نرم افزارحسابداری صدگان

مرگ ( مواد ۸۰ تا۸۴)

56 37,917

حسابداراپ

ماده‌ ۸۰ـ

بازماندگان‌ واجد شرايط‌ بيمه‌ شده‌ متوفي‌ در يكي‌ از حالات‌ زير مستمري‌ بازماندگان‌ دريافت‌ خواهند داشت‌:

۱ـ در صورت‌ فوت‌ بيمه‌شده‌ بازنشسته‌.

۲ـ در صورت‌ فوت‌ بيمه‌شده‌ ازكارافتاده‌ كلي‌ مستمري‌ بگير.

۳ـ در صورت‌ فوت‌ بيمه‌شده‌اي‌ كه‌ درده‌ سال‌ آخر حيات‌ خود حداقل‌ حق‌ بيمه‌ يكسال‌ كار را در آخرين‌ سال‌ حيات‌ پرداخته‌ باشد.

(به موجب قانون اصلاح مواد ۴۳، ۴۴ و ۸۰ قانون تأمين اجتماعي، مصوب ۲۷/۷/۷۶ بند ۳ ماده ۸۰ اصلاح و ۳ تبصره به آن الحاق شده است). متن بند ۳ و تبصره‌هاي الحاقي عبارتست از:

۳- در صورت فوت بيمه‌شده‌اي كه در ده سال آخر حيات خود حداقل حق بيمه يكسال كار، مشروط بر اينكه ظرف آخرين سال حيات حق بيمه ۹۰ روز كار را پرداخت كرده باشد.

تبصره ۱- بيمه‌شدگان مشمول قانون تأمين اجتماعي كه قبل از تصويب اين ماده واحده فوت شده و به هر علت در مورد آنان مستمري برقرار نشده است، حسب مورد مشمول شرايط مقرر در اين بند يا تبصره ۲ هستند.

تبصره ۲- چنانچه بيمه شده فاقد شرايط مقرر در اين بند باشد ولي حداقل ۲۰ سال حق بيمه مقرر را قبل از فوت پرداخت كرده باشد، بازماندگان وي از مستمري برخوردار خواهند شد. در تعيين متوسط مزد يا حقوق ماهانه مشمولان اين تبصره براي محاسبه ميزان مستمري، تبصره ماده ۷۷ قانون تأمين اجتماعي ملاك عمل قرار مي‌گيرد.

تبصره ۳- بيمه‌شده‌اي كه از تاريخ تصويب اين قانون به بعد فوت مي‌شود و فاقد شرايط مقرر در اين بند مي‌باشد، چنانچه سابقه پرداخت حق بيمه او كمتر از ۲۰ سال و بيشتر از ۱۰ سال باشد، به بازماندگان وي در ازاي هر سال سابقه پرداخت حق بيمه، غرامت مقطوعي معادل يك ماه حداقل دستمزد كارگر عادي در زمان فوت به طور يكجا و به نسبت سهام مقرر در ماده ۸۳ قانون تأمين‌اجتماعي پرداخت مي‌شود).

(تبصره ۳ بند ۳ ماده ۸۰ به موجب مصوبه مورخ ۲۲/۳/۸۶ مجلس شوراي اسلامي و ۲۰/۱۱/۸۶ مجمع تشخيص مصلحت نظام به شرح متن زير اصلاح شده است )

۱ـ در صورت فوت بيمه‌شده‌اي كه بين ده تا بيست سال سابقه پرداخت حق بيمه داشته‌باشد به بازماندگان وي به نسبت سنوات پرداخت حق بيمه بدون الزام به رعايت ماده (۱۱۱) قانون تأمين اجتماعي و به نسبت سهام مقرر در ماده (۸۳) همان قانون مستمري پرداخت مي‌گردد.

۲ـ بيمه‌شده‌اي كه از تاريخ تصويب اين قانون به بعد فوت مي‌شود چنانچه سابقه پرداخت حق بيمه او از يك سال تا ده سال باشد به بازماندگان وي در ازاء هر سال سابقه پرداخت حق‌بيمه غرامت مقطوعي معادل يك ماه حداقل دستمزد كارگر عادي در زمان فوت به طور يكجا و به نسبت سهام مقرر در ماده(۸۳) قانون تأمين اجتماعي پرداخت مي‌شود.

