نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

سهام و نقل و انتقال آن

تشریح خصایص سهم

ماهیت سهم با بررسی طرز ایجاد و ادامه حیات آن مشخص می گردد. با بررسی شکل سهم و شرط صدور آن، ارزش سهم، قابل تجزیه بودن سهم و سرانجام قابل انتقال بودن آن این مهم را به انجام می…

فرم گواهي نقل و انتقال سهام موضوع تبصره ۲ ماده ۱۴۳ قانون مالياتهاي مستقيم

بموجب تبصره 2 ماده 143 قانون ماليات هاي مستقيم انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام مکلف اند قبل از انتقال مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند…