نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

صدور گواهي موضوع تبصره يك ماده186 قانون مالياتها

تاكيد بررعايت چگونگي صدور گواهي موضوع تبصره يك ماده۱۸۶ قانون مالياتهاي مستقيم

رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور طي بخشنامه اي خطاب به ادارات كل امور مالياتي در خصوص رعايت دقيق صدور گواهي موضوع تبصره يك ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيم مواردي را تاكيد كرد.