نرم افزارحسابداری صدگان

شرايط عمومي و خصوصي پيمان + اصلاحيه

237 37,467

حسابداراپ

توضیح سایت تازه های حسابداری:

-جدول خلاصه شده در خصوص زمان ها و مهلت های مندرج در شرایط عمومی پیمان را اینجا دریافت کنید.

-اصلاحیه سال ۸۸ را انتهای صقحه و اصلاحیه سال ۹۸ را اینجا ببینید.پيمان‌‌،مجموعه اسنادومداركي است كه درماده۲ موافقتنامه پيمان،درج شده است.

فصل اول

تعاريف ومفاهيم

ماده۱ – پيمان

پيمان‌‌،مجموعه اسنادومداركي است كه درماده۲ موافقتنامه پيمان،درج شده است

ماده۲ – موافقتنامه

موافقتنامه،سندي است كه مشخصات اصلي پيمان،مانند مشخصات دوطرف،موضوع،مبلغ ومدت پيمان،درآن بيان شده است.

ماده۳ – شرايط عمومي

شرايط عمومي،مفاد همين متن است كه شرايط عمومي حاكم برپيمان راتعيين مي كند.

ماده۴ – شرايط خصوصي

شرايط خصوصي،شرايط خاصي است كه به منظورتكميل شرايط عمومي،براي اين پيمان،با توجه به وضعيت وماهيت آن،تنظيم شده است.موارد درج شده درشرايط خصوصي،هيچ گاه نمي تواندموادشرايط عمومي را نقض كند.

ماده۵ – برنامه زماني اجراي كار

الف)برنامه زماني كلي: برنامه اي است كه درآن،زمانبندي كلي كارهاي مورد پيمان برحسب ماه،منعكس گشته ودراسنادومدارك پيمان درج شده است.

ب)برنامه زماني تفصيلي:برنامه اي است كه زمانبندي فعاليتهاي مختلف كارهاي موضوع پيمان،به تفصيل ودرچارچوب برنامه زماني كلي،درآن آمده است.

ماده۶ – كارفرما

كارفرما،شخص حقوقي است كه يك سوي امضا كننده پيمان است وعمليات موضوع پيمان رابراساس اسنادومدارك پيمان،به پيمانكارواگذاركرده است.نمايندگان وجانشينهاي قانوني كارفرما،درحكم كارفرما مي باشند.

ماده۷ – پيمانكار

پيمانكار،شخص حقوقي يا حقيقي است كه سوي ديگر امضاكنندهً پيمان است واجراي موضوع پيمان رابراساس اسناد ومدارك پيمان،به عهده گرفته است.نمايندگان وجانشينهاي قانوني پيمانكار،درحكم پيمانكار مي باشند.

ماده۸ – مدير طرح

مدير طرح،شخص حقوقي است كه به منظورمديريت اجراي كار،درچارچوب اختيارات تعيين شده دراسناد ومدارك پيمان،ازسوي كافرما به پيمانكارمعرفي مي شود.

ماده۹ – مهندس مشاور،مهندس ناظر

الف)مهندس مشاور،شخص حقوقي ياحقيقي است براي نظارت براجراي كار،درچارچوب اختيارات تعيين شده دراسناد ومدارك پيمان،ازسوي كارفرمابه پيمانكار معرفي مي شود.

ب)مهندس ناظر،نمايندهً مقيم مهندس مشاوردركارگاه است ودرچارچوب اختيارات تعيين شده دراسناد ومدارك پيمان به پيمانكار معرفي مي شود.

ماده۱۰ – رئيس كارگاه

رئيس كارگاه،شخصي حقيقي داراي تخصص وتجربه لازم است كه پيمانكار،اورابه مهندس مشاورمعرفي مي كند تااجراي موضوع پيمان دركارگاه راسرپرستي كند.

ماده۱۱ – پيمانكار جزء

پيمانكارجزء،شخصي حقيقي يا حقوقي است كه تخصص درانجام كارهاي اجرايي راداردوپيمانكاربراي اجراي بخشي ازعمليات موضوع پيمان،بااو قرارداد مي بندد.

ماده۱۲ – كار،كارگاه،تجهيزوبرچيدن كارگاه

الف)كار،عبارت است ازمجموعه عمليات،خدمات يااقدامات موردنياز،براي آغازكردن،انجام وپايان دادن عمليات موضوع پيمان وشامل كارهاي دايمي است كه باقي خواهدماندوبه عنوان موضوع پيمان تحويل كارفرما مي گردد،وكارهاي موقتي است كه به منظور اجراونگهداري موضوع پيمان انجام مي شود.

ب)كارگاه،محل يامحلهايي است كه عمليات موضوع پيمان درآن اجرامي شوديابه منظوراجراي پيمان،بااجازه كارفرماازآن استفاده مي كنند.كارگاههاياكارخانه هاي توليدي خارج از محلهاوزمينهاي تحويلي كارفرما،كه به منظورساخت تجهيزات ياقطعاتي كه دركارنصب خواهدشدمورداستفاده قرارمي گيرد،جزوكارگاه به شمارنمي آيد.

ج)تجهيز كارگاه،عبارت ازعمليات،اقدامهاوتداركاتي است كه بايدبه صورت موقت براي دوره اجراانجام شود،تاآغازكردن وانجام دادن عمليات موضوع پيمان،طبق اسناد ومدارك پيمان،ميسر شود.

د)برچيدن كارگاه،عبارت ازجمع آوري مصالح،تجهيزات،تاسيسات وساختمانهاي موقت،خارج كردن مواد زايد،مصالح،تجهيزات،ماشين آلات وديگرتداركات پيمانكار ازكارگاه وتسطيح وتميزكردن محلهاي تحويلي كارفرما مي باشد.

ماده۱۳ – مصالح،تجهيزات،مصالح وتجهيزات پاي كار،ماشين آلات وابزار،تاسيسات وساختمانهاي موقت،وسايل

الف)مصالح،عبارت ازمواد،اجناس وكالاهايي است كه درعمليات موضوع پيمان مصرف يانصب شده ودركارباقي مي ماند.

ب)تجهيزات،عبارت ازدستگاههاوماشين آلاتي است كه درعمليات موضوع پيمان نصب شده ودركار باقي مي ماند.

ج)مصالح وتجهيزات پاي كار،عبارت ازمصالح وتجهيزاتي است كه پيمانكار،باتوجه به اسنادومدارك پيمان براي اجراي موضوع پيمان،تهيه كرده ودرمحل يامحلهايي ازكارگاه كه درطرح جانمايي تجهيز كارگاه به عنوان انبار كارگاه يا محل انباشت مصالح تعيين گرديده است،نگهداري وحفاظت مي كند.مصالح وتجهيزات موجود درمحل مصرف يا نصب نيزمصالح وتجهيزات پاي كار ناميده مي شود.

تبصره- قطعات پيش ساخته وتجهيزاتي كه دراجراي موضوع پيمان،بااجازه كارفرماوزيرنظر مهندس مشاور،در كارگاههاياكارخانهاي توليدي خارج ازكارگاه ساخته شده است نيز درحكم مصالح وتجهيزات پاي كاربه شمار مي رود.

د)ماشين آلات وابزار،عبارت ازدستگاهها،تجهيزات،ماشين آلات،وبطور كلي،ابزارهاياجراي كاراست كه به منظوراجراي موضوع پيمان به صورت موقت به كارگرفته مي شود.ماشين آلبات وابزارراممكن است ماشين آلات نيز بنامند.

ه)تاسيسات وساختمانهاي موقت،عبارت ازانواع ساختمانها،محوطه سازيها،انبارها،تاسيسات آب،برق،سوخت ومخابرات،شالوده دستگاهها،وبطور كلي،تاسيسات وبناهايي است كه به صورت موقت،براي دوره اجراتامين شده وجزوكارهاي تجهيزكارگاه به شمار مي رود.

و)وسايل،عبارت از اثاثيه اداري،مسكوني،آشپزخانه وديگرلوازم مورد نيازي است كه براي دوره اجراتامين شده وجزوتجهيز كارگاه منظور مي شود.

ماده۱۴ –  برآوردهزينه اجراي كار،مبلغ پيمان،مبلغ اوليه پيمان،مباغ نهايي پيمان،ضريب پيمان،نرخ پيمان،مدت پيمان،مدت اوليه پيمان،متوسط كاركردفرضي ماهانه

الف)برآوردهزينه اجراي كار،مبلغي كه به عنوان هزينه اجراي موضوع پيمان،به وسيله كارفرمامحاسبه واعلام شده است.

ب)مبلغ پيمان،مبلغ درج شده درماده۳ موافقتنامه بااحتساب مبلغ ناشي تغييرمقادير كاروقيمت جديداست.مبلغ پيمان هنگام مبادله پيمان،همان مبلغ درج شده درماده۳ موافقتنامه استكه مبلغ اوليه پيمان ناميده مي شود.

ج)مبلغ نهايي پيمان،مبلغ درج شده درماده۳ موافقتنامه وتغييرات احتمالي است كه براساس اسنادومدارك پيمان، درآن ايجادمي شود.

د)ضريب پيمان،حاصل تقسيم مبلغ اوليه پيمان به مبلغ برآوردهزينه اجراي كار است.

ه)نرخ پيمان،درموردهريك ازاقلام كار،عبارت ازبهاي واحدآن قلم كاردرفهرست بهاي منضم به پيمان با اعمال ضريب پيمان وضريبهاي پيش بيني شده درفهرست بهاومقاديركاراست.درپيمانهايي كه مشمول تعديل آحاد بها هستند،نرخ پيمان،نرخ محاسبه شده به روش پيشگفته،پس ازاعمال تعديل آحادبها،مي باشد.

و)متوسط كاركرد فرضي ماهانه،عبارت از حاصل تقسيم مبلغ اوليه پيمان به مدت اوليه پيمان است.

ز)مدت پيمان يامدت اجراي كار،مدت درج شده دربند ب ماده ۴ موافقتنامه وتغييرات احتمالي است كه براساس ماده ۳۰ درآن ايجاد مي شود.مدت پيمان هنگام مبادله پيمان،همان مدت درج شده درماده ۴ موافقتنامه است كه مدت اوليه پيمان ناميده مي شود.

ماده ۱۵ – روز،ماه،تاريخها،مفردوجمع،عنوانها

الف)روزوماه،روزوماه تقويمي وشمسي است.

ب )تاريخها طبق تقويم رسمي كشور است.

ج )هرجا كه معناي عبارت ايجاب كند،كلمات مفرد معناي جمع وكلمات جمع معناي مفرددارند.

د )عنوانهاي به كاررفته درمتون موافقتنامه ياشرايط عمومي وديگرقسمتهاي اسنادومدارك پيمان،صرفاًبه منظورراهنمايي وآگاهي ازمفاداسنادومدارك است ونمي توان درتفسيراسنادومدارك پيمان،ازآنها استفاده كرد.

فصل دوم

تاًييدات وتعهدات پيمانكار

ماده ۱۶- تاًييدات پيمانكار

موارد زير راپيمانكارتاًييدمي نمايد

الف)تمام اسناد ومدارك موضوع ماده ۲ موافقتنامه رامطالعه نموده وازمفاد آن كاملا ًآگاه شده است.

ب )نسبت به تامين نيروي انساني مورد نيازوتدارك مصالح،تجهيزات،ماشين آلات وابزاراجراي كار طبق مشخصات درمحل ياازنقاط ديگر،اطمينان يافته است.

ج )محل اجراي كار راديده وبررسي كرده وازوضعيت آب وهوا،بارندگي وامكان اجراي كاردرفصلهاي مختلف سال،باتوجه به آمار ۲۰ سال پيش ازتاريخ ارائه پيشنهاد قيمت ودرنظرگرفتن مدت اجراي كار،اطلاع يافته است.

د )ازقوانين ومقررات مربوط به كار،بيمه هاي اجتماعي،مالياتها،عوارض وديگر قوانين ومقررات،كه تاتاريخ تسليم پيشنهاد معمول ومجرا بوده است،كاملاًمطلع بوده ومتعهد است كه همه آنهارارعايت كند.درهرحال،مسئوليت عدم رعايت قوانين ومقررات يادشده،برعهده پيمانكاراست.

ه )درتهيه پيشنهاد قيمت،سودمورد نظر خودوتمام هزينه هاي ناشي ازمفاد بندهاي بالا رادرنظر گرفته وبعداً از هيچ بابت،حق درخواست اضافه پرداختي ندارد.

به هرحال،پيمانكارتاًييد مي نمايدكه هنگام تسليم پيشنهاد،مطالعات كافي انجام داده وهيچ موردي باقي نمانده است كه بعداًدرموردآن استناد به جعل خود نمايد.

ماده ۱۷ – كاركنان

الف)پيمانكارمتعهداست كه عمليات موضوع پيمان رابه وسيله افرادي كه دركار خودتخصص وتجربه كافي دارند،انجام دهد.كساني كه دراجراي اين پيمان،خدماتي براي پيمانكار انجام مي دهند،كاركنان پيمانكارشناخته مي شوند.اگردراسناد ومدارك پيمان،استفاده ازمتخصصان خارجي پيش بيني شده باشد،پيمانكارمتعهداست قبلاً وضعيت استخدام،مانندميزان حقوق ومزايا،مدت استخدام ومحل اقامت ومشخصات آنهارابه وسيله مهندس مشاوربه اطلاع كارفرمابرساندوبارعايت مقررات ذيربط وتاًمين هزينه هاي مربوط،براي استخدام آنهااقدام كند.كارفرما تسهيلات لازم رابراي استخدام متخصصان يادشده فراهم مي نمايد.تشخيص لزوم وحدودتسهيلات مزبورباكارفرماست واين مساعدت ازمسئوليت پيمانكارنمي كاهد.

ب )تاًمين نيروي انساني موردنيازو محل سكونت مناسب،آب آشاميدني وروشنايي كافي براي آنها به عهده پيمانكار است.

پيمانكار بايدبراي تدارك دايمي آذوقه كارگران،اقدامات لازم بعمل آورد،بدون آنكه اين اقدام براي وي حق انحصاري ايجاد كندوبه آزادي كارگران درتامين موادموردنيازآنها،ازهر منبعي كه مايل به تحصيل آن باشند، محدوديتي وارد سازد.بهاي آذوقه كه بدين ترتيب ازطرف پيمانكار تهيه مي شود،نبايدازبهاي جنس مشابه در نزديكترين شهر يامحل گرانتر باشدوپيمانكار نمي تواندهزينه هاي ديگري،مانندهزينه حمل رابه قيمتهاي خريد اضافه كند.

ج )كاركنان ايراني كارگاه بايدداراي شناسنامه،وكاركنان بيگانه كارگاه بايد داراي پروانه اقامت واجازه كار باشند.

د )پيمانكار نبايدكاركنان شاغل كارفرما،وزارتخانه ها،سازمانها وشركتهاي دولتي وشهرداريهارابدون اجازه مسئولان ذيربط استخدام نمايد.همچنين پيمانكاربايد ازبه گماشتن اشخاصي كه استخدام آنهاازنظروظيفه عمومي مجاز نيست،خودداري كند.

ه )پيمانكارموظف است كه براي كارگران كارنامه كاركرد روزانه صادر كندودراختيارآنان قراردهد.مهندس ناظر مي تواندازادامه كار كارگران بدون كارنامه جلوگيري نمايد.

و )پيمانكارمتعهداست كه دستمزد كارگران خودراطبق قانون كارمرتباًپرداخت كند.درصورتي كه درپرداخت دستمزدكارگران تاًخيري پيش آيد،مهندس مشاور به پيمانكار اخطارمي كندكه طلب كارگران راپرداخت نمايد. درصورت استنكاف پيمانكار،كارفرما مي تواند دستمزدكارگران رابراي ماه يا ماههايي كه صورت وضعيت آن به پيمانكارپرداخت شده است،طبق كارنامه هاي كارگري كه دردست كارگران وداراي امضاي رئيس كارگاه است،باتوجه به پرداختهاي علي الحساب كه به آنهاشده است،باحضور نماينده مهندس مشاوروپيمانكار،ازمحل مطالبات پيمانكارپرداخت كندومبلغ پرداختي رابه اضافه ۱۵ درصد،به حساب بدهي پيمانكار منظور نمايدواگر مطالبات پيمانكار كافي نباشد،ازمحل تضمينهاي پيمانكار تاًمين كند.درصورتي كه نماينده پيمانكار،باوجوداخطار مهندس مشاور،ازحضوربراي پرداختهاخودداري كند،كارفرما پرادخت مزبورراانجام مي دهد،بدون اينكه پيمانكارحق اعتراضي براين عمل ومبلغ پرداختي وتعداد كارگران وميزان استحقاقي آنان داشته باشد.درصورت تكرارتاًخيردرپرداخت دستمزدكارگران به مدت پيش از يك ماه،براي ماهي كه صورت وضعيت آن پرداخت شده است،كارفرمامي تواندپيمان رافسخ نمايد.

ز)پيمانكار مي كوشد تاحدممكن،كارگران مورد نياز خودراازبين ساكنان منطقه اجراي كار،كه صلاحيت انجام كارهاي موضوع پيمان راداشته باشند،انتخاب كندوبه كارگمارد.

ح)پيمانكارموظف به اجراي مقررات بيمه هاي درماني واجتماعي،مقررات ودستورالعملهاي حفاظت فني و بهداشت كار است.

ط)دراجراي اين پيمان،پيمانكاردرمقابل كارفرما مسئول اعمال كاركنان خود است،هرگاه كاركنان وكارگران پيمانكاروپيمانكاران جزء،صلاحيت لازم براي انجام كار مربوط رانداشته باشندياباعث اختلال نظم كارگاه شوند،مهندس مشاوريامهندس ناظر،مراتب رابراي باراول به رئيس كارگاه تذكر مي دهد،ودرصورت تكرار،مي تواندازپيمانكار بخواهدكه متخلفان راازكاربركناركند.دراين صورت پيمانكارمكلف به اجراي اين دستور است وحق نداردبركنارشدگان رابارديگردرهمان كارگاه به كار گمارد.اجراي اين دستورازمسئوليتهاي پيمانكار نمي كاهد و ايجادحقي براي او نمي كند.

ماده ۱۸-  مسئوليت حسن اجراي كار،برنامه كار،گزارش پيشرفت كار،هماهنگي باپيمانكاران ديگر،رئيس كارگاه

الف)پيمانكارمسئوليت كامل حسن اجراي كارهاي موضوع پيمان راطبق اسنادومدارك پيمان به عهده دارد.

ب )پيمانكار متعهداست كه سازمان،روش اجراوبرنامه زماني تفصيلي اجراي كار راطبق نظر مهندس مشاور براساس نقشه هاي موجودو برنامه زماني كلي تهيه كندوظرف يك ماه ازتاريخ مبادله پيمان،يامدت ديگري كه در اسنادومدارك پيمان تعيين شده است،تسليم مهندس مشاورنمايدتاپس ازاصلاح وتصويب كارفرمابراي اجرابه پيمانكار ابلاغ شود.اگردراسنادومدارك پيمان،جزئياتي براي چگونگي تهيه برنامه زماني تفصيلي وبهنگام كردن آن تعيين سده باشد،پيمانكارملزم به رعايت آن مي باشد.

ج )درصورتي كه حين اجراي كار،پيمانكار تشخيص دهد كه تغييراتي در برنامه زماني تفصيلي ضروري است،موظف است كه پيش از رسيدن موعد انجام كارهايي كه به نظر اوبايددربرنامه آن تغييرداده شود،مراتب رابا ذكردليل،به مهندس مشاوراطلاع دهد.مهندس مشاور،تغييرات مورد تقاضاي پيمانكاررادرقالب برنامه زماني كلي رسيدگي مي كندوآنچه راكه موردقبول است،پس از تصويب كارفرما،به پيمانكار ابلاغ مي كند.بديهي است كه اين تغييرات درحدودمندرجات پيمان،ازميزان تعهدات ومسئوليتهاي پيمانكارنمي كاهد.

اگرتغييربرنامه زماني تفصيلي ازسوي مهندس مشاورمطرح شود،پيمانكار باتوجه به نظر مهندس مشاور،تغييرات برنامه زماني تفصيلي راتهيه مي كندوبه شرح پيشگفته،براي طي مراتب بررسي وتصويب،تسليم مهندس مشاور مي نمايد.

د )پيمانكارمتعهداست كه هماهنگي لازم راباديگرپيمانكاران ياگروههاي اجرايي متعلق به كارفرما،كه به نحوي باموضوع قرارداد مرتبط هستند،به عمل آورد.برنامه ريزي چگونگي اين هماهنگي توسط مهندس مشاور به پيمانكارابلاغ مي شود.

ه )پيمانكار مكلف است كه درپايان هرماه،گزارش كامل كارهاي انجام شده درآن ماه راتهيه نمايد.شكل وچگونگي تهيه گزارش رامهندس مشاورتهيه مي كند.اين گزارش، شامل مقدارودرصدفعاليتهاي انجام شده،ميزان پيشرفت ياتاًخيرنسبت به برنامه زماني تفصيلي،مشكلات وموانع اجرايي،نوع ومقدارمصالح وتجهيزات واردشده،به كارگاه،تعداد ونوع ماشين آلات موجودوآماده بكار،تعدادوتخصص نيروي انساني موجودوديگر اطلاعات لازم مي باشد.درصورتي كه جزئيات ديگريبراي چگونگي تهيه گزارش پيشرفت كاردراسنادومدارك پيمان تعيين شده باشد، پيمانكارموظف به رعايت آن است.

و)پيمانكارمتعهداست كه يك نسخه ازبرنامه،نمودارهاوجدولهاي پيشرفت كاررادركارگاه آماده داشته باشدتادر صورت لزوم،مهندس مشاوروكساني كه اجازه بازديدازكارگاه رادارند،ازآن استفاده كنند.

ز)پيمانكار بايدپيش ازآغازعمليات،شخص واجدصلاحيتي راكه موردقبول مهندس مشاورباشد،به عنوان رئيس كارگاه معرفي نمايد.رئيس كارگاه بايددراوقات كاردركارگاه حاضرباشدوعمليات اجرايي،بامسئوليت ونظارت او انجام شود.اگرضمن كارمعلوم شودكه رئيس كارگاه قادربه انجام وظايف خودنيست،مهندس مشاور،باذكردليل،در خواست تعويض اوراازپيمانكارخواهدكردوپيمانكارمكلف است ظرف يك ماه، شخص واجدصلاحيت ديگري راكه موردقبول مهندس مشاورباشد،معرفي كند.پيمانكار بايد به منظوراجراي كارودريافت دستوركارها ونقشه هااز مهندس مشاوروهمچنين براي تنظيم صورت وضعيتهاي موقت،اختيارات كافي به رئيس كارگاه بدهد.هرنوع اخطار واعلام كه مربوط به اجراي كارباشدوازطرف مهندس مشاوريانماينده اوبه رئيس كارگاه ابلاغ شود،درحكم ابلاغ به پيمانكار است.

پيمانكار مي توانددرصورت لزوم،رئيس كارگاه راعوض كند،مشروط به اينكه پيش از تعويض،مراتب رابه اطلاع مهندس مشاوربرساندوصلاحيت جانشين اوموردقبول نامبرده باشد.

ماده ۱۹- كنترل نقاط نشانه،پياده كردن نقشه ها،اندازه گيريها

الف)پيمانكار،پيش ازعمليات موضوع پيمان بايدنقاط نشانه ومبداًراازلحاظ تطبيق با نقشه هاكنترل نمايدودر صورتي كه اختلافي موجودنباشد،درستي آنهاراتاًييدواعلام داردودرصورتي كه اختلافي وجودداشته باشد،مراتب را به اطلاع مهندس مشاور برساندتا وضع موجودبامهندس مشاور وكارفرماصورتمجلس شودوملاك شروع عمليات قرارگيرد.بديهي است كه پس ازآغازعمليات،هيچ گونه اعتراضي ازجانب پيمانكاردراين زمينه پذيرفته نيست.

پس ازتحويل هرقسمت ازكارگاه،پيمانكاربايدبي درنگ،نقاط نشانه ومبداًوهمچنين علايم مربوط به آنهارابابتن يا مصالح بنايي تثبيت نمايدودرطول مدت اجراي كارتاتحويل موقت،به هزينه خود،حفظ ونگهداري كند.

ب )پيمانكارمتعهداست كه نقشه ها،امتدادهاومحورهارابانظارت مهندس مشاورپياده كندودرستي آنهارابامهندس مشاورصورتمجلس كند.درصورتي كه هنگام پياده كردن نقشه ها،امتدادهاومحورها،اختلافي درموردترازآنهادر مدارك فني مشاهده شود،وضع موجودراپيمانكارومهندس مشاوروكارفرماصورتمجلس مي كنند.

ترازكف پي بناهاوزيرسازي راههاوتمام عملياتي كه پس ازانجام كارپوشيده مي شوندوبعداًمرئي نيستند،يابه هر صورت، كنترل واندازه گيري كامل آنهاميسرنباشد،بايدپيش ازپوشيده شدن ياازبين رفتن آثارآنها،صورتمجلس شود وبه امضاي مهندس ناظرورئيس كارگاه برسد.اين صورتمجلسها،ملاك اندازه گيريهادرتنظيم صورت وضعيتهاست. اگرپيمانكارعملياتي راكه بايدموردآزمايش يابازديدقرارگيردوتاًييدشود،پيش ازآنكه اقدامات پيشگفته انجام شود بپوشاند،موظف است پوششهاي انجام شده رابه هزينه خودبرداردوپس ازانجام آزمايشهاوبازديدهاي لازم وتاًييدانجام كارازسوي مهندس ناظر،به هزينه خود،نسبت به پوشش مجددواصلاح كار اقدام كند.

ج)اندازه گيريهابراساس نقشه هاي اجرايي،دستوركارهاي اجراشده وصورتمجلسها،كه شامل كروكيهاي لازم وروشن است،انجام مي شود.

ماده ۲۰ – تجهيزكارگاه،تدارك مصالح،تجهيزات وماشين آلات

الف) پيمانكارموظف است كه پس از تحويل گرفتن كارگاه،باتوجه به مدت تعيين شده براي تجهيز،طرح جانمايي تحهيز كارگاه راتهيه كرده وپس ازتاًييدمهندس مشاور،آن رامبناي تجهيزكارگاه قراردهد.تاًمين آب،برق، سوخت ومخابرات،بطوركلي،تجهيزكامل كارگاه،به نحوي كه براي اجراي كارطبق اسنادومدارك پيمان لازم است، به عهده پيمانكار مي باشد،مگر آنكه دراسنادومدارك پيمان،ترتيب ديگري پيش بيني شده باشد.

ب )تاًمين نيروي انساني،مصالح وتجهيزات،ماشين آلات وابزاربه عهده پيمانكار است،مگرآنكه دراسنادومدارك پيمان،ترتيب ديگري پيش بيني شده باشد.

مصالح وتجهيزاتي كه پيمانكاربراي انجام عملياتموضوع پيمان تهيه ودركارگاه نگهداري مي كند،بايد به قرار زير باشد.

۱)اگرمنابع تهيه مصالح وتجهيزات دراسنادومدارك پيمان تعيين شده يابعداًمعين شود،بايدازهمان منابع تهيه گردد، نمونه ياكاتولوگ فني مصالح وتجهيزات بايدازنظرتطبيق بامشخصات فني،پيش ازسفارش،به تاًييدمهندس مشاور برسد.درهرحال،ازنظرمرغوبيت بايدكاملاًطبق مشخصات فني باشدوموردتاًييدمهندس مشاورقرارگيرد.

۲)ذكرمنابع تهيه مصالح وتجهيزات دراسنادومدارك پيمان ياتعيين آنهاضمن اجرا،ازتعهدات پيمانكاردرقبال تهيه مصالح وتجهيزات مرغوب وكافي نمي كاهد.بدين روي،پيمانكارموظف است با مطالعه كافي نسبت به امكانات محلي وكيفيت منابع تهيه مصالح وتجهيزات،نظروپيشنهادخودراتسليم مهندس مشاوركند.درصورتي كه استفاده ازاين قبيل منابع موردموافقت مهندس مشاوروكارفرماقرارگيرد،اقدام به تهيه وحمل آنهانمايد.بديهي است كه كارفرمااين حق راداردكه منابع تهيه مصالح راتغييردهدوپيمانكارموظف به رعايت آن مي باشد.اگربه مناسبت اين تغييرمحل،اضافه ياكسر هزينه اي بابت تغييرمسافت حمل ياعوامل ديگرايجادشود،تفاوت بها،به اقتضاي مورد،از پيمانكاركسريا به اوپرداخت مي شود.پيمانكارملزم به رعايت مقررات مربوط به استخراج وبهره برداري شن و ماسه وديگرمصالح معدني است.

۳)نوع،مقداروتاريخ ورودمصالح وتجهيزات به كارگاه بايدبامهندس ناظرصورتمجلس شود.مصالح بايدبطورمرتب به نحوي انبار شودكه تمام آن به سهولت قابل بازرسي،شمارش يااندازه گيري باشد.انبارمصالح بايدازهرلحاظ قابل حفاظت بوده تامصالح درمقابل عوامل جوي وعوامل ديگر مصون باشد.

ج)هرگاه تهيه ياتوزيع مصالح ولوازمي درداخل كشوردرانحصاردولت باشد،كارفرماتسهيلات لازم براي تهيه آن مصالح ولوازم رافراهم مي كند.اگرتهيه بعضي ازمصالح يالوازم،طبق مشخصات ذيربط درداخل كشورميسر نباشدو ورودآنهاهم ازطرف دولت ممنوع شده يا بشود،كارفرمايا خودش اجازه ورودمصالح ولوازم مزبوررابراي پيمانكارتحصيل مي كنديا مشخصات راتغييرمي دهد.

د)درمواردي كه مصالح وتجهيزاتي بايدبوسيله پيمانكارازخارج از كشورتهيه شود،كارفرماكارفرمااجازه ورود آنهاراازسازمانهاي ذيربط به هزينه پيمانكارتحصيل مي نمايد.هر گاه ضمن اجراي كار،محدوديتهاي جديدي پيش آيدكه به علت آن،پيمانكارنتواندمصالح وتجهيزات مورد نياز اجراي كاررا،درمدتي كه برنامه پيشرفت كارايجاب مي كند،ازخارج ازكشور تهيه وواردكند،مراتب راباذكردليل وارائه اسنادازطريق مهندس مشاوربه اصلاع كارفرما مي رساندتابا توجه به برنامه زماني اجراي كار،كارفرمادرموردچگونگي تاًمين اين مصالح متجهيزات، تصميم گيري نمايد.