۴ـ در مواردي‌ كه‌ بيمه‌شده‌ بر اثر حادثه‌ ناشي‌ از كار يا بيماري‌هاي‌ حرفه‌اي‌ فوت‌ نمايد.

تبصره ـ (الحاقي ۱۸/۲/۱۳۸۷) هرگاه مستمري‌بگير بازنشسته يا ازكارافتاده به مدت شش ماه مستمري بازنشستگي يا ازكارافتادگي كلي خود را مطالبه ننمايد، بازماندگان واجد شرايط وي حق دارند موقتاً مستمري و يا حقوق وظيفه قانوني خود را تقاضا و دريافت كنند. درصورتي كه معلوم شود شخص مذكور در حال حيات است وضع مستمري او به حالت اول اعاده مي‌گردد. بازنشستگان كليه صندوقهاي بازنشستگي كشور نيز مشمول اين تبصره خواهند بود.

ماده‌ ۸۱ـ

بازماندگان‌ واجد شرايط‌ متوفي‌ كه‌ استحقاق‌ دريافت‌ مستمري‌ را خواهند داشت‌ عبارتند از:

۱ـ عيال‌ دايم‌ بيمه‌شده‌ متوفي‌ مادام‌ كه‌ شوهر اختيار نكرده‌ است‌.

(يك تبصره به بند ۱ در تاريخ ۲۱/۶/۱۳۷۴ به موجب قانون الحاق يك تبصره به بند ۱ ماده ۸۱ قانون تأمين اجتماعي اضافه شده است. متن تبصره عبارتست از:

تبصره ـ همسران بيمه‌شده متوفي كه شوهر اختيار نموده‌اند (عقد دائم) در صورت فوت شوهر دوم، توسط تأمين اجتماعي مجدداً به آنها مستمري پرداخت خواهد شد. بار مالي ناشي از اين تبصره از محل سه درصد (۳%) كمك دولت به بيمه‌شدگان تأمين خواهد شد. آيين‌نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت دو ماه توسط سازمان تأمين اجتماعي پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد). (آيين نامه در صفحه ۳۵۵ درج شده است)

۲ـ فرزندان‌ متوفي‌ در صورتي‌ كه‌ سن‌ آنان‌ كمتر از هجده‌ سال‌ تمام‌ باشد و يا منحصراً به‌ تحصيل‌ اشتغال‌ داشته‌ باشند يا به‌ علت‌ بيماري‌ يا نقص‌ عضو طبق‌ گواهي‌ كميسيون‌ پزشكي‌ موضوع‌ ماده‌ ۹۱ اين‌ قانون‌ قادر به‌ كار نباشند.

(شرايط برخورداري فرزندان اناث كارمندان دولت مشمول قانون تأمين اجتماعي، به موجب قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري وراث … مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ كه در ذيل آمده است و قانون پرداخت مستمري به فرزندان زنان متوفي مصوب ۵/۱۰/۱۳۸۶ كه در صفحه ۳۱۳ آمده است، تغيير كرده است):

پندار سیستم

قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري وراث كارمندان مصوب آذر ماه ۱۳۳۸ و برقراري حقوق و وظيفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب ۲/۱۰/۶۳ مجلس شوراي اسلامي،اصلاحي ۱۳/۲/۱۳۷۹

ماده واحده ـ الف) از تاريخ تصويب اين قانون حقوق وظيفه و مستمري موضوع تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري وراث كارمندان مصوب آذر ماه ۱۳۳۸ در مورد ورثه ذكور تا پايان بيست سالگي و چنانچه به موجب مدارك مثبته در يكي از دانشگاهها يا مؤسسات آموزشي رسمي عالي مشغول تحصيل باشند تا پايان بيست و پنج سالگي قابل پرداخت خواهد بود.

ب) حقوق وظيفه سهم فرزندان و نوادگان اناث كليه مستخدمين وزاتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و همچنين سازمانهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و مشمولين قانون استخدام نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و قانون تأمين اجتماعي كه طبق قوانين و مقررات مربوطه برقرار شده يا بشود با رعايت كليه قوانين و مقررات مورد عمل به شرط نداشتن شوهر و شغل قابل پرداخت مي‌باشد.

