نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

مشاغل سخت و زیان آور

دادنامه ۱۳۳۱ – ۱۳۳۸ مورخ ۹۹/۱۰/۲۰(سخت و زیان آور بودن مشاغل قابل تسری به شغل‌های مشابه در سایر کارگاه‌ها نیست)

تعیین یک عنوان شغلی در یک کارگاه به عنوان مشاغل سخت و زیان آور منحصر به همان شغل در همان کارگاه خاص بوده و قابل تسری و تعمیم به دیگر شغل های مشابه در سایر کارگاه ها نیست.

تعریف مشاغل سخت و زیان آور

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی درباره مشاغل سخت و زیان‌آور خبرنگاران اظهار داشت:‌ بر اساس قانون مجلس شورای اسلامی که در سال 1380 تصویب شد، دو نوع کار سخت و زیان‌آور مشخص شده است.