ه)درصورتي كه دراسناد ومدارك پيمان،مشخصاتي براي ماشين آلات وابزاراجراي كارتعيين شده باشد،پيمانكار بايدآنها راطبق مشخصات تعيين شده،تاًمين كند.هرگاه ضمن اجراي كار،مهندس مشاورتشخيص دهدكه ماشين آلات وابزارموجودپيمانكار،براي اتمام كاردرمدت پيمان كافي نيست يامشخصات آنهابراي اجراي كار،مناسب نيست، مراتب رابه پيمانكارابلاغ مي كند.پيمانكارمكلف است كه ماشين آلات وابزارخودراطبق نظرمهندس مشاورودر مدتي كه نامبرده تعيين مي نمايد،تكميل وتقويت كند،بدون اينكه براي اين كار،ادعاي خسارت ياهزينه اضافي ازكار فرما داشته باشد.

و)پيمانكار نمي تواند ماشين آلات وابزاري راكه براي انجام عمليات لازم است،ازكارگاه خارج كند.درمورد بيرون بردن ماشين آلاتي كه دركارگاه مورد نياز نيست،پيمانكار،تقاضايبيرون بردن ماشين آلات مزبوررابه مهندس مشاور تسليم مي كند.مهندس مشاور،به تقاضاي اورسيدگي مي كند،ودرصورتي كه موجه باشداجازه خروج مي دهد.

ز)درصورتي كه طبق اسناد ومدارك پيمان،تاًمين اقلامي ازتجهيزات كه پيمانكاربايدنصب كندوبصورت دايم دركارباقي بماند،درتعهدكارفرما باشد،پيمانكارمسئول عملكردناقص احتمالي اين تجهيزات نيست،مگرآنكه ثابت شود كه نقض آنها مربوط به كارپيمانكاراست.

ح)اگردراسنادومدارك پيمان،تكليفي براي تهيه غذا،مسكن ودفتركاركاركنان كارفرما،مهندس مشاوروآزمايشگاه درمحل كاربه عهده پيمانكارگذاشته شود،پيمانكارموظف به تاًمين آنها،طبق شرايط پيش بيني شده،مي باشد.

ماده ۲۱ – حفاظت ازكاروشخص ثالث،بيمه كار،مراقبتهاي لازم

الف)پييمانكارازروزتحويل كارگاه تاروزتحويل موقت عمليات موضوع پيمان،مسئول حفظ ونگهداري كارهاي انجام شده،مصالح،تحهيزات،ماشين آلات وابزار،تاًسيسات وبناهايي مي باشدكه زير نظرومراقبت او قراردارد،وبه همين منظور،اقدامات لازم رابراي نگهداري وحفاظت آنهادرداخل كارگاه درمقابل عوامل جوي وطغيان آب رودخانه هاوسرقت وحريق ومانند اينهابه عمل مي آورد.

ب )پيمانكاردرچارچوب مقررات ودستورالعملهاي حفاظت فني وبهداشت كار،مسئول خسارتهاي واردشده به شخص ثالث درمحوطه كارگاه است،ودرهرحال،كارفرمادراين موردهيچ نوع مسئوليتي به عهده ندارد.كارفرماو مهندس مشاور مي تواننددرصورت مشاهده عدم رعايت دستورالعملهاي حفاظت فني وبهداشت،كاردستورتوقف بخشي ازكارراكه داراي ايمني لازم نيست تابرقراري ايمني طبق دستورالعملهاي يادشده صادرنمايد.دراين حالت، پيمانكار حق مطالبه خسارت دراثردستورتوقف كارراندارد.

پيمانكارمتعهداست كه تدابير لازم رابراي جلوگيري ازوارد شدن خسارت وآسيب به املاك مجاوراتخاذنمايد،واگر دراثرسهل انگاري اوخسارتي به املاك وتاًسيسات مجاوريامحصول آنهاواردآيد،پيمانكارمسئول جبران آن مي باشد.

ج )پيمانكار مكلف است كه پيش از شروع كار،تمام ياآن قسمت ازكارهاي موضوع پيمان راكه دراسنادومدارك پيمان تعيين شده است،درمقابل مواردي ازحوادث مذكوردراسناديادشده به نفع كارفرمانزدموًسسه اي كه موردقبول كارفرماباشد،بيمع نموده وبيمه نامه هارابه كارفرما تسليم كند.بيمه نامه هابايد تا تاريخ تحويل موقت اعتبارداشته باشد،تازماني كه تحويل موقت انجام نشده است،پيمانكارمكلف است كه بيمه نامه ها راتامدتي كه لازم است تمديد كند.كارفرماهزينه هاي مربوط به بيمه به شرح پيشگفته رادرمقابل ارائه اسناد صادرشده ازسوي بيمه گر،عيناًبه بيمه گرپرداخت مي كند.آن قسمت ازهزينه بيمه كه مربوط به مدت تاًخيرغيرمجاز پيمانكار باشد،به حساب بدهي پيمانكارمنظور مي شود.

درصورت بروزحادثه اي كه باعث ازبين رفتن تمام ياقسمتي ازكارهاي انجام يافته ومصالح وتجهيزات پاي كار شود،پيمانكارموظف است كه:اولاًمراتب رافوراًبه كارفرماومهندس مشاوروطبق مقررات بيمه به بيمه گراطلاع دهد،ثانياً:طبق دستوركارفرمايامهندس مشاور،كارهارابه حالت اوليه بازگرداند.برنامه زماني انجام كارهاي پيشگفته توسط پيمانكار تهيه مي گرددوپس از تاًييدمهندس مشاوروكارفرما،به اجرادرمي آيد.كارفرماخسارتهاي واردبرآنچه راكه بيمه شده است ازبيمه گروصول مي نمايدومبلغ وصول شده رابراي تجديدعمليات به تناسب پيشرفت كاروطبق هزينه تمام شده،اعم ازهزينه مستقيم ياغيرمستقيم(بالاسري)،باتاًييدمهندس مشاوربه تدريج يااعاده كاربه حالت اوليه به پيمانكارپرداخت مي كند.كارفرما بايدكارهاي موضوع پيمان رابه نحوي بيمه كندكهدرصورت بروزحادثه، خسارت دريافتي ازبيمه گربراي اعاده كارهابه حالت اوليه كافي باشد،درصورتي كه تكليف بيمه كاردراسنادو مدارك پيمان تعيين نشده باشد،پيش ازشروع كار،پيمانكارچگونگي بيمه كارراازكارفرمااستعلام مي نمايدوكارفرما درمدت ۱۰ روزكارهاوحوادث مشمول بيمه راتعيين وبه پيمانكارابلاغ مي كندتاپيمانكارطبق مفاد اين بند،درمورد بيمه كاراقدام كند.

اگركارفرماعمليات موضوع پيمان رابيمه نكند،درصورت وقوع حادثه،جبران خسارتهاي واردشده به عهده اومي باشد.

د )پيمانكارموظف است كه تمام ساختمانهاوتاًسيسات موقت،ماشين آلات وابزارووسايل كارگاه را،كه متعلق به اويادراختياراوست وبراي انجام عمليات موضوع پيمان به كار مي گيرد،به هزينه خودبيمه كندورونوشت بيمه نامه هارابه كارفرماتسليم نمايد.ماشين آلات وابزاري راكه كارفرمادراختيارپيمانكارقرار مي دهد،كارفرمابيمه مي كند.

ه )پيمانكارموظف است كه روشنايي قسمتهايي ازداخل كارگاه راكه بايدروشن باشد تاًمين كند،وهمچنين تمام علائم راهنمايي وخطر ووسايل حفاظتي،ودرصورت لزوم،حصاركشي رافراهم نمايدوتعداد كافي نگهبان ومراقب درهرجاكه لازم باشد،بگمارد.

و )پيمانكارمتعهداست كه عمليات اجرايي خودراطوري انجام دهدكه راه عبورمناسبي درپياده رووسواره روبراي عبورومرور رهگذران ووسايط نقليه همواره باز بماندومصالح خودرادرمحلهايي انباركندكه موجب ناراحتي يا زحمت ساكنان اطراف،يارهگذران نشود.استفاده ازماشين آلات وابزاردرساعات عادي كار،ودرنتيجه،صداي آنها و همچنين استفاده ازراههاي معين به منظور انجام عمليات،مزاحمت تلقي نمي شود.

درمواردي كه اجراي كارايجاب كندكه قسمتي ازسواره رويا پياده روبراي مدتي موقت وبااطلاع مهندس مشاوريا مهندس ناظربه كلي مسدودشود،پيمانكاربايدباكسب مجوزلازم ازمقامات محلي،عبورومرورراباراههاي انحرافي كه مسيرآنهابايدبه تاًييدمهندس مشاوربرسد،تاًمين كند.كارفرمانيزمساعدت لازم رابراي تحصيل مجوزهاي موردنياز بعمل مي آورد.

اگرترتيب احتساب وپرداخت هزينه ايجادونگهداري راههاي انحرافي دراسنادومدارك پيمان معين نشده باشد،اين هزينه هابه عهده پيمانكاراست.همچنين پيمانكارمتهداست كه درحمل مصالح وماشين آلات وعبورآنهاازراهها،پلهاو تونلها،رعايت قوانين،مقررات واستانداردهارابكندواگرعبورماشين يامصالحي ترتيب خاصي راايجاب كند،بانظر كارفرمايامهندس مشاوراقدام نمايد.هرگاه پيمانكاربرخلاف مفاداين بندرفتاركند،مسئول جبران خسارتهاي واردشده مي باشد.

ز )پيمانكارمتعهداست كه انتظامات كارگاه راتاًمين كندوازوروداشخاص غيرمجازوكساني كه باعث اختلال نظم كارگاه مي شوندخودياتوسط مقامات انتظامي جلوگيري كند.

ح )هرگاه پيمانكاردراجراي تمام ياقسمتي ازموارد درج شده دراين ماده سهل انگاري ياكوتاهي كندوازانجام تعهداتي كه طبق آن به عهده گرفته است خودداري نمايد،كارفرماحق داردآن تعهدات رابه جاي پيمانكارانجام دهدو هزينه هاي انجام شده وخسارت وارد شده رابه اضافه ۱۵ درصد به حساب بدهي پيمانكارمنظوركرده وازمطالبات وي كسرنمايد.دراين صورت،هرگونه ادعاي پيمانكارنسبت به اين قبيل پرداختهاوهمچنين نسبت به تشخيص كارفرما،خواه ازنظراساس تخلف وخواه ازنظر مبلغ پرداختي،بي اثرمي باشد.

ماده ۲۲ – ترتيب گردش مدارك،نقشه ها وابلاغ دستوركارها

الف)تمام نقشه ها،مشخصات،دستورالعملهاواستانداردهاي فني كه داراي مهروامضاي مهندس مشاوراست،به تعدادنسخه هاي درج شده دراسنادومدارك پيمان ودرصورتي كه دراسنادومدارك پيمان تعدادنسخه معين نشده باشد، دردونسخه،بدون دريافت هزينه،دراختيارپيمانكارقرارمي گيرد.درصورت نيازپيمانكار،نسخه هاي اضافي به هزينه اوتكثيرمي شود.پيمانكاربايديك نسخه ازنقشه هاومشخصات،باآخرين تغييرات آنهاراهميشه دركارگاه نگهداري كند، تادرصورت لزوم،به منظوربازرسي كارهادراختيارمهندس مشاور،كارفرمايانمايندگان آنهاقرارگيرد.نسخه اصل نقشه هاومدارك،تاپايان كارنزدمهندس مشاورباقس مي ماند.

ب )پيمانكارموظف است كه پيش ازآغاز هرقسمت ازكار،تمام نقشه ها،دستورالعملهاوديگراسنادومدارك فني مربوط به آن قسمت رابادقت مطالعه كندواندازه درج شده درنقشه هاراكنترل نمايد،به نحوي كه هيچ گونه ابهامي از نظرچگونگي اجراي كاربراي خودوكاركنانش باقي نماند.به طوركلي،كمبودنقشه براي هرقسمت ازكارهرگزاز تعهدات پيمانكارمبني براجراي كامل كار نمي كاهد.درصورت مشاهده اشتباه دراندازه هاياهرگونه ابهام ياكسري در مدارك ،مدارك، نقشه هاودستورالعملها،پيمانكاربايدبموقع رفع نقص آنهاراازمهندس مشاوردرخواست كند.مهندس مشاورموظف است كه باتوجه به برنامه زماني اجراي كار،براي تكميل نقشه هاوابلاغ به پيمانكاراقدام كند.

ج )هرگاه پيمانكاردرمورددرستي بعضي نقشه هاومحاسبات يادستوركارهايا مشخصات مصالح وتجهيزاتي كه بنابه دستوركارفرماازمنابع معيني تحصيل مي شودايرادي داشته باشد،بايدباتوجه به برنامه زماني تفصيلي،مراتب راباذكردليل به اطلاع مهندس مشاوربرساند.درصورتي كه مهندس مشاور،درستي مدارك پيشگفته راتاًييدكند،ولي پيمانكارهمچنان نسبت به آنهاايرادداشته باشد،پيمانكاربايدموضوع رابه كارفرمامنعكس نمايدوپس ازدريافت نظر كارفرما،طبق نظر اوانجام دهد.درچنين حالتي،پيمانكارفقط مسئول اجراي كاراست ودرموردصحت نقشه ها، مشخصات،محاسبات ودستوركارهاي مربوط،مسئوليتي ندارد.هزينه رفع عيب ونقص درچنين مواردي به عهده پيمانكار نمي باشد.

د )پيمانكار،نقشه هاي كارگاهي راكه نقشه هاي جزئيات ساخت قطعات وقسمتهايي ازكاراست،درصورت نياز ضمن اجراي كار،براساس نقشه هاي اجرايي،مشخصات فني ودستورالعمل سازندگان،تهيه مي كندودرسه نسخه،كه يك نسخه ازآن قابل تكثيرباشد،تسليم مهندس مشاورمي نمايد.مهندس مشاور،نقشه هاي يادشده راپس ازبررسي واصلاح  لازم،تاًييدودريك نسخه به پيمانكار ابلاغ مي كند.نسخه قابل تكثيراين مدارك نزدمهندس مشاورنگهداري مي شود.

ه )نقشه هاي چون ساخت،نقشه هاي كارهاي انجام شده به نحوي كه اجراشده اند،مي باشدوشامل تمام نقشه هاي اجرايي،اعم ازتغييريافته يا بدون تغييراست.پيمانكاربايدنقشه هاي چون ساخت رابه تدريج وطبق نظرمهندس مشاور درسه نسخه كه يك نسخه آن قابل تكثيرباشدتهيه كندوبراي بررسي وتاًييد،به مهندس مشاوربدهد.مهندس مشاور،يك نسخه ازنقشه هاي چون ساخت تاًييدشده رادراختيارپيمانكارقرار مي دهد.

و )پيمانكاربايدمشخصات فني،نقشه هاودستورالعملهانصب،راه اندازي وبهره برداري تجهيزاتي راكه تاًمين آنهابه عهده اوست،ازسازنده آنهابگيردودردونسخه،به مهندس مشاوربدهد.مهندس مشاور،براساس مدارك سازنده، نقشه هاي اجرايي محل استقرارتجهيزات يادشده راتهيه وبراي اجرابه پيمانكارابلاغ مي كند.

ز )مهندس مشاور،تمام موافقتها،تصويبها،اخطارهاودستوركارهارابه صورت كتبي،به پيمانكارابلاغ مي كند،و درموارد لزوم،به نحوپيش بيني شده دراسنادومدارك پيمان،به تاًييدكارفرمانيزمي رساندوسپس به پيمانكارابلاغ مي كند.پيمانكار،پس ازوصول دستوركارها،مي تواندبراي اصلاح آنهااظهارنظر كند.امادرهرحال،موظف به اجراي چنين دستوركارهاي است.

درمواردصدوردستوركارشفاهي ازسوي مهندس مشاور،پيمانكارمي تواند  درخواست ابلاغ كتبي آنهارابنمايد و مهندس مشاورنيزموظف است كه دستوركارها راكتبي به پيمانكارابلاغ كند،درغيراين صورت،اين دستوركارها برايپيمانكارمعتبرنيست.

مهندس مشاوريك نسخه رونوشت ازتمام نامه هاي ابالغي،همراه بانقشه ها،دستوركارهاوصورت جلسه ها رابراي كارفرماارسال مي كند.

ح )پيش ازتحويل موقت كارطبق ماده ۳۹،پيمانكاردستورالعملهاي راه اندازي،راهبري،تعميرونگهداري راهمراه بانقشه هاي چون ساخت درسه نسخه،كه يك نسخه آن قابل تكثيرباشد،به مهندس مشاوربه مهندس مشاورمي دهد. مدارك يادشده بايد به نحوي باشدكه راهبري،تعميرونگهداري تمام قسمتهاي موضوع پيمان بسهولت انجام شود. درصورتي كه دراسنادومدارك پيمان،تعدادنسخه يامشخصات ويژه اي براي مدارك موضوع اين بندتعيين شده باشد، طبق آن عمل مي شود.

ماده ۲۳ – حفاظت تاسيسات زيربنايي وتغييروضع آنها

پيمانكاربايدعمليات موضوع پيمان رابنحوي اجراكندكه به تاسيسات زيربنايي موجوددركارگاه،مانندخطوط آب  برق،گاز،مخابرات وماننداينها،آسيبي واردنشود.هرگاه دراثرعمل پيمانكار،به تاسيسات يادشده صدماتي واردشود، پيمانكارمتعهداست كه هزينه ترميم وبرقراري مجددآنها رابپردازد.هرگاه پيمانكارنسبت به جبران خسارت واردشده اقدام وفوري به عمل نياورد،كارفرمامي تواندبه هرطريق كه مصلحت بداند،براي رفع نقص وخسارت اقدام كندو هزينه آن رابه اضافه ۱۵ درصدبه حساب بدهي پيمانكارمنظوركندوپيمانكار،ازاين بابت،حق هيچگونه اعتراضي ندارد.درصورتي كه موقعيت تاسيسات زيرزميني دراسنادومدارك پيمان مشخص نشده باشد،پيمانكاربايدباتوجه به برنامه زماني اجراي كار،تعيين وضعيت آنهاراازمهندس مشاوراستعلام كندوپس ازاعلام نظرمهندس مشاور،براي عمليات حفاري اقدام نمايد.بدين ترتيب، مسئوليت پيمانكاردرمورد بروزهرنوع حادثه وپرداخت خسارت وهزينه هاي پيشگفته درمورد تاسيسات زيرزميني،منوط به آن است كه نوع،محل يامسيرتاسيسات مزبوربه اطلاع پيمانكار رسيده يادراسنادومدارك پيمان مشخص شده باشد.هرگاه انجام عمليات موضوع پيمان،تغييروضع تاسيسات يادشده راايجاب كند،پيمانكاربه كارفرمااطلاع مي دهدتاسازمانهاي ذيربط،براي تغييروضع آنهااقدام كنند.هزينه هاي مربوط به عمليات يادشده،به عهده كارفرماست.

ماده ۲۴ – واگذاري،پيمانكاران جزء

الف)پيمانكارحق واگذاري پيمان به ديگران راندارد.

ب )پيمانكار مي تواند به منظورتسهيل وتسريع دراجراي قسمت ياقسمتهايي ازعمليات موضوع پيمان، پيمانهايي باپيمانكاران جزء ببندد،مشروط به آنكه آنان راازواگذاري كاربه ديگران ممنوع كند.درصورتي كه دراسنادومدارك پيمان،كارفرما،لزوم تاييدصلاحيت پيمانكاران جزء راپيش بيني كرده باشد،پيمانكارموظف است كه تاييدكارفرمارادراين موردتحصيل نمايد.اين واگذاري نبايدازپيشرفت كارطبق برنامه زماني اجراي كاربكاهد،وبه هرحال،به هيچ روي،ازمسئوليت وتعهدات پيمانكار نمي كاهد.پيمانكارمسئول تمام عملياتي كه توسط پيمانكاران جزءياكاركنان آنهاانجام مي شود.درپيمانهاي بين پيمانكاروپيمانكاران جزءبايدنوشته شودكه درصورت بروز اختلاف يبن آنها،كارفرماحق دارد،درصورتي كه مقتضي بداند،به مورداختلاف رسيدگي كند.پيمانكاروپيمانكارجزء نيزمي پذيرندكه نظركارفرمادراين موردقطعي است وتعهدمي كنندكه الزاماًآن رااجراكنند.

هرگاه درپرداخت مطالبات پيمانكاران جزء،باتوجه به شرايط درج شده درپيمان آنها،تاًخيري روي دهد،درصورتي كه پيمانكارجزء،تعهدات خودرابراساس پيمان تنظيمي خودباپيمانكاركاملاًانجام داده وكاراو مورد قبول وتاييد مهندس مشاورباشد،كارفرمامي تواندبنابرتقاضاي پيمانكارجزءباحضورنماينده پيمانكار،به كاراورسيدگي كند.اگردر اثراين رسيدگي،پيمانكارجزءطلبكارشودوپيمانكارازپرداخت آن خودداري كند،كارفرماحق داردطلب پيمانكارجزءرا براي كارهايي كه صورت وضعيت آن به پيمانكارپرداخت شده است،ازمحل مطالبات پيمانكاربپردازد.درصورتي كه بااخطاركارفرما،پيمانكاريانماينده اوبراي رسيدگي حاضرنشوند،كارفرمارسيدگي مي نمايدوبشرح پيشگفته عمل مي كندواين عمل قطعي وغيرقابل اعتراض است.هرگاه پس ازفسخ ياخاتمه پيمان،پيمانكاران جزءمطالباتي از پيمانكارداشته باشند،مهندس مشاوروكارفرما،به شرح پيشگفته موضوع رارسيدگي مي نمايند.اگرپس ازرسيدگي وتهيه صورتحساب نهايي،پيمانكارمطالباتي داشته باشد،كارفرمامي تواندطلب پيمانكاران جزءراازمحل مطالبات پيمانكاربپردازد.

ماده ۲۵ – اجراي كاردرشب

اجراي كاردرشب، درمواردزير،مجازاست

الف)دربرنامه زماني تفصيلي پيش بيني شده باشد.

ب )هرگاه به سبب بروز تاًخيرهايي ازسوي پيمانكار،انجام كارطبق تشخيص پيمانكاردرمدت پيمان امكانپذير نباشد،پيمانكارمي تواندبدون آنكه حق دريافت اضافه هزينه كارراداشته باشدباتاًييدمهندس مشاوروموافقت كارفرما، قسمتي ازكاررادرشب اجراكند.

ج )هرگاه مهندس مشاورتشخيص دهدكه پيشرفت كارپيمانكاربه نحوي نيست كه همه عمليات درمدت پيمان پايان يابد،مي تواندپس ازموافقت كارفرما،به پيمانكاردستوردهدكه قسمتي ازكاررادرشب اجراكند.دراين حالت پيمانكارمكلف به اجراي اين دستوراست وحق ادعايامطالبه هيچ گونه خسارت واضافه بهاندارد.

د )اگربه تشخيص مهندس مشاوروتاًييدكارفرمابراي جبران تاخيرهايي كه ناشي ازقصورپيمانكارنيست،كاردر شب نيز انجام شود،اضافه هزينه هاي مربوط به كاردرشب،باتاًييدمهندس مشاوروتصويب كارفرما،پرداخت مي شود.درمحاسبه اين هزينه ها،به منظورتعيين هزينه هاي اضافي دستمزدنيروي انساني براي كاردرشب،بايدمقررات قانون كارواموراجتماعي ملاك عمل قراركيرد.پيمانكارمتعهداست كه ترتيب كارراطوري دهدكه تاحدامكان،اجراي كاردرشب براي ساكنان مجاورمزاحمتي ايجادنكند.

ماده ۲۶ – آثارتاريخي واشياي عتيقه

هرگاه ضمن اجراي كار،اشياي عتيقه ياآثارتاريخي ومسكوكات قديمي ومانندآنهادرمحل كارپيداشود،پيمانكارمتعهد است كه بي درنگ مراتب راازطريق مهندس مشاوربه اطلاع كارفرماوطبق قوانين به اطلاع دستگاههاي انتظامي برساند.كارفرمابراي حفظ ونگهداري ياانتقال اشياي عتيقه،اقدام فوري به عمل مي آورد.پيمانكاربايدتازمان اقدام به حفاظت ازسوي كارفرمايامقامات ذيربط،براي حفظ ونگهداري اشياوآثارمزبور،مراقبت لازم رابه عمل آورد.هرگاه اجراي اين ماده،موجب توقف ياتعطيل عمليات موضوع پيمان گردد،طبق ماده ۴۹ رفتارمي شود.

ماده ۲۷- اقامتگاه قانوني

اقامتگاه قانوني كارفرماوپيمانكارهمان است كه درموافقتنامه پيمان نوشته شده است.درصورتي كه يكي ازطرفين محل قانوني خودراتغييردهد،بايدنشاني جديدخودرادست كم ۱۵ روزازتاريخ تغيير،به طرف ديگراطلاع دهدتاوقتي كه نشاني جديدبه طرف ديگراعلام نشده است،مكاتبات به نشاني قبلي ارسال مي شودودريافت شده تلقي مي گردد.

فصل سوم

تعهدات واختيارات كارفرما

ماده  ۲۸- تحويل كارگاه

الف)كارفرمامتعهداست كه كارگاه رابي عوض وبدون معارض تحويل پيمانكاردهد.

اگراجراي كاردرزمينه هاومحلهاي تحويلي،مستلزم اخذپروانه ياپرداخت حقوقي ازقبيل عوارض شهرداري، حق ريشه ومستحدثات وماننداينهاباشد،كارفرمامتعهدبه تحصيل پروانه ساختمان وپرداخت وجوه مزبوراست

تبصره ۱:اگردراسنادومدارك پيمان،تامين تمام ياقسمتي اززمين مورد نيازبراي تجهيزگارگاه به عهده             پيمانكارگذاشته شده باشد،طبق شرايط پيش بيني شده درپيمان عمل مي شود.

تبصره ۲:درصورتي كه درمحل تحويل شده به پيمانكارمعارض پيداكندوموجب توقف اجراي تمام ياقسمتي       ازكارشود،آن قسمت ازكاركه متوقف شده است،مشمول تعليق مي گرددوطبق ماده ۴۹ رفتارمي شود.

ب )كارفرماپس ازمبادله پيمان،تاريخ تحويل كارگاه راكه نبايدبيشتراز ۳۰ روزازتاريخ مبادله پيمان باشد،به پيمانكاراعلام مي كند.پيمانكاربايددرتاريخ تعيين شده درمحل كارحاضرشودوطي صورتمجلسهايي،اقدام به تحويل گرفتن كارگاه نمايد.درصورتي كه حداكثر ۳۰ روزازتاريخ تعيين شده براي تحويل گرفتن كارگاه حاضرنشود،كار فرماحق داردكه طبق ماده ۴۶،پيمان رافسخ كند.

درصورتمجلسهاي تحويل كارگاه بايدحدودوموقعيت زمينهاومحلهايي كه درآنهاموضوع پيمان اجرامي شودونقاط نشانه بامشخصات آنها،محورعمليات ومحل منابع تهيه مصالحي كه بايددركارگاه توليدگردد،درج شود.

اگرتحويل كارگاه به طوريكجاميسرنباشد،كارفرمابايدكارگاه رابه ترتيبي تحويل دهدكه پيمانكاربتواندعمليات موضوع پيمان راطبق برنامه زماني تفصيلي انجام دهد.دراين حالت نيز مهلت كارفرمابراي تحويل دست كم اولين قسمت ازكارگاه كه براي تجهيزكارگاه وشروع عمليات موضوع پيمان لازم است،حداكثر ۳۰ روزاست.

ج )هرگاه كارفرمانتواندكارگاه رابه ترتيبي تحويل دهدكه پيمانكاربتواندكارراطبق برنامه زماني تفصيلي انجام دهد،ومدت تاخيردرتحويل كارگاه بيش ازيكماه شود،كارفرمابه منظورجبران خسارت تاخيردرتحويل كارگاه،هزينه هاي اضافي ايجادشده براي پيمانكارراكه طبق رابطه زيرمحاسبه مي شود،پرداخت مي كند،مشروط به اينكه باتاييدمهندس مشاور،پيمانكاردرمحاهاي تحويل شده تاخيرغيرمجازنداشته باشد.

مبلغ كارهايي كه درتحويل محل

(مدت تاخيربه ماه)     اجراي آن تاخيرشده است                                            ۵/۷

(————————–)(متوسط كاركردفرضي ماهانه)     —– = مبلغ خسارت تاخيرتحويل كارگاه

(.پس ازكسريك ماه)           مبلغ اوليه پيمان                                               ۱۰۰

اگرمدت تاخيراز ۳۰ درصدمدت پيمان يا ۶ ماه،هركدام كه كمتراست بيشترشود،حقوقي به پيمانكارتعلق مي گيرد بدين ترتيب كه اگرمبلغ كارهاي پيش بيني شده درمحلهاي تحويل نشده تا ۲۵ درصد مبلغ اوليه پيمان باشد،پيمانكار مي تواندبااطلاع قبلي ۱۵ روزه آن قسمت ازكارراازتعهدات خودحذف كندولي اگراين مبلغ بيشتراز ۲۵ درصدمبلغ اوليه پيمان باشد،درصورت اعلام خاتمه پيمان ازسوي پيمانكار،پيمان خاتمه يافته وطبق ماده ۴۸ عمل مي شود.هر گاه پيمانكاردرمحلهايي كه درتحويل آنهابيش ازمدت پيشگفته تاخيرشده است،كاراجرايي راشروع نمايد،حق حذف تعهدات درآن قسمت ازكارراازخودسلب مي نمايد.

