نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

عضو انجمن بازرسان تقلب آمريكا

دبيركل جامعه حسابداران رسمي ايران ؛ فساد مالي ريشه در تصدي‌گري دولت‌ها دارد.

دبيركل جامعه حسابداران رسمي ايران گفت: براي كاهش تقلب از وزير اقتصاد خواسته‌ايم شركت‌هايي كه با منافع عمومي سر و كار دارند ملزم به ارائه گزارش در مورد سيستم‌هاي كنترل داخلي شوند.