نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

كمبود نقدينگي

حساب جاري شركا

اين سرفصل در سمت بدهي‌هاي ترازنامه بعضي از شركت‌هاي خصوصي مشاهده مي‌شود و مبالغ آنها هم در بيشتر موارد بسيار بالا و در بعضي مواقع غير قابل مقايسه با ساير اقلام ترازنامه است.