تبصره- اگركارفرمانتواندهيچ قسمت ازكارگاه رابه پيمانكارتحويل دهد،براي تاخيربيش ازيكماه تا۳۰ درصدمدت پيمان يا ۶ ماه،هركدام كه كمتراست،نسبت به تاخير مبادله پيمان،ماهانه معادل مبلغ ۵/۲ درصدمتوسط كاركرد فرضي ماهانه رابه پيمانكارپرداخت مي كند.اگرپيمانكارپس ازانقضاي ۳۰ درصدمدت پيمان يا ۶ ماه،هركدام كه كمتراست،مايل به ادامه يااجراي كارنباشد،بااعلام او،قراردادطبق ماده ۴۸ خاتمه مي يابدوپيمانكارهيچ گونه دعاوي ديگري نمي تواندمطرح نمايد.خسارت تاخيردرتحويل تمام ياقسمتي ازكارگاه،براي مدت مازادبريك ماه،حداكثرتا ۳۰ درصدمدت پيمان يا ۶ ماه هركدام كه كمتر است قابل پرداخت است.

د )درمواردي كه به استناداين ماده،قسمتي ازتعهدات پيمانكارحذف شود،تضمين انجام تعهدات پيمانكارنيزبه تناسب كاهش داده مي شود.

ه )پيمانكارنمي تواندجزآنچه طبق نقشه هاودستوركارهاست،درزمينهاومحلهاي متعلق به كارفرماباملك غيركه ازطرف كارفرمابه پيمانكارتحويل شده است،اقدام به احداث بناياساختمان كند.اگردراثراجراي كاردرملك غيركه ازسوي كارفرماتحويل شده است،صاحب ملك اقامه دعواودرخواست خسارت وجلوگيري وتوقف كارنمايد،طرف ادعاكارفرماست وپيمانكارهيچ گونه مسئوليت وتعهدي دراين موردندارد.

و )درصورتي كه طبق اسنادومدارك پيمان،تامين تمام ياقسمتي اززمين موردنيازتجهيزكارگاه به عهده پيمانكار باشدياپيمانكاربخواهدطبق صلاحديدخودازمحلهايي خارج ازمحلهاي تحويلي كارفرمابراي تجهيزكارگاه استفاده كند، بايدموقعيت آنهارابه تاييدكارفرمابرساند.دراين حالت،مسئوليت هرنوع ادعاوطلب خسارت ازسوي صاحب ملك به عهده پيمانكاراست وكارفرمادراين مواردمسئوليتي ندارد.هرگاه پيمانكارمحلهاي موردنيازتجهيزكارگاه رابه صورت اجاره اي دراختياربگيرد،بايددراجاره نامه آنها،امكان انتقال مورداجاره رابه كارفرماپيش بيني كند.

ماده ۲۹ – تغييرمقاديركار،قيمتهاي جديد،تعديل نرخ پيمان

الف)درضمن اجراي كار،ممكن است مقاديردرج شده درفهرست بهاومقاديرمنضم به پيمان تغييركند.تغيير مقاديربه وسيله مهندس مشاورمحاسبه مي شودوپس ازتصويب كارفرمابه پيمانكارابلاغ مي گردد.پيمانكاربادريافت ابلاغ تغييرمقاديركار،موظف به انجام كاربانرخ پيمان است،به شرط آنكه مبلغ ناشي ازتغييرمقاديركار،ازحدود تعيين شده درزيربيشترنشود.

۱)افزايش مقادير بايددرچهارچوب موضوع پيمان به پيمانكارابلاغ شودجمع مبلغ مربوط به افزايش مقاديرو مبلغكارهاي باقيمت جديد(موضوع بندج)نبايداز ۲۵ درصدمبلغ اوليه پيمان بيشترشود.

تبصره- اگرنرخ پيمان مشمول تعديل آحادبهاباشد،براي محاسبه افزايش مبلغ پيمان به سبب قيمتهاي جديد،ابتدا قيمتهاي جديدبه مبناي نرخ پيمان تبديل مي شودوسپس ملاك محاسبه قرارمي گيرد.

۲)جمع مبلغ مربوط به كاهش مقاديروحذف آنهانبايداز ۲۵ درصدمبلغ اوليه پيمان بيشترشود.اگراين مبلغ،ازحد تعيين شده بيشترشودوپيمانكاربااتمام كاربانرخ پيمان موافق باشد،عمليات موضوع پيمان درچهارچوب پيمان انجام مي شود.ولي درصورتي كه پيمانكارمايل به اتمام كارنباشد،پيمان طبق ماده ۴۸ خاتمه داده مي شود.

تبصره۱.درصورت حذف قسمتهايي ازكاربه استنادبندج ماده ۲۸ براي تعيين حدافزايش ياكاهش مقاديرطبق بندهاي۱ و۲ بجاي مبلغ اوليه پيمان،مبلغ اوليه پيمان پس ازكسرمبلغ كارهاي حذف شده به وسيله پيمانكار،ملاك قرارمي گيرد.

تبصره۲.اضافه ياكاهش مقاديركارطبق مفادبندهاي(الف- ۱)و(الف- ۲)اين ماده تا۱۰ درصدبادستورمهندس مشاورعمل مي شود،ولي اضافه برآنباتصويب كارفرماقابل اجرااست.

ب)درصورتي كه پس ازتكميل كاروتصويب صورت وضعيت قطعي مشخص شود،مقاديركاربدون آنكه ازسوي كارفرماكم شده باشد،نسبت به مقاديرمنضم به پيمان كاهشي پيش ازحدتعيين شده دربند(الف- ۲)داشته باشد، دراين حالت نيزنرخ پيمان ملاك عمل است.

ج )اگردرچهرچوب موضوع پيمان،كارهايي به پيمانكارابلاغ شودكه براي آنهاقيمت ومقدار درفهرست بها و مقاديرمنضم به پيمان پيش بيني نشده است،پيمانكاربايدبي درنگ پس ازدريافت ابلاغ مهندس مشاور،قيمت پيشهادي خودرابراي اجراي كارهاي يادشده،همراه باتجزيه قيمت،به مهندس مشاورتسليم كند.وقتي كه باتوافق پيمانكارو مهندس مشاورتعيين شودوبه تصويب كارفرمابرسد،ملاك پرداخت است.قيمتهاي جديدي كه به اين صورت تعيين مي شودبايدبرحسب هزينه اجراي كاردرمحل اجرامحاسبه گردد.ازاين رو،تنهاضريب هزينه بالاسري پيمان به قيمتهاي جديداعلام مي شود.

تبصره- درصورتي كه پيمان بااستفاده ازفهرستهاي بهاي واحدپايه منعقدشده باشد،چگونگي تعيين قيمت جديد، علاوه برمفاداين بند،تابع دستورالعمل نحوه استفاده ازقيمتهاي پايه درتعيين قيمت جديدبااولويت دستورالعمل يادشده است.

د )جمع بهاي قيمتهاي جديد،علاوه برآنكه تابع سقف تعيين شده دربندالف است،نبايداز ۱۰ درصدمبلغ اوليه پيمان بيشتر شود.

ه )تعديل نرخ پيمان طبق شرايط پيش بيني شده درشرايط خصوصي است.

ماده ۳۰ – تغييرمدت پيمان

الف)درصورت وقوع هريك ازموارد زيركه موجب افزايش مدت اجراي كارشود،پيمانكارمي توانددرخواست تمديدمدت پيمان رابنمايد.پيمانكاردرخواست تمديد مدت پيمان راباارائه محاسبات ودلايل توجيهي،به مهندس مشاور تسليم مي كندومهندس مشاورپس ازبرسي وتاييد،مراتب رابراي اتخاذ تصميم به كارفرماگزارش مي كندوسپس نتيجه تصميم كارفرمارابه پيمانكارابلاغ مي نمايد.

۱ )درصورتي كه طبق بندهاي “الف”و”ج”ماده ۲۹،مبلغ پيمان تغييركند.

۲ )هرگاه به دستوركارفرمايامهندس مشاور،نقشه هاي اجرايي بامشخصات فني تغييراساسي كند.

۳ )هرگاه كارفرمادرتحويل كارگاه،ابلاغ دستوركارهايانقشه هاوتحويل مصالحي كه تهيه آنهابه عهده اوست، تغييركند.تغييردرابلاغ دستوركارهاونقشه هابه شرطي مشمول اين بنداست كه پيمانكاربا توجه به برنامه زماني تفصيلي،آنهاراازمهندس مشاوردرخواست كرده باشد.

۴ )اگردرتحويل مصالحي كه فروش آنهاازوماًبايدباحواله كارفرماصورت گيردتاخيرايجادشود،به شرطي كه پيمانكارباتوجه به برنامه زماني تفصيلي براي تهيه آنهابه موقع اقدام كرده باشد.

۵ )درمواردحوادث قهري وهمچنين درمواردمربوط به كشف اشياي عتيقه وآثارتاريخي كه درموارد۲۶ و۴۳ پيش بيني شده است.

۶ )هرگاه محدوديت براي ورودمصالح وتجهيزات طبق بند”د”ماده ۲۰ پيش آيد

۷ )درصورتي كه كارطبق ماده ۴۹ به تعليق درآيد

۸ )درصورتي كه قوانين ومقررات جديدي وضع شودكه درتغييرمدت اجراي كارموثرباشد.

۹ )هرگاه كارفرمانتواندتعهدات مالي خودرادرموعدهاي درج شده دراسنادومدارك پيمان انجام دهد.

۱۰)مواردديگري كه به تشخيص كارفرماخارج ازقصورپيمانكارباشد.

ب )اگروقوع برخي ازموارددرج شده دربند”الف”،موجب كاهش مدت پيمان شود،مهندس مشاورباكسب نظر پيمانكار،كاهش مدت پيمان راتضمين مي كندومراتب رابراي اتخاذ تصميم به كارفرماگزارش مي نمايد،وسپس نتيجه تصميم كارفرمارابه پيمانكارابلاغ مي كند.

ج )درپايان مدت اوليه پيمان ياهرتمديد مدت پيمان،اگركاربه اتمام نرسيده باشد،مهندس مشاورباكسب نظر پيمانكاروباتوجه به مواردتعيين شده دربند”الف”،علل تاخيركاررابررسي مي كندوميزان مدت مجازوغيرمجازآن را باتوافق پيمانكارتعيين مي نمايدونتيجه رابه كارفرماگزارش مي كند،وسپس نظركارفرمارادرموردميزان مجازياغير مجازتاًخيركاربه پيمانكاراعلام مي كندومعادل مدت تاًخيرمجاز،مدت پيمان راتمديد مي نمايد.

د )دراجراي مفاداين ماده براي تمديدمدت پيمان،تاخيرهاي همزمان ناشي ازعوامل مختلف درج شده دربندالف، فقط يك بارمحاسبه مي شود.

ه )دراجراي مفاداين ماده،اگرپيمانكاربامهندس مشاورتوافق نداشته باشديانسبت به تصميم كارفرمامعترض باشد، طبق نظركارفرماعمل مي شودوپيمانكارمي تواندبراساس ماده ۵۳ براي حل مسئله اقدام نمايد

ماده ۳۱ – مديريت اجرا

كارفرمامي تواندقسمتي ازاختيارات خودرابه شخص حقوقي،كه مديرطرح ناميده مي شود،واگذاركند.كارفرمامدير طرح راباتعيين حدوداختيارات واگذارشده به پيمانكارمعرفي مي نمايد.تمام تصميم گيريهاي مديرطرح درچهارچوب اختيارات واگذارشده،درحكم تصميم كارفرمامي باشد.

ماده ۳۲ – نظارت براجراي كار

الف)عمليات اجرايي پيمانكار،هميشه بايدزيرنظروبااطلاع مهندس مشاورانجام شود.نظارتي كه ازطرف كارفرماومهندس مشاوردراجراي كارهابه عمل مي آيد،به هيچ روي،ازميزان مسئوليت پيمانكارنمي كاهد.

نظارت مستقيم بركارپيمانكار،درمحدوده كارگاه ودرمواردخاص(براي ساخت قطعات وتجهيزات)درخارج ازكارگاه انجام مي شوددرهرحال،پيمانكاربايدگزارش پيشرفت اقدامهايي راكه خارج ازكارگاه به منظورانجام تعهدات پيمان انجام مي دهد،به مهندس مشاورتسليم كند.

ب )مهندس مشاور،تنهامرجع فني پيمانكاربراي اجراي موضوع پيمان ازسوي كارفرماست.

هرگونه تغييرات،اظهارنظرهاي فني واصلاحات موردنظرپيمانكاران،سازندگان وبازرسان فني،پس ازهماهنگي بامهندس مشاور،موظف به كسب مجوزازكارفرما،براي انجام وظايف نظارت است،دراسنادومدارك پيمان تعيين شده است.

ج )مهندس مشاوربه منظوراطمينان ازصحت اجراي كار،اقدام به آزمايش مصالح ياكارهاي انجام يافته مي كند. هزينه انجام آزمايشهابرعهده كارفرماست،مگرآنكه دراسنادومدارك پيمان ترتيب ديگري هم پيش بيني شده باشد. هرگاه نتايج اين آزمايشها باآنچه كه درمدارك فني تعيين شده است تطبيق نكند،پيمانكارمتعهداست كه مصالح و كارهاراطبق دستورمهندس مشاوراصلاح كند.هزينه انجام اين اصلاحات به عهده پيمانكاراست،مگرآنكه نقص موجودمربوط به مدارك فني باشد.پيمانكارموظف است كه براي نمونه برداري ازمصالح ياانجام هرنوع آزمايش، تعدادلازم كارگربه صورت موردي وموقت،به طوررايگان دراختيارمهندس مشاوربگذارد.

د )درصورتي كه مهندس مشاورموادري ازعدم رعايت مشخصات فني،نقشه هاوديگرمدارك فني پيمان رادر اجراي كارها مشاهده كند،باارسال اخطاريه اي،اصلاح كارهاي معيوب رادرمدت مناسبي كه باتوجه به حجم ونوع كارتعيين مي نمايدازپيمانكارمي خواهد.اگرپس ازپايان مهلت تعيين شده،پيمانكارنسبت به اصلاح كارها اقدام نكند، كارفرمامي تواند خودش كارهاي معيوب رااصلاح كندوهزينه هاي مربوط به اضافه ۱۵ درصد،ازمطالبات پيمانكاركسركند.درصورتي كه عدم توجه به اخطار مهندس مشاوربراي اصلاح هركارمعيوب ازسوي پيمانكار تكرارشود،كارفرمامي تواند پيمان راطبق ماده ۴۶ فسخ نمايد.

ه )كارفرمادرمدت اجراي پيمان،هرموقع كه لازم بداند،توسط نمايندگان خود،عمليات پيمانكاررابازرسي مي كند پيمانكارموظف است كه هرنوع اطلاعات ومداركي كه موردنيازباشد،دراختيارنمايندگان كارفرمابگذاردوتسهيلات لازم رابراي انجام اين بازرسيها فراهم سازد.

و )اگردرطول مدت پيمان،تصميم به تغييرمهندس مشاوربگيرد،اين تصميم بايددست كم يك ماه بيشتربه اطلاع پيمانكاربرسد.پيمانكارومهندس مشاور،موظف هستندكه تكليف آزمايشهاي ناتمام،صورتجلسه هاي دردست اقدام وصورت كاركردهاي درحال رسيدگي راروشن كنند.درصورتي كه مهندس مشاور به شرح پيشگفته عمل نكند، كارفرمامستقيماًبجاي مهندس مشاورتكليف كارهاي ناتمام راروشن مي كندوهزينه هاي مربوط به اين اقدام رابه حساب بدهي مهندس مشاورمنظور مي نمايد.اگردرزمان اعلام كارفرمامبني برتغييرمهندس مشاور،بخشهايي ازكار توسط پيمانكاردرحال اجراباشدكه اتمام آن بخش منجربه صدورتاًييديه هاي مهندس مشاورشده واين امرموكول به زمان پس ازتغييرمهندس مشاورشود،اين گونه موارد،بايددرطول يك هفته ازتاريخ اعلام كارفرما،ازسوي پيمانكار به پيمانكارمنعكس شود،تاكارفرماترتيب لازم رابراي عدم انقطاع آن بخش ازكارپيمانكاروصدوربه موقع تاًييديه بدهد.كارفرمامهندس مشاورجديدرابه پيمانكارمعرفي مي كندواختيارات اوراطبق آنچه كه براي مهندس مشاورقبلي تعيين شده بود،تنفيذياتغييرات مربوط رابه پيمانكارابلاغ مي نمايدوازآن پس،تصميمهاودستورهاي مهندس مشاور جديددرچهرچوب پيمان،براي پيمانكارلازم الاجراست.

ماده ۳۳ – مهندس ناظر

پندار سیستم

الف)مهندس ناظركه نماينده مهندس مشاوردركارگاه است،وظيفه داردكه باتوجه به اسنادومدارك پيمان،در اجراي كار،نظارت ومراقبت دقيق به عمل آوردومصالح وتجهيزاتي راكه بايدبه مصرف برسد،براساس نقشه ها ومشخصات فني موردرسيدگي وآزمايش قراردهدوهرگاه عيب ونقصي درآنهايادرنحوه مهارت كاركنان ياچگونگي كارمشاهده كند،دستوررفع آنهارابه پيمانكاربدهد.همچنين هرگاه بعضي ازماشين آلات معيوب باشد به طوري كه نتوان باآنهاكارراطبق مشخصات فني انجام داد،مهندس ناظرتعميرياتعويض وتغييرآنهاراازپيمانكارمي خواهد.با رعايت بند”ب”،هرگونه دستوري كه ازطرف مهندس ناظربه پيمانكارداده شود،به مثابه دستورهاي داده شده توسط مهندس مشاوراست وپيمانكارملزم به اجراي آنهاست.

ب )مهندس ناظر،به هيچ روي،حق نداردكه ازتعهدات پيمانكاربكاهدياموجب تمديد مدت پيمان ياپرداخت اضافي به پيمانكارشودياهرنوع دستورتغييركاري راصادركند.

ج )پيمانكارمكلف است كه دستورهاي مهندس ناظر رادرحدودمفاداين ماده اجرانمايد،مگردرمواردي كه آنهارا برخلاف اسنادومدارك پيمان تشخيص دهد،كه دراين صورت،موظف است كه موضوع رابه مهندس مشاوربنويسدو كسب تكليف كند.هرگاه مهندس مشاورموضوع رافيصله ندهد،نظركارفرمادرآن موردقاطع مي باشد.

د )باوجودنظارتي كه ازطرف مهندس ناظردراجراي كارهابه عمل مي آيد،كارفرماومهندس مشاورحق دارند مصالح مصرفي وكارهاي انجام يافته راموردرسيدگي قراردهندواگرمشخصات آنهارامغايرنقشه هاومشخصات فني تشخيص دهندپيمانكارمتعهداست مصالح وكارهاي معيوب رابه هزينه خودتعويض نمايد.به هرحال،نظارت مهندس ناظرازمسئوليت پيمانكار نمي كاهدوسلب حق ازكارفرماومهندس مشاورنمي كند.

فصل چهارم

تضمين،پرداخت،تحويل كار

ماده ۳۴ – تضمين انجام تعهدات

موقع امضاي پيمان،براي تضمين انجام تعهدات ناشي ازآن،پيمانكاربايدضمانتنامه اي معادل۵ درصدمبلغ اوليه پيمان،صادرشده ازطرف بانك موردقبول كارفرماوطبق نمونه اي كه ضميمه اسنادمناقصه بوده است،تسليم كارفرما كند.ضمانتنامه يادشده بايدتايكماه پس ازتاريخ تحويل موقت موضوع پيمان،معتبرباشد.تاهنگامي كه تحويل موقت انجام نشده است،پيمانكارموظف است براي تمديدضمانتنامه يادشده اقدام كندواگرتا ۱۵ روزپيش ازانقضاي مدت  اعتبارضمانتنامه،پيمانكارموجبات تمديدآن رافراهم نكرده وضمانتنامه تمديدنشود،كارفرماحق داردكه مبلغ ضمانتنامه راازبانك ضامن دريافت كندووجه آن رابه جاي ضمانتنامه،به رسم وثيقه نزدخودنگه دارد.كارفرما تضمين انجام تعهدات راپس ازتصويب صورتمجلس تصويب موقت،باتوجه به تبصره يك اين ماده آزادمي كند.

تبصره۱.حداكثرتايكماه پس ازتحويل موقت،آخرين صورت وضعيت موقت طبق ماده ۳۷،بدون منظورداشتن مصالح پاي كارتنظيم مي شود.هرگاه براساس اين صورت وضعيت،پيمانكاربدهكارنباشدياجمع بدهي اوازنصف كسورتضمين حسن انجام كاركمترباشد،ضمانتنامه انجام تعهدات بي درنگ آزاد مي شود.ولي هرگاه ميزان بدهي پيمانكار،ازنصف كسورتضمين حسن انجام كاربيشترباشد،ضمانتنامه انجام تعهدات،برحسب موردطبق شرايط تعيين شده درماده ۴۰ يا۵۲ آزادمي شود.

تبصره۲.درصورتي كه تمام ياقسمتي ازتضمين انجام تعهدات،به صورت نقدنزدكارفرماباشديابارعايت مقررات،به جاي ضمانتنامه بانكي ازانواع ديگراوراق بهاداراستفاده شود،چگونگي گرفتن تضمين واستردادآن درهرمورد،طبق شرايطي است كه دراين پيمان براي ضمانتنامه بانكي تعيين شده است.

ماده ۳۵  – تضمين حسن انجام كار

ازمبلغ هرپرداخت به پيمانكار،معادل ۱۰ درصدبه عنوان تضمين حسن انجام كاركسرودرحساب سپرده نزدكارفرما نگهداري مي شود.نصف اين مبلغ پس ازتصويب صورت وضعيت قطعي طبق ماده ۴۰ ونصف ديگرآن پس از تحويل قطعي،بارعايت مواد ۴۲ و۵۲ مستردمي گردد.

تبصره- پيمانكارمي تواند وجوه سپرده تضمين حسن انجام كارراطبق دستورالعمل نافذدرزمان ارجاع كاركه شماره وتاريخ آن دراسنادومدارك پيمان درج شده است دريافت كند.

ماده ۳۶ – پيش پرداخت

كارفرماموافقت داردكه به منظورتقويت بنيه مالي پيمانكار،مبلغي به عنوان پيش پرداخت به پيمانكارپرداخت كند. ميزان،روش پرداخت وچگونگي واريزپيش پرداخت وديگرضوابط آن،براساس دستورالعمل مربوط است كه درزمان ارجاع كارنافذبوده وشماره وتاريخ آن دراسنادومدارك پيمان درج شده است.پيمانكاردرموعدهاي مقرردر دستورالعمل پيشگفته،براي دريافت هريك ازاقساط پيش پرداخت،درخواست خودرابه مهندس مشاورمي نويسد، كارفرماپس ازتاًييدمهندس مشاور،هرقسط پيش پرداخت رادرمقابل تضمين تعيين شده دردستورالعمل،بدون اينكه وجوهي ازآن كسرشود،پرداخت مي نمايد.مهلت پرداخت هرقسط پيش پرداخت ۲۰ روزازتاريخ درخواست پيمانكاركه به تاًييدمهندس مشاوررسيده است،يا ۱۰ روزازتاريخ ارائه تضمين ازسوي پيمانكار،هركدام كه بيشتر است،مي باشد.

ماده ۳۷ – پرداختها

الف)درآخرهرماه،پيمانكار،وضعيت كارهاي انجام شده ازشروع كارتاتاريخ راكه طبق نقشه هاي اجرايي، دستوركارها وصورتمجلسهاست اندازه گيري مي نمايدومقدارمصالح وتجهيزات پاي كارراتعيين مي كند،سپس براساس فهرست بهاي منضم به پيمان،مبلغ صورت وضعيت رامحاسبه كرده وآن رادرآخرآن ماه تسليم مهندس ناظر مي نمايد.مهندس مشاور،صورت وضعيت پيمانكارراازنظر تطبيق بااسنادومدارك پيمان كنترل كرده ودرصورت لزوم باتعيين دليل اصلاح مي نمايدوآنرادرمدت حداكثر ۱۰ روزازتاريخ دريافت ازسوي مهندس ناظر براي كارفرماارسال مي نمايدومراتب رانيزبه اطلاع پيمانكارمي رساند.كارفرماصورت وضعيت كنترل شده ازسوي مهندس مشاوررارسيدگي كرده وپس ازكسروجوهي كه بابت صورت وضعيتهاي موقت قبلي پرداخت شده است وهمچنين اعمال كسورقانوني وكسورمتعلقه طبق پيمان،باقيمانده مبلغ قابل پرداخت به پيمانكارراحداكثرظرف مدت ۱۰ روزازتاريخ وصول صورت وضعيت،باصدورچك به نام پيمانكار،پرداخت مي كند.باپرداخت صورت وضعيت موقت،تمام كارها ومصالح وتجهيزاتي كه درصورت وضعيت مزبوردرج گرديده است متعلق به كارفرماست،ليكن به منظوراجراي بقيه كارهاي موضوع پيمان،به رسم امانت،تاموقع تحويل موقت،دراختيار پيمانكارقرارمي گيرد.مقاديردرج شده درصورت وضعيتهاي موقت وپرداختهايي كه بابت آنهابعمل مي آيدجنبه موقت وعلي الحساب داردوهرنوع اشتباه اندازه گيري ومحاسباتي وجز اينها،درصورت وضعيتهاي بعدي يادر صورت وضعيت قطعي،اصلاح ورفع مي شود.به منظورايجادامكان براي تهيه،رسيدگي وتصويب صورت وضعيت قطعي درمهلتهاي تعيين شده درماده ۴۰ پيمانكاربايد ضمن اجراي كاروپس ازاتمام هريك ازاجزاي آن نسبت به تهيه متره هاي قطعي وارائه آنهابه مهندس مشاوربراي رسيدگي همراه باصورتمجلسها ومدارك مربوط اقدام نمايد،اين اسنادبايددرصورت وضعيتهاي موقت نيزمورداستفاده قرارگيرد.

تبصره۱.هرگاه به عللي صورت وضعيت ارسالي ازطرف مهندس مشاورموردتاًييدكارفرماقرارنگيرد،كارفرما پس ازوضع كسورتعيين شده دراين ماده،تا ۷۰ درصدمبلغ صورت وضعيتي راكه مهندس مشاورارسال نموده است به عنوان علي الحساب ودرمدت مقرردراين ماده دروجه پيمانكارپرداخت مي كندوصورت وضعيت راهمرا بادلايل ردآن،براي تصحيح به مهندس مشاوربرمي گرداند،تاپس ازاعمال اصلاحات لازم درمدت حداكثر ۵ روز،دوباره به شرح يادشده ،براي كارفرماارسال شودوبقيه مبلغ به ترتيب پيشگفته به پيمانكارپرداخت گردد.دراين صورت،مهلت پرداختمبلغ صورت وضعيت ازتاريخي شروع مي شودكه صورت وضعيت تصحيح شده تسليم كارفرماشود.

تبصره۲.اگرپيمانكارنسبت به صورت وضعيتي كه به شرح پيشگفته اصلاح شده است معترض باشد،اعتراض خودراباذكردليل،حداكثرظرف مدت يك ماه،به كارفرما اعلام مي كند تاموردرسيدگي قرارگيرد.

تبصره۳.اگرپيمانكاردرموعدمقررصورت وضعيت موقت راتهيه وتسليم مهندس ناظر نكند،مهندس مشاورباتاييد كارفرماوبه هزينه پيمانكاراقدام به تهيه آن مي كندواقدامات بعدي براي رسيدگي وپرداخت آن رابه ترتيب اين ماده به عمل مي آورد.دراين حالت،هيچ گونه مسئوليتي ازنظرتاخيردرپرداخت صورت وضعيت مربوط متوجه كارفرما نيست.

ب )درپيمانهايي كه مشمول تعديل آحادبهاهستند،پس ازتاييدهرصورت وضعيت موقت ازسوي كارفرما،پيمانكار صورت وضعيت تعديل آحادبهي آن صورت وضعيت رابراساس آخرين شاخصهاي اعلام شده محاسبه مي نمايدوبه منظوربررسي وپرداخت به نحوي كه دربند”الف”تعيين شده است،براي مهندس مشاورارسال مي كند.

تبصره- اگربه هردليل وغيرازقصورپيمانكار،تعديل كاركردهاي هرنيمه ازسال(سه ماهه اول ودوم ياسوم وچهارم)پس ازسپري شدن سه ماه ازآن نيمه سال،باشاخصهاي قطعي،آن رارسيدگي مي كندوبه كارفرماتسليم مي نمايدتاطبق بند”الف”براي رسيدگي وپرداخت آن اقدام شود.

ماده ۳۸ – پرداختهاي ارزي

هرگاه طبق اسنادومدارك پيمان،پيمانكاربراي بعضي ازهزينه هاي اجرايي موضوع پيمان،احتياج به ارزداشته باشد بدين ترتيب رفتارمي شود.

الف)اگردراجراي بند”الف”ماده ۱۷ براي استخدام متخصصان خارجي دراسنادومدارك پيمان،پرداخت ارزاز سوي كارفرماتعهدشده باشد،كارفرماارزموردنيازرادرمقابل پرداخت معادل ريالي آن ازسوي پيمانكار،به نرخ رسمي فروش بانك مركزي ايران درتاريخ پرداخت،دراختيارپيمانكارقرارمي دهد،به شرط آنكه درقراردادآنها قسمتي ازحقوق كه هيچ گاه نبايد از ۵۰ درصدبيشترباشد،به ارزپيش بيني شده باشد.