تبصره ۱- حقوق وظيفه سهم فرزندان و نوادگان اناث كه براساس قوانين قبلي به علت رسيدن به سن مقرر قطع شده است به شرط آنكه شوهر و يا شغل نداشته باشند مشمول مقررات بند (ب) مذكور خواهد بود.

تبصره ۲- آيين نامه موضوع اين ماده واحده توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. (آيين نامه اجرايي مذكور در تاريخ ۲/۴/۶۴ به تصويب رسيده است).

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز يكشنبه دوم دي ماه يكهزار و سيصد و شصت و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۵/۱۰/۱۳۶۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

۳ـ پدر و مادر متوفي‌ در صورتي‌ كه‌ اولاً تحت‌ تكفل‌ او بوده‌ ثانياً سن‌ پدر از شصت‌ سال‌ و سن‌ مادر از پنجاه‌ و پنج‌ سال‌ تجاوز كرده‌ باشد و يا آنكه‌ به‌ تشخيص‌ كميسيون‌ پزشكي‌ موضوع‌ ماده‌ ۹۱ اين‌ قانون‌ ازكارافتاده‌ باشند و در هرحال‌ مستمري‌ از سازمان‌ دريافت‌ ندارند.

ماده‌ ۸۲ـ

بازماندگان‌ بيمه‌شده‌ زن‌ با شرايط‌ زير از مستمري‌ استفاده‌ خواهند كرد:

۱ـ شوهر مشروط‌ بر اينكه‌ اولاً تحت‌ تكفل‌ زن‌ بوده‌ ثانياً سن‌ او از شصت‌ سال‌ متجاوز باشد يا طبق‌ نظر كميسيون‌ پزشكي‌ موضوع‌ ماده‌ ۹۱ اين‌ قانون‌ ازكارافتاده‌ بوده‌ و در هرحال‌ مستمري‌ از سازمان‌ دريافت‌ نكند.

۲ـ فرزندان‌ در صورت‌ حائز بودن‌ شرايط‌ زير:

الف‌) پدر آنها در قيد حيات‌ نبوده‌ يا واجد شرايط‌ مذكور در بند اول‌ اين‌ ماده‌ باشد و از مستمري‌ ديگري‌ استفاده‌ نكند.

ب) سن‌ آنها كمتر از هجده‌ سال‌ تمام‌ باشد و يا منحصراً به‌ تحصيل‌ اشتغال‌ داشته‌ باشند تا پايان‌ تحصيل‌ و يا به‌ علت‌ بيماري‌ يا نقص‌ عضو طبق‌ گواهي‌ كميسيون‌ پزشكي‌ موضوع‌ ماده‌ ۹۱ اين‌ قانون‌ قادر به‌ كار نباشند. (در مورد فرزندان اناث مطابق قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري وراث كارمندان … مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ كه در ذيل بند ۲ ماده ۸۱ آمده است عمل مي‌شود).

۳ـ پدر و مادر در صورتي‌ كه‌ اولاً تحت‌ تكفل‌ او بوده‌ ثانياً سن‌ پدر از شصت‌ سال‌ و سن‌ مادر از پنجاه‌ و پنج‌ سال‌ تجاوز كرده‌ باشد و يا آنكه‌ به‌ تشخيص‌ كميسيون‌ پزشكي‌ موضوع‌ ماده‌ ۹۱ اين‌ قانون‌ ازكارافتاده‌ باشند و در هرحال‌ مستمري‌ از سازمان‌ دريافت‌ ندارند.

ماده‌ ۸۳ـ

سهم‌ مستمري‌ هريك‌ از بازماندگان‌ بيمه‌شده‌ متوفي‌ به‌ شرح‌ زير مي‌باشد:

۱ـ ميزان‌ مستمري‌ همسر بيمه‌ شده‌ متوفي‌ معادل‌ پنجاه‌ درصد مستمري‌ استحقاقي‌ بيمه‌‌شده‌ است‌ و در صورتي‌ كه‌ بيمه‌ شده‌ مرد داراي‌ چند همسر دائم‌ باشد مستمري‌ به‌ تساوي‌ بين‌ آنها تقسيم‌ خواهد شد.

۲ـ ميزان‌ مستمري‌ هر فرزند بيمه‌ شده‌ متوفي‌ معادل‌ بيست‌ و پنج‌ درصد مستمري‌ استحقاقي‌ بيمه‌ شده‌ مي‌باشد و در صورتي‌ كه‌ پدر و مادر را از دست‌ داده‌ باشد مستمري‌ او دو برابر ميزان‌ مذكور خواهد بود.

۳ـ ميزان‌ مستمري‌ هر يك‌ از پدر و مادر متوفي‌ معادل‌ بيست‌ درصد مستمري‌ استحقاقي‌ بيمه‌ شده‌ مي‌باشد. مجموع‌ مستمري‌ بازماندگان‌ بيمه‌ شده‌ متوفي‌ نبايد از ميزان‌ مستمري‌ استحقاقي‌ متوفي تجاوز نمايد هرگاه‌ مجموع‌ مستمري‌ از اين‌ ميزان‌ تجاوز كند سهم‌ هر يك‌ از مستمري‌بگيران‌ به‌ نسبت‌ تقليل‌ داده‌ مي‌شود و در اين‌ صورت‌ اگر يكي‌ از مستمري‌بگيران‌ فوت‌ شود يا فاقد شرايط‌ استحقاقي‌ دريافت‌ مستمري‌ گردد سهم‌ بقيه‌ آنان‌ با توجه‌ به‌ تقسيم‌بندي‌ مذكور در اين‌ ماده‌ افزايش‌ خواهد يافت‌ و در هرحال‌ بازماندگان‌ بيمه‌ شده‌ از صددرصد مستمري‌ بازماندگان‌ متوفي‌ استفاده‌ خواهند كرد.

تبصره‌ ـ منظور از مستمري‌ استحقاقي‌ بيمه‌ شده‌ متوفي‌ مستمري‌ حين‌ فوت‌ او مي‌باشد. در مورد بيمه‌ شدگاني‌ كه‌ دراثر هر نوع‌ حادثه‌ يا بيماري‌ فوت‌ شوند، مستمري‌ استحقاقي‌ عبارت‌ است‌ از مستمري‌ كه‌ براي‌ بيمه‌ شده‌ ازكارافتاده‌ كلي‌ حسب‌ مورد برقرار مي‌شود.

همسران مردان متوفی تحت پوشش از این پس «حقوق» کامل دریافت می‌کنند.

 

ماده‌ ۸۴ـ

هرگاه‌ بيمه‌شده‌ فوت‌ كند هزينه‌ كفن‌ و دفن‌ او از طرف‌ سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ پرداخت‌ خواهد شد (با توجه به انحلال سازمان تأمين خدمات درماني سازمان تأمين‌اجتماعي جايگزين سازمان تأمين خدمات درماني شده است. براي توضيح رك: صفحه راهنما).

محل تبلیغ شما

56 نظرات
 1. طاها می گوید

  باسلام.برادرمن ۵سال پیش دراثرتصادف فوت کردهمسرش پسر ۳ساله اش رابه پدرومادرم سپردودنبال زندگی خودش رفت.درصورتیکه ازدواج کند،آیامستمری به فرزندش تعلق میگیرد؟ممنون میشم اگرپاسخ بدید

 2. ف ش می گوید

  سلام پسرعموی من درسن ۳۸سالگی فوت نموده ومجرده بیمه اختیاری مغازه پدرش میباشد ضمنا مادر وپدرش شصت به بالا هستن اما ایشون تحت تکفل نبردن مادرش وپدرش را حالا بعدازفوت ایشان چه چیزهایی بعدهفت سال بیمه تعلق میگیرد به پدرومادر پیرش لطفا جواب دهید متشکرم

 3. امیرعباس می گوید

  درصورتی کسی که بیمارباشد مثلا قند داشته باشد وبالای ده سال حق بیمه تامین اجتماعی پرداخت کرده باشد فوت کند مستمری اوماهانه کامل پرداخت میشود یا به تناسب سالهای کارکرد وبرای چند سال پرداخت میشود وبه چه نسبت به همسر وفرزندش تقسیم میشود با تشکر

 4. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ۱- کامل
  ۲- تازمانی که افراد تحت تکفل اودرقید حیات باشند و یا از کفالت خارج نشده باشند.
  ۳- به نسبت قانون ارث

 5. محمد جلیلی می گوید

  با سلام،پس از فوت شخصی که مستمری بگیر بوده و کسی را تحت تکفل نداشته،حقوقش تا چند ماه پرداخت میشود ؟؟

 6. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  قاعدتا از روز فوت قطع میشود.

 7. الله شکر خداپناه می گوید

  با سلام پدرمن با۱۱سال کاردرکشت وصنعت وباسابقه ۹ سال بیمه تامین اجتماعی درسن ۷۱سالگی بدون دریافت هیچگونه مزایاازبیمه فوت نموده ایا درحال حاضر مزایاومستمری به فرزندان وی تعلق میگیرد یاخیر? باتشکر

 8. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر درزمان فوت بیمه بوده باشند بله

 9. احمد گلبهاری می گوید

  با سلام ،پدر من مستمری بگیر تامین اجتماعی بود و حدود ۳۰ روز (۹۴/۱۰/۰۹) است که ایشان فوت نمودند . دارای ۲ همسر و ۸ فرزند می باشند.
  ۱- چگونه و از چه طریقی می توان برای بازماندگان حقوق مستمری را در جریان انداخت؟
  ۲- آیا هزینه های کفن و دفن ایشان ازطریق بیمه عودت میگردد؟ (هزینه کفن و دفن ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال شده است)
  ۳- بیمه عمر ایشان را می توان اخذ نموند؟ چگونه؟
  ۴- آیا وامی برای این منظور می توان ازبیمه اخذ نمود؟

 10. آرتین می گوید

  باسلام خسته نباشین
  پدر من چند ماهه سکته کرده >و از قبل ۶ سال سابقه بیمه داشته آیا میشود بیمه از کار افتاده استفاده کند؟

 11. باکمال واحترام حاجیزاده می گوید

  باسلام بابای من درسال ۸۱ فوت کرده درهین فوت ۶ماه بیمه داشت ودر۱۱سال قبل هم ۷سال بیمه داشته آیا دریافته مستمری از بیمه بمادر عزیزمان تعلق مگیره لطفا جواب بدید ممنونم

 12. امین عزیزی می گوید

  سلام خسته نباشید یکی از بسته گان ما دو سال بیمه تامین اجتماعی ریخته و یک سال نرینه بعد یک سال فوت کرده خانواده مرحوم باید چیکار کنن

 13. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بیمه اجباری بودن یا اختیاری؟
  درهرصورت تحت شمول بودن بیمه در زمان فوت شرطی اساسی است.

 14. مانی محمدی می گوید

  باسلام شخصی که فقط سه ماه کلا سابقه بیمه داشته ودرماه چهارم فوت میکند آیا حقوق به همسرش تعلق میگیرد یاخیر,واینکه اگرتعلق میگیرد مبنای حقوق دریافتی چگونه محاسبه میشود؟ با تشکر

 15. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله مانعی در خصوص مدت کم پرداخت حق بیمه نیست.
  مستمری هم براساس همان حقوقی است که بیمه پرداخت شده.

 16. مرتضی می گوید

  با سلام
  پدر بزرگ من چند روز پیش فوت کرد در حالی که عیدی امسال براش پرداخت شده بود و خرج کرده بود الان بیمه جهت ادامه کارای اداریش میگه باید عیدی رو به حساب بیمه برگردونید اصلاً همچین چیزی تو قانون هست؟ یعنی پول داده شده رو بخوان برگردونی؟

 17. مهرانگیز می گوید

  با سلام و عرض احترام خدمت کارشناس محترم
  پدر و مادری که تحت تکلف نبوده اند و اکنون به سن ۷۰ سالگی رسیده اند و هیچگونه حقوق بازنشستگی ندارنددخترشان پرستار بوده و تحت بیمه که نزدیک به هفت سال پیش فوت نموده است آیا راهی وجود دارد تا بتوانند از بیمه آن مرحومه استفاده نماییند
  با تشکر

 18. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر درزمانی که بیمه ودر قبد حیات بوده پدر و مادرشان تحت تکفل ایشان بوده اند بعد از فوت افراد تحت تکفل می توانند از مستمری استفاده کنند ولی بازهم پرس و جوی بیشتری بفرمائید.

