدت خدمت در ان مناطق ۵ سال می باشد . با تشکر

 65. اصغر پناهی می گوید

  با سلام احتراما اینجانب در یک مرکز بهداشتی ودرمانی روستایی کار میکنم وبا ابلاغ مدیر شبکه مسِولیت مرکز برعهده اینجانب است با توجه به اینکه باابلاغ کار میکنم حق مدیریت درحکم کاگزینی اعمال نمی شود خواشمند است راهنمایی فرمایید.

 66. خ همایی می گوید

  با سلام و خدا قوت
  میخواستم بپرسم آیا در استان فارس شهر صدرا که از امکانات خاصی مخصوصا پژوهشی در مقطع دبیرستان برخوردار نیست
  با توجه به این موضوع آیا جزء منطقه محروم قرار میگیرد و دارای سهمیه برای کنکوراست..؟

 67. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لطفا در متن جستجو کنید.

 68. همراز پازکی می گوید

  با سلام . ایا شهرستان پاکدشت که از شهرستانهای استان تهران است جز مناطق محروم طبقه بندی نمیشود؟

 69. فاطمه می گوید

  سلام ایا ورامین که از توابع تهران است جز مناطق محروم محسوب می شود یا خیر .

 70. محمد می گوید

  باسلام آیا بخش مرکزی رازو جزگلان جزئ مناطق مرزی محسوب میشود؟

 71. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله:راز و جرگلان خراسان شمالی بجنورد

 72. فریبا می گوید

  با سلام
  آیا بدی آب و هوا و یا محرومیت و … و سختی کار در منطقه عسلویه باید اجباراً پرداخت شود یا خیر؟

 73. فرامرز ابراهيمي می گوید

  باسلام لطفن در خصوص خدمت ده سال در مناطق محروم و مزاياي ان جهت انتقال به ساير استان ها اگر بخشنامه اي هست بفرماييد

 74. قنبرعلی گنجی می گوید

  باسلام وخسته نباشی
  احتراما ازشما تقاضا داریم باتوجه به اینکه بندرماهشهر در بدترین مناطق بدی اب وهوا قرارگرفته وزندگی کردن دراین مناطق باتوجه به تراکم پتروشیمی هاوالوده کردن هوای منطقه بسیار سخت میباشد ایا جزه مناطق کم توسعه یافته ومناطق محروم وبدی اب وهوا میباشد لطفا بررسی وپاسخ ارائه فرمائید چون ما کارکنان دراین منطقه که فاصله ۲۰کیلومتر با شهر هم جوار بندرامام خمینی قرار گرفته ایم محروم هستیم

 75. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  این بخش معاف است:
  جراحی خوزستان بندرماهشهر مرکزی

 76. قنبرعلی گنجی می گوید

  باسلام
  احتراما به استحضار میرساند ماکارکنانی که درادارات بندرماهشهر واقع در استان خوزستان مشقول بکار هستیم ایا مشمول دریافت مزایای بدی اب وهوای مناطق محروم هستیم یا خیر در صورتیکه بندرامام خمینی که به بندرماهشهر متصل و ۲۰کیلومتر فاصله دارد وپتروشیمی ها هوای این شهر را کاملا الوده وغیر قابل تحمل کرده ایا بایستی انها مشمول دریافت مزایای بدی اب وهوا مناطق محروم باشند ولی ماهشهر مشمول نیست خواهشمند است پیگیری فرمائید که ما کارکنان که دربدترین مناطق مشقول بکار هستیم به حق خودمان برسیم با کمال تشکر از صبر وبردباری شما

 77. بهزاد می گوید

  باسلام.
  از کارکنان بخشداری شهرستان سرعین هستم . از آنجاکه روستاهای شهرستان سرعین از اخذ تسهیلات بانرخ کم دولتی محروم هستندو چون در لیست مناطق کمتر توسعه یافته قرار ندارد درصورتی که نسبت به مناطق کمتر توسعه یافته استان حائزشرایط منطقه محروم بودن هستند .لطفا راهنمایی کنید که چگونه میشود باطی مراحل قانونی واداری پیگیر موضوع شد.

 78. جواد می گوید

  سلام
  ایا بدی آب و هوا به نیرو های قرار دادی انجام کار معین در مناطق کمتر توسعه یافته تعلق میگیرد ؟ تشکر

 79. ک می گوید

  چرا اسلام اباد غرب جزمناطق محروم اعلام نشده؟!معیار چیست مگه اسلام اباد چی داره که محروم نیست!!

 80. مالک می گوید

  با سلام ، آیا مصوبه اخیر مجلس در خصوص افزایش ۶۰ % حقوق ، مشمول کارکنان شهرداری و آموزش و پرورش بخش رودخانه استان هرمزگان هم می شود؟

 81. سجاد می گوید

  با سلام . بنده به مدت ۲ سال است که در مناطق مرزی خدمت میکنم در صورتی که محل خدمت بنده مرکز استانه . با این توضیح که یه پست خالی تو سازمان (مرکز استان) بود و من درخواست کردم و گفتن در صورتی که در مناطق مرزی خدمت کنم پست رو بهم میدن (یعنی شرط گذاشتن و اجبار کردن) منم موافقت کتبیم رو اعلام کردم و الان ۲ ساله تو مرزم ولی دیگه نمیخوام اینجا بمونم راهی داره که برگردم سر پست و محل خدمت اصلیم .

 82. روح اله می گوید

  با سلام آیا بخشنامه درمورد دوبرابرشده خدمت در مناطق محروم هست؟

 83. فاطمه می گوید

  شهرستان محل خدمت در حکم کارگزینی من جزء مناطق کمتر توسعه یافته نیست ولی با ابلاغیه و به عنوان مامور در شهرستان دیگری که جزء مناطق کمتر توسعه یافته هست خدمت میکنم
  فوق العاد۶ مناطق کمتر توسعه یافته شامل حال من نمیشود؟؟؟؟؟

 84. فاطمه می گوید

  شهرستان آستارا جز من مناطق کمتر توسعه یافته نیست؟؟؟؟

 85. خليل اله می گوید

  با سلام و درود
  آيا بخشنامه ايي در خصوص ليست فوق العاده سختي كار در محيط هاي سخت واسه رشته هاي عمراني اعم از نقشه برداري كه يكي از سخت ترين رشته هاي عمراني هست وجود داره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  ممنون ميشم اگه راهنمايي بفرمائيد.

 86. رضا می گوید

  با سلام و درود
  ایا شهرستانهای قاین و طبس جز مناطق کمتر توسعه یافته اند؟

 87. علی می گوید

  با سلام و احترام، چرا شهرستان فاروج (خراسان شمالی)، با وجود محرومیت‌های فراوان، جزء مناطق کمتر توسعه یافته نیست؟؟؟؟!!!!

 88. کیمیا می گوید

  باسلام وادب ایا بخشنامه یاالحاقیه ای درخصوص مرخصی مناطق محروم سالهای ۷۰تا۷۵ موجودهست ؟؟؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.