ب )براي تهيه مصالح وتجهيزاتي كه در اسنادومدارك پيمان پرداخت ارزازسوي كارفرماتعهدشده است وبايد ازخارج كشوروارد شودودرعمليات موضوع پيمان مصرف گرديده ودركارباقي بماند،پيمانكاربايدطبق مشخصات تعيين شده دراسنادومدارك پيمان وباتوجه به برنامه زماني تفصيلي،براي تهيه پروفرماي خريدمصالح وتجهيزات موردبحث،به طوري كه دست كم داراي ۹۰ روزاعتبارباشد،اقدام نمايد.پيمانكاربايدبامسئوليت خود،اسنادفروشنده راازلحاظ انطباق مقاديرومشخصات آنهابااسنادومدارك پيمان،كنترل نمايدوپس ازتاييد،به مهندس مشاورتسليم كند. مهندس مشاور،اسناددريافتي رابررسي مي كندوپس ازتاييد،ظرف مدت ۲۰ روزازتاريخ وصول آنها،نظركارفرما رابه پيمانكارابلاغ مي نمايد.اسنادمربوط به خريدمصالح وتجهيزات پيشگفته بايدبه نام كارفرماصادرشود.كارفرما براساس اسنادتاييدشده به حساب پيمانكاراقدام به گشايش اعتبارمي كند.پيمانكاربانظارت كارفرما،نسبت به ترخيص مصالح وتجهيزات سفارش شده ازگمرك،به هزينه خود،اقدام مي نمايد.پس ازآنكه مصالح وتجهيزات يادشده وارد كارگاه شدوبهاي آن به صورت كاريامصالح وتجهيزات پاي كاردرصورت وضعيتها منظورگرديد،پرداختهاي قبلي كه به صورت اعتبارازطرف كارفرما انجام شده است،ازطلب پيمانكاركسرمي شود.

ج )اگردراجراي بندهاي”الف”و”ب”،نرخ تسعيرارزنسبت به نرخ آن درتاريخ تسليم پيشنهادقيمت پيمانكارتغيير كند،درصورت افزايش نرخ ارز،تفاوت نرخ تسعيرارزبه حساب بستانكاري پيمانكارمنظورمي شودودرصورت كاهش نرخ ارزبه حساب بدهي پيمانكارمنظورمي گردد.

د )تعديل نرخ كارهاي موضوع بند”ب”،درصورت شمول تعديل به اين پيمان،تابع مقررات تعديل خاص طبق دستورالعمل نحوه تعديل آحادبهاكه درمورداين پيمان نافذاست،مي باشد.

ه )اگربراي خريدماشين آلات وابزارخاصي كه براي اجراي كارموردنيازاست وامكان تهيه آنهادرداخل نيست وبايدازخارج كشورواردشود،ازسوي كارفرماتسهيلات ارزي دراسنادومدارك پيمان پيش بيني شده باشد،دراين مورد،به ترتيب پيش بيني شده عمل مي شود.پرداخت هزينه تاًمين ماشين آلات وابزارموضوع اين بند،به عهده پيمانكار،ومالكيت آنها،متعلق به پيمانكاراست.

ماده ۳۹ – تحويل موقت

الف)پس ازآنكه عمليات موضوع پيمان تكميل گرديدوكارآماده بهره برداري شد،پيمانكارازمهندس مشاور تقاضاي تحويل موقت مي كندونماينده خودرابراي عضويت درهيات تحويل معرفي مي نمايد.مهندس مشاور،به درخواست پيمانكاررسيدگي مي كندودرصورت تاييدضمن تعيين تاريخ آمادگي كاربراي تحويل موقت تقاضاي تشكيل هيات تحويل موقت راازكارفرمامي نمايدكارفرمابه گونه اي ترتيب كاررافراهم مي كندكه هيات تحويل حداكثردرمدت ۲۰ روزازتاريخ آمادگي كاركه به تاييدمهندس مشاوررسيده است درمحل كارحاضرمي شودوبراي تحويل موقت اقدام نمايد.اگربه مهندس مشاورعمليات موضوع پيمان آماده بهره برداري نباشدظرف مدت هفت روز ازدريافت تقاضاي پيمانكارنواقص وكارهايي راكه بايدپيش ازتحويل موقت تكميل شودبه اطلاع پيمانكارمي رساند.

هيات تحويل موقت،متشكل است از:

نماينده كارفرما

نماينده مهندس مشاور

نماينده پيمانكار

كارفرماتاريخ ومحل تشكيل هيات رابه اطلاع مهندس مشاوروپيمانكارمي رساندوتاتاريخ تشكيل هيات مهندس مشاوربرنامه انجام آزمايشهايي راكه براي تحويل كارلازم است تهيه وبه پيمانكارابلاغ مي كندتاآن قسنت ازوسايل راكه تدارك آنهاطبق اسنادومدارك پيمان به عهده اوست براي روزتشكيل هيات درمحل كارآماده كندپيمانكارموظف است كه تشكيلات لازم رابراي هيات تحويل فراهم آورد.آزمايشهاي لازم به تشخيص وبانظر اعضاي هيات درمحل انجام مي شودونتايج آن درصورتمجلس تحويل موقت درج مي گرددبه جزآزمايشهايي كه طبق اسنادومدارك پيمان هزينه آنهابه عهده پيمانكاراست هزينه آزمايشهاراكارفرماپرداخت مي كند.هرگاه هيات تحويل عيب ونقصي در كارها مشاهده نكنداقدام به تنظيم صورتمجلس تحويل موقت مي نمايدصورتمجلس تحويل موقت رابه همراه نتيجه آزمايشهاي انجام شده براي كارفرما ارسال مي كندونسخه اي ازآن راتاابلاغ ازسوي كارفرمادراختيارپيمانكارقرار مي دهندكارفرماپس ازتاييدتحويل موقت عمليات موضوع پيمان رابه پيمانكارابلاغ مي نمايد.

هرگاه هيات تحويل موقت عيب ونقصي دركارها مشاهده نمايداقدام به تنظيم صورتمجلس تحويل موقت باتعيين مهلتي براي رفع نقص مي كندوفهرستي ازنقايص ومعايب كارهاوعمليات ناتمام وآزمايشهايي كه نتيجه آن بعداً معلوم مي شودراتنظيم وضميمه صورتمجلس تحويل موقت مي نمايدونسخه اي ازآن رابه پيمانكارمي دهدپس از اعلام رفع نقص ازجانب پيمانكارمهندس مشاوربه اتفاق نماينده كارفرمادوباره عمليات رابازديد مي كندواگربر اساس فهرست نقايص تعيين شده هيچ گونه عيب ونقصي باقي نمانده باشدمهندس مشاورصورتجلسه تحويل موقت و گواهي رفع نقايص ومعايب راكه به امضاي نماينده كارفرمامهندس مشاوروپيمانكاررسيده است همراه نتايج آزمايشهاي خواسته شده براي كارفرماارسال مي كندتاپس ازتاييدكارفرمابه پيمانكارابلاغ شوداگربه تشخيص كارفرماحضورنماينده اودربازديدازكاروگواهي رفع نقص ضروري نباشدبه مهندس مشاورنمايندگي مي دهدتابجاي نماينده كارفرما اقدام كند.تاريخ تحويل موقت تاريخ تشكيل هيات درمحل وتحويل كاربه كارفرماست كه درصورتمجلس تحويل موقت درج مي شودتاريخ شروع دوره تضمين تاريخ تحويل موقت است به شرط آنكه هيات تحويل هيچ گونه نقصي دركارمشاهده نكنديانقايص درمهلتي كه ازطرف هيات تعيين شده است رفع شوداگرزماني كه پيمانكارصرف رفع نقايص مي كندبيش ازمهلت تعيين شده باشدتاريخ تحويل موقت همان تاريخ تشكيل هيات وتحويل كاربه كارفرماست ولي تاريخ شروع دوره تضمين تاريخ رفع نقص است كه به تاييدمهندس مشاوررسيده باشد.اگرهيات تحويل موقت ديرترازموعد مقرر(۲۰ روزازتاريخ آمادگي كارازسوي پيمانكاركه به تاييد مهندس مشاوررسيده است)درمحل حاضرشودوبراي تحويل موقت اقدام نمايدتاريخ تحويل موقت تاريخ تشكيل هيات درمحل وتحويل كاربه كارفرماست دراين حالت اگرهيات نقصي دركارمشاهده نكنديانقايص درمهلتي كه ازسوي هيات تعيين شده است رفع شودتاريخ شروع دوره تضمين ۲۰ پس ازتاريخ آمادگي كارازسوي پيمانكاركه به تاييد مهندس مشاوررسيده است مي باشدمگرآنكه زماني كه پيمانكار صرف رفع نقص مي كندبيش ازمهلت تعيين شده باشد كه دراين صورت تاريخ شروع دوره تضمين برابرتاريخ رفع نقص كه به تاييد مهندس مشاوررسيده است منهاي مدت تاخيرتشكيل هيات درمحل(نسبت به مهلت ۲۰ روز)مي باشد.كارفرمابايد هزينه هاي حفظ ونگهداري ازكاررابراي مدت تاخيردرتحويل موقت(نسبت به مهلت ۲۰ روز)به پيمانكارپرداخت كند.

ب )درصورتي كه دراسنادومدارك پيمان براي تكميل وتحويل موقت قسمتهاي مستقلي ازكارزمانهاي مجزايي پيش بيني شده باشديابه نظركارفرمابهره برداري ازقسمتهاي مستقلي ازكارپيش ازتكميل كل كارمورد نيازباشد كارفرمابارعايت اين ماده قسمتهاي پيشگفته راتحويل موقت گرفته واقدامهاي پس ازتحويل موقت مانندآزاد نمودن تضمين انجام تعهدات شروع دوره تضمين تحويل قطعي استرداد كسورتضمين حسن انجام كاررابه تناسب آن قسمت ازكاركه تحويل موقت گرديده است طبق اسنادومدارك پيمان به صورت مستقل انجام مي دهد.

ج )اگرباتوجه به بند”الف”ماده ۲۹ عمليات موضوع پيمان تاحد ۱۲۵ درصدمبلغ اوليه پيمان انجام شودولي كارهاي اجراشده قابل بهره برداري نباشدوپيمانكاربرايادامه كارموافقت نكندكارفرماطبق ماده ۴۸ به پيمان خاتمه مي دهد.

د )درصورتي كه عمليات موضوع پيمان طبق اين ماده آماده تحويل موقت شودولي پيمانكارتقاضاي تحويل كاررانكندمهندس مشاورآماده بودن كاربراي تحويل موقت رابه كارفرمااعلام مي نمايدتاكارفرماطبق اين ماده براي تشكيل هيات وتحويل موقت كاراقدام كنداگرپس از ۱۰ روزازتاريخ ابلاغ كارفرماپيمانكارنماينده خودرابراي تحويل موقت معرفي نكندكارفرماباتاًمين دليل به وسيله دادگاه محل نسبت به تحويل موقت موضوع پيمان طبق اين ماده اقدام مي نمايددراين حالت پيمانكارحق هيچ گونه اعتراضي دراين مورد ندارد.

ه )پس ازتقاضاي پيمانكاربراي تحويل موقت درصورتي كه آماده بودن كاربراي تحويل موقت موردتاييدمهندس مشاورباشدولي تداركات لازم براي راه اندازي وانجام آزمايشهاي موردنيازمانندآب وبرق كه بايدازسوي كارفرما تامين شودفراهم نباشدنحوه تحويل موقت وتحويل قطعي وآزاد كردن تضمينهاي پيمانكاربارعايت حقوق طرفين پيمان طبق نظر هياتي متشكل ازنماينده سازمان برنامه وبودجه نماينده كارفرماونماينده پيمانكارمي باشدنظر اين هيات قطعي ولازم الاجرااست.

و )پيمانكارموظف است كه پس ازتحويل موقت تمام وسايل ماشين آلات وابزارومصالح اضافي متعلق به خود درمحلهاي تحويلي كارفرماراظرف مدت مناسبي كه موردقبول مهندس مشاورباشدازمحلهاي يادشده خارج كندبه علاوه پيمانكاربايدظرف مدت معيني كه توسط مهندس مشاورتعيين مي شودساختمانهاوتاسيسات موقتي راكه براي اجراي كاردرمحلهاي تحويلي كارفرماساخته است تخريب ياپياده كندومصالح ومواد زايدآن راازمحل كارخارج وكارگاه رابه هزينه خودتميزكنددرغيراين صورت كارفرمامي تواند براي خارج نمودن آنهابه هرنحوكه مقتضي بداندعمل نمايدوهزينه هاي آن رابه حساب بدهي پيمانكارمنظوردارد.دراين صورت،پيمانكارحق اعتراض نسبت به اقدام كارفرماوادعاي ضرروزيان به اموال وداراييهاي خودراندارد.باتوجه به اينكه مالكيت ساختمانهاي پيش ساخته ومصالح بازيافتي وقطعات پيش ساخته ساختمانهاوتاسيسات تجهيزكارگاه كه به وسيله پيمانكاردرمحلهاي تحويلي كارفرمانصب يااحداث شده است متعلق به پيمانكاراست،هرگاه تمام ياقسمتي ازاين ساختمانهاوتاسيسات موقت پيمانكارمورداحتياج كارفرماباشد،باتوجه به اينكه دراين حالت نبايدوجهي بابت برچيدن ساختمانهاوتاسيسات يادشده به پيمانكارپرداخت شود،قيمت آن باتراضي طرفين تعيين وبه كارفرمافروخته وتحويل مي شود.

ماده ۴۰ – صورت وضعيت قطعي

پيمانكاربايدحداكثرتايكماه ازتاريخ تحويل موقت،صورت وضعيت قطعي كارهاي انجام شده رابراساس اسنادو مدارك پيمان بدون منظورنمودن مصالح وتجهيزات پاي كارتهيه كندوبراي رسيدگي به مهندس مشاورتسليم نمايد. مهندس مشاورصورت وضعيت دريافت شده رارسيدگي نموده وظرف مدت سه ماه براي تصويب كارفرماارسال مي نمايد.كارفرماصورت وضعيت دريافت شده راظرف مدت دوماه ازتاريخ وصول رسيدگي مي كندونظرنهايي خودراضمن ارسال يك نسخه ازآن به پيمانكاراعلام مي دارد.درصورتي كه پيمانكارظرف مهلت تعيين شده براي تهيه صورت وضعيت قطعي اقدام نكندباتاييدكارفرما،مهندس مشاوربه هزينه پيمانكاراقدام به تهيه آن مي كندوپس ازامضاي پيمانكاربراي تصويب كارفرماارسال مي دارددرصورتي كه پيمانكارازامضاي صورت وضعيت خودداري كندمهندس مشاوربدون امضاي پيمانكارصورت وضعيت رابراي كارفرمامي فرستد.

درحالتي كه پيمانكار،صورت وضعيت راقبلاً امضانموده است اگراعتراضي نسبت به نظركارفرماداشته باشديادر حالتي كه صورت وضعيت راقبلاًامضانكرده است ونسبت به نظركارفرمااعتراض دارداعتراض خودراحداكثر ظرف مدت يك ماه ازتاريخ وصول صورت وضعيت باارائه دليل ومدرك،يكجابه اطلاع كارفرمامي رساند.كارفرما حداكثرظرف مدت يك ماه ازتاريخ وصول نظرپيمانكار،به موارداعتراض رسيدگي مي كندوقبول ياردآنهارااعلام مي نمايد.پيمانكارمي تواندبراي تعيين تكليف آن قسمت ازاعتراض خودكه موردقبول كارفرماواقع نمي شودطبق ماده ۵۳ اقدام نمايد.

درصورتي كه پيمانكارظرف مدت تعيين شده به صورت وضعيت اعتراض نكندصورت وضعيت قطعي ازطرف پيمانكارقبول شده تلقي مي شود

مقاديركارهاكه به ترتيب بالادرصورت وضعيت قطعي منظورمي شودبه تنهايي قاطع است وماًخذتسويه حساب قرارمي گيردهرچندكه بين آنهاومقاديري كه درصورت وضعيتهاي موقت منظورگرديده است،اختلاف باشد.

هرگاه باتوجه به صورت وضعيت قطعي تصويب شده وساير حسابهاي پيمانكار،پيمانكاربدهكارنباشد،نصف تضمين حسن انجام كارآزادمي شود.

تبصره- درمواردي كه طبق مواد۴۷ يا۴۸ پس ازفسخ ياخاتمه پيمان اقدام به تهيه صورت وضعيت قطعي مي شود،مهلت تهيه صورت وضعيت قطعي،به ترتيب ازتاريخ صورت برداري ياتاريخ تحويل كارهاي انجام شده مي باشد.

ماده۴۱ – تحويل قطعي

درپايان دوره تضمين تعيين شده درماده ۵ موافقتنامه كارفرمابنابه تقاضاي پيمانكاروتاًييدمهندس مشاور،اعضاي هيات تحويل قطعي وتاريخ تشكيل هيات رابه همان گونه كه درماده ۳۹ براي تحويل موقت پيش بيني شده است معين وبه پيمانكارابلاغ مي كندهيات تحويل قطعي پس ازبازديدكارهاهرگاه عيب ونقصي كه ناشي ازكارپيمانكار باشدمشاهده ننمايد،موضوع پيمان راتحويل قطعي مي گيردوبي درنگ صورتمجلس آن راتنظيم وبراي كارفرما ارسال مي كندونسخه اي ازآن راتاابلاغ ازسوي كارفرما،به پيمانكارمي دهدوسپس كارفرماتصويب تحويل قطعي كاررابه پيمانكارابلاغ مي نمايد.

تبصره ۱.هرگاه هيات تحويل قطعي عيب ونقصي ناشي ازكارپيمانكارمشاهده كندبراي رفع آنهاطبق ماده ۴۲ رفتارمي شود.

تبصره ۲.اگرپيمانكاردرپايان دوره تضمين تعيين شده درماده ۵ موافقتنامه تقاضاي تحويل قطعي كارراننمايد مكلف به رفع نواقص ناشي ازكارخودكه تاتاريخ تقاضاي تحويل قطعي بروزكرده است مي باشدوتاريخ تقاضاي پيمانكارملاك اقدامات مربوط به تحويل قطعي است.

تبصره ۳.اگركارفرماباوجودتقاضاي پيمانكاراقدام به اعزام هيات تحويل نكندواين تاًخيرپيش ازدو ماه به طول انجامدوپس ازدرخواست مجددپيمانكاروانقضاي يك ماه ازتاريخ تقاضاي مجددكارفرمادراين زمينه اقدامي نكند عمليات موضوع پيمان تحويل قطعي شده تلقي مي گرددوبايداقدامات پس ازتحويل قطعي درموردآن انجام شود.

ماده ۴۲- مسئوليتهاي دوره تضمين

اگردردوره تضمين،معايب ونقايصي دركارببينندكه ناشي ازكارپيمانكارباشد،پيمانكارمكلف است كه آن معايب ونقايص رابه هزينه خودرفع كند.براي اين منظوركارفرمامراتب راباذكرمعايب ونقايص ومحل آنهابه پيمانكار ابلاغ مي كندوپيمانكاربايدحداكثر۱۵ روزپس ازابلاغ كارفرما،شروع به رفع معايب ونقايص كندوآنهاراطي مدتي كه موردقبول كارفرماست،رفع نمايد.هرگاه پيمانكاردرانجام اين تعهدقصورورزديامسامحه كندكارفرماحق داردآن معايب ونقايص راخودش يابه ترتيبي كه مقتضي بداندرفع نمايدوهزينه آن رابه اضافه ۱۵ درصدازمحل تضمين پيمانكارياهرنوع مطالبات وسپرده اي كه پيمانكارنزداوداردبرداشت نمايد.

هزينه هاي حفاظت نگهداري وبهره برداري كارهاي تحويل موقت شده دردوره تضمين به عهده كارفرماست.

فصل پنجم

حوادث قهري،فسخ،ختم،تعليق،هزينه تسريع،خسارت تاًخير،تسويه حساب،حل اختلاف

ماده ۴۳ – بروزحوادث قهري

جنگ،اعم ازاعلام شده يانشده انقلابهاواعتصابهاي عمومي،شيوع بيماريهاي واگيردار،زلزله،سيل وطغيانهاي غير عادي آتش سوزيهاي دامنه دارومهارنشدني،طوفان وحوادث مشابه خارج ازكنترل دوطرف پيمان كه درمنطقه اجراي كاروقوع يابدوادامه كاررابراي پيمانكارناممكن سازدجزوحوادث قهري به شمارمي رودودرصورت بروز آنهابه ترتيب زيرعمل مي شوددربروزحوادث قهري هيچ يك ازدوطرف مسئول خسارتهاي واردشده به طرف ديگردراثراين حوادث نيست.

الف)پيمانكارموظف است كه حداكثركوشش خودرابراي حفاظت ازكارهاي اجراشده كه دروضعيت قهري رها كردن آنهامنجربه زيان جدي مي شودوانتقال مصالح وتجهيزات پاي كاربه محلهاي مطمئن وايمن به كاربردكارفرما نيزبايدتمام امكانات موجودخودرادرمحل درحدامكان براي تسريع دراين امردراختيارپيمانكارقراردهد.

ب )درموردخسارتهاي واردشده به كارهاي موضوع پيمان تاسيسات وساختمانهاي موقت ماشين آلات وابزاروو وسايل پيمانكاربه شرح زيرعمل مي شود.

۱)هرگاه خسارتهاي واردشده به كارهاي موضوع پيمان مشمول بيمه موضوع بند”ج”ماده۲۱ باشدبراي جبران آن طبق همان ماده اقدام مي شود.

۲)اگرخسارتهاي واردشده به كارهاي موضوع پيمان مشمول بيمه موضوع بند”ج”ماده ۲۱ نيست ياميزان آن براي جبران خسارتها كافي نباشدجبران خسارت به عهده كارفرماست.

۳)جبران خسارتهاي واردشده به ساختمانهاوتاًسيسات موقت ماشين آلات وابزارووسايل پيمانكارباتوجه به بند”د”ماده ۲۱ به عهده پيمانكاراست.

منظورازجبران خسارتهاي يادشده دربندهاي”ب-۱″و”ب-۲″اعاده كارها به صورت پيش ازوقوع حادثه است.پس ازرفع وضعيت قهري اگركارفرمااعاده كارها رابه حالت پيش ازوقوع حادثه لازم وميسربداندپيمانكارمكلف است كه اجراي كارهارابي درنگ آغازكنددراين صورت تمديدمدت مناسبي براي اعاده كارهابه وضع اوليه ازسوي پيمانكارپيشنهاد مي شودكه پس ازرسيدگي وتاييدمهندس مشاوروتصويب كارفرمابه پيمانكارابلاغ مي گردد.

ج )اگركارفرماادامه يااعاده كارها به وضع اوليه راضروري تشخيص ندهديااگروضعيت قهري بيش ازشش ماه ادامه يابدبدون رعايت بند”د”ماده ۴۸ طبق ماده ۴۸ به پيمان خاتمه مي دهد

كارفرماهزينه هاي توقف كارپيمانكاررابراي مدت مازادبريك ماه اول طبق بندهاب”ب”و”ج”ماده۴۹ پرداخت مي كند.

ماده۴۴ – ممنوعيت قانوني

پيمانكاراعلام مي كندكه درموقع عقدپيمان مشمول منع مداخله،مصوب بيست ودوم ديماه يكهزاروسيصدوسي وهفت نيست ودرصورتي كه خلاف آن براي كارفرمامحزرشودپيمان فسخ وطبق ماده۴۷ رفتارمي شود.

هرگاه ضمن انجام كارتاتحويل موقت پيمانكاربه علل زيرمشمول قانون پيشگفته شود:

الف)تغييراتي كه درصاحبان سهام ميزان سهام مديران يابازرسان شركت پيمانكارپيش آيد.

ب )تغييراتي كه دردستگاههاي دولت ياكارفرماپيش آيد

درحالت(الف)پيمان فسخ وطبق ماده۴۷ رفتارمي شود.درحالت(ب)به محض وقوع منع قانوني پيمانكارمكلف است كه مراتب رابه كارفرمااعلام كندودرصورتي كه مانع قانوني رفع نشودكارفرمابه پيمان خاتمه مي دهدوطبق ماده ۴۸ باپيمانكارعمل مي كنداگرپيمانكارمراتب رابه موقع به كارفرمااعلام نكندپيمان فسخ وطبق ماده۴۷ رفتارمي شود.

ماده۴۵ – حقوق انحصاري ثبت شده

الف)پيمانكاركارفرمارادرمقابل تمام دعاوي،خسارتهاومطالبات مربوط به نقص احتمالي حقوق ثبت شده تاًليفات علايم يانامهاي تجاري وديگرحقوق حمايت شده كه دراجراي موضوع پيمان ايجاد شودمصون مي دارد.

ب )كارفرماتاييدمي نمايدكه مفاداسنادومدارك پيمان به گونه اي نيست كه موجب نقض حقوق حمايت شده شود. درصورتي كه براي پيمانكارمعلوم شودكه رعايت اسنادومدارك پيمان ناگزيردرمواردي موجب نقض حقوق حمايت شده مي گرددبايدپيش ازهرنوع اقدام درموردآنهامراتب رابه مهندس مشاوراعلام كندتاكارفرمانسبت به انجام تغييرات لازم به گونه اي كه نقض حقوق حمايت شده برطرف شوداقدام نمايدونتيجه رابه پيمانكارابلاغ كند.

ماده۴۶- مواردفسخ پيمان

الف)كارفرمامي توانددرصورت تحقق هريك ازمواردزيرپيمان راطبق ماده۴۷ فسخ كند.

۱)تاخيردرتحويل گرفتن كارگاه ازجانب پيمانكاربيش ازمهلت تعيين شده دربند”ب”ماده۲۸.

۲)تاخيردرارائه برنامه زماني تفصيلي به مدت بيش ازنصف مهلت تعيين شده براي تسليم آن.

۳)تاًخيردرتجهيزكارگاه براي شروع عمليات موضوع پيمان بيش ازنصف مدت تعيين شده دربند”ج”ماده۴ موافقتنامه فسخ پيمان دراين حالت درصورتي مجازاست كه كارفرماقسمتي ازپيش پرداخت راكه بايدبعدازتحويل كارگاه پرداخت كندپرداخت كرده باشد.

۴)  تاخيردرشروع عمليات موضوع پيمان بيش ازيك دهم مدت اوليه پيمان يادو ماه هركدام كه كمتراست.

۵)تاخيردراتمام هريك ازكارهاي پيش بيني شده دربرنامه زماني تفصيلي بيش ازنصف مدت تعيين شده براي آن كارباتوجه به ماده ۳۰

۶)تاخيردراتمام كاربه مدت بيش ازيك چهارم مدت پيمان باتوجه به ماده ۳۰

۷)عدم شروع كارپس ازرفع وضعيت قهري موضوع ماده۴۳ وابلاغ شروع كارازسوي كارفرما

۸)بدون سرپرست گذاشتن كارگاه ياتعطيل كردن كاربدون اجازه كارفرما،بيش از۱۵ روز

۹)عدم انجام دستورمهندس مشاوربراي اصلاح كارهاي انجام شده معيوب طبق بند”د”ماده۳۲

۱۰)انحلال شركت پيمانكار.

۱۱)ورشكستگي پيمانكارياتوقيف ماشين آلات واموال پيمانكار ازسوي محاكم قضايي به گونه اي كه موجب توقف ياكندي پيشرفت كارشود.

۱۲)تاخيربيش ازيك ماه درپرداخت دستمزد كارگران طبق بند”و”ماده۱۷

۱۳)هرگاه ثابت شودكه پيمانكاربراي تحصيل پيمان يااجراي آن به عوامل كارفرما حق العمل،پاداش ياهدايايي داده است ياآنها ياواسطه هاي آنهارادرمنافع خودسهيم كرده است.

ب  )درصورت احرازمواردزير،كارفرماپيمان رافسخ مي كند

۱)واگذاري پيمان به شخص ثالث

۲)پيمانكارمشمول ممنوعيت قانوني ماده ۴۴ گردد،به استثناي حالت پيش بيني شده دربند”ب”آن براي شمول ماده۴۸.

ماده۴۷ – اقدامات فسخ پيمان

الف)درصورتي كه به علت بروزيك ياچندموردازحالتهاي درج شده درماده۴۶،كارفرماپيمان رامشمول فسخ تشخيص دهد،نظرخودراباذكرمواردي كه به استنادآنهاپيمانكاررامشمول فسخ مي داند،به پيمانكارابلاغ مي كند.

پيمانكارمكلف است كه درمدت ۱۰ روزازتاريخ ابلاغ كارفرمادرصورتي كه دلائلي حاكي ازعدم انطباق نظركارفرماباموارداعلام شده داشته باشدمراتب رابه اطلاع كارفرمابرساند.اگرظرف مهلت تعيين شده پاسخي ازسوي پيمانكارنرسدياكارفرمادلايل اقامه شده اورامردودبداندكارفرمافسخ پيمان رابه پيمانكارابلاغ مي كندوبدون احتياج به انجام دادن تشريفات قضايي،به ترتيب مفاداين ماده عمل مي نمايد.

درصورتي كه تصميم كارفرمابراي فسخ پيمان به استنادموارددرج شده دربندالف ماده۴۶ باشدموضوع فسخ پيمان بايدبدواًبه وسيله هياتي متشكل ازسه نفر به انتخاب وزيريابالاترين مقام سازمان كارفرما(درموردسازمانهايي كه تابع هيچ يك ازوزارتخانه ها نيستند)بررسي وتاييد شودوموردموافقت وزيريا بالاترين مقام سازمان كارفرماقرارگيردوسپس به پيمانكارابلاغ شود.

ب )كارفرماتضمين انجام تعهدات وتضمين حسن انجام كاركسرشده راضبط وبه حساب خزانه واريزمي كندوبي درنگ كارگاه تاسيسات وساختمانهاي موقت مصالح وتجهيزات،ماشين آلات وابزاروتمام تداركات موجوددرآن رادراختيارمي گيردوبراي حفاظت آن اقدام لازم معمول مي دارد.سپس بي درنگ ازپيمانكاردعوت مي كندكه ظرف يك هفته نماينده اي براي صورت برداري وتهيه صورتمجلس كارهاي انجام شده وتمام مصالح،تجهيزات،ماشين آلات وابزاروتداركات ديگركه دركارگاه موجوداست معرفي نمايد.هرگاه پيمانكارازمعرفي نماينده ظرف مدت تعيين شده خودداري كنديانماينده معرفي شده ازجانب اودرموعدمقرربراي صورت برداري حاضرنشودكارفرمابه منظورتاًمين دليل باحضورنماينده دادگاه محل براي صورت برداري اقدام مي نمايد وپيمانكارحق هيچ گونه اعتراضي دراين مورد رانداردپس ازصورت برداري پيمانكاربي درنگ طبق ماده ۴۰ اقدام به تهيه صورت وضعيت قطعي ازكارهاي انجام شده مي كند.