 19. محمدرضا عباسي می گوید

  باسلام، پدرم بازنشسته ناجا بوده و ديماه ۹۴ فوت كرده است. حال ميخواهم بدانم كه چگونه ميشود از حق و حقوقي كه به بازماندگانش(مادرم) تعلق ميگيرد مطلع شوم؟ اعم از سهام، بيمه عمر و ….

 20. علی اکیر می گوید

  اگر کارمند مرد متوفی بازنشسته شرکت نفت یاشد دختری ۳۵ سااله مجرد وهمسرقانونی داشته باشد تقسیم مستمری آنها به چه نحوی است
  باتشکر از پاسخ

 21. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر مطابق با قانون ارث باشد , ۱/۸ سهم همسر و الباقی سهم دختر تازمان مجردی است.

 22. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لینک زیر را دنبال کنید:
  اینجا

 23. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بعید است همچین قانونی درکار باشد.
  عیدی پرداخت شده مربوط به آینده که نیست بلکه مربوط به سال ۹۴ است.
  نهایتا می توانند تاریخ فوت تا آخر ۹۴ را مطالبه کنند که آنهم عجیب است.

 24. رضا می گوید

  با سلام
  اگر فرد بیمه شده خودکش کردباشد به زن و فرزندش مستمری داده میشود؟
  هزینه کفن و دفن چطور؟

 25. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  شرطی در خصوص فوت بیمه شده جهت پرداخت مستمری قید نشده است:
  اینجا

 26. الهه ترابی می گوید

  سلام سوالی داشتم مادر من به همراه دوخواهرم ازمستمری پدر مرحومم استفاده می کنند اگر یکی از خواهرانم از بیمه مادرم خارج شود مستمری او به مادر ودیگر خواهرم تعلق میگیرد؟

 27. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لطفا مسیر زیر را دنبال کنید:
  اینجا

 28. منوچهر قاسمی می گوید

  با سلام خدمت مدیریت سایت.

  خواهشا سوال من و که سال هاست ذهن من و مشغول کرده پاسخ بدید.
  من معلولیت دارم، گفته میشه بیمه پدرم در آخر سر برای من است، الان بهتر ک تو محل کارم بیمه بشم یا نه؟ اگه به بیمه پدرم اکتفا کنم و ازدواج کنم شرایط بیمه پدرم در مورد من چطور خواهد شد؟ لطفا پاسخ بدید ک بدونم بیمه بشم یا که نه.

  متشکرم.

 29. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لطفا سوالتان را مجددا در مسیر زیر مطرح و منتظر پاسخ باشید:
  اینجا

 30. منوچهر قاسمی می گوید

  باسلام
  من معلولیت دارم و تحت پوشش بیمه پدرم هستم
  به نظر شما در محله کارم خودم و بیمه کنم یا که به بیمه پدرم اکتفا کنم؟
  گفته میشه بیمه پدرم آخر سر برای من است
  اگر ازدواج کنم باز هم میتونم از بیمه پدرم برای خود و همسرم استفاده کنم؟
  خواهشا راهنمایی کنید که خودم بیمه بشم یا نه.

  متشکرم.

 31. مدیر سایت می گوید

  جناب آقای قاسمی
  درپاسخ به سوال قبلی مسیری را معرفی کرده ام که باید سوالتان را انجامطرح کنید.

 32. علی می گوید

  با سلام پدرم در سن۶۷سالگی در سال۹۴فوت کرداز سال۷۰تا۷۷حق بیمه داشت ودارای یک همسر ودوختر کمتر ۱۸ سال میزان مستمری که بازمانگان تعلق می گیرد چقدر است شغل پدر نهگبانی بود

 33. حامد می گوید

  سلام
  بالا جواب دید کسی که بر اثر بیماری بمیره حقوق کاملشو می گیره پس چرا تو قانون تامین اجتماعی این طوری نوشته
  ” نحوه محاسبه میزان مستمری بازماندگان :

  میزان مستمری بازماندگان عبارتست از ۳۰/۱(یک سی ام ) مزد یا حقوق متوسط بیمه شده ضربدر سنوات پرداخت حق بیمه ، مشروط بر این که این مبلغ از پنجاه درصد مزد یا حقوق متوسط ماهانه او کمتر و از صد در صد آن بیشتر نباشد .
  منظور از مزد یا حقوق متوسط، جمع کل مزد یا حقوق بیمه شده که به ماخذ آن حق بیمه دریافت گردیده، ظرف هفتصد وبیست روز قبل از فوت تقسیم بر روزهای کاری ضربدرعدد۳۰ است.

