نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

28-94-200

بخشنامه ۲۸-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۳/۱۶(احکام مالياتي قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور)

احکام مالياتي قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب 1-2-1394 مجلس شوراي اسلامي که در روزنامه رسمي شماره 20448 مورخ 30-2-1394 منتشر گرديد ، به شرح زير جهت…