حسابان وب

بخشنامه ۱۹۴۴۶م۸۸/۸/۱۲(اجراي بند۵بخشنامه ۵۱۴۶۵/۲۰۰/ص رسيدگي به عملكرد)

0 576
آکادمی محسن قاسمی

احتراماً پيرو بخشنامه شماره ۵۱۴۶۵/۲۰۰/ص مورخ ۳۰/۴/۱۳۸۸ رئيس کل محترم سازمان در ارتباط با ابلاغ دستورالعمل و گزارش رسيدگي به عملکرد مؤديان،و در اجراي بند ۵ بخشنامه مذکور، ضمن ارسال نمونه گزارش ثبت چکيده عمليات رسيدگي به عملکرد مؤديان در نظام ماليات بر ارزش افزوده، دستورالعمل نحوه ثبت نتايج رسيدگي پرونده مؤديان ماليات بر ارزش افزوده به شرح زير اعلام مي گردد:

۱- ضروري است پس از اعمال رسيدگي و صدور برگه مطالبه/ استرداد،گروه رسيدگي،نسبت به تکميل فرم ثبت چکيده رسيدگي ماليات بر ارزش افزوده(نمونه پيوست) اقدام نمايند؛

۲- فرم تکميل و تائيد شده ثبت نتايج رسيدگي بايستي با مراجعه به قسمت ” ثبت چکيده عمليات رسيدگي به پرونده ماليات بر ارزش افزوده” در بخش ” رسيدگي به عملکرد مؤديان ماليات بر ارزش افزوده” سامانه اينترنتي، در اين بخش ثبت گردد؛

۳- پس از ثبت فرم چکيده عمليات رسيدگي به پرونده ماليات بر ارزش افزوده در سامانه اينترنتي،ضروري است با مراجعه به قسمتهاي “فهرست خريدهاي عمده کالاها و خدمات توسط مؤديان مورد رسيدگي” و ” فهرست فروش هاي عمده کالاها و خدمات توسط مؤديان مورد رسيدگي” از بخش “ رسيدگي به عملکرد مؤديان ماليات بر ارزش افزوده “، نسبت به ثبت فهرست خلاصه معاملات عمده خريد و فروش مؤديان(موضوع فرمهاي شماره ۴و۵ پيوست دستورالعمل رسيدگي) در اين بخش اقدام نمايند؛

۴- ضروري است ادارات کل امور مالياتي با دقت کامل نسبت به ثبت اطلاعات مذکور اقدام نمايند چون پس از ثـبت نهـايي، اطلاعات قابل اصلاح و تغيير نبوده و در آمار اطلاعات عملکردي ادارات کل منظور مي گردد.

شايان ذکر است دفتر نظارت بر امور اجرائي و دفتر توسعه سامانه هاي اين معاونت آماده ارائه توضيحات و رفع مشکلات احتمالي ادارات کل امور مالياتي در اجراي مفاد اين دستورالعمل مي باشند.

نادر آريا

معاون ماليات بر ارزش افزوده

گزارش ثبت چکيده عمليات رسيدگي پرونده ماليات بر ارزش افزوده

الف)مؤدي مورد رسيدگي:

اداره کل امور مالياتي/ ماليات بر ارزش افزوده(محل استقرار پرونده مودي)
شماره اقتصادي: نوع شخصيت                     ¨ حقوقي         ¨ حقيقي
نام مؤدي:(شرکت /فروشگاه/…)
نام:(مدير/مسئول) نام خانوادگي:(مدير/مسئول)
شماره ملي مودي/مدير کدپستي

فینتو

ب) اطلاعات دوره مالياتي مورد رسيدگي:

دوره مالياتي سال                  فصل نوع اظهارنامه ¨  عادي        ¨    سوخت                   ¨ دخانيات
وضعيت ثبت نام مودي ¨ ثبت نام قبل از رسيدگي                                      ¨ عدم ثبت نام تا زمان رسيدگي
وضعيت اظهارنامه مودي ¨ تسليم در مهلت قانوني           ¨تسليم در مهلت بخشودگي      ¨ تسليم خارج از مهلت      ¨عدم تسليم
مبالغ اظهار شده ¯ ماليات و عوارض متعلقه فروش

(ريال)

اعتبار قابل قبول ماليات و عوارض خريد (ريال) مانده ماليات و عوارض (ريال)

(¯)ارقام به واحد ريال به دقت،با تفکيک سه رقم، سه رقم درج گردند.

ج) رسيدگي کنندگان:

اداره کل امور مالياتي /ماليات بر ارزش افزوده(مسئول رسيدگي پرونده)
نوع رسيدگي ¨ انفرادي          ¨ گروهي شماره واحد/گروه مالياتي
مسئول گروه رسيدگي¯¯ عضو ۱ گروه رسيدگي ¯¯
عضو ۲ گروه رسيدگي ¯¯ عضو ۳ گروه رسيدگي ¯¯

(¯¯) صرفاً شماره پرسنلي اعضاي گروه رسيدگي درج گردد.

د) نتيجه رسيدگي:

درخواست ارائه اسناد و مدارک شماره درخواست: تاريخ درخواست : تاريخ مراجعه:
صورت مجلس ارائه اسناد شماره: تاريخ: تاريخ انجام صورت مجلس:
گزارش رسيدگي شماره: تاريخ: روش تشخيص:¨رسيدگي¨علي الراس

نتيجه رسيدگي دوره ¯¯¯ ماليات و عوارض متعلقه فروش

(ريال)

اعتبار قابل قبول ماليات و عوارض خريد (ريال) مانده ماليات و عوارض (ريال)
تاريخ مشموليت و اجرا تاريخ مشموليت: تاريخ اجرا:
گزارشات حاصل از رسيدگي تعداد اقلام فروش عمده : تعداد اقلام خريد عمده:
برگ مطالبه/ استرداد شماره : تاريخ:
« اين قسمت پس از ابلاغ به مؤدي تکميل گردد »
ابلاغ برگه مطالبه/ استرداد تاريخ: نوع ابلاغ:   ¨ اصيل(به مودي)             ¨ قانوني

(¯¯¯)ارقام به واحد ريال و به دقت، با تفکيک سه رقم سه رقم درج گردند.

هـ) تائيد گزارش و ثبت در سامانه:

تهيه کننده چکيده مسئول رسيدگي پرونده رئيس گروه مالياتي مسئول ثبت در سامانه
نام و نام خانوادگي

شماره پرسنلي

مهر و امضاء و تاريخ

نام و نام خانوادگي

شماره پرسنلي

مهر و امضاء و تاريخ

نام و نام خانوادگي

شماره پرسنلي

مهر و امضاء و تاريخ

نام و نام خانوادگي

شماره پرسنلي

مهر و امضاء و تاريخ

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.