مرور برچسب

3/93/200

بخشنامه ۳/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۱/۲۵(ميزان معافيت ماليات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۳)

با عنايت به بند(الف) تبصره(9) قانون بودجه سال 1393 کل کشور،که به موجب آن سقف معافيت مالياتي موضوع ماده (52) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي سال 1393،…