نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

معافیت دو هفتم مالیات

نامه شماره ۲۳۲/۱۹۴۲۷ مورخ ۹۹/۱۱/۲۱(کسر سهم حق بیمه کارکنان بیمه شده سازمان تامین اجتماعی)+ اعلام نظر سازمان تامین…

اعلام نظر سازمان امورمالیاتی در خصوص در صد حق بیمه قابل کسر از درآمد مشمول مالیات کارکنان بیمه شده سازمان تامین اجتماعی پیرو بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۴۴ مورخ ۹۸/۵/۱۴ و اعلام نظر سازمان تامین…

دادنامه ۵۹۱ مورخ ۹۸/۴/۱۱ (ابطال صرفاً با کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه)

توضیح سایت تازه های حسابداری: بخشنامه مورخ 98/5/14 سازمان امورمالیاتی در این خصوص را اینجا ببینید. درخواست ابطال عبارت «می تواند صرفاً با کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی…