نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

صاحبان مشاغل مشمول بند(ج)

بخشنامه ۲۳۷۸۳-۲۳۰-د مورخ ۹۵/۶/۱۱( برگ هاي قطعي ماليات عملکرد سال ۱۳۹۴ صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده ۹۵ اصلاحي)

پيرو دستورالعمل شماره512-95-230 مورخ27-5-1395 و بخشنامه شماره20248-230-د مورخ17-5-1395راجع به توليد و صدور برگ هاي قطعي ماليات عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95…

بخشنامه ۵۱۲-۰۵-۲۳۰ مورخ ۹۵/۵/۲۷(ضوابط و شرايط صدور برگ ماليات قطعي عملکرد سال ۱۳۹۴ صاحبان مشاغل بند ج ماده ۹۵ اصلاحي)

توضیح سایت: بخشنامه جدید در خصوص تبصره اصلاحی ماده 100 قانون مالیاتها صادره درسال 96 را اینجا ببیند. پيرو دستورالعمل شماره 506-95-200مورخ 15-2-1395 و پيرو نامه شماره 20248/…

بخشنامه ۵۰۶-۹۵-۲۰۰ مورخ۹۵/۲/۱۵(تفويض اختيار تعيين درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال ۱۳۹۴ صاحبان مشاغل موضوع بند ج…

بنابه اختيار حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون مالياتهاي مستقيم ، به امورمالياتي شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالياتي ساير استان ها اجازه داده مي شود با رعايت موارد زير ،…

بخشنامه شماره ۱۲۹۰۴/۶۷۰۹/۲۱۱ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۲ (نحوه تهيه صورت خلاصه درآمد وهزينه اشخاص بند ج ماده ۹۵)

ضوابط اجرايي مشمولين بند(ج) ماده 95اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 به انضمام فرم هاي شماره يک و دو در خصوص نحوه تهيه صورتهاي خلاصه درآمد و هزينه ماهانه و صورت خلاصه…