نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

سقف 90 روز عيدي

‌قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه كارگران شاغل در كارگاههاي مشمول قانون كارمصوب۷۰/۱۲/۶

‌ماده واحده - كليه كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون كار مكلفند به هر يك از كارگران خود به نسبت يك سال كار معادل شصت روز آخرين مزد،‌به عنوان عيدي و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختي از…