  حمایت های قانونی سازمان تامین اجتماعی برای بازماندگان تنها منحصر به مستمری ماهیانه نیست.
  برخورداری از خدمات بهداشتی ودرمانی ، دریافت بن (کالابرگ) ،کمک هزینه مسکن ، کمک هزینه همسران متکفل فرزند، کمک هزینه اولاد وعیدی از دیگر خدماتی است که به بازماندگان بیمه شدگان ومستمری بگیران متوفی ارایه می شود .

  حداقل مستمری بازماندگان آن دسته از بیمه شدگان که فاقد شرایط مقرر در بند ۳ماده ۸۰ قانون بوده لیکن دارای سابقه پرداخت حق بیمه بین یک تا بیست سال هستند با رعایت سایر ضوابط مقرر طبق فرمول زیر محاسبه می شود :

  حداقل دستمزد سال فوت * سنوات پرداخت حق بیمه
  ————————————–=حداقل مستمری پرداختی
  ۳

 34. کارن می گوید

  سلام و عرض ادب
  احتراماً باستحضار میرساند :
  در صورتیکه کارمند رسمی ارگان دولتی با حداقل ۱۰ سال سابقه کار فوت نماید و بعدا مشخص گردد که فوت وی بدلیل خودکشی بوده است آِیاحقوق و مزایای وی به همسر و فرزندش پرداخت خواهد شد یا خیر؟
  سپاس

 35. صالح می گوید

  سلام
  کمک هزینه کفن و دفن فردی که بازشنسته بوده و به رحمت خدا رفته به چه کسانی تعلق میگیرد؟
  به فرزندان و همسر و پدر و مادرش تعلق میگیرد ؟ یا تنها به کسانی تحت تکفل و بیمه وی بودند؟

 36. مهرداد می گوید

  اگر کسی بیمه عمر باشد و از مصرف مواد بمیرد بیمه میرسد؟

 37. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  عموما در بیمه نامه های عمر شرطی برای نوع از دنیا رفتن وی قید نمی شود

 38. majidi می گوید

  سلام.پدرم۵ساله فوت کرده.حقوق مستعمری به مادرم وخواهرم تعلق گرفته.خواستم بدونم مستعمری تاچندسال به مادروخواهرم پرداخت میشود

 39. سپیده می گوید

  با سلام پدر بنده بعلت بیماری قلبی فوت شدند.ایشان کارمند اداره دولتی بودند و میتوانستند تا ۳۵ سال کار کنند که ایشان ۳۲ سال و چهار ماه کار کرده بودند و در حین کار فوت شدند یعنی سرکار میرفتند.اداره برای ایشان تا زمان فوت بیمه پرداخت کرده یعنی سابقه بیمه ۳۲ سال و ۴ ماه پرداخت شده و در تامین اجتماعی این سابقه ثبت شده ولی موقع محاسبه حقوق مستمری گفتند ۳۰ روز بیشتر حساب نمیکنیم چون فوت شده اند.اعتراض مردم که ایشان ۳۲ سال و ۴ ماه سابقه اداری دارند و تا ۳۵ سال میتوانستند کار کنند و حقوق ۳۵ روز را بگیرند ولی متاسفانه فوت شدند.گفتند چون فوت شدند ۳۰ روز بیشتر حقوق نمیدهند.سوالم این است بر اساس مدام ماده قانونی ۲ سال و ۴ ماهکار ایشان ضایع میشود؟؟؟؟؟؟

 40. شهاب می گوید

  سلام پدر من سال ۹۱ فوت شده است تاکنون دنبال مستمری نرفته ایم ولی مستمری به مادرم طبق ۱سال اخر و۳ ماه اخر فوت که بیمه بوده است تعلق میگیرد ولی قبل از فوت بدلیل اینکه شرکت مربوطه طب کار جهت ازمایشات نفرستاده است پرونده پدر بنده ماده۹۰خورده است جریمه ای که شرکتی که پدر بنده انجا بیمه بوده و باید پرداخت کند جطور محاسبه و چقدر میشود و سوال دوم اینکه بعد از چند سال پیگیر مستمری شویم مستمری مادرم برقرار میشود

