نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

لقمان پاکروان

مسیر آینده حسابرسی داخلی

ترجمه: لقمان پاکروان* ما در این مقاله به دنبال ارائه تصویری شفاف و مناسب از سازمان‌ها با استفاده از فرآیند توصیفی و برداشتی انجام شده توسط حسابرس داخلی موجود در سازمان یا در…