ج )كارفرماتاسيسات وساختمانهاي موقت راكه دركارگاه احداث شده وبراي ادامه كارمورد نيازاست دراختيارمي گيردوبهاي آنهارابرابرارزش مصالح وتجهيزات بازيافتي كه باتوافق دوطرف تعيين مي شودباتوجه به اينكه دراين مواردنبايدوجهي بابت برچيدن كارگاه به پيمانكارپرداخت شودبه حساب طلب پيمانكارمنظورمي كنداگرتاسيسات وساختمانهاي پيشگفته درخارج ازمحلهاي تحويلي كارفرماايجادشده باشدكارفرمابهاي اجاره آنهاراكه باتوافق دوطرف تعيين مي شودبراي مدتي كه به منظورتكميل كاردراختيارخواهدداشت به پيمانكارپرداخت مي كند.

د )كارفرمامي تواند ماشين آلات وابزارووسايل متعلق به پيمانكارراكه دركارگاه موجوداست وبه تشخيص خودبراي اتمام كارموردنيازبداند،براي مدت مناسبي كه براي جايگزين كردن آنهاباماشين آلات ديگرلازم است دراختياربگيردوهزينه اجاره آنهاراكه باتوافق دوطرف تعيين مي شودبه حساب طلب پيمانكارمنظورنمايدكارفرمانمي تواندبدون موافقت پيمانكارماشين آلات اورابيش ازمدتهاي تعيين شده درزيردراجاره خودبگيرد.

۱)درموردماشين آلات ثابت دستگاه مركزي بتن،كارخانه آسفالت وماشين آلات خاصي كه نام آنهادرشرايط خصوصي پيمان پيش بيني شده است برابرمدتي كه ازرابطه زيربدست مي آيد.

مبلغ صورت وضعيت قطعي

مدت اوليه پيمان * (————————   – ۱) + ۳ ماه = مدت اختياركارفرمابراي اجاره

مبلغ پيمان

۲)درموردسايرماشين آلات،برابرده ماه.

اگرپيمانكاربه كارفرمابدهكارباشد،كارفرمابه ميزان طلب خود،اقلامي ازماشين آلات وابزارووسايل پيمانكارراكه توسط كارشناس ياكارشناسن منتخب طرفين ارزيابي مي شوددراختيارمي گيردوبارعايت قوانين جاري كشور،به تملك قطعي خوددرمي آورد.

ه )كارفرماازمصالح وتجهيزات پاي كارآنچه طبق مشخصات بوده وبراي اجراي پيمان تهيه شده است قبول مي كند وبهاي آن رابراساس نرخ متعارف روزدرتاريخ خريدكه موردتوافق دوطرف باشد،به حساب طلب پيمانكارمنظورمي نمايد.

و )پيمانكاربادريافت ابلاغ فسخ پيمان،بي درنگ فهرست مصالح وتجهيزات سفارش شده براي اجراي كارراهمراه باشرايط خريدآنهابراي كارفرما ارسال مي نمايدكارفرماتاده روزازدريافت فهرست پيشگفته اقلامي ازمصالح وتجهيزات سفارش شده راكه موردنيازتشخيص مي دهدبه پيمانكاراعلام مي نمايدتاپيمانكارقراردادخريدآنهارابه كارفرمامنتقل نمايد.مبالغي كه بابت خريد اين مصالح وتجهيزات ازسوي پيمانكارتاًديه شده است درمقابل تسليم اسنادومدارك آن به حساب طلب پيمانكارمنظورمي گرددوتاًديه بقيه بهاي خريدوهرنوع تعهدمربوط به آنهابه عهده كارفرماخواهد بود.

ز )هرگاه پيمانكارظرف دوهفته ازتاريخ ابلاغ كارفرمابه منظورتوافق دراجراي بندهاي”ج”،”د”و”ه”حاضرنشودياتوافق بين طرفين حاصل نگردد، كارفرمايك ياچندكارشناس رسمي دادگستري انتخاب مي نمايد.نظراين كارشناس ياكارشناسان براي طرفين قطعي است وحق الزحمه آنان راازكارفرما مي پردازدوبه حساب بدهي پيمانكارمنظورمي كند.

ح )پيمانكارمكلف است كه مازاد مصالح وتجهيزات وديگرتداركات خودراكه درمحلهاي تحويلي كارفرما باقي مانده است حداكثرظرف مدت سه ماه ازتاريخ ابلاغ كارفرماازمحلهاي يادشده خارج كند.درغيراين صورت كارفرمامي تواندبراي خارج كردن آنها به هرنحوكه مقتضي بداندعمل نمايدوهزينه هاي آن رابه حساب بدهكارپيمانكارمنظوردارد.دراين حالتپيمانكارنمي تواندنسبت به ضرروزيان واردشده به اموال وداراييهاي خوددعوايي مطرح نمايد.

ط )ازتاريخ ابلاغ فسخ پيمان تاتاريخي كه صورت برداريها وارزيابي طبق اين ماده پايان مي يابد،نصف هزينه هاي مربوط به نگهداري وحفاظت كارگاه به عهده كارفرماونصف ديگر به عهده پيمانكاراست.اين مدت نبايدازسه ماه بيشترشوددرغيراين صورت،هزينه هاي مربوط به نگهداري وحفاظت كارگاه براي ايام بيش ازسه ماه به عهده كارفرماست.

ماده۴۸ – خاتمه پيمان

هرگاه پيش ازاتمام كارهاي موضوع پيمان،كارفرمابدون آنكه تقصيري متوجه پيمانكارباشد،بنابه مصلحت خودياعلل ديگر،تصميم به خاتمه پيمان بگيرد خاتمه پيمان راباتعيين تاريخ آماده كردن كارگاه براي تحويل كه نبايدبيشتراز۱۵ روزباشدبه پيمانكارابلاغ مي كندكارفرماكارهايي راكه ناتمام ماندن آنها موجب بروزخطريازيان مسلم است دراين ابلاغ تعيين مي كندومهلت بيشتري به پيمانكارمي دهدتاپيمانكاربتوانددرآن مهلت اين گونه كارهاراتكميل كندو كارگاه راآماده تحويل نمايد.اقدامات پس ازخاتمه دادن پيمان به شرح زيراست:

الف)كارفرماآن قسمت ازكارهاراكه ناتمام است طبق مقررات درج شده درماده ۴۱ تحويل قطعي وآن قسمت راكه پايان يافته است طبق مقررات تعيين شده درماده ۳۹ تحويل موقت مي گيرداگرمعايبي درموردكارهاي ناتمام مشاهده شودپيمانكارمكلف است به هزينه خوددرمدت مناسبي كه باتوافق كارفرماتعيين مي شودرفع عيب نمايدوسپس تحويل قطعي دهددرصورتي كه پيمانكاردرمهلت مقرررفع نقص نكند كارفرماطبق بند”د”ماده ۳۲ اقدام به رفع نقص مي نمايد.تاحدي كه موردلزوم ودرخواست كارفرماست،پيمانكاربايدنقشه ها،كاتالوگها،قراردادهاي باپيمانكاران جزءوسايرمدارك اجراي كارراتحويل كارفرما دهد.

ب )صورت وضعيت كارهاي انجام شده،طبق ماده ۴۰ تهيه مي شود.

ج )درموردمصالح وتجهيزات موجودوسفارش شده به شرح زيراقدام مي شود:

۱)مصالح وتجهيزات موجوددركارگاه كه طبق مشخصات فني بوده وبراي اجراي موضوع پيمان تهيه شده است اندازه گيري وبهاي آنهابراساس نرخ متعارف روزدرتاريخ خريد،كه موردتوافق دوطرف باشد،درصورت وضعيت قطعي منظورمي شود.

۲)پيمانكاربادريافت ابلاغ خاتمه پيمان بي درنگ فهرست مصالح وتجهيزات سفارش شده براي اجراي كارراهمراه باشرايط خريدآنهابراي كارفرما ارسال مي نمايد.كارفرماتاده روزازدريافت فهرست پيشگفته،اقلامي ازمصالح وتجهيزات سفارش شده راكه موردنيازتشخيص مي دهدبه پيمانكاراعلام مي نمايدتاپيمانكارقرارداد خريدآنهارابه كارفرما منتقل نمايد.مبالغي كه بابت خريداين مصالح وتجهيزات ازسوي پيمانكارتاديه شده است،درمقابل تسليم اسنادو مدارك آن به حساب طلب پيمانكارمنظورمي گرددوتاديه بقيه بهاي خريدوهرنوع تعهدمربوط به آنهابه عهده كارفرماخواهد بود.

۳)پيمانكاربايدبي درنگ پس ازدريافت ابلاغ خاتمه پيمان،تمام قراردادهاي خودباپيمانكاران جزء واشخاص ثالث راخاتمه دهد.خاتمه قراردادهاي خريدمصالح وتجهيزاتي كه موردنيازكارفرمانيست پس ازاعلام نظركارفرماطبق بند۲،انجام مي شود.

د )درصورتي كه پيمانكاربه منظوراجراي موضوع پيمان،درمقابل اشخاص ثالث تعهداتي كرده است ودراثرخاتمه دادن به پيمان ملزم به پرداخت هزينه وخسارتهايي به اشخاص گردد،اين هزينه هاوخسارتها،پس ازرسيدگي وتاييدكارفرما،به حساب بستانكاري پيمانكارمنظورمي شود.

ه )كارفرماتاسيسات وساختمانهاي موقتي راكه دركارگاه احداث شده است دراختيارمي گيرد.بهاي اين تاسيسات وساختمانهابادرنظر گرفتن پرداختهايي كه قبلاًبه پيمانكارشده است،باتوافق دوطرف تعيين مي شودوبه حساب طلب پيمانكارمنظورمي گرددوبابت آنها وجهي به عنوان برچيدن كارگاه پرداخت نمي شود.اگرتاسيسات وساختمانهاي پيشگفته درخارج ازمحلهاي تحويلي كارفرماايجادشده باشد،كارفرمابهاي اجاره آنهاراكه باتوافق دوطرف تعيين مي شود، براي مدتي كه به منظورتكميل كاردراختيارخواهد داشت به پيمانكارپرداخت مي كند.

و )پيمانكارمكلف است كه مازاد مصالح وتجهيزات وديگر تداركات خودراكه درمحلهاي تحويلي كارفرماباقي مانده است،حداكثرظرف سه ماه ازتاريخ ابلاغ كارفرماازمحلهاي يادشده خارج كنددرغيراين صورت كارفرمامي تواندبراي خارج كردن آنهابه هرنحوكه مقتضي بداندعمل نمايدوهزينه هاي آن رابه حساب بدهي پيمانكارمنظوردارد.درغيراين صورت پيمانكارنمي تواندنسبت به ضرروزيان واردشده به اموال وداراييهاي خوددعوايي مطرح نمايد.

ز )درموردتضمينهاي پيمانكار به ترتيب زيرعمل مي شود.

۱)تضمين انجام تعهدات پيمان طبق روش تعيين شده درتبصره ۱ ماده ۳۴ آزادمي شودبااين تفاوت كه آخرين صورت وضعيت موقت موضوع تبصره پيشگفته حداكثرتا يك ماه پس ازتحويل كاراعم ازقسمت تحويل موقت شده وتحويل قطعي شده بااحتساب مصالح پاي كارتهيه مي شود.

۲)تضمين حسن انجام كارقسمت تحويل موقت شده وقسمت تحويل قطعي شده هريك جداگانه طبق ماده ۳۵ آزادمي شود.

ماده ۴۹  – تعليق

الف)كارفرمامي توانددرمدت پيمان اجراي كاررابراي يك باروحداكثر سه ماه معلق كنددراين صورت بايدمراتب راتعيين تاريخ شروع تعليق به پيمانكار اطلاع دهد.درمدت تعليق پيمانكارمكلف است كه تمام كارهاي انجام شده مصالح وتجهيزات پاي كار تاسيسات وساختمانهاي موقت رابراساس پيمان به طور شايسته حفاظت وحزاست كند.

ب )كارفرماهزينه هاي بالاسري پيمانكاررادردوران تعليق به ميزان تعيين شده دراسنادومدارك پيمان به پيمانكار مي پردازد.اگردراسنادومدارك پيمان تعيين هزينه هاي يادشده به توافق طرفين درزمان ابلاغ تعليق موكول شده باشدكارفرمادرموردميزان آن باپيمانكارتوافق مي نمايد.درصورتي كه دراسنادومدرك پيمان هيچ نوع پيش بيني براي پرداخت هزينه هاي بالاسري پيمانكاردردوره تعليق نشده باشدكافرماماهانه مبلغي معادل ۱۰ درصدمتوسط كاركرد فرضي ماهانه رابه پيمانكارمي پردازداگربه دستوركارفرما،قسمتي ازكارمتوقف شود،بابت هزينه هاي پيشگفته درمدت تعليق ماهانه مبلغي معادل ۱۰ درصد متوسط فرضي ماهانه به تناسب مبلغ كارمتوقف شده به پيمانكارپرداخت مي شودبراي تعيين هزينه تعليق كسرماه به تناسب محاسبه مي شود.

تبصره – درصورتي كه پيش ازآغازعمليات موضوع پيمان تعليق پيمان ازسوي كارفرما ابلاغ شود ۸۰ درصدهزينه تعليق محاسبه شده طبق اين بندبه پيمانكارپرداخت مي شود.

ج )كارفرماوپيمانكاردرموردماشين آلاتي كه پيمانكارمايل است درمدت تعليق ازكارگاه خارج نمايدبدون پرداخت هيچ نوع هزينه اي توافق مي كنند. اجاره مربوط به دوران توقف آن تعدادازماشين آلات كه دركارگاه باقي مي مانند براساس توافق طرفين به پيمانكارپرداخت مي شود.

د )درصورتي كه تعليق بيش ازسه ماه ضروري باشدكارفرما مي تواندباموافقت پيمانكارمدت تعليق رابراي يك باروحداكثرسه ماه باشرايط پيشگفته افزايش دهد.درصورت عدم موافقت پيمانكارباتعليق بيش ازسه ماه پيمان خاتمه يافته وطبق ماده ۴۸ عمل مي شود.

ه )هرگاه عوامل موجب تعليق كاربرطرف شودكارفرماباتعيين مهلتي براي پيمانكاربه منظورآماده نمودن كارگاه تاريخ شروع مجدد كاررابه پيمانكار ابلاغ مي كند.

ماده ۵۰ – هزينه تسريع كار،خسارت تاًخيركار

الف)اگردرمقابل اتمام پيش ازموعدكاردراسنادومدارك پيمان پرداخت هزينه تسريع كاربه پيمانكارپيش بيني شده باشدوپيمانكارپيش ازسپري شدن مدت پيمان عمليات موضوع پيمان راتكميل كندوآماده تحويل نمايد،پيمانكارمحق به دريافت هزينه تسريع طبق شرايط پيش بيني شده مي باشد.

ب )درپايان كاردرصورتي كه مدت انجام كار بيش ازمدت اوليه پيمان به علاوه مدتهاي تمديد شده پيمان باشدمهندس مشاور بارعايت ماده ۳۰ ورسيدگي به دلايل پيمانكارمدت تاخيرغيرمجازپيمانكارراتعيين مي كندتاپس ازتصويب كارفرمابه شرح زيرملاك محاسبه خسارت تاخيرقرارگيرد.

۱)هرگاه جمع مدت تاخيرغيرمجازازيك دهم مدت پيمان بيشترنشودبراي هرروزتاخير،يك دوهزارم مبلغ باقي مانده كاركه دراجراي آنتاخيرشده است.

۲)هرگاه جمع مدت تاخيرغيرمجازاز يك دهم مدت پيمان بيشترشود،تايك دهم مدت پيمان طبق بند ۱ وبراي مازادبرآن تا يك چهارم دت پيمان براي هرروز تاخيريك هزارم مبلغ باقي مانده كاركه دراجراي آن تاخيرشده است.

۳)هرگاه جمع مدت تاخيرغيرمجازازيك چهارم مدت پيمان بيشترشودولي پيمان ادامه يابد،مجموع خسارتهاي تاًخيرقابل دريافت ازپيمانكارنمي تواند ازجمع خسارت محاسبه شده برپايه بند(۲)بيشترشودومدت اضافه بريك چهارم مدت پيمان براي ادامه وانجام كاربدون دريافت خسارت منظورمي شود.

۴)مبلغ باقيمانده كاركه دراجراي آن تاخيرشده است عبارت است ازمبلغ پيمان منهاي مبلغ صورت وضعيت مربوط به كارهاي انجام يافته تاآخرين روزمدت پيمان.

۵)درصورتي كه پيمان طبق ماده ۴۶ فسخ گرددياطبق ماده ۴۸ به پيمان خاتمه داده شودتاخيركارنسبت به برنامه زماني تفصيلي بارعايت ماده ۳۰ بررسي شده ميزان مجاز وغيرمجازآن تعيين مي شود.بابت تاضخيرغيرمجازپيمانكار،طبق مفاداين بند،پرداخت خسارت تاًخيربه پيمانكرتعلق مي گيرد. دراين حالت،مبلغ باقي مانده كاركه دراجراي آن تاخيرشده است،عبارت است ازمبلغ كارهايي كه طبق برنامه زماني تفصيلي وبادرنظر گرفتن تاًخيرمجاز پيمانكاربايدتاتاريخ فسخ ياخاتمه پيمان انجام مي شد،منهاي مبلغ كارهاي انجام شده.

۶)درمواردي كه اخذ خسارت تاًخيربيش ازارقام درج شده دراين ماده ضروري باشدودراسنادومدارك پيمان ميزان آن پيش بيني شده باشد خسارت تاًخيررابراساس آن محاسبه مي كنند.

ماده۵۱ – صورتحساب نهايي

صورتحساب نهايي پيمان كه ظرف مدت سه روزازتاريخ تصويب صورت وضعيت قطعي توسط كارفرماتهيه مي شودعبارت است ازمبلغ صورت وضعيت قطعي كه طبق ماده ۴۰ تهيه وتصويب مي شودومبلغي براساس اسنادومدارك پيمان به مبلغ بالااضافه ياازآن كسرمي گردد مانندوجوه ناشي ازتعديل آحادبها بهاي مصالح تجهيزات وماشين آلات تحويلي كرفرمابه پيمانكارمبلغ جبران خسارت ياجريمه هاي رسيدگي وقطعي شده.

صورتحساب نهايي تهيه شده توسط كارفرمادرصورتي كه موردقبول پيمانكارباشدتوسط كارفرماوپيمانكارامضامي شود.اگرپيمانكاربه صورتحساب نهايي تهيه شده توسط كارفرمامعترض باشدوآن راامضانكند بايدظرف يك ماه نظر خودرابامدرك كافي به كارفرمابنويسدوگرنه صورتحساب نهايي ازطرف پيمانكارپذيرفته شده تلقي مي شود.كارفرمادرصورت تاييداعتراض پيمانكارصورتحساب نهايي رااصلاح مي كندودوطرف پيمان آن راامضامي كنند.

صورتحساب نهايي تاييدشده به شرح بالاكه ملاك تسويه حساب پيمانكارطبق ماده ۵۲ قرارمي گيردبراي دوطرف پيمان قطعي است وهرگونه اعتراض وادعايي درمورد آن بي تاثيرمي باشد.درصورتي كه پيمانكارنسبت به صورتحساب نهايي تهيه شده توسط كارفرمامعترض باشدواعتراض خودرادرمهلت تعيين شده اعلام كندواعتراض اوموردپذيرش كارفرماقرارنگيرد پيمانكارمي تواندبراي حل مسئله طبق ماده ۵۳ اقدام نمايد.

تبصره ۱.درصورتي كه به علت تاخيردررسيدگي آخرين صورت وضعيت موقت ياصورت وضعيت قطعي ياتاخيردرتهيه صورتحساب نهايي هزينه هاي اضافي بابت تمديد ضمانتنامه هاي پيمانكارايجادشودكارفرمااين هزينه هاي اضافي راكه ازسوي پيمانكارتامين شده به اوپرداخت مي كندواگر مدت تاخيردرآزاد كردن هريك ازتضمينهاازسه ماه بيشترشود،كارفرماتضمين مربوط راآزادمي نمايد

تبصره ۲.هرگاه براساس صورت وضعيت قطعي معلوم شودكه درآخرين صورت وضعيت موقت پيمانكاربدهكارنبوده يابدهي اوكمترازنصف كسورتضمين حسن انجام كاربوده است ياطبق صورتحساب نهايي مشخص شودكه درزمان تصويب صورت وضعيت قطعي پيمانكاربدهكارنبوده است كارفرمابايد بي درنگ تضمين آزادنشده مربوط به هريك ازمدارك ياد شده راآزادكرده وهزينه تمديدآن راكه ازسوي پيمانكارتامين شده است براي مدتي كه درآزادنمودن آنهاتاًخيرايجادگرديده پرداخت كند.

ماده ۵۲ – تسويه حساب

الف)هرگاه براساس صورتحساب نهايي كه به شرح ماده ۵۱ تهيه شده است پيمانكازبستانكارشود طلب اوحداكثردرمدت يك ماه ازتاريخ امضاي صورتحساب نهايي يااعلام كارفرما پرداخت مي گرددوبه غيرازنصف تضمين حسن انجام كاركه تاتحويل قطعي بايدنزد كارفرماباقي بماندديگر تضمينهاي پيمانكارازهرنوع كه باشدبي درنگ آزادمي شود.

ب )هرگاه براساس صورتحساب نهايي پيمانكاربدهكارشود مكلف است كه درمدت يك ماه ازتاريخ امضاي صورتحساب نهايي يااعلام كارفرما به شرح بالا طلب كارفرما رابپردازدواگرازاين پرداخت استنكاف ورزد ياتاخيرنمايدكارفرماحق داردبدون انجام تشريفات قضايي طلب خودراازمحل سپرده هاو تضمينهاي پيمانكار(درصورتي كه طبق ماده ۴۷ ضبط نشده باشد)وصول نمايدواگرمبالغ اين تضمينها تكافو ننمايدبارعايت قوانين جاري كشورازديگر داراييهاي اووصول كند.هرگاه پيمانكاردرمهلت مقرردربالا طلب كارفرماراپرداخت كندبه غيرازنصف كسورتضمين حسن انجام كاركه تاتحويل قطعي نزدكارفرماباقي مي ماندبقيه ضمانتنامه هاوسپرده هاي اوبه هرعنوان كه باشدبي درنگ آزدمي شود.

ماده ۵۳ – حل اختلاف

الف)هرگاه دراجراياتفسيرمفادپيمان بين دوطرف اختلاف نظر پيش آيددوطرف مي توانندبراي حل سريع آن قبل ازدرخواست ارجاع موضوع ياموضوعات مورداختلاف به داوري طبق بند”ج”برحسب موردبه روش تعيين شده دربندهاي ۱ و۲ عمل نمايد

۱)درموردمسائل ناشي ازبرداشت متفاوت دوطرف ازمتون بخشنامه هايي كه به استناد ماده۲۳ قانون برنامه وبودجه ازسوي سازمان برنامه وبودجه ابلاغ شده است هريك ازدوطرف ازسازمان برنامه وبودجه چگونگي اجراي بخشنامه مربوط رااستعلام نمايد ودوطرف طبق نظري كه ازسوي سازمان برنامه وبودجه اعلام مي شود عمل كنند.

۲)درمورداختلاف نظرهايي كه خارج ازشمول بنديك است رسيدگي واعلام نظردرباره آنهابه كارشناس ياهيات كارشناسي منتخب دوطرف واگذارشودودوطرف طبق نظري كه ازسوي كارشناس ياهيات كارشناسي درچارچوب پيمان وقوانين ومقررات مربوط اعلام مي گرددعمل كنند.

ب )درصورتي كه دوطرف درانتخاب كارشناس ياهيات كارشناسي موضوع بند ۲ به توفق نرسنديا نظراعلام شده طبق بندهاي ۱ و۲ موردقبول هريك ازدوطرف نباشد براي حل اختلاف طبق بند”ج”اقدام مي گردد.

ج )هرگاهدراجراياتفسير مفادپيمان بين دوطرف اختلاف نظرپيش آيدهريك ازطرفها مي توانددرخواست ارجاع موضوع ياموضوعات مورداختلاف به داوري رابه رئيس سازمان برنامه وبودجه ارائه نمايد.

تبصره ۱.چنانچه رئيس سازمان ياد شده باتقاضاي مورداشاره موافقت نمود مرجع حل اختلاف شوراي عالي فني خواهدبود.

تبصره۲.رسيدگي و اعلام نظرشوراي عالي فني درچارچوب پيمان وقوانين ومقررات مربوط انجام مي شودپس ازاعلام نظرشوراي يادشده طرفها برطبق آن عمل مي نمايند.

د )ارجاع موضوع ياموضوعات مورداختلاف به شوراي عالي فني تغييري درتعهدات قراردادي دوطرف نمي دهدوموجب آن نمي شود كه يكي ازدوطرف به تعهدات قراردادي خويش عمل نكند.

ماده ۵۴ – قوانين ومقررات حاكم برپيمان

قوانين ومقررات حاكم براين پيمان منحصراًقوانين ومقررات كشورجمهوري اسلامي ايران است.

نماينده كارفرما                                                                      نماينده پيمانكار

نام ونام خانوادگي                                                                   نام ونام خانوادگي

امضا                                                                                   امضا

———————————————————————————————————————————–


شرايط خصوصي

اين شرايط خصوصي درتوضيح وتكميل موادي ازشرايط عمومي پيمان است كه تعيين تكليف برخي ازموارددر آنهابه شرايط خصوصي پيمان موكول شده است وهيچ گاه نمي تواندموادشرايط عمومي پيمان رانقض كندازاين روهرگونه نتيجه گيري وتفسير موادمختلف اين شرايط خصوصي به تنهايي وبدون توجه به مفادماده مربوط به آن درشرايط عمومي پيمان بي اعتباراست شماره وحروف به كاررفته درمواد اين شرايط خصوصي همان شماره وحروف مربوط به آن درشرايط عمومي پيمان است.

اگردرشرايط عمومي مصوب سازمان برنامه  وبودجه همراه اسنادومدارك پيمان نباشد شرايط عمومي ابلاغ شده ازسوي سازمان برنامه وبودجه به شماره……………………. مورخ…………….. براين پيمان حاكم است.

ماده ۱۷- الف)پيمانكارمتعهداست كه براي اجراي موضوع پيمان تعداد…….. نفر/ماه كارشناس خارجي باتخصصهاي تعيين شده درزيربه كارگمارد.

ماده۱۸ – ب)آخرين مهلت پيمانكاربراي ارائه برنامه زماني تفصيلي اجراي كار……….. روزازتاريخ مبادله پيمان است.

جزئيات روش تهيه برنامه زماني تفصيلي وبه هنگام كردن آن به شرح زير است.

ماده۱۸ – ه)گزارش پيشرفت كارپيمانكاربايدداراي جزئيات زيرباشد.

ماده۲۰ – الف)كارفرماامكانات وتسهيلات تجهيزكارگاه ازقبيل ساختمان،راه،آب،برق،مخابرات وسوخت راكه درزيرتعيين شده است،دراختيارپيمانكارقرارمي دهد.

ماده۲۰ – بو۲۰ –ز)كارفرما،به شرح زير،مصالح،تجهيزات وماشين آلات راتاًمين مي كند.

ماده۲۰ – ه)پيمانكاربايدمشخصات تعيين شده درزيررادرتامين ماشين آلات رعايت كند.

ماده۲۰ – ح)پيمانكارمتعهداست كه براي كاركنان كارفرمامهندس مشاوروآزمايشگاه به شمارافرادزير،دفتر كارگاهي،مسكن كارگاهي وغذا،به تفكيك وبه شرح ومشخصات زير،تامين كند.

ماده۲۱ –ج)قسمتهايي ازموضوع پيمان كه پيمانكاربايدبيمه كندياهمچنين مواردياحوادثي كه بايد مشمول بيمه گردد،به شرح زيراست.

ماده۲۱ – و)چگونگي پرداخت هزينه احداث ونگهداري راههاي انحرافي به پيمانكار،به شرح زيراست.

ماده۲۲  الف)شمارنسخه هاي نقشه هاومشخصات فني كه بدون دريافت هزينه دراختيارپيمانكارقرارمي گيرد،به شرح زيراست.

ماده۲۲ – ح)شمارنسخه هاومشخصات دستورالعملهاي راه اندازي،تعمير،نگهداري وراهبري ونقشه هاي چون ساخت كه پيمانكارتهيه مي كند،به شرح زيراست.

ماده۲۴ – ب)پيمانكارموظف است كه درانتخاب پيمانكاران جزء،مواردزيررارعايت كند.

ماده۲۸ – الف)پيمانكارزمين موردنيازبراي تجهيزكارگاه رابه شرح زير،تامين مي كند.

ماده۲۹ – ه)تعديل نرخ پيمان،به شرح زيراست.

ماده۳۲ – ج)هزينه انجام آزمايشهاي زير،به عهده پيمانكاراست.

ماده۳۵.دريافت وجوه سپرده تضمين حسن انجام كارپيمان طبق مصوبه شماره ………………………… مورخ ………………… هيات وزيران است.

ماده۳۶.ميزان روش پرداخت ونحوه واريز پيش پرداخت پيمان،طبق مصوبه شماره…………………………….. مورخ…………….. هيات وزيران است.

ماده۳۸ – الف)ميزان وترتيب پرداختهاي ارزي به پيمانكار،براي متخصصان خارجي،به شرح زيراست.

ماده۳۸ – ب)كارفرماارزموردنيازبراي تامين مصالح وتجهيزات زيرراازخارج ازكشورتامين مي كند.

ماده۳۸ – ه)كارفرماارزموردنيازبراي خريدماشين آلات وابزارخاصي كه درزيرنام برده شده است راطبق شرايط زير،تامين مي كند.

ماده۳۹ – ب)پيمانكارموظف است كه پيش ازتكميل كل كارقسمتهاي زيررادرزمانهايي كه براي هريك ازآنها به شرح زيرتعيين شده است،تكميل كندوبه كارفرماتحويل دهد.

ماده۴۷ – د)ماشين آلات اختصاصي اين پيمان كه درصورت فسخ پيمان براي اتمام كاربه صورت اجاره دراختياركارفرماقرارگيردبه شرح زيراست.

