مرور برچسب

200/98/25

بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۲۵ مورخ ۹۸/۳/۲۱(رفع ابهام از مواد ۵۳_ ۸۱_۱۰۳_۱۳۸ مکرر و….)

سازمان امورمالیاتی با صدور بخشنامه فوق ، رفع ابهام از مواد 53_ 81_103_138 مکرر ، شروط مقرر در بند (ت) ماده132 ، تبصره 1 ماده 146مکرر ، استهلاک زیان سنواتی بند2 ماده 148 ، کتمان…