 41. مهتاب می گوید

  سلام وقت بخیر
  اگر زن در مدتی که برای طلاق خانه شوهر را ترک کرده باشد و در خانه پدر باشد و کلیه مهریه وی از طرف شوهر با اسناد رسمی پرداخت شده باشد و فوت کند. هزینه کفن و دفن و مخارج مربوطه بعهده کیست؟ آیا پدر و مادر زن میتوانند ادعای طلب کنند. و اینکه زن کارمند دولت بوده حقوق مستمری ایشون به چه کسی باید پرداخت بشه؟و شوهر جز وراث محسوب میشه و چیزی بهشون تعلق میگیره یا خیر. لطفا راهنمایی بفرمایید

 42. سپيده می گوید

  سلام من پدرم سال ٧٥ فوت شده ده سال سابقه بيمه داشته اما ٤٠ روز قبل از فوتش حق بيمه رو پرداخت نكرده آيا به مادرم مستمري اين ده سال تعلق ميگيره؟؟

 43. مهدی عبداله زاده می گوید

  با عرض سلام بنده مدت ۱۰ سال سابقه بیمه تامین اجتماعی دارم که حدود ۲ سال میباشد که حق بیمه خود را پرداخت ننمودم میخواستم بدونم اگر در این مدت بنده فوت کنم به خانواده بنده حق بیمه پرداخت میگردد یا حتما باید در زمان فوت شخص دارای بیمه باشد ممنون میشم جواب بنده رو بدید

 44. شنوا می گوید

  باسلام
  آيا عيدي به مستمرگير بازنشسته كه فوت شده است تعلق ميگيرد؟سازمان بازنشستگي اين پول را پرداخت ميكند يا خود شركت اين كار را انجام ميدهد؟

 45. علی صالحی می گوید

  با سلام
  اگر فردی در کارخانه ای کار کند و ۱۵۶ روز بیمه داشته باشد ودر حادثه رانندگی فوت کند وروز حادثه هم بیمه تامین اجتماعی باشد ایا زن و فرزندان ان شامل مستمری خواهد بود.

 46. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله

 47. ن می گوید

  سلام ،من طلاق رجعی گرفتم ۸ سال پیش،البته پدرم هنوز در قصد حیات هستن ،خودمم هم کارشناس ارشد بیکارم از بابت قانون جديد نگرانم که گوبا ميخواد بیمه فرزندان دختر را قطع کند

 48. Mahsa می گوید

  با سلام
  همسر سابق من که ازدواج مجدد کرده و هفته پیش خودکشی کرده سال ۹۰ به مدت حدودا یک سال بیمه تامین اجتماعی بوده که به عنوان شاگرد خیاط پرداخت میکرده اما بعد از مدتی که از اونجا بیرون اومد بیمه اش قطع کردند من ازش یه پسر چهار ساله دارم ایا به فرزندم مستمری تعلق میگیره و راهی وجد داره؟؟

 49. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  چون موقع فوت بیمه نبودن بعید هست ولی بازهم به شعبه ای که بیمه پرداخت میشده مراجعه و پرس وجوکنید.

 50. علی اکبر کاویانی می گوید

  سلام.شوهر خواهر من دوماه بیمه شده بود که فوت میکنه و سه تا بچه کوچیک داره و زمان فوت بیمه داشته ایا به زن و بچش مستمری تعلق میگیرد

 51. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله

 52. سارگل می گوید

  سلام
  همسر من ۶ سال سابقه ی بیمه داشت حداقل مستمری چقدر خواهد بود؟

 53. تختی می گوید

  باسلام من سه ماه دیگه سابقه تامین اجتماعیم بیست سال کامل میشه در صورت مرگم عیال دایمی و فرزند ۸ ساله م مستمری کامل دریافت میکنند یا باید بیست سال کامل باشه ودرچه صورتی مستمری کامل دریافت میکنند
  با تشکر

 54. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بصورت کامل دریافت میکنند.

 55. حمید می گوید

  سلام اگه شخصی هفت ماه بیمه ی تامین‌اجتماعی داشته باشد و دچار سرطان‌شود ایا میتواند بیمه ی از کار افتادگی بگیرد

 56. manager می گوید

  باسلام
  بله در زمان تشخیص باید بیمه داشته باشد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.