ماده۴۹ – ب)هزينه بالاسري پيمانكاردردوره تعليق به ميزان وترتيب تعيين شده درزيرپرداخت مي شود.

ماده۵۰ – الف)درصورت اتمام پيش ازموعدكارفرماهزينه تسريع كاررابه نحو تعيين شده درزيربه پيمانكار پرداخت مي كند.

ماده۵۰ – ب- ۶)خسارت تاخيرغيرمجازپيمان(ناشي ازكارپيمانكار)به ميزان وترتيب زير ازپيمانكاروصول مي شود.

نماينده كارفرما                                                                           نماينده پيمانكار

نام ونام خانوادگي                                                                       نام ونام خانوادگي

امضا                                                                                        امضا

———————————————————————————————————————————————-


ابلاغ اصلاحيه موافقتنامه، شرايط عمومي و شرايط خصوصي پيمان‌ها و مقررات آنها

بخشنامه ۷۰۱۶/۱۰۰

مورخ ۳۱/۱/۸۸

به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه، آيين‌نامه اجرايي آن، نظام فني و اجرايي كشور و مقررات مربوط به طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي، بدينوسيله اصلاحيه بند الف ماده (۴۷) “موافقتنامه، شرايط عمومي و شرايط خصوصي پيمان‌ها و مقررات آنها” موضوع ابلاغيه شماره ۸۴۲/۵۴-۱۰۸۸/۱۰۲ مورخ ۳/۳/۱۳۷۸ از نوع گروه اول (لازم‌الاجراء) ابلاغ مي‌گردد تا از تاريخ ابلاغ براي انعقاد پيمان و اجرا و فسخ آنها مورد عمل قرار گيرد.

به بند الف ماده (۴۷) ابلاغيه فوق‌الذکر تبصره زير اضافه مي‌شود:

تبصره: در مورد طرح‌هاي تملک دارايي سرمايه‌اي استاني که بخشي يا تمام اعتبار آن از محل اعتبارات بودجه عمومي استاني تأمين اعتبار و توسط دستگاههاي اجرايي استاني اجرا مي‌شوند، هيأت موضوع اين بند (فسخ پيمان) متشکل از چهار نفر شامل رئيس دستگاه اجرايي استاني، مسئول ذيربط يا کارشناس صاحب‌نظر دستگاه اجرايي در رشته فني موضوع پيمان با بيش از پانزده سال سابقه کار مفيد، مسئول ذيربط يا کارشناس صاحب نظر دستگاه اجرايي در امور حقوقي و قراردادها با بيش از ده سال سابقه کار مرتبط و ذيحساب دستگاه مربوطه خواهد بود. مصوبات هيأت با حداقل سه رأي موافق اعضاي فوق‌الذکر، پس از موافقت استاندار (و در صورت تفويض معاون هماهنگي امور عمراني وي) نهايي شده و به پيمانکار ابلاغ مي‌شود.

ساير مفاد ابلاغيه فوق‌الذکر به قوت خود باقي و نافذ است.

 

امير منصور برقعي

معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهورمحل تبلیغ شما

237 نظرات
 1. محمد امین می گوید

  با عرض سلام و خدا قوت – واقعا” به درد بخور بود – متشکریم

 2. khanzadi می گوید

  ضمن عرض سلام
  باتشکرازشما،لطفا در مورد ثبت حسابداری پیمان هم توضیحاتی می دهید.مخصوصا بیمه پیمان و سپرده مفاصاحساب بیمه.

 3. مدیر سایت می گوید

  باسلام و تشكر
  درسايت تالار گفتگوي تخصصي حسابداري(يكي از پيوندهاي همين سايت) اطلاعات جامعي دراين خصوص ذكر شده است.
  موفق باشيد.

 4. نرگس می گوید

  نحوه تنظیم قراردادها را هم اگر مطلبی هست بیان بفرمایید.با تشکر

 5. مدیر سایت می گوید

  ضمن عرض سلام
  لطفا سوالات مرتبط را دربخش قوانين تالار گفتگوي تخصصي حسابداري مطرح بفرمائيد.
  باتشكر

 6. hadi می گوید

  تازه واردم.
  آنقدر مشتاق كسب اطلاعات جديد هستم كه نمي دونم از كجا شروع كنم.
  شركتي كه در اون كار مي كنم ، بصورت هيئت امناي شهرك صنعتي كه كارش صدور فيش آب و شارژ براي كارخانجاته.
  پيمانكاراي مختلفي داريم.
  ممنون از كسي كه اين مطلب رو ارائه كرده.

 7. مدیر سایت می گوید

  اميدوارم موفق باشيد.

 8. hamed می گوید

  mr30 aalllllllllliiiiiiii booooooood

 9. علی می گوید

  مر۳۰ از زحمات شما

 10. سهراب می گوید

  با تشکر فراوان از جنابعالی ، مطالبی که ارائه می دهید به همراه پرسش و پاسخ ها بسیار سودمند است ، انشاءالله همیشه همینطور پرتوان حرکتتان ادامه داشته باشد .

 11. مدیرسایت می گوید

  عرض سلام و ادب حضور جناب سهراب
  از اظهار لطف و بزرگواري جنابعالي تشكر و قدر داني ميكنم.
  بااحترام

 12. رضایی می گوید

  درصورت تآخیر در رسیدگی به صورت وضعیت قطعی پیمانکار به مدت ۲سال توسط کارفرما خسارت وارده به پیمانکار چگو نه جبران میشود باتشکر

 13. مدیر سایت می گوید

  ضمن عرض سلام
  دراینصورت لازم است با استناد به بخشنامه ۵۰۹۰-۵۴-۱۱۰۸۲-۱ مورخ ۶۰/۹/۲ و ۱۳۰۰-۵۴-۵۱۸۸-۱ مورخ ۶۱/۴/۸ عمل بفرمائید.
  بااحترام

 14. sb می گوید

  با سلام و با تشکر
  سوالی که دارم این است که ما در شرکت قراردادهای تیپ داریم که با پیمانکار یا کارشناس و … منعقد می کنیم
  حال این شرایط در چه قرارداد هایی لازم الاجرا است
  موضوع قرارداد چه باید باشد تا از این بتوان استفاده کرد؟

 15. مدیر سایت می گوید

  باسلام و تشكر از لطف شما

 16. مدیر سایت می گوید

  متشكرم

 17. مدیر سایت می گوید

  باتشكر از لطف شما

 18. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  معمولا از شرايط عمومي پيمان براي قراردادهاي پيمانكاري دولتي استفاده ميشود ولي منعي براي استفاده در ديگر قراردادها نيست.
  چنانچه در قرارداد ذكر شود كه براساس ” شرايط عمومي و خصوصي ” اين پيمان منعقد شده است ، الزامات آن براين قرارداد ها مفروض است.
  باتشكر

 19. کورش نجفی می گوید

  باسلام
  درپرداخت تعلیق مطابق ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان شامل کسورات بیمه ومالیات میباشد؟

 20. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  با فرض اينكه در دوران تعليق كارگاه بصورت نيمه فعال درآمده و به هر حال عواملي در آن حضور دارند ، بله هر پرداختي كه در قالب قرارداد و شرايط عمومي پيمان باشد ، مشمول كسورات است.
  بااحترام

 21. کورش نجفی می گوید

  بسیار ممنونم

 22. مدیر سایت می گوید

  خواهش ميكنم.
  باتشكر

 23. مهران درخشانی می گوید

  با سلام
  پس از اجرای هر پیمان ظاهرا بایستی نقشه های عین اجرا(asbuilt) توسط پیمانکار تهیه و در اختیار کارفرما یا مشاور قرار بگیرد در کدام قسمت از شرایط عمومی این مطلب آورده شده است در ضمن آیا این تغیرات بایستی بصورت دستی در نقشه ها وارد شود یا بصورت فایل و کامپیوتری؟ سپاس فراوان از زحمات بی منت شما

 24. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  بله حق باشماست منتها در متن فوق از عبارت فارسي آن به عنوان چون ساخت استفاده شده است.
  لطفا به ماده ۲۲ – ترتیب گردش مدارک،نقشه ها وابلاغ دستورکارها و بند هاي آن مراجعه بفرمائيد.
  باتشكر از اظهار لطف شما.

 25. sara می گوید

  آیا عدم ابلاغ تعلیق از جانب کارفرما با وجود تعطیلی کارگاه مانع از پرداخت تعلیق به پیمانکار خواهد بود توضیح آنکه کارفرما با وجود تعطیلی کارگاه و درخواست پیمانکار هیچ پاسخی به مکاتبات مربوطه نداده است

 26. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  چنانچه تعليق از طرف كارفرما ابلاغ نشود ، امكان استفاده از وضعيت تعليق را نخواهيد داشت.
  چون در اين ابلاغ ، تاريخ شروع تعليق و دوره ي آن و توافقات في مابين درج ميشود كه ميتواند ملاك استفاده پيمانكار از آن باشد.
  در صورتي كه تعليق عملا” اتفاق افتاده ولي مورد قبول كارفرما نمي باشد ميتوانيد وارد مراحل فسخ قرارداد شويدكه در هرصورت پيشنهاد ميكنم مكاتبات خودبا كارفرما را بصورت رسمي و معتبر ، ثبت و نگهداري كنيد.
  بااحترام

 27. امید می گوید

  با سلام وخسته نباشید .در صورت امکان برای درک بهتراز موضوع پیمان مثالی جامع ارایه بشه خیلی خوبه و اگه سایتی هم برای ارایه این موضوعات وجود داره لطفا معرفی بفرمایید

 28. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  ضمن تشكر از پيشنهاد شما ؛ اما به نظر نمي رسد بتوان دراين خصوص مثالي ارائه كرد.
  چون قراردادها بسته به شرايط و توافقات آنها ممكن است اشكال متفاوتي داشته باشند.
  يا اينكه از توان ما ساخته نيست.
  بااحترام

 29. عبداله می گوید

  با سلام
  اميدوارم زندگي به كامتون باشه،غرض ازمزاحمت اگه امكان داره اين جانب رو در جهت بهره برداري صحيح از موضوع ابرازي ذيل راهنمايي بفرمايين.
  اگه اگهي فراخوان نوبت اول ارزيابي كيفي منتشر بشه و هيچ شركتي در راستاي انتشار آگهي ارزيابي شركت نكنن و آگهي نوبت دوم ارزيابي منتشربشه و در اين نوبت نيزهيچكدام ازشركتها حدنصاب امتياز رو كسب نكنن و آگهي نوبت سوم منتشربشه و ۴ شركت در اين نوبت حايز امتياز بشن و فهرست كوتاه جهت انجام اقدامات بعدي تنظيم بشه ، حال باتوجه به اينكه شركتهايي كه در نوبت دوم آگهي رد شده اند :
  ۱- آيا مناقصه گذارتكليفي در خصوص اعلام به شركتهاي رد شده در خصوص عدم كسب امتيازلازم و انتشار آگهي نوبت بعد و تمايل يا عدم تمايل به شركت در اين آگهي ، دارد يا خير؟(آيا شركت هاي رد شده ميتوانن مدعي شوند كه اصل براين بوده كه روند ارزيابي به شكل قانوني خود طي ميشده و آنها اطلاعي ازانتشارآگهي نوبت سوم نداشته اند و با اين وجود بايستي اسناد آنهاهم در آگهي نوبت سوم ارزيابي شود) .
  ۲- در صورتي كه در آگهي نوبت سوم معيارهاي ارزيابي كيفي از نصاب ۶۵ به ۶۰ تغيير يابد ايا مناقصه گذار مي تواند شركت كنندگان در آگهي فراخوان نوبت دوم كه حد نصاب لازم آن نوبت را كسب ننموده اند درنوبت سوم شركت داده و بر مبناي نصاب تغيير يافته به ارزيابي كيفي آنها بپردازند.

  باتشكر

 30. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام حضور شما
  لطفا مروري در قانون برگزاری مناقصات بهمراه آیین نامه های آن داشته باشيد.
  به نظرم موارد مد نظر شما دراين قانون تشريح شده باشد.
  باآرزوي موفقيت

 31. ناصر می گوید

  با سلام -كاري بشكل سرجمع قرارداد بستم پس از تحويل و شروع بكار در مدت اندكي محل تجهيز كارگاه و تخليه مصالح جهت اجراي پرو‍ژه ديگري گرفته شد و پس از ان شهر داري بعلت نداشتن مجوز نسبت از ادامه كار جلوگيري نمود .نقشه ها تغيير كرد و سطح زير بنا اضافه شد و بعلت اين بدون تعليقي از سوي كار فرما كار بدرازا كشيد حال انكه كار گاه فعال ميباشد كار دولتي است و تمامي مطالب به تاييد مشاور پروژه رسيده و هزينه هاي اضافه ايجاد شده شامل حمل مصالح از محل تخليه جديد و تعطيلي كارگاه و … در زمان خود به تاييد مشاور رسيده .آيا كار فرما ميتواندوجه مربوطه را پرداخت ننمايد واگر پرداخت نكند تكليف چيست متشكرم.

 32. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  دوره تعليق مي بايست در موعد خود ابلاغ شود لذا به نظر بنده و در وضعيت فعلي ( وبا توجه به تاييد مشاور) درقالب توافق با كارفرما در خصوص پرداخت هزينه هاي سربار به نتيجه برسيد.
  مثلا در قالب آيتم صورت وضعيت و يا افزايش احجام و سطوح اين هزينه را پس از تاييد مشاور وصول كنيد.
  موفق باشيد.

 33. احمد سمیعی می گوید

  با سلام : وارتراه وشهر سای در قراردهای خود پیش پرداخت را که ا شرای عمومی پیماناست لغو کرده و هیچ ریالی را بعنوان پیش پرداخت به پیمانکار نمی دهد ایا کارفرما (وتخانه ) میتواند شرط مسلم و عمومی پیمان را لغو کند با تشر

 34. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  چنانچه قرارداد براساس شرايط عمومي پيمان و ضمائم آن منعقد شده باشد ، پرداخت پيش پرداخت ، در تعهد كارفرماست.
  باتشكر

 35. احمد می گوید

  سلام
  باعرض خسته نباشید لطفا بفرماببد مواردی که پیمانکار از محل کارخانه وسایل ولوازم اساسی مورد نیازپروژه راخریداری تا۱۰درصد کل پیمان نماید بر اساس چه ماده شرایط عمومی انجام دهد

 36. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  متوجه سوالتان نشدم.
  لطفا بيشتر موضوع را تشريح بفرمائيد.

 37. هادی می گوید

  در حین انجام پروژه یکی از کارکرها بر اثر برخورد لوله دچار حادثه شده و به کما رفته
  ناظر پروژه و مشاور تا چه اندازه درگیر خواهند بود
  از لحاظ قانونی چه کارهایی میشه انجام داد

 38. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  قاعدتا متولي(كارفرما) اين كارگر دراين خصوص درگير است:
  ح)پیمانکارموظف به اجرای مقررات بیمه های درمانی واجتماعی،مقررات ودستورالعملهای حفاظت فنی و بهداشت کار است.
  ط)دراجرای این پیمان،پیمانکاردرمقابل کارفرما مسئول اعمال کارکنان خود است،هرگاه کارکنان وکارگران پیمانکاروپیمانکاران جزء،صلاحیت لازم برای انجام کار مربوط رانداشته باشندیاباعث اختلال نظم کارگاه شوند،مهندس مشاوریامهندس ناظر،مراتب رابرای باراول به رئیس کارگاه تذکر می دهد،ودرصورت تکرار،می تواندازپیمانکار بخواهدکه متخلفان راازکاربرکنارکند.دراین صورت پیمانکارمکلف به اجرای این دستور است وحق نداردبرکنارشدگان راباردیگردرهمان کارگاه به کار گمارد.اجرای این دستورازمسئولیتهای پیمانکار نمی کاهد و ایجادحقی برای او نمی کند.

  معمولا براي جلوگيري از اينچنين مسائلي بيمه مسئوليت ، براي پروژه تهيه ميشود كه در صورت بروز اتفاق جوابگوي تبعات احتمالي باشد.
  لطفا ماده ۲۱ را هم مرور فرمائيد.
  بااحترام

 39. عبداله می گوید

  با سلام لطفا بفرماييد طبق تبصره يك ماده ۳۷ شرايط عمومي پيمان ۷۰ درصد علي الحساب پرداختي به پيمانكار شامل ۷۰ درصد از مبلغ تجمعي صورت وضعيت مي باشد يا فقط منحصر به ۷۰ درصد از آخرين صورت وضعيت ارايه شده مي باشد. با تشكر

 40. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  به نظر بنده تبصره ۱ وابسته به بند الف اين ماده است:
  الف)درآخرهرماه،پیمانکار،وضعیت کارهای انجام شده ازشروع کارتاتاریخ راکه طبق نقشه های اجرایی، دستورکارها وصورتمجلسهاست اندازه گیری می نمایدومقدارمصالح وتجهیزات پای کارراتعیین می کند،سپس براساس فهرست بهای منضم به پیمان،مبلغ صورت وضعیت رامحاسبه کرده وآن رادرآخرآن ماه تسلیم مهندس ناظر می نماید……
  حال چنانچه اين صورت وضعيت مورد تاييد كارفرما قرار نگيرد به اين صورت عمل ميكند:
  تبصره۱٫هرگاه به عللی صورت وضعیت ارسالی ازطرف مهندس مشاورموردتاًییدکارفرماقرارنگیرد،کارفرما پس ازوضع کسورتعیین شده دراین ماده،تا ۷۰ درصدمبلغ صورت وضعیتی راکه مهندس مشاورارسال نموده است به عنوان علی الحساب ودرمدت مقرردراین ماده دروجه پیمانکارپرداخت می کند….
  پس ملاحظه مي فرمائيد كه ملاك كل محاسبات صورت وضعيت است.
  باتشكر

 41. rezaamini می گوید

  خیلی عالی بود متشکرم

 42. شرکت آذین آب ماد می گوید

  با سلام ودرود فراوان دو مورد سوال داشتم
  ۱- اگر کارفر ما شرایط خصوصی پیمان را که جزء لاینفک قرارداد است را چه به صورت سهواً یا عمداً در هنگام عقد قرارداد ضمیمه پیمان ننماید یعنی مفاد قرارداد فقط دارای موافقتنامه و شرایط عمومی پیمان باشد تکلیف و نحوه پرداخت تعدیل پیمان که باید در ماده ۲۹ شرایط خصوصی پیش بینی شود چگونه میباشد.
  ۲- اگر در حین اجرای کار در منطقه ای بدون اینکه تقصیری از طرف پیمانکار باشد و مردم یا عده ای از ارازل و اوباش جهت ادامه کار پیمانکار ایجاد مزاحمت و اقدام به ضرب و شتم نیروها و تخریب اموال پیمانکار نمایند و با این وجود کارفرما اصرار به ادامه کار نماید و حاضر به اجرای ماده ۴۸ نباشد حکم حقوقی این موضوع چیست.

 43. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام وادب
  ۱- به اسناد مناقصه پيمان مراجعه كنيد و چنانچه پرداخت تعديل دراسناد پيش بيني شده بازهم قابل استناد است.
  ۲- به نظر بنده به ماده ۲۸ استناد كنيد.
  دراين ماده پيش بيني شده كه درصورت وجود معارض ، تعليق پرداخت شود.
  موفق باشيد.

 44. شرکت آذین آب ماد می گوید

  با درود و تشکر فراوان
  در مورد سوال بند یک قابل ذکر است که در اسناد مناقصه نیز شرایط خصوصی ضمیمه نگردیده است با وجود اینکه تخلف از طرف کارفرما بوده ایا تعدیل تعلق میگیرد یا نه

 45. مدیر سایت می گوید

  با سلام و عرض ادب مجدد
  به نظر شخصی بنده و دراین صورت , بحث دریافت تعدیل منتفی شده است چراکه ابلاغ یا عدم ابلاغ شرایط خصوصی پیمان به تنهایی باعث برقراری تعدیل نیست و شرط توافق دراین خصوص نافذ است.
  بودجه پیمان شما براساس بودجه طرحهای عمرانی ومبلغ قرارداد براساس فهرست بهاءاست؟

 46. محمد می گوید

  عالی بود ممنونم از شما

 47. مدیر سایت می گوید

  متشکرم.

 48. arvin می گوید

  با عرض سلام- عدم پرداخت صورت وضعيت موقت و پيش پرداخت از سوي كارفرما (‌حدود ۷ ماه) سبب كندي كار شده است و متاسفانه همزماني افزايش نامتعارف قيمت ها شرايط ادامه كار را از نظر مالي غير ممكن ساخته است تكليف پيمانكار چيست.

 49. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  برای این موضوع مصوبه ای داریم که تاخیر درمحاسبات را نمایش می دهد.
  لطفا آنرا از سایت معاونت فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق دریافت کنید.
  موفق باشید.

 50. arvin می گوید

  با سلام . ممنون از پاسخگويي – مشكل اينجاست كه مبلغ جبراني بابت دير كرد پرداختي كارفرما و تعديل فولاد و سيمان قيمت هاي جديد را پوشش نمي دهد . راهي براي خاتمه پيمان طبق ماده ۴۸ وجود دارد؟

 51. مدیر سایت می گوید

  با سلام مجدد
  به نظر بنده خیر.
  این ماده دراختیار کارفرماست که قاعدتا در مقطع فعلی تمایلی برای خاتمه دادن به پیمان ندارد.
  موفق باشید.

 52. arvin می گوید

  ممنون – موفق باشيد-توكل به خدا

 53. arvin می گوید

  باسلام- آيا كارفرما مي تواند بدون تايي كميته فني استان(ماده ۴۶) نسبت به وصول ضمانتنامه حسن انجام تعهدات اقدام نمايد؟

 54. مدیر سایت می گوید

  با سلام واحترام
  درماده ۴۶ ذکری ازاین تایدیه نیامده.
  شما مستندی دراین خصوص دارید؟

 55. arvin می گوید

  باسلام . منظورم از كميته فني همان هيئت ۳ نفره ذكر شده در ماده ۴۷ است . سوال از خدمت شما اين بود كه بدون طي شدن مراحل ابلاغ ماده ۴۶ اگر كارفرما اقدام به وصول ضمانتنامه بنمايد براي پيمانكار حقي در قانون پيش بيني نشده است.

 56. مدیر سایت می گوید

  با سلام مجدد
  به نظر بنده کمیته فنی دروهله ی اول متشکل از اعضای خود کارفرماست.
  ضمن عذر خواهی خیلی به مفاد این ماده آشنا نیستم.
  موفق باشید.

 57. arvin می گوید

  ممنون و متشكر

 58. جمال می گوید

  حدودا” ۸۰% ستونهای یک ساختمان ۷ طبقه بتونی در طبقه همکف با جابجائی ۱۰ الی ۵۰ سانتی متر اجرا شده اند کارفرما ادعای تخریب کل سازه رادارد آیا فقط پیمانکار مقصر است یا ناظر هم مقصر می باشد واگر هر دو مقصر هستند به چه نسبتی می باشد؟

 59. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  البته پیمانکار مکلف است نقشه ها و سوابق را بررسی و چنانچه نقصی درکار مشاهده کرد آنرا به اطلاع کارفرما برساند ولی درشرایط حاضر به نظر بنده چنانچه اجرا براساس نقشه های اجرایی مصوب و دستور مشاور بوده تقصیری متوجه پیمانکار نیست.
  سوال شما ازجهاتی فنی هم هست لطفا پرس و جوی بیشتری بفرمائید.
  موفق باشید.

 60. جمال می گوید

  با عرض سلام و تشکر فراوان
  در تکمیل عرایض قبلی به استحضار می رساند که:
  اجرا طبق نقشه ارائه شده از طرف مالک بوده بدون اینکه نقشه ها از طرف نظام مهندسی و شهرداری تأئید شده باشد و اجرا از لحاظ فنی مشکلی ندارد.و ناظر تخلف را گزارش نکرده و پیمانکار با دستور کار ناظر کار کرده همچنین پروژه مشاور ندارد
  لطفا” نظر خودتونو اعلام فرمائید

 61. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  به نظر شخصی بنده رابطه ی کاری شما با مالک محدود به ضوابط شهرداری و شهرسازی است و متکی به شرایط عمومی و خصوصی پیمان نیست.
  مگر شما به کارفرما دراین قالب (شرایط عمومی و خصوصی پیمان)قرارداد امضا کرده اید؟

 62. جمال می گوید

  با عرض سلام
  در یک ساختمان ۳ طبقه پیمانکار با تأئید مهندس ناظر قسمتی از کار را اجرا کرده ولی بعدا” متوجه شده اند که اشتباه اجرا شده است آیا به استناد ماده۳۳ – بند د که می گوید نظارت مهندس ناظر از مسؤلیت پیمانکار نمی کاهد می توان گفت پیمانکار صد در صد مقصر است؟

 63. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  دراین خصوص چند موضوع مطرح است:
  ۱- قراردادبراساس شرایط عمومی پیمان منعقد شده؟
  ۲- پیمانکار قبل ازاجرای طرح؛ نقشه ها را مطالعه و موارد نقص را به کارفرما و ناظر منعکس کرده؟
  ۳- کار اجرا شده بنا به نقشه ها و دستورات کتبی مشاور و ناظر اجرا شده؟
  ۴- به نظر بنده بند د صرفا درخصوص تعهد پیمانکار درخصوص مصالح است و شامل بندهای دیگر نمی شود.
  ۵- سوال شما از جهاتی حقوقی و فنی است و در حوزه ی اطلاعات بنده نیست.
  موفق باشید.

 64. فرزین می گوید

  خیلی ممنون از لطفتون

 65. بشیری می گوید

  با سلام و خسته نباشید
  به خاطر تلاشتون در اطلاع رسانی مفید برای دوستان از شما سپاسگزارم
  موفق باشید.

 66. مدیر سایت می گوید

  باسلام و تشكر از اظهار لطف شما

 67. امیرحسنی می گوید

  سلام، ضمن تشکر آیا نسخه انگلیسی این نشریه موجود میباشد؟

 68. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  اگر هم موجود باشد دراختيار مانيست.
  باتشكر

 69. مهدی احمدی می گوید

  با سلام دوتا سوال داشتم :
  ۱- پیمان براساس بخشنامه ۱۰۰۰۰ بوده ماده ۴۸ ابلاغ شده درصورتی که صورت وضعیت قطعی با درصدهای موقت داده شوند همه کارها ی انجام شده پوشش داده نمی شود تکلیف بقیه کارها چیست

 70. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  قاعدتا” با توجه به ابلاغ خاتمه پيمان ، درصد هاي كارشما به ۱۰۰% نمي رسد ولي با هردرصدي مي بايست فعاليت و كاركرد شما دركارگاه را تا اين مقطع بپردازند.
  موفق باشيد.

 71. سید مهدی جمشیدی می گوید

  با سلام. آیا برای درصد استفاده پیمانکاران نصاب برقی از ماشین آلات مکانیکی و نیروی انسانی ، قانونی وضع شده است؟در حال حاضر ما برای پیمانکاران بصورت ۸۰% و ۲۰% منظور میکنیم.

 72. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  دربخشنامه ۱۴ درآمد اين سازمان تفكيكي درخصوص قراردادهاي فضاي سبز داريم ولي بنده درباره ي قراردادهاي مدنظر شما نديده ام.
  موفق باشيد.

 73. جمال پورآدم می گوید

  بادرود و عرض ادب
  با شهرداری قراردادی دارم،آیا برای تحویل زمین کارفرما می بایست آزمایش مکانیک خاک را بهزینه خود انجام دهد یا پیمانکار!!
  ضمنأ درقرارداد نامی از آزمایش مکانیک خاک قید نگردیده وهمچنین شرایط عمومی پیمان هم که مطالعه کردم باز هم نامی برده نشده ،لطفأچنانچه مقدور می باشد خیلی سریع من را راهنمائی فرمائید
  باسپاس از شما

 74. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  هزينه هايي كه مربوط به تحويل زمين باشد بعهده ي كارفرمااست ضمن اينكه فقط هزينه آزمايشان منفي (مثل تراكم) بعهده پيمانكار مي باشد.
  موفق باشيد.

 75. امید می گوید

  با سلام،خواهشمند است بفرمایید دامنه کاربرد شرایط عمومی پیمان مربوط به چه قراردادهایی است و آیا در خصوص قراردادهای خصوصی نیز نافذ است؟

 76. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  درقراردادهایی که در متن آن استفاده از این شرایط ذکر و به ضمیمه بودن آن اشاره شده است مورد استفاده و استناد می باشد.
  موفق باشید.

 77. محسن نوبهاری می گوید

  در ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان پس از بررسی لایحه تا خیرات نسبت به تاخیرات مجاز غیر مجاز وتصویب مدت تاخیر مجاز واضافه شدن ان مدت به مدت پیمان .آیا در ماده ۵۰ محاسبه هزینه تاخیرات مدت پیمان همان مدت اولیه محاسبه می شود یا مدت پیمان را مدت اولیه بعلاوه مدت تاخیرات مجاز محاسبه شده.
  لطفا راهنمایی فرمایید.

 78. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  عواملي كه با ابلاغ و صورتجلسه كارفرما باعث اضافه شدن به مدت پيمان شده اند به عنوان موارد مجاز و قابل اضافه به مدت پيمان شناخته خواهندشدلذا چنانچه مدت مجاز محاسبه شده با تاييد كارفرماباشد ، قابل احتساب به عنوان كل مدت پيمان هستند.
  مثل : ابلاغ ۲۵% افزايش پيمان
  موفق باشيد.

 79. مهدی قره داغی می گوید

  با سلام و عرض ادب
  بعد از انجام تشریفات ماده ۴۸ و تحویل موقت نگهداری از محل و کارگاه برعهده کارفرما است یا پیمانکار .
  لطفا” راهنمائی فرمائید

 80. محسن نوبهاری می گوید

  با سلام
  در یک پروژه مشاور طبق قرار داد EPC ، پس از طراحی وتصویب نقشه ها ،اقدام به ارائه قیمت و عقد قرار داد ( قرار داد کل در سال ۳/۸۸ ) با کارفرما و در نهایت اقدام بساخت نموده. (متراژ ۱۲۰۰ متر مربع طرف مشاور اعلام گردیده. )
  پس از اتمام کار متوجه شده اند متراژ کار حدود ۵۴۰ متر مربع بیش از متراژ قرار داد منعقده می باشد .؟
  این اضافه متراژ و هزینه مربوطه به آن چه تکلیفی دارد؟
  لطفا” راهنمایی بفرمایید، با تشکر.

