مرور برچسب

532/93/200

بخشنامه ۵۳۲/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۹/۳(صدور گواهي عدم بدهي مالياتي متقاضيان خروج از تابعيت ايران)

در راستاي تکريم ارباب رجوع، تسريع امور مؤديان مالياتي و اصلاح گردش کار موجود، فرآيند صدور گواهي­ عدم بدهي مالياتي متقاضيان خروج از تابعيت ايران، توسط معاونت پژوهش، برنامه­ريزي و…