حسابان وب

بخشنامه شماره ۱۳۲۳۳۹ مورخ۸۷/۱۲/۱۸(تقسيط و بخشودگي جرايم اظهارنامه ارزش افزوده)

0 1,185
آکادمی محسن قاسمی

باسلام

احتراماً با توجه به پایان اولین دوره مالیاتی قانون مالیات بر ارزش افزوده و مهلت تسلیم اظهارنامه موضوع  ماده   ۲۱  قانون مذکورتوسط مودیان محترم و در رابطه با چگونگی تقسیط مالیات و عوارض ابرازی مودیان محترم و همچنین بخشودگی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و عدم پرداخت مالیات و عوارض اظهارشده در مهلت مقرر در قانون، مقرر میدارد:

۱-  ادارات امور مالیاتی نسبت به پیگیری جدی و وصول مطالبات معوقه مالیات و عوارض ابرازی مودیان در اسرع وقت اقدام نمایند.

۲- در مورد درخواست و تقاضای تقسیط توسط مودیان، در صورت درخواست کتبی مودی و حاکم بودن شرایط خاص بر فعالیت اقتصادی متقاضی و بررسی و پذیرش دلایل درخواست توسط اداره کل، مراتب کتباً با ذکر دلایل و مستندات مودی و نتایج رسیدگی و اظهارنظر صریح اداره کل، به معاونت مالیات بر ارزش افزوده ارسال گردد تا پس از بررسی، تصمیمگیری لازم به عمل آید. به هر جهت سقف مدت تقسیط، به استثناء شرایط اضطراری ( از قبیل ورشکستگی، انحلال، وقایع عمده پیشبینی نشده)، تا مهلت تسلیم اظهارنامه دوره بعدی خواهد بود.

۳-  با توجه به اینکه تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات و عوارض مربوطه در دوره اول اجرای این نظام مالیاتی توسط برخی از مودیان، خارج از مهلت مقرر قانونی صورت پذیرفته است و به منظور تکریم ارباب رجوع، با عنایت به شرایط اولین دوره اجرای این نظام مالیاتی، جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مهلت مقرر قانونی، موضوع بند ( ۵) ماده ( ۲۲ ) وجریمه تاخیر در پرداخت مالیاتها و عوارض، موضوع ماده ( ۲۳ )قانون ،با استفاده از اختیارات موضوع ماده ( ۱۹۱ ) قانون مالیاتهای مستقیم که با توجه به حکم ماده ( ۳۳ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با این قانون نیز تسری دارد، برای آنددسته ازموديان كه تا پايان روز۸۷/۱۱/۳۰اقدام به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات و عوارض متعلقه نمودهاند، درصورت درخواست کتبی مودی قابل بخشودگی خواهد بود. بدیهی است بخشودگی جرایم تاخیر فوقالذکر صرفاً نسبت به آن بخش از مالیاتها و عوارض که تا تاریخ مذکور توسط مودی به حسابهای اعلام شده واریز گردیده، قابل اعمال میباشد.

علی اکبر عرب مازار

رونوشت:

فینتو

– جناب آقای مهندس آریا، معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده، جهت اطلاع و نظارت بر اجرا

– معاونین محترم سازمان

– دادستانی انتظامی مالیاتی

– هیئت عالی انتظامی مالیاتی

– شورای عالی مالیاتی

– دفاتر حراست و بازرسی سازمان

– جامعه حسابداران رسمی ایران

– سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران__

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.