 81. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بعد از تحويل موقت (به شرط بدون نقص بودن)درحقيقت كارفرما درمحل مستقر و به تبع نگهداري آن بعهده ي كارفرماست ولي هزينه فني ناشي از اجراي نامناسب تازمان تحويل قطعي بعهده ي پيمانكار است.
  موفق باشيد.

 82. شجاع می گوید

  سلام درصورتی که شرکتی دارای رتبه های آب و تجهیزات وتاسیسات باشدوهمچنین موضوع شرکت ساختمان سازی-راهسازی-سدسازی-خاکریزی-پل سازی-تونل سازی و….باشد می توانددر آگهی مناقصه پروژه زیرسازی و روسازی یک کارفرما شرکت کند باتشکر

 83. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  معمولا درآگهي و اسناد مناقصه، رتبه ورشته مورد نياز پيمانكار را اعلام ميكنند.
  موفق باشيد.

 84. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  ازقرار پيمانكار مكلف به كنترل آيتمهاي قرارداد و مواظبت از اجراي آن درچارچوب قرارداد است ووقتي كه اين متراژ درحال بيشتر شدن از سقف ۱۲۰۰ متر بوده مكلف بوده اين موضوع را به اطلاع كارفرما و مشاور برساند و درصورت ابلاغ ۲۵% افزايش قرارداد كار را ادامه دهد.
  موفق باشيد.

 85. احسان می گوید

  سلام
  در مورد ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان می خواستم بدانم آیا کارفرما می تواند بدون توافق پیمانکار با یکی از آیتم های پیمان ۲۵ درصد کل پیمان را پر کند ؟

 86. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  اينطور كه از متن ماده مذكور پيداست ، اضافه شدن به پيمان از جمله اختيارات مشاور و كارفرماست و بيش ازآن مي تواند توسط پيمانكار مورد قبول قرار نگيرد.
  موفق باشيد.

 87. kosar می گوید

  ما قراردادی را بصورت سرجمع می خواهیم منعقد کنیم آیا ضریب بالاسری و طبقات یا ضرایب دیگر به این قرارداد تعلق می گیرد.

 88. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  منظورتان از قرارداد سرجمع چيست؟

 89. مهرداد می گوید

  با توجه به ماده ۲۰ شرایط عمومی پیمان و مشخص بودن نوع و تعداد ماشین آلات پروژه در اسناد پیمان ،
  جهت صورت جلسه تجهیز کارگاه آیا باید ۱۰۰% ماشین آلات به محل پروژه انتقال یابد؟
  و آیا قانون خاصی در این مورد موجود می باشد؟
  با توجه به اینکه پروژه فوق دارای برنامه زمان بندی مصوب می باشد آیا ماشین آلات می تواند طبق برنامه زمان بندی و زمان مورد نیاز به کارگاه انتقال یابد؟

 90. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  حداقل بنده از قانون يا بخشنامه ي خاصي بي اطلاعم ولي قاعدتا تجهيز كارگاه درحدي كه بتوان با تجهيزات آن بتوان قرارداد را شروع و حين اجرا آنرا تكميل كرد كفايت ميكند.
  موفق باشيد.

 91. خلیلیان می گوید

  اینجانب پیمانکار اجرای عملیات خاکی هستم و در قراردادم قیمت تجهیزکارگاه مقطوع می باشد که کارفرما بصورت درصدی از هر صورت وضعیت آن را پرداخت می نموده و حالا ماده ۴۸ شده ام و کارفرما بقیه تجهیزکارگاه را نمی دهد . آیا مجاز است و اگر نه محاسبه آن چگونه است طبق قانون

 92. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  وقتي كارفرما مكلف به ايفاي تعهدات شما به اشخاص ثالث است ، تعهداتي كه به خودتان هم دارد قابل رد نيست ضمن اينكه قبلا تجهيز كارگاه ضريبي (۶% قراردادهاي راهسازي و ۴% سايرقراردادها)ازكار انجام شده بود و تبعا با كاركرد مرتبط ولي با مقطوع شدن تجهيزكارگاه به اين مفهوم رسيديم كه اين مبلغ با شروع پيمان و صورتجلسه تجهيز بصورت كامل قابل پرداخت است.
  چراكه باابلاغ ۲۵% افزايش پيمان هم قابل اضافه شدن نيست.
  موفق باشيد.

 93. امير می گوید

  با عرض سلام واحترام
  کارفرمای يک طرح عمرانی پروژه راجهت بهره برداری آزمايشی وشناسايی مشکلات فنی وکيفی طرح بمدت۱ماه (طبق قرارداد)دراختيارگرفته واکنون پس از سپری شدن يکسال ازبهره برداری بدليل عدم رفع نواقصات بطورکامل،ضمن تداوم بهره برداری، ازتحويل موقت نيز طفره ميرود.تکليف چيست؟

 94. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  درقرارداد چه پيش بيني شده؟
  قراردادتان براساس شرايط عمومي است؟
  اگر درمدت يكماه نواقص را برطرف نكرده ايد نهايتا كارفرما مي بايست با هزينه بالاسري رفع نقص و پروژه را تحويل و تحول نمايد.

 95. امير می گوید

  باسلام احتراما”مراتب ذيل جهت تکميل عرايض قبلی ايفادميشود:
  ۱-پروژه ايجادکارخانه(epc) براساس فهرست مقادير خاص با مبالغ خالص ميباشدونيز تابع شرايط عمومی نيز توافق قراردادی شده است.
  ۲-اضافه کاريهای مازادبرقرارداداوليه بالغ بر۳۰درصدمبلغ پيمان، بوقوع پيوسته است.
  ۳-کارفرماعليرغم تاءييدصورتجلسه ای رديف۲نسبت به عقدقراردادالحاقيه وپرداخت مبالغ ذيربط طفره رفته است.
  ۴-کارفرماطی نامه ای نسبت به انجام بهره برداری سرد(آزمايشی)جهت تعيين ايرادات فنی وکيفی پروژه اقدام نموده است.
  ۵-متعاقبا”کارفرمانسبت به شناسايی واعلام ايرادات فنی وکيفی پروژه اقدام نموده است.
  ۶-پيمانکاردرخواست پرداخت مبالغ صورتوضعيت رسيدگی نشدهء اضافه کاريها را نموده است تاازمحل مطالبات کلان ،نسبت به رفع نقص اقدام نمايد.
  ۷-کارفرماضمن طفره رفتن ازپرداخت هزينه های درخواستی اضافه کاريهای مذکوروعليرغم اظهارغيرقابل بهره برداری بودن پروژه، ضمن تهديدبه ماده۴۶شرايط عمومی، بدون انجام تحويل موقت بمدت يکسال ازپروژه بهره برداری مينمايد.

 96. امير می گوید

  باعرض سلام واحترام
  اگر درقرارداد فروش تجهيزات اين جمله درج شده باشدکه کليه کسورات قانونی برعهده فروشنده است،(بااين ديدگاه که ماليات برارزش افزوده جزوکسورات نبوده وجزواضافات قراردادی میباشد)،قانونا”وظيفه پرداخت مذکوربرعهدهءکيست؟

 97. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خريدار

 98. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لطفا ماده ۳۹ را مطالعه فرمائيد.

 99. سید احمد محمودی می گوید

  با سلام مدت مجاز افزایش زمان قرارداد (با توجه به قصور کار فرما) چقدر است
  و تحت چه شرایطی افزایش مدت موجب فسخ یا خاتمه خواهد شد

 100. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  چه قصوري از طرف كارفرما سر زده؟

 101. بهداد می گوید

  با سلام
  اینجانب بعنوان سرپرست کارگاه یک پیمانکار جزء، بدلیل وضعیت مالی بد شرکتی که در ان شاغل بودم قرارداد بستم که در ازای تجهیز کارگاه با پول خودم و مدیریت کار،۴۰ درصد از سود را شریک شوم و پولی که هزینه کردم را هم بگیرم ولی بعد از ۶ ماه بدلیل مشکلات ناشی از نیاوردن پول پروژه توسط مدیرعامل به کارگاه و خرج ان در جاهای دیگر، انصراف دادم ولی در قرارداد اتمام و یا فسخ انرا ذکر نکردیم و توافق شد پول مرا با حقوق بدهد و سود و زیان بعهده خودش باشد(تا ان موقع نه سود بود نه ضرر) ولی بعدا که چکهایش برگشت خورد گفت که شکایت میکند که ضرر کرده و من نیز در ان ضرر شریکم(۲ سال بعد از من نیز کار را ادامه داد ولی ضرر کرد)، حال ایا من محکوم میشوم و ایا اصلا پیمانکار جزء حق دارد کار را با فرد دیگری شریک شود و قرارداد ما قانونی است؟ در ضمن وقتی که انصراف دادم زمان قرارداد که۶ ماهه بود تمام شده بود و تمدیدش کرده بودند.

 102. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لطفا از نظرات يك مشاور حقوقي بهره بگيريد.

 103. حمید می گوید

  با سلام در پروژه های حفاری و تزریق اصولا مقدار زیادی سیمان از بین می رود که دلایل اصلی آن عدم گیرش مقطع تزریق شده و یا نسبت های اختلاط و پرت سیمان در مسیر خط انتقال دوغاب می باشد حال در انتهای پروژه پیمانکار ادعا نموده که بر اساس فاکتور و تأیید آزمایشگاه باید مقدار پرت سیمان بیش از ۱۰% در نظر گرفته شود و همچنین ادعا نموده که ۵% پرت سیمان مربوط به حمل از کارخانه تا کارگاه نیز باید پرداخت شود در خصوص موارد فوق بخشنامه ای وجود دارد ؟
  لطفا جواب را به ایمیل من ارسال نمایید (متشکرم)

 104. hadi می گوید

  باسلام اينجانب پيمانكار يكي از ارگانهاي دولتي مي باشم كه قرارداد في مابين بنا به دليل عدم تامين مالي توسط كارفرما ، طبق توافق با كسر ۲۰ درصد مبلغ ، قرارداد فسخ گرديد ولي كارفرما با توجه به پيگيريهاي مكرر اين شركت تصميمي در قبال پرداخت مطالبات ( حدود ۶۵۰ ميليون تومان ) ندارد لذا خواهشمند است راهنمايي بفرمائيد چگونه مي توان از راه قانوني جهت وصول مطالبات اقدام كرد و آيا ضررو زيان ناشي از مسكوت ماندن مطالبات را مي توان وصول كرد يا خير ؟ با تشكر

 105. آرشام می گوید

  باسلام.
  کارفرمای محترم بدون دلیل حسب ردیفهای ۶و۸بند”الف”ماده۴۶پیمان بدون یک اخطاربابت بدون سرپرست گذاشتن کترگاه وبدون تشگیل کمسیون تاخیرات وباهذسازی کاذب اقدام به خلع یدواعمال ماده۴۶نمود.
  آیاکارفرمامجازبه اینکاربوده است.

 106. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  قاعدتا كارفرما براي اعمال مواد شرايط عمومي بايستي مقدمات آنرا انجام دهد.

 107. افسر می گوید

  چنانچه کارفرما در حین کار اقدام به فروش پروژه نماید وبه پیمانکار اعلام نماید باید قرارداد را با کارفرمای جدید ادامه دهد ایا پیمانکار میتواند از این کار سرباز زند ؟

 108. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله اجباري دراين كار نيست و ميتوانيد با توافق اقدام كنيد.

 109. ARASH می گوید

  با سلام آیا بخشنامه یا دستورالعملی جهت جبران ضرر و زیان پیمانکار وجود دارد ؟ در صورت موجود بودن اعلام بفرمایید .

 110. پویان می گوید

  باسلام
  ۱- آیا در شرایط خصوصی می توان مارک یا برند خاصی را جهت مصالح مصرفی مشخص کرد یا خیر؟ و اگر در شرایط خصوصی این موضوع مشخص نشده باشد و کارفرما بخواهد پیمانکار را مجبور به خرید اجناس خارجی با قیمت بالا کند ، راهکار چیست؟ (با فرض نداشتن آنالیز در اسناد مناقصه)
  ۲- برخی از آیتم ها مانند موزاییک کاری سود ده و برخی مانند کابل کشی ضرر ده هستند. آیا کارفرما می تواند آیتم های سود آور را به طور کل حذف و آیتم ضرر ده را تا سقف ۲۵% پیمان افزایش دهد؟ (با فرض رعایت شرایط عمومی)

 111. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ۱-چنانچه در اسناد مناقصه نوع برند مشخص شده باشد بله در شرايط خصوصي هم قابل اعمال است وگرنه بهايي كه در برآورد قيد و مبناي محاسبه و اعلام نرخ شما قرارگرفته ملاك است.
  ۲-اطلاعي ندارم.
  ضمنا درخصوص سوال اولتان بازهم پرس و جوي بيشتري بفرمائيد.

 112. hadi می گوید

  با سلام hadi هستم و درماه مهر پيامي مبني بر اينكه پيمانكار هستم ومبلغي حدود ۶۵۰ ميليون طلب دارم را ارسال كردم جوابي نداديد .خواهشا راهنمايي بفرماييد. با تشكر

 113. مدیر سایت می گوید

  سلام دوست عزيز
  احتمالا از پاسخ سوالتان بي اطلاع بوده ام وگرنه حتما پاسخ داده ميشد.

 114. طاهری می گوید

  با سلام
  ممنون از تلاشهای شما به منظور ایجاد چنین امکانی….
  ۱- مدت ۹ ماه است که با یک شرکت خصوصی بر روی یک پروژه خط لوله قرارداد دارم و ما کنون۹۰ درصد کار را انجام داده ایم کارفرما تا کنون ۳۰ در صد از صورت وضعیت ها را پرداخت نموده و از پرداخت صورت وضعیتها مطابق با قرارداد خودداری میکند.
  نگرانم که پس از پایان کار دیگر دستمان به جایی بند نباشد یا پیگیری دریافت مطالبات طولانی شود. ضمنا کار همچنان ادامه دارد.
  ۲-آیا میتوانید مرکزی که قادر باشد در طول اجرای کار برای جلوگیری از بروز اختلافات حقوقی به ما مشاوره بدهد به من معرفی کنید؟
  لطفاً راهنمایی بفرمائید

 115. hadi می گوید

  باسلام اینجانب پیمانکار یکی از ارگانهای دولتی می باشم که قرارداد فی مابین بنا به دلیل عدم تامین مالی توسط کارفرما ، طبق توافق با کسر ۲۰ درصد مبلغ ، قرارداد فسخ گردید ولی کارفرما با توجه به پیگیریهای مکرر این شرکت تصمیمی در قبال پرداخت مطالبات ( حدود ۶۵۰ میلیون تومان ) ندارد لذا خواهشمند است راهنمایی بفرمائید چگونه می توان از راه قانونی جهت وصول مطالبات اقدام کرد و آیا ضررو زیان ناشی از مسکوت ماندن مطالبات را می توان وصول کرد یا خیر ؟ با تشکر
  [پاسخ]

 116. حسن می گوید

  آیا معلمان و کارمندان هم می توانند پیمان کار شوند؟ مدیر عامل شرکت ؟

 117. رضا می گوید

  اینجانب پیمانکارساختمان می باشم وقراردادی بانهاد دولتی درچهارچوب شرایطع مومی پیمان منعقدکردم که درابتدا کاربادرخواست پیش پرداخت ازکارفرما درقبال ضمانتنامه ۱۴.۵درصدمبلغ پیمان در۵ قسط ودرفاصله ۲ماه پیش پرداخت داده شد ودراین مدت هرماه صورت وضعیت تهیه کردم که دووضعیت اول مبلغ آنها زیر ۱۰۰میلیون بوده وبه گفته کارفرما مبلغ فوق کم بوده وباید حداقل ۲۰۰میلیون باشدودروضیت ۳صورت وضعیت ۱۵%باحدود۲۰۰م تایید شده وکارفرما بمدت دوماه ازپرداخت آن خودداری میکردوصورت وضعیت چهارم باحدود۳۵%درحال بررسی می باشد.وباتوجه به پیگیری های متعددجهت پرداخت مطالبات معوقه که به بیش از ۲۰%مبلغ اولیه پیمان می باشد هیچ گونه مبلغی بعنوان صورت وضعیت ازسوی کارفرما پرداخت نشده وکارفرما دلایل مواردالف ماده ۴۶شرایط عمومی پیمان رامطرح کرده وازپرداخت امتناع می ورزدباتوجه باینکه فقط ۴ماه ازشروع پیمان گذشته آیا کارفرما می تواندنسبت به ماده ۴۶عمل کند ؟آیا اینجانب می توانم درخواست ماده۴۸نمایم ؟آیا کارفرما به مطالبات معوقه بنده سود پرداخت می کند؟لطفا هرچه سریعتربنده راراهنمایی فرمایید.باتشکر

 118. حسینعلی ذاکر کوزانی می گوید

  باسلام
  به علت عدم نقدینگی کارفرما مدتی است که پروژه بلا تکلیف مانده است
  و کارفرما هم تعلیق را قبول ندارد و پروژه را خاتمه هم نمی کند و کلی هم طلبکار هستیم آیا بخشنامه ای هست که در خواست ضررو زیان بابت عدم پرداخت مطالبات و عدم تعلیق پروژه و یا خاتمه پیمان را درخواست کنیم قردار به صورت فهرست بهایی می باشد

 119. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ابتدا لازم است درخصوص موارد فوق درخواستهاي مستند و ثبت شده درسيستم كارفرما داشته باشيد.
  درخصوص تاخير با استناد به بخشنامه ۵۰۹۰-۵۴-۱۱۰۸۲-۱ مورخ ۶۰/۹/۲ و ۱۳۰۰-۵۴-۵۱۸۸-۱ مورخ ۶۱/۴/۸ عمل بفرمائید.

 120. محمود می گوید

  سلام علیکم
  خداقوت داداش.
  pdfشرایط عمومی و خصوصی پیمان و انواع بیمه های کارگاهی رو میتونم پیش شما پیدا کنم؟

 121. مدیر سایت می گوید

  سلام و تشكر
  البته بصورت آماده خير درسايت نيست ولي درانتهاي صفحه گزينه اي درخصوص “پي دي اف مطلب ” وجوددارد.

 122. امير می گوید

  باسلام-احتراما”بفرمائيدآيادرپروژه های عمرانی ميتوان بااستنادبه ديرکردوياعدم امکان پرداخت مبالغ صورتوضعيتها،درخواست ماده۴۸نمود.؟درصورت مثبت بودن جواب،ميزان ديرکردچه بايدباشد؟
  امکانا”تسريع درپاسخگوئی مورداستدعاست. باتشکروامتنان

 123. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  چون ماده ۴۸ بنا به اختيار و تشخيص كارفرماست اين مورد هم ميتواند باعث خاتمه پيمان داد ليكن اختيار اين موضوع همانطور كه عرض كردم دراختيار كارفرماست.

 124. سینا می گوید

  با سلام
  آیا مفادی در شرایط عمومی پیمان یا قوانین دیگر وجود دارد که پیمانکار بتواند به استناد آن تثاضای تغییر ناظر بدهد؟
  سپاس فراوان

 125. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  حداقل بنده دراين خصوص بي اطلاعم.
  چاره اي جز ساختن و سوختن با ناظر فعلي نداريد!

 126. امیر می گوید

  با سلام
  اگر تامیین متریال بعهده کارفرما باشد و یعلت تاخیر در تامین متریال قرارداد به تاخیر بیافتد مثلا” قراردا ۲ ماهه به یکسال تبدیل شود ایا میتوان در خاتمه کار از کارفرما خسارت گرفت یا ادعا کلیم کرد . با تشکر

 127. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  چنانچه اين موضوع درقرارداد پيش بيني شده باشد چرا قابل اقدام است.

 128. نبی می گوید

  با سلام اینجانب قراردادی با آب و فاضلاب دارم . در شرایط خصوصی اسمی از نحوه تعدیل و اون ماده ۲۹ راحذف و نیاورده- با توجه به اینکه در شرایط عمومی در مورد تعدیل اشاره به شرایط خصوصی کرده .اما در شرایط فنی خصوصی ا.رده که تعدیل به قرارداد تعلق می گیرد و در یک بر گ مربوط به اسناد و مدارک دیگه نحوه پرداخت ان بر اساس چه مبنای و چه دوره ای و غیره صریحا اشاره کرده و گفنه قابل پرداخت است و در ضمن در برگه تاییده انجمن نیز گفته که تعدیل تعلق می گیرد. اما الان ابفا گفته چون در شرایط خصوصی نیامد . دیگه تعلق نمی گیرد. با تشکر راهنمایی کنید

 129. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  دراسناد برگزاري مناقصه چه آمده؟

 130. کبیری می گوید

  باسلام! سوالی از حضورتو ن داشتم! اینکه در صورتیکه کارفرما باستناد مفاد ماده ۴۷، اقدام به فسخ قرارداد کنه ولی “دلیل یا دلایلش” درست نباشه اما به استناد تبصره ماده ۴۷ ادعا کنه که “تشخیص او” برای فسخ قرارداد کافیه، پس چه کاری از دست پیمانکار بر میاد! یعنی ماده ۵۳ و رفع اختلاف شامل این مورد نمیشه و چون “کارفرما” به تشخیص خود و تعبیر خودش از مفاد ماده ۴۷، از پیمانکار خلع ید می میکنه، پیمانکار دستش بجایی بند نیست و باید دار و ندارشو بده!..من یک نمونه از دعاوی قضایی رو دیدم که دادگاه در نهایت دلیل خوانده رو مبنی بر اینکه “تشخیص کارفرما” ملاکه قبول کرده! منت می دارید که پاسخ بدید. ممنون (کبیری)

 131. مدیر سایت می گوید

  سلام كبيري عزيز
  سوال شما حقوقي است و از حد اطلاعات بنده خارج مي باشد.

 132. سحر می گوید

  سلام .من اطلاعاتی راجب شرایط جوی و رابطش با مدیریت کارگاه میخواستم.امکانش هس مطلبی راجبش بزارین؟

 133. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  متاسفانه مطلب خاصی سراغ ندارم ولی این موضوع (تعطیلی کارگاه به خاطر شرایط جوی) میتواند درصورتجلسات کارگاهی ثبت و به تایید ناظر می رسد.

 134. اعظم می گوید

  باسلام
  آیا کارفرما میتواند بدون پرداخت قسمتی از صورت وضعیتهای پیمانکار به علت عدم موجودی(درصورت اتمام قرارداد)جهت ادامه کارباپیمانکاردیگر قراردادببندد

 135. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  قاعدتا كارفرما بنا به دلايل و توجيهاتي بايستي قرارداد موجود را خاتمه دهد.

 136. زهرا می گوید

  سلام
  در صورت طولاني شدن اجراي پروژه بعلت وجود معارض پيش بيني نشده،و عدم پيش بيني ضريب يا تعديل در قرارداد،و تاييد كارفرما در مورد ضرر مسلم پيمانكار،چه ضرايب و يا راهكارهايي ميتوان ارائه داد تا جبران خسارت كرد؟

 137. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بااين شرايط مي توانيد تقاضاي فسخ پيمان را بدهيد و يا اگر كارفرما موافق است قراردادرا تعليق كند تا هزينه دوره تعليق را بپردازد.

 138. الهی می گوید

  با سلام وخسته نباشید
  در فهرست سدسازی، آن دسته از آیتم های فصل تجهیز که از نوع دوم (به شرط انجام کار) هستند، آیا پس از خاتمه پیمان باید بصورت صد در صد به پیمانکار پرداخت شوند؟ و اینکه اطلاعات جامع در مورد آیتم های تجهیز را از چه منبعی میتونم دریافت کنم. لطفا در صورت امکان جواب را به میلم ارسال کنید
  با تشکر

 139. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  سوالتان فني است و اطلاعي از روش اعمال آن ندارم.

 140. امیر می گوید

  با سلام
  به دنبال بخشنامه تغییر پیش پرداخت پیمان از ۲۰ به ۲۵ هستم . لطفا راهنمایی کنید.
  متشکرم

 141. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  چنين بخشنامه اي صادر شده؟
  البته مااز قبل براي قراردادهاي خريد ۲۵% پيش پرداخت را داشتيم.

 142. قاسم می گوید

  سلام. وقت بخير.
  در كتاب حسابداري پيمانكاري سازمان حسابرسي؛ مقطع زماني تحويل موقت پيمان را هنگام ۹۷ درصد پيشرفت فيزيكي قيد كرده است. مستند اين عدد كدام ماده قانوني يا بخشنامه ميباشد؟ ممنون.

 143. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اين موضوع قبلا در بخشنامه هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق بود ولي بدليل اعمال نظرات متفاوت در خصوص الباقي كارهاي باقيمانده حذف شده و الان پيمانكار مي بايست كاررا ۱۰۰%آماده تحويل كند.

 144. اسد. می گوید

  ضمن سلام وارادت
  ۲قرارداد گلوبال باکارفرما دارم که هزینه های جاری با مبلغ تایین شده درجدول ساختار شکست قرارداد مقایرت ۱۰۰/داردوبا عدم پرداخت کارفرما خارج از جدول مواجه هستم به همین دلیل ۳ماه است کار تعطیله مکاتبه هم کردم ،پیشنهاد حضرت عای چیست. متشکرم

 145. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  سوال شما فني است.متاسفانه اطلاعي دراين خصوص ندارم.

 146. سلطان سنجر می گوید

  با سلام
  ایا تجهیزات و لوازمی که برای کارگاه خریداری می شود از قبیل میزهای کار،کامپیوتر،لپ تاپ،و کلیه لوازمی که برای استراحت عوامل کارفرما و مشاور خریداری می شود در پایان کار به کارفرما تعلق می گیرد یا مشاور یا پیمانکار و مستندات قانونی این موضوع کجاست؟

 147. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اين موضوع ازموارد تجهيز كارگاه است.
  لطفا به فهرست بها ضميمه به اين قرارداد مراجعه و موارد تجهيز كارگاه به عهده پيمانكار را ملاحظه كنيد.
  درنگاه اول به نظر مي رسد صرفا حق استفاده از آنها براي مشاور است و مالكيت آنها دراختيار پيمانكار

 148. مسعود سیدطاهری می گوید

  باسلام احتراما
  درخصوص قراردادمترمربعی برای مسکن های مهرمبلغ پیش پرداخت دراسنادپیمان قیدشده”مبلغ پیش پرداخت درزمان عقدقرارداد۲۰میلیون تومان میباشد”درشرایط عمومی وخصوصی مطابق ضوابط سازمان مدیریت میباشد.فعلا پیمانکارماده ۴۶شده است.درخصوص پیش پرداخت میتوان اعلام نمودبا توجه به متن نوشته شده بقیه مبلغ پیش پرداخت مطابق طرح های عمرانی درسه قسط انجام شود وبا توجه به اینکه کامل پرداخت نشده شامل خسارات میباشد.یا منظورمقطوع همان مبلغ است با توجه به اینکه صراحتا لفظ مقطوع لحاظ نشده است.
  باتوجه به ماده ۴۶ کارفرما سریعا توسط حکم نیروی انتظامی پیمانکارراازکارگاه خارج نموده است.نهوه تعیین خسارات متحمله
  باتقدیم احترام:مراتب جهت تکمیل نظریه کارشناسی محوله

 149. مهمدی می گوید

  باسلام
  من پیمانکاری در نیروگاه برای شرکتی در سال۸۸ کار کردم ولی بعداز ۶ ماه کارهای زیرسازی واماده کردن بستر کارومقداری از احجام کار،کارفرما بدون دلیل وجهت واینکه قبلا ما باپیمانکاردیگه قرارداد داشتیم مارو عزل کردنند وصورت وضعیت های مارو تحویل نگرفت وتاالان هیچ وجهی پرداخت نکردنند ممنون میشم مارو راهنماییکنید

 150. پیمانکار می گوید

  کارفرمایی حجم معینی از کار را به پیمانکار در قالب قرارداد واگذار نموده است در طول مدت پیمان به جهت عدم نیاز به بخشی از کار علی رغم قرارداد منعقده و درخواست پیمانکار مبنی بر تعیین تکلیف این بخش از کار کار مذکور ارائه نشده و پس از پایان مدت قرارداد با افزایش مدت قرارداد درخواست دارد این بخش از خدمات باقی مانده که در حد ۳۰ درصد حجم پیمان است در بخش دیگری از پیمان اجرا شود . پیمانکار با توجه به اینکه ابلاغی در رابطه با افزایش یا کاهش مدت پیمان دریافت نکرده و موافق افزایش نمیباشد و زمان قرارداد نیز پایان یافته و پیمانکار جایگزین نیز مشخص نشده و عملا” پیمانکار قدیم نمیتواند کار را رها کند تکلیف چگونه است

 151. امیر فرنگی می گوید

  با سلام
  حداکثر مدت دوره حسن انجام کار چه میزان می باشد وچگونه محاسبه می شود .

 152. امير می گوید

  باسلام واحترام-اگرکارفرماطی صورتجلسه ای پروژه راجهت بهره برداری آزمايشی يکماهه، برای تعيين مشکلات کيفی آن تحويل گرفته وبالغ بريکسال ازآن بهره برداری نمايد وسپس پروژه رابه بهانه وجود نوافصات ودرخواست رفع آنها به پيمانکار اعاده نمايد.تکليف چيست؟

 153. امير می گوید

  باسلام-احتراما”آياقراردادهای مشارکت مدنی درساخت وساز،فيمابين مالک وشريک مشمول مواد۳۸و۳۹بيمه ميشوند؟

 154. امير می گوید

  باسلام-محترما”اگردريک قراردادفروش دستگاهها،يک آيتم که برای صحت عملکردآيتم ديگرموردنيازباشد،درريزمقاديرپيمان نبوده ولی متعاقبا”فيمابين ايشان برای تامين(وفق قرارداد)توافق شده باشد،وظيفه تامين برعهده کی بوده ودرصورت عدم تامين،جبران خسارت ناشی ازاين امر به عهده کيست؟

 155. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بطور معمول يكسال و از تاريخ تحويل موقت شروع ميشود.

 156. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  تعريف مشخصي دراين باره نيست ولي چنانچه ساخت و ساز شخصي باشد در قالب پروانه و درصورتي حقوقي بودن يكي از طرفين قرارداد مشمول ماده ۳۸ است.

 157. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  سوابقي مبني بر تحويل يكماهه داريد؟

 158. امير می گوید

  باسلام وتشکرازبابت بذل توجه،معروض ميشودکه اين قراردادفيمابين دوشرکت حقوقی منعقدشده است ومالک هزينه بيمه واحدهای ساختمانی رادرموعداخذپروانه پرداخت نموده است.

 159. امير می گوید

  باسلام وتشکرازبابت بذل توجه،معروض میشودکه موضوع بهره برداری باهمکاری پيمانکاربهره بردارمنتخب ،صراحتا”درصورتجلسه درج وتصويب شده است.

 160. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  به نظر بنده چون در قالب پروانه ساختماني حق بيمه پرداخت شده است مشمول ماده ۳۸ نيست ولي چون بصورت تجربي با موضوع برخورد نداشته ام لطفا از شعبه بيمه محل اجراي پروژه پرس و جوي بيشتري بفرمائيد.

 161. رضا می گوید

  با سلام
  حداکثر زمانی که میشود یک پیمان را تمدید کزد به چه میزان است؟ایا محدودیت وجود دارد؟
  اگر زمان قرار داد باتمام برسد (عدم توجه به تاریخ اتمام پیمان)و کارفرما راضی به تمدید مدت پیمان باشد چگونه میشود پیمان را تمدید کرد

 162. حسن می گوید

  باسلام در پایات نیمه اول سال۹۲ پروژه ای رابه اتمام رسانده ام درخواست تحویل موقت کره ام تاامروز که پایان اذر ۹۳ است اقدامی صورت نگرفته است وپروژه کماکان مورد استفاده است.لطفا راهنمایی کنید

 163. حسین می گوید

  باسلام
  ایاکارفرما میتواند پروزه بالای ۹۴ درصد پیشرفت را فسخ نماید…ممنون میشم از راهنماییتون

 164. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  در شرايط فسخ به درصد اشاره اي نشده .
  دليل فسخ چيست؟

 165. روزبه می گوید

  با سلام
  من سوالی داشتم که متاسفانه تاکنون به نتیجه نرسیدم . ما در پروژه هایی که کارفرما هستیم پیمانکار تجهیز کارگاه میکند (سقف پیمانها ۲ میلیارد ت میباشند ) با توجه به تامین کانکس برای نیروهای پیمانکار و ناظرین آیا این کانکسها و دیگر تجهیزات مانند کامپیوتر و … در پایان کار متعلق به کارفرماست یا پیمانکار ؟ در ضمن در برگه تفکیک مبلغ پیمان کارفرما ردیف تجهیز کارگاه را دیده است بعنوان مثال پروژه های ما ۳تا۴% مربوط به ردیف تجهیز است .

 166. Ali می گوید

  بإسلام
  من با يكي از سازمان هاي شهرداري قرارداد كه به صورت ايتمي است كار مي كنم در يكي از أيتم ها در قرارداد واحد مخزن اتش نشاني كيلو كرم نوشته شده است اما كارفر ما مي كويد در قرارداد اشتباه شده است و واحد ان عدد است لطفا در اين مورد راهنمايي بفرماييد
  با تشكر

 167. نعمت یوسفی می گوید

  با سلام و خسته نباشید
  من با شهرداری قرارداد دارم مطابق فهرست ۹۲ برای ساخت سازه اسپیس فریم.در هیچ جای نقشه ها ی هنگام مناقصه و بعد از ان و حتی الان نقشه پوشش با ساندویچ پنل به من نداده اند ولی اصرار دارن که من باید اجرا کنم و نقشه را هم خودم تهیه کنم.چون در براورد کار امده .البته براورد کار هم در هنگام مناقصه به کسی داده نشده و من هم بعد یک سال تازه امضا کردم .ایا من مجبورم انجام بدم با اینکه پیشنهاد قیمت من سال ۹۲ بوده والان باید ۹۴ انجام بدم.در ضمن ۹۰درصد مبلغ پیمان پر شدهو باید در ۲۵ درصد انجام بدم

 168. مبین احسانی می گوید

  با سلام دریک قرارداد زیبا سازی ، آیتم داربست بندی تنها ۱۰۰۰ متر بوده وقیمت بالایی داشته است و دستگاه نظارت ده برابر یعنی ۱۰۰۰۰ متر از این آیتم در خواست داده است و پیمانکار انجام داده است که مبلغ آن از ۲۵ درصد قرارداد خیلی بیشتر شده است ولی هنگام پرداخت امور مالی کارفرما از پرداخت مبلغ به قیمت آیتم قرارداد طفره می رود و اذعان می کند قیمت این آیتم در قرارداد بالاست لطفا بفرمایید آیا کارفرما می تواند از این پرداخت خود داری کند ؟ باتشکر

 169. موسوی آذر می گوید

  با سلام خسته نباشید خواهشمند است راهنمایی بفرمائید آیا در صورت پرداخت نکردن حقوق ماهانه در شرکتهای خصوصی کارفرما می تواند از محل حسن انجام کار پیمانکار کسر وبه کارکنان آن شرکت پرداخت نماید

 170. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  البته حسن انجام كار مورد مصرف خاص خودش را دارد ولي استحضار داشته باشيد كه درصورت طرح شكايت دراداره كار توسط كاركنان شما ؛ كارفرمايان مكلفند به هر شكل ممكن مطالبات ايشان را از مطالبات شما بپردازند.

 171. داود می گوید

  با سلام … مبلغ پیش پرداخت در قراردادهای عمرانی در جایی ۲۰ و در جای دیگر ۲۵ درصد عنوان شده کدام عدد صحیح بوده و ریز پرداخت پیش پرداخت چگونه میباشد ؟ با تشکر

 172. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ۲۵% براي قرارداد هاي خريد است و ۲۰% براي كارهاي عمراني

 173. مهدی می گوید

  با سلام….. مدت اولیه پیمان این شرکت ۵ ماه برای ۱۱ میلیارد ریال کار بوده است.در صورتیکه حجم کار در صورت وضعیت قطعی تا مبلغ ۲۷ میلیارد ریال افزایش یافته و قرارداد در مدت ۸ ماه پایان یافته است.در صورت وضعیت تعدیل آیا ضریب ۰.۹۵ به یک تبدیل می شود (با توجه به افزایش حجم قرارداد و طبیعتا مدت پیمان) یا به ۰.۹۷۵ ؟

 174. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  با توجه به بخشنامه تعديل ضريب ۰،۹۵ محاسبه ميشود ولي بازهم بخشنامه اي كه عرض كردم را مرور كنيد.

 175. محمد رضا اسلامی می گوید

  با سلام
  در خصوص تعلیق و تجهیز مجدد کارگاه وزمان تجهیز مجدد چند روز میتوان برای تجهیز مجدد به زمان قرارداد افزود
  در مواردی که قرارداد با مصالح باشد مبلغ خسارت تعلیق چگونه محاسبه میشود با تشکر

 176. محمد ایمانی نسب می گوید

  دوست عزیزی که ۶۵۰ میلیون تومان طلبکار هستند طبق ماده ۳۷ تبصره ۱ آیا میتوانند با تایید مشاور ۷۰ درصد از طلب خود را زنده کنند؟

 177. مسعود می گوید

  با سلام
  بعد از گذشت یک سال از شروع یک پروژه در قالب پیمان های pc کارفرما که یک شرکت دولتی هست به دلیل برخی تنش های ایجاد ( به دلیل برخی claim ها ) نسبت به امضای مکاتبات و نامه ها با مشاور و کارفرما توسط مدیر پروژه حساس شده و اعلام نموده که امضای نامه های ارسالی توسط پیمانکار صرفا توسط مدیر عامل پیمانکار میبایست صورت پذیرد. میخواستم بدونم این موضوع چقد محمل قانونی داره؟ چون هر چی سرچ کردم اختیارات مدیر پروژه رو جایی ندیدم. ( نه در شرایط عمومی ۴۳۱۱ و نه در PC ) در ماده ۲۶-۲ شرایط عمومی pc صرفا اشاره شده به نماینده پیمانکار که این هم احتمالا صاحبان امضای مجاز در اساسنامه شرکت تفسیر میشه.
  ممنون میشم همکاران و استادان عزیز پاسخ بدن. با تشکر

 178. روزبه می گوید

  سلام خسته نباشید…مبلغ پیمان با مبلغ اولیه پیمان متفاوته؟

 179. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  مبلغ پیمان , مبلغ قطعی و مندرج درمتن قرارداد است ولی مبلغ اولیه پیمان , مبلغ ناشی از برآورد کارفرماست.

 180. محسن می گوید

  سلام مدیر عامل یک شرکت تعاونی مسکن مهر در تهران بودم علاوه بر وظایف اداری مسئولیت ساخت پروژه را بر عهده گرفتم حالا هیات مدیره از پرداخت وجه بالا سری خوداری نموده است آیا می توان بدون داشتن قرارداد نسبت به اخذ مطالبات اقدام نمود یا خیر ایا مطالبه وجه قانونی است یا خیر

 181. صادق نيا می گوید

  با سلام قبل إز سال ٨٨ متمم يا الحاقيه پيمان با ضرايب وفهرست پايه قرارداد أوليه بسته ميشد ولي بعد إز سال ٨٨ ظاهرا كإرهاي انجام شده مازاد بر ٢٥ درصد قرارداد أوليه بايد با قرارداد جديد و فهرست روز قرار داد گردد
  خواهشمندم شماره يا متن أين بخشنامه رأي معرفي نماييد
  با تشكر

 182. بهرام می گوید

  پرت ۵ درصدی سیمان در مورد هزینه های حمل در فهارس بها دیده شده و فهرست بها جز لاینفک و غیر قابل تغییر پیمان است .البته اگر در پیمان شما ردیف های مربوط به حمل ارایه شده باشد.اما پرت ۱۰ درصدی که به تایید آزمایشگاه رسیده باشد هیچگونه الزامی برای پرداخت ندارد و فقط مواردی که در چاچوب اسناد پیمان در قالب ردیفهای معمولی یا ستاره دار یا فاکتوری دیده شده باشد قابل پرداخت است.

 183. علی سهرابیان می گوید

  پاسخ شما بسیار جانبدارانه است.منظورشمااز سوختن وساختن چیست؟بهتراست ابتدا دلیل پیمانکار محترم برای تغییر ناظرراجویاشوید بعد قضاوت کنید.شاید پیمانکار تقاضاهای غیرقانونی داشته و ناظر مقاومت کرده

 184. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله حق باشماست.بصورت کلی نمی توان قضاوت کرد.

 185. مدیر سایت می گوید

  باسلام و تشکر از مشارکت شما

 186. برزگر می گوید

  سلام .یک قرارداد با یکی از ارگانهای دولتی در سال ۹۲ داشته ام که بعد از مدتی اجرا بدلیل تنشهای اجتماعی کار تعطیل شد و کارفرما ۲ سال بعد یعنی ۹۴ ماده ۴۸ را ابلاغ کرد که ما نیز اعلام خسارت نموده ایم سوالم این است که با توجه به اینکه در قرارداد ذکر شده که تعلیق تعلق نمیگیرد ایا میشود در خواست تعلیق نمود ؟ چون شنیده ام که بخشنامه ایی در این خصوص امده است که میتوان تعلیق راپرداخت کرد .متشکرم

 187. مهدی می گوید

  باسلام
  نطربه اینکه تاخیرات مجازپیمانکاربدلیل عدم تحویل به موقع مصالح ازسوی کارفرما موردتایید قرارگرفته است اما جهت پرداخت خسارت به پیمانکاردرقرارداد فی مابین اشاره ای نشده است ایا با توجه به اینکه درقرارداد به شرایط عمومی پیمان اشاره شده است ایا بابت این تاخیرات به پیمانکار خسارت تعلق میگیرد یا خیر؟

 188. امیر توکلی می گوید

  با سلام و عرض احترام:
  سوالی در خصوص هزینه انجام آزمایشات داشتم.
  ۱ – هزینه آزمایشات به عهده پیمانکار است یا کارفرما؟
  ۲ – آزمایش اول با کدام طرف است؟
  ۳ – در صورت وجود ایراد جزئی در آزمایش اول ، آزمایش دوم با کدام زرف می باشد؟
  باتشکر

 189. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  ۱- کارفرما
  ۲- کارفرما
  ۳-آزمایش اول با پیمانکار و درصورت داشتن شرایط کارفرما , آزمایش دوم به عهده ی کارفرماست .کلا یک آزمایش بعهده ی کارفرماست.

 190. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ظاهرااین موضوع باعث تغیر مدت پیمان است و باعث پرداخت خسارت نیست.
  بازهم پرس و جوی بیشتری بفرمائید.

 191. علی می گوید

  با سلام و عرض احترام
  ما قرارداد سالیانه با شرکت توزیع برق با عنوان توسعه و احداث عقد کردیم ولی متاسفانه به دلیل کمبود اعتبار با گذشت ۶ ماه از سال کمتر از ۱۰ درصد مبلغ کل قرارداد پروژه به ما جهت اجرا ابلاغ گردیده که جوابگوی هزینه ها و حقوق نیرو و ماشین آلات نیست سوال من اینجاست که ما چگونه می توانیم خسارت وارده را طبق شرایط عمومی پیمان از کارفرما مطالبه کرد
  ممنون میشم راهنمایی کنین

 192. محمد می گوید

  باسلام بنده پیمانکارفضای سبزهستم ازطریق مناقصه برنده شدم وقرارداد بستم باشهرداری… موضوع قرارداد نگهداری فضای سبز بود ولی شرایط توسعه واجرا راهم داشت ودرشرایط خصوصی توسعه واجرا کامل بامبلغ مشخص بود وقراردادهمبنده رادرصورت صلاحدید کارفرما موظف به اجرامینمود ولی کارفرما دریک اقدامی عجیب وبه صورت استعلامهای داخلی ودرچندین مرحله آنرا به پیمانکاری بیسابقه وکم تجربه واگذار نموددرحالی که بنده سابقه وتجربه زیادی درزمینه نگهداری توسعه واجرای فضای سبزدارم.لطفا راهنمایی کنید

 193. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  آیا در قرارداد شما مبلغ مالی بخشهایی که فرموده بودید هم لحاظ شده؟چند درصداز کل مبلغ را شامل می شود؟

 194. حمیدزضا خطیب زاده می گوید

  سلام بنده پیمانکار ی پروزه بودم که با تورم شدید سال های ۹۱ به بعد مواجه و دلار افزایش پیدا کرد و نتونستم با قیمت مندرج در قرار داد پروژه را ادامه بدهم
  کارفرما شفاهی تعهد به پرداخت و افزایش قیمت هارا قبول و بنده را جهت ادامه کار تشویق اما الان زیر بار نمی رود
  مصالح پای کار از جمله تخته تیرآهن موتور جوش و … هم ضبط و اجازه نمیدهداز کارگاه خارج کنم پروزه را هم از من گرفته و به پیمانکار دیگری داده
  دوستان ترو خدا راهنمایی کتنید چه دادخواست و دعوایی و به استناد چه قوانینی میشه طرح کرد
  ممنونم
  یا حق

 195. ح.ح می گوید

  با سلام و عرض خسته نباشید سوالی در مورد براورد و افزایش حجم قرارداد در قالب ۲۵ درصد, اگر براورد اولیه سهوااز طرف طراح و پیمانکار به کارفرما اشتباه گزارش شود وکارفرما از افزایش حجم قرارداد تا سقف ۲۵ درصد مخالفت کند واز ادامه کار مخالفت نماید ایا طراح و ناظر و پیمانکار بایستی تسلیم نظر کارفرما باشند یا میتوانند با ارایه صورت وضعیت مطالبات خود را کامل بگیرند.با تشکر قرارداد مذکور مربوط به کانال سازی با مصالح در یکی از ادارات دولتی میباشد.

 196. احمد پازوکی می گوید

  سلام و خسته نباشید . من قراردادی بصورت سرجمع با دانشگاه علوم بهزیستی بستم و شروع به کارکردم . ابتدا اینکه متراژ آورده شده در جدول ماده ۱۱ قرارداد با متراژ نقشه ها ۱۲۱ متر اخلاف داشت به صورت شفاهی به مشاور و کارفرما گفتم ایشان فرمودند اشتباه تایپی و در پایان مترکشی میشود و مسائل مالی را حل میکنیم ولی بعد از تحویل پروژه زیر حرف خودشون زدند و گفتند نقشه ملاک است ونه اعداد جدول ماده ۱۱. دوم آنکه بعد از شروع کار و گذشت حدود دو ماه ونیم از قراردادسه ماهه پروژه درحال کار دچار تغییر کاربری شد مشاور این تغییرات را در غالب ۲۵% به ما ابلاغ کرد که حجم عملیات از ۲۵% بیشتر بود مسئله به کارفرما بطور کتبی و شفاهی گفته شد و کارفرما گفتند در آخر کار اضافه کاریها یا بصورت الحاقیه و یا فاکتوری حساب میشود . اکنون در سیستم مدیریتی کارفرما تغییرات بوجود آمده شخصی که قراردادمارا امضاء کرده جابجاشده و از این دانشگاه رفته شخص جدید با اینکه بخشی از کار مارا کنترل میکرده و از اول نیز از این اتفاقات مطلع بوده اکنون که ۷ ماه از تحویل کار گذشته با زیر بار مالی ۱۲۱ متر نرفته و اضافه کاریها را با اینکه دفتر فنی دانشگاه صورت وضعیت ارسالی را تایید کرده است میگوید هر کس دستورداده برو پیش همان و پولت را ازاو بگیر . لطفا راهنمایی ام کنید که باید چکنم . متشکرم

 197. حمید رضاقره قانی می گوید

  باسلام وخسته نباشید
  درسال ۹۳قراردادی جهت اجرای اسکلت فلزی بانماینده یک نهاددولتی منعقد نموده ام پس ازمدت ۳ماه ازقراردادکارفرمابه هیچ یک ازتعهدات خود عمل ننمود وباخروج ابزاروتجهیزاتش کارگاه رابه حالت تعلیق درآوردهیچ مکاتبه ای راپاسخ نداده علیرغم دریافت ضمانتنامه پیش پرداخت هم پرداخت نکرد اخیراکارگاه وتجهیزاتمان نیز که تحت حفاظت کارفرما بوده مورد دستبرد قرارگرفته است ومیزان قابل توجهی ازتجهیزات به سرقت رفته است متاسفانه اظهارنامه های ارسالی راپاسخ نداده وباکارشناسان دادگستری جهت تامین دلیل همکاری نگردیدلطفا راهنمایی فرمایید باسپاس فراوان

 198. ايمان می گوید

  جنانجه بيمانكار از طريق مرجع قضايي بخواهد شكايت خود را دنبال كند و داوري مدريت و برنامه قبول نداشته با شد ميتواند?

 199. حسین پور می گوید

  باسلام
  آیا کارفرما میتواند در صورت اعمال ضریب بالاسری در پیمان بجای ۱/۳ مقداری دیگر مثلا”۱/۲۵ یا ۱.۱۵ ویا هر مقدار دیگری را لحاظ کند؟

 200. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  تاجایی که خاطرم هست ضریب بالاسری در قراردادها حذف شما و پیمانکار موظف همه ضرایب مد نظر را درضریب پیمان ببیند.
  لطفا بیشتر پرس و جو کنید.

 201. محمدددددد می گوید

  با سلام و احترام.
  شخصی که میخواهیم بااو قرارداد پیمانکاری ببندیم(پیمانکار) چه شرایط و صلاحیتهایی را باید دارا باشد؟ آیا باید شرکتی را به ثبت رسانده باشد؟ و یا اینکه هر شخص حقیقی با قبول مسئولیت امکان این را دارد که به عنوان پیمانکار طرف قرارداد واقع شود؟
  با تشکر

 202. عبدالحسین ابراهیمی می گوید

  بنام خدا
  سلام و با تشکر از سایت مفید
  در مجموعه مدارکی که جهت شرکت در مناقصه عمومی طرحهای عمرانی
  تحویل پیشنهاد دهندگان میشود لیستی از بخشنامه ها و دستورالعملهای
  مرتبط ضمیمه میشود که باید به مهر وامضای پیشنهاد دهندگان برسد .
  خواهشمند است آخرین نسخه لیست مذکور را اعلام فرمایید .

  با تشکر شرکت مهندسین مشاور ۱۱۰ کرمان
  عبدالحسین ابراهیمی

 203. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  متاسفانه رونوشتی در اختیار نداشتیم.
  البته این تکلیف کارفرما ست که آخرین بخشنامه ها الزام آور را به تایید شما برساند لذا دراسناد مناقصه یکی از ارگانها می توان آن را یافت.

 204. فرهاد نادری می گوید

  با سلام.با ابلاغ ماده ۴۸ کارفرما به دلیل حساسیت پروژه ملی کشور خواهان تحویل و تحول در دو روز میباشد.پیمانکار همکاری نمی نماید راه حل چیست؟

 205. مصطفی می گوید

  با سلام
  ۱- درصورتیکه قرارداد براساس بخشنامه سرجمع و با مبلغ مقطوع منعقد شده باشد برای صورت وضعیت کارهای اضافی (در قالب ۲۵ درصد) چه ضرایبی به آیتم های فهرست بهای پایه قرارداد تعلق میگیرد ?
  ۲- آیا ضریب بالاسری حذف شده ? اگر شده چرا در فهرست بهای ۹۵ ذکر شده است ?

 206. پاشایی می گوید

  با سلام
  زمان بین دو اخطار برای پیمانکار به چه میزان است؟؟
  ایا کارفرما می تواند کمتر از یک ماه نیز برای پیمانکار اخطار صادر و بعد از اخطار دوم خلعید کند؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 207. منصور می گوید

  با سلام و خسته نباشید
  بسیار متشکرم از توضیحات حضرت عالی .خدا قوت
  بسیار از این پرسش و پاسخ ها لذت بردم . امیدوارم موفق باشید

 208. منصور می گوید

  با سلام و خسته نباشید
  بسیار متشکرم از توضیحات حضرت عالی .خدا قوت
  بسیار از این پرسش و پاسخ ها لذت بردم .
  بزرگوار انسان های بزگ و با فرهنگ اطلاعات و نظراتشان را دلاورانه و بدون ترس و بی مزدو منت در اختیار دیگران قرار مدهند و شما آن بزرگ زاده هستید ، بسیار متشکرم امیدوارم موفق باشید….

 209. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اخطار چه موضوعی دوست عزیز؟

 210. مدیر سایت می گوید

  باسلام و تشکر از اظهار لطفی که فرمودید.

 211. محسن سازوار می گوید

  باسلام و ضمن تشکر
  ۱- در قراردادها ارجحیت با شرایط عمومی است یا شرایط خصوصی؟
  ۲-در خصوص دوره تضمین شروع دوره تاریخ رفع نواقص می باشد یا تاریخ تحویل موقت؟

  باتشکر فراوان

 212. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  ۱-شرایط خصوصی ضمیمه به شرایط عمومی و لازم و ملزوم هم هستند.
  ۲-رفع نقص

 213. جبارغلباش می گوید

  اول کارفرماشخص حقیقی بوده یا ارگان دولتی؟مکان؟لطفاقرارداد روبرام ایمیل کن تاراهنمایتان کنم

 214. جبارغلباش می گوید

  jabbar_102@yahoo.com
  اول کارفرماشخص حقیقی بوده یا ارگان دولتی؟مکان؟لطفاقرارداد روبرام ایمیل کن تاراهنمایتان کنم

 215. جبارغلباش می گوید

  مدیر عامل تعاونی نمیتواند مسئولیت ساخت رابه صورت مستقیم برعهده بگیرد.

 216. کوشک گستر پارس می گوید

  باسلام.بنده در قراردادی که تعدیل هم درشرایط خصوصی دارد مجبور به انجام کاردرشب شده ام که بمن پرداخت شد.حال از پرداخت تعدیل آن طفره میروند.بخشنامه ای دارید حهت تایید این مهم؟

 217. احسان می گوید

  باسلام و خسته نباشید واقعا جای تشکر دارد ازین جوابهای کارشناسانه
  سوالی داشتم استاد از حضورتون
  در قرارداد سرجمع درصورتی که کارفرما بیشتراز بیست درصد بدهی داشته باشد و قیمت مصالح هم بیش از سه برابر شده باشد پیمانکار میتواند برای ادامه کار درخواست اجرای کار باتوافق جدید را بنماید؟؟؟؟

 218. مدیر سایت می گوید

  باسلام و تشکر
  چنانچه در قرارداد قید شده باشد از صورت وضعیت مابه التفاوت مصالح می بایست استفاده کنید که تاثیری هم در سقف قرارداد ندارد.
  بااحترام

 219. احسان می گوید

  باتشکر فراوان
  لطف کردین

 220. مسعود می گوید

  در یک قرارداد هر شرطی که با قانون مغایر باشد.نافذنمیباشد وباطل است

 221. نسرین می گوید

  سلام و خداقوت
  من پیوست ۴ ،شرایط عمومی پیمان را میخواستم

 222. امیر می گوید

  با سلام
  ضمن تشکر از زحمات شما
  در بعضی از منابع شرایط عمومی پیمان ۵۴ ماده دارد
  آیا این شرایط پیمانی که شما زحمت کشیده و در سایت گذاشته اید اصلاحیه هم دارد؟

 223. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ضمن تشکر متقابل
  این پست هم ۵۴ ماده دارد و اصلاحیه ی آن در انتهای مطلب آمده است ولی بازهم جستجوی بیشتری بفرمائید.

 224. مسعود نیکان می گوید

  با سلام در پروژه ای خاتمه پیمان ، تحویل موقت ، تحویل قطعی و آزاد سازی حسن انجام کار توسط کار فرما به پیمانکار ابلاغ شده است. پیمانکار نیز حدود ۲۰ درصد کل مبلغ پیمان از کارفرما طلبکار می باشد که بدلیل عدم تخصیص اعتبار تا کنون پرداخت نشده است . آیا ذی حسابی مجاز به کسر ۵ درصد حسن انجام کار از پرداخت های آتی می باشد یا خیر؟

 225. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ممکن است به جهت انعکاس و گردش در حسابها مالی کسر شود ولی بعد از آن بنا به درخواست شما بایستی آزاد شود.
  ضمنانرخ حسن انجام کار ۱۰% است.

 226. عباسی می گوید

  با سلام

  ماده ۳۹ دوره نگهداری خدمات در مورد معاملات متوسط (دستور کاری) به چه صورت شامل میشود؟؟؟

  مبلغی از پیمان یا ضمانتنامه نگه داشته میشود؟؟
  دوره تضمین ۱ سال قید شده!

 227. مدیر سایت می گوید

  باسلام
  اگر درقرارداد یکسال دوره تضمین قید شده ۵% حسن انجام کار باقی می ماند که میتوان به جای آن ضمانت نامه ارائه کرد

 228. نوری می گوید

  باسلام و وقت بخیر خدمت مدیر محترم سایت
  یک سوال داشتم و آن هم اینکه در قراردادهای پیمانی مطابق با قرارداد، اگر در میانه کار کارفرما ک یک شرکت دولتی می باشد توانایی مالی پرداخت صورت وضعیت های قطعی را نداشته و از پرداخت آنها سربا زده و حتی زمانی را هم برای پرداخت مشخص نکند آیا پیمانکار میتواندبا صلاج خود کار را متوقف کرده و تازمان پرداخت صورت وضعیت از ادامه کار دست بکشد ؟؟ لازم ب ذکر است کارفرما تمایلی به فسخ و terminat قرار ندارد و پاسخی به پیشنهاد پیمانکار برای فسخ نمیدهد ..خب مسلما چون براش بصرفه نخواهد بود و سال دیگه دوباره باید همین پروژه رو با سه برار قیمت فعلی ببندد .(منت میگزارید پاسخ میدهید) .ممنون

 229. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بخشنامه ای در خصوص تاخیر در پرداخت صورت وضعیت وجود دارد لطفا از آن استفاده و از کارفرما درخواست تاخیر در پرداخت کنید.
  ضمنا در صورت توقف کار می بایست تعلیق به شما ابلاغ شود.
  با سازمان برنامه بودجه هم مشورت کنید.

 230. رجایی می گوید

  با سلام آیا شرکتهای نیمه خصوصی مثا شرکت برق یا شرکت گاز هم حتما باید مطیع شرایط عمومی پیمان باشند ؟ آیا اینکه می توانن شرایط عمومی را از قرارداد های خود حذف کرده و فقط شرایط خصوصی را در قرارداد بگنجایند؟

 231. manager می گوید

  باسلام
  این بستگی داره که کارفرمای شما به چه شکل قرارداد را تنظیم نماید
  شرایط عمومی و خصوصی لازم و ملزوم هم هستند وقابل تفکیک و جداسازی نیستند.

 232. سهیل محمود می گوید

  باسلام

  اگر بین مشخصات فنی خصوصی و نقشه ها مغایرت وجود داشته باشد تکلیف پیمانکار چیست.

 233. manager می گوید

  سلام
  باید موارد مغایرت رو بصورت مکتوب به اطلاع کارفرما برسانید

 234. قلی پور می گوید

  چند درصد از قرارداد نقشه برداری شده بایستی سالانه جهت کنترل و به روز رسانی نقشه ها اختصاص یابد. ممنون میشم کمک کنید.

 235. حسین مرادنوری می گوید

  سلام وقت بخیر خداقوت
  در یک پروژه عمرانی ملی چنانچه پیمانکار جهت دریافت پیش پرداخت مستقیما بدون مکاتبه و تایید مشاور درخواست قسط اول پیش پرداخت را به کارفرما ارائه داده باشد ، جهت مطالبه تاخیر تادیه از لحاظ حقوقی دچار مشکل خواهد شد؟

 236. manager می گوید

  سلام وقت بخیر
  بعید هست
  ضمنا مگر پیش پرداخت براساس صورتجلسه تحویل زمین و تجهیز کارگاه که مشاور هم تایید کرده پرداخت